Menu

تلويزيون Rbb : اپوزيسيون ايران در برلين تظاهرات مي كند

رسانه

berlin8 b1555گزارش خبري تلويزيون ار ب ب rbb از تظاهرات برلين روز شنبه 6 ژانويه 2018

كانال تلويزيوني ار ب ب rbb: (تلويزيون اصلي برلين ـ براندنبورگ) در مهمترين برنامه خبري سياسي شنبه شب خود در ساعت 19:30 گزارشي از تظاهرات جنبش جوانان براي قيام در ايران ـ هواداران مجاهدين خلق ايران كه در همبستگي با قيام پخش كرد

گوينده در استوديو:

امروز بيش از يكهزار ايراني تبعيدي در دروازه براندنبورگ برلين به خيابان آمدند، مكاني كه بالاترين توجهات به خود را دارد. علت اعتراضات گسترده در وطن شان كه اكنون در آنجا نا آراميهاي شديدي وجود دارد، ميباشد. سياست دولت ايران توليد اشتغال نمي كند، در آموزش سرمايه گذاري نمي كند و تلاشي ندارد كه قيمتها تنظيم شوند. اينها اتهاماتي هستند كه از ايران بگوش ميرسد. از آنچه كه تظاهر كنندگان در برلين انجام ميدهند، ويكتوريا كلبر Viktoria Kleber تصويري ارائه ميدهد.

صحنه تظاهرات:

در برابر دروازه براندنبورگ و همچنين در ايران هم تظاهر كنندگان فرياد ميزنند مرگ بر روحاني و مرگ بر خامنه اي.

مصاحبه با رضا معمارنيا:

در ايران ملت به خيابانها ميايند تا براي حقوق پايه‌اي شان تظاهرا كنند و آنگونه كه شنيده ميشود در ايران رژيم تلاش ميكند كه اين صداها در جهان شنيده نشوند. و كمترين چيزي كه ما بعنوان ايرانيان در تبعيد انجام دهيم، اين است كه ما ميتوانيم تلاش كنيم تا اين صدا در تمامي دنيا شنيده شود از تمامي جناياتي كه در ايران بوقوع مي پيوندد.

گزارشگر:

اين تظاهرات را در برلين شوراي ملي مقاومت ايران سازمان داده و آنگونه كه سحر ثنائي ميگويد خيلي از افرادي كه به شورا تعلق ندارند نيز آمده اند. دو نفر از دخترخاله و دخترعمه هايش در ايران در تظاهرات شركت داشتند و اكنون در زندان بسر ميبرند.

مصاحبه با سحر ثنايي:

بله اين امكان وجود دارد كه به اعدام، يا منع از حضور در جامعه منجر گردد، و من براي همين نگران هستم. اين تصاويري كه جوانان با تير زده ميشوند، كه رژيم ايران بدانها شليك كرده است، براي من بسيار نگران كننده است.

گزارشگر:

حداقل 21 نفر در اعتراضات ايران كشته و هزاران نفر دستگير شدند، اين ارقام را رسانه هاي محلي تاييد ميكنند. خيلي ها در اينجا قيامهاي سال 2009 را بياد مي آورند كه دانشجوها در خيابانها بودند، و براي همين نيز دانشجوهاي برليني هم امروز آمده اند.

مصاحبه با كلارا موگن بورگ [دانشجوي آلماني]:

در ايران دانشجوهاي زيادي در خيابانها هستند، چونكه ايران يك جامعه جواني است و وضعيتي كه در آنجا وجود دارد، عليه زنان كه از هيچ حقوقي برخوردار نيستند، براي من غير قابل تحمل ميباشد.

گزارشگر:

قبل از هرچيزي تظاهر كنندگان در ايران ميخواهند كه غذا و كار داشته باشند، و اينبار تنها دانشجوها در خيابانها نيستند و بلكه بيش از همه فقرا.

مصاحبه با كاظم موسوي:

در ايران ميگوئيم همه چيز يا هيچ چيز. اين افراد به خيابانها آمده اند كه آزادي را برقرار سازند، و رژيم بايد برود، و اين افراد جانشان را ريسك ميكنند.

گزارشگر:

براي همين تظاهر كنندگان زيادي در اينجا در دروازه براندنبورگ بر اين عقيده هستند كه اعتراضات در ايران ساكت نخواهند شد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ