Menu

”براي ما فقط زمان شب باقي مي ماند”

aa 1645eاعتراضات در ايران قطع نميشوند، نمونه اش اينجا در تهران    

در جريان تظاهرات اخير عليه رژيم در تهران 20 نفر جان خود را از دست دادند. يك دانشجو از تهران توضيح ميدهد كه چرا با اين وجود او اعتراض ميكند – و اينكه او و همرزمانش چطور عمل ميكنند.

اكنون بيش از يك هفته است كه ايران با اعتراضات به لرزه در آمده است. اعتراضاتي كه رژيم تاكنون نتوانسته آنها را متوقف كند. دانشجوي 29 ساله علي رشيدي (نام او بدلايل امنيتي تغيير يافته است) يكي از سازماندهندگان است.

دي ولت: دولت ايران گردهمايي هاي بزرگ با شركت هوادارانشان برگزار كرده و اعلام كرده كه اعتراضات به پايان رسيده اند. آيا انقلاب تمام شد قبل از اينكه درست شروع شده باشد؟

علي رشيدي: نه، اصلا وابدا. رژيم ميخواهد القاء كند كه آرامش برقرار است و كشورهاي خارجي را مسئول ناآراميها عنوان ميكند. واقعيت اينست كه تظاهرات ها ادامه دارند. در ابتدا تظاهرات در سه شهر برگزار شدند و امروز در بيش از 50 شهر. همين ديشب ويدئوهايي از اعتراضات در تعداد زيادي از شهرها بدستم رسيد.

دي ولت: شما اهل تهران هستيد – از كي شما در اعتراضات شركت كرديد؟

رشيدي: من از روز اول يعني وقتي كه روز شنبه در دانشگاه تهران شروع شد، در تظاهراتها شركت داشتم. ما شعار ميددايم: ”نه بنيادگراها، نه رفرميستها – بازي تمام است” (اصلاح طلب، اصولگرا – ديگه تموم شد ماجرا – م).

دي ولت: شما و بسياري از تظاهركنندگان هنوز جوان هستيد. چرا شما اين ريسك را ميكنيد كه شايد سالها به زندان بيفتيد و يا تيرباران شويد؟ تاكنون 21 نفر كشته شده اند.

رشيدي: ميدانيد، دانشجويان در ايران هميشه يك نقش مهم باز كرده اند. آنها عليه خودكامگي و سركوب دولتي از خودشان دفاع ميكنند. اما در نهايت اين فقط فشاري هست كه در طي ساليان اعمال شده و اكنون منفجر ميشود. خيلي ساده، نارضايتي بسيار بزرگ است و ما الان خشم مان را كه مهار نشدني است ابراز ميكنيم.

دي ولت: وضع چي خراب است كه اينطور ناگهاني اين همه انسان را به خيابان كشانده است؟

رشيدي: اگر شما از مردم بپرسيد كه براي چه دست به اعتراض زده اند آنوقت شما ميتوانيد يك ليست طولاني از دلايل را بشنويد. از يك طرف طبعا مشكلات اقتصادي هستد، مضافا بر آن فقدان آزاديها و زيرپاگذاشتن حقوق بشر. آدمها (در ايران) از خودشان مي پرسند كه چرا (پولي كه بايد بابت) رفاه ملي هزينه شود براي تامين مالي گروههاي تروريستي خارجي داده ميشود. چرا رهبران اين ميزان سرمايه شخصي براي خودشان جمع كرده اند؟ چرا فعالان سياسي در زندانها هستند و اعدام ميشوند، حتي تحت رياست جمهوري حسن روحاني كه خودش را يك اصلاح طلب مي نامد؟ همانطور كه گفتم دلايل زيادي براي اعتراضات وجود دارد. علت اينكه مردم الان به خيابانها ميريزند اينست كه كاسه صبرشان لبريز شده است. و اين يكي از اولين شعارهايي بود كه تظاهركنندگان مي دادند : ”صبر ما به پايان رسيده است”. ما النهايه آزادي و دمكراسي مي خواهيم.

دي ولت: اين بدين معني است كه متفاوت از اعتراضات توده اي در سال 2009 امروز نه قشر مياني و يا بالاي جامعه به خيابانها ميريزند بلكه اقشار كم درآمد. چه آدمهايي را شما در (اعتراضات) خياباني مي بينيد؟

رشيدي: آدمهايي كه به خيابان مي آيند از همه گروههاي سني و همه جور شغلي هستند. خيلي كارگران، دانشجويان و اما بطور خاص جوانان بيكار. در صف تظاهركنندگان كساني هستند كه اقوامشان در زندان هستند و يا اعدام شده اند. همينطور خيلي زناني هستند كه با درآمدشان صرفا بايد كل غذاي يك خانواده را تامين كنند چون همسرشان ساليان است كه كاري پيدا نميكند و يا مستمرا از امروز به فردا از كار اخراج ميشوند.

دي ولت: شما امشب دوباره به خيابان ميرويد تا اعتراض كنيد. وضعيت در پايتخت چگونه است؟

رشيدي: دولت علاوه بر پليس كليه واحدهاي امنيتي و نيروهاي اطلاعاتي را در كل شهر مستقر كرده است. آنها در كليه ميادين بزرگ در پايتخت حضور دارند، در مقابل ساختمانهاي بانك و دولت حضور دارند. آنها بدين ترتيب ميخواهند كه از كوچكترين تجمع جلوگيري كنند.

دي ولت: پس چطور ميشود هنوز تظاهراتها پا بگيرند؟

رشيدي: براي ما فقط شبها باقي مي مانند. مردم در تهران حركت ميكنند (تردد ميكنند) و منتظر يك امكان مي مانند كه تظاهرات كنند. و ناگهان جمعيتشان به بيش از هزار نفر ميرسد كه شعارهايشان عليه دولت را سر ميدهند. منابع زباله به وسط خيابان پرتاب ميشوند تا مانع تردد نيروهاي امنيتي بشوند. و تظاهركنندگاني هم هستند كه تلاش ميكنند اين را متوقف كنند.

دي ولت: همه اينها بايد خيلي سازماندهي شده باشد.

رشيدي: طبعا بايد اين بخوبي آماده شده باشد. اين ضمنا خيلي كمك كننده است كه يك خيلي اوقت يك فضاي خطرناكي براي نيروهاي امنيتي وجود دارد. آنها وقتي كه خشم تظاهركنندگان را مي بينند واهمه پيدا ميكنند.

دي ولت: آيا تفاوتي بين نحوه برخورد پليس و ساير يگانهاي امنيتي وجود دارد؟

رشيدي: بله اوايل فقط پليس در صحنه بود. در اين اثنا اما خيلي از اعضاي يگانهاي شبه نظامي با موتور و همينطور نيروهاي سپاه پاسداران به آنها اضافه شده اند. از آن زمان نيروهاي امنيتي خيلي وحشيانه تر برخورد ميكنند و نتيجه آنرا ميتوان در بالا رفتن تعداد كشته ها ديد.

دي ولت: چه بر سر صدها دستگير شده مي ايد؟

رشيدي: آنها با همه ابزارها تحت فشار قرار ميگيرند كه ديگران را لو بدهند.

بقلم: آلفرد هاكن برگر

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ