05172021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 20 اسفند 1395 ساعت 22:54

زنان در رهبري سياسي كنفرانس بين المللي درآلباني به مناسبت روز جهاني زن مطلب ویژه

نوشته شده توسط
لورنس فلمن ري ال- نماينده پارلمان فدرال سوئيس خانمها و آقايان، دوستان از عزيز از اشرف و ليبرتي، خانم رجوي عزيز، قبل از هرچيز ميخواهم از كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران تشكر كنم كه از من دعوت كرده و اين فرصت را براي من فراهم كردند تا با افراد كمپ ليبرتي آشنا شوم، بطور خاص زناني كه اكنون در آلباني از آنها استقبال شده است. ديروز ما فرصت بسيار عالي داشتيم كه با زنان بسيار خوبي آشنا شويم و من بسيار تحت تأثير قرار گرفتم چرا كه با زناني صحبت كردم كه از تجربيات بسيار بالايي در مبارزه برخوردار بودند. از زماني كه روحاني چهار سال پيش به مسند قدرت رسيد، حدود 3 هزار نفر اعدام شدهاند، از جمله مخالفان سياسي از اقليتهاي مذهبي و قومي. اين آمار رسمي است ولي ما ميدانيم كه چه بسا بيشتر از اين باشد. زنان اصليترين قرباني رژيم زنستيز حاكم بر ايران هستند. رژيم آنها را از حقوق بنيادين خود محروم كرده است. آنها در همه سطوح جامعه مورد تبعيض قرار ميگيرند. در مشاغل خود از حقوق پائيني برخوردار هستند. 80 درصد زنان بيكار بوده در حاليكه سطح تحصيلات بالايي دارند. آنها از دسترسي به بسياري از مناصب محروم هستند. با وجود سركوب مدني و تبعيض عليه زنان در ايران، شما و ما نقشي در مبارزه بر عليه رژيم ايفا ميكنيم. زنان در ايران در همه جوانب، مانند زندگي اجتماعي خود در دانشگاهها، محلهاي كار و غيره در حال مقابله با رژيم مذهبي هستند. اما خارقالعادهترين عنصر مبارزه زنان ايران عليه رژيم شركت آنها در مقاومت است. شما ميتوانيد خيلي به اين امر افتخار كنيد كه حدود 52 درصد از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران زن هستند. در مقايسه با سوئيس، كه يك كشور به اصطلاح توسعهيافته تلقي ميشود، تنها 32 درصد از اعضاي پارلمان زن هستند. اين بدين معني است كه ما باید در كشورمان بجنگيم تا حقي را وارد قانون كنيم. براي زنان، هيچ چيزي ساده بدست نميآيد. این را ما در بسياري از كشورها ميبينيم. اگر فكر كنيم همه چيز انجام ميشود، اين حقيقت ندارد. هميشه بايد با عواقب و عكسالعملهاي هر موضوعي مقابله كنيم. بنابراين، زنان ايراني اين را درك كردهاند، و همچنين نمونهيي براي ما در اروپا بودهاند. رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران هم يك زن است. بنابراين زمان آن رسيده كه مردم ايران از اين همه سرکوب خلاص شوند تا بتوانند يك دولت دمكراتيك برپا كنند كه در آن برابري ميان همه شهروندان، زنان و مردان، و ميان همه مذاهب و جوامع قومي، قانون حاكم باشد. ايران همچنين نياز به همبستگي بينالمللي دارد و اين وظيفه ما در اروپا است كه آنچه در داخل ايران را به سراسر جهان برسانیم. بار ديگر، تشكر و تبريك به شوراي ملي مقاومت ايران بابت همه تعهدات شجاعانه شان. تبریک به مبارزان آزادي و همچنين رهبري آنها، خانم مريم رجوي. با تشكر آلخو ويدال كوادراس - رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت با تشكر، با تشكر فراوان. خانم رئيس جمهور گرامي، دوستان عزيز، اشرفيان عزيز، باعث خوشوقتي بزرگي براي من است كه امروز در اين جلسه در آلباني شركت داشته باشم. همانطور كه شما بسيار محبت كرديد و فرصتي داديد چند كلمه صحبت كنم، اجازه دهيد يك ايده را با شما در ميان بگذارم. يك ايده بسيار روشن و ساده كه متأسفانه توسط بسياري از دولتهاي غربي درك نشده است. اين ايده مستقيماً با انگيزه سياسي حمايت من و حمايت همه دوستانم و همكاران سابق و كنوني ام در گروه ايران آزاد در پارلمان اروپا، براي اپوزيسيون دمكراتيك ايران بوده است. چرا كه همكاري ما با مقاومت ايران دو علت اصلي دارد. علت اول اين است كه بودن در مبارزه شما، يعني بودن در صف شما و تلاش طولاني و پر از چالش براي رسيدن به ايران دمكراتيك و آزاد، ما را به افراد بهتري تبديل ميكند. كار مشترك با افرادي مانند شما، يعني افرادي كه چنين سطح بالايي از كيفيت اخلاقي، شجاعت، هوش، سخاوت و فداكاري، دارند، سطح ما را به عنوان انسان ارتقاء ميدهد. به واقع اين يك افتخار و امتياز است، و ما از اين بابت از شما تشكر ميكنيم. علت دوم ماهيت سياسي دارد. اين ايدهيي است كه امروز ميخواهم با شما در ميان بگذارم. دوستان عزيز من، دمكراسي را نميتوان از خارج با نيروي نظامي تحميل كرد. نتيجه چنين تلاشهايي همواره معكوس بوده و راندمان منفي خواهد داشت. ما از تجربه كافي برخورداريم كه بتوانيم اين استدلال را ارائه كنيم. دمكراسي بايد نتيجه اعمال جمعي مردم باشد و وظيفه كساني از كشورهاي ديگر كه قصد كمك دارند اين است كه از جنبشهاي ذاتي كه براي آزادي مبارزه ميكنند حمايت به عمل آورند. نتيجه گيري من اين است كه مشكل ايران نياز به يك راه حل ايراني دارد، و اين راه حل شوراي ملي مقاومت ايران و رهبري مريم رجوي است. در اين مبارزه، زنان اين مقاومت و همه زنان ايران منبع بزرگي از انگيزه، ايمان و قدرت هستند. به اين دليل، اين جشن روز جهاني زن سمبل اميد ما در پيروزي نهايي است. اطمينان داريم آن روز خواهد رسيد وقتي كه کرامت زنان ايران به رسميت شناخته شود، آزادي آنها محقق شود و آينده آنها به عنوان شهروندان ايران رو به پيشرفت و توسعه باز باشد. تا رسيدن چنين روزي، زنان گرامی مقاومت ايران، مطمئن باشيد كه ما بسيارها كه در كنار شما ميجنگيم، براي چنين آرمان نيكي، در تعهد خود شكست نخواهيم خورد تا اينكه اين روز جهاني زن توسط زنان آزاد در ايراني آزاد جشن گرفته شود. با تشكر فراوان فاتميرمديو- نماينده پارلمان و رهبر حزب جمهوريخواه آلباني با تشكر فراوان، با تشكر، با تشكر بابت اين دعوت، خانم رجوي خيلي از شما بابت اقداماتتان تشكر ميكنم. اين يك نمونه بسيار عالي است. من سلامهاي همكاران خود را از پارلمان به اينجا ميآورم. دوست خوبم پاندلي مايكو. ما هر دو از زواياي مختلفي از زندگي سياسي هستيم. او يك سوسياليست است و من يك جمهوريخواه. من با دولت كنوني پيرامون خيلي از مسائل اختلاف نظر دارم. اما اگر يك موضوع است كه با آن بسيار موافقم كاري است دارند انجام ميدهند، كاري كه ما آغاز كرديم و كاري كه بايد با يكديگر انجام بدهيم تا همه چيز را براي شما فراهم كنيم تا شما احساس كنيد در خانه خودتان هستيد. اين وظيفه ما است. من از نماينده آلماني شنيدم كه گفت مردم آلباني ثروتمند نيستند. به نظر من بايد قلبي غني داشته باشيد تا دربهاي خود را به روي مردماني كه نيازمند هستند باز كنيد. و با قلبي غني ما دربهاي خود را به روي افرادي بسيار قدرتمند باز كرديم و افرادي كه نيازمند هستند. من بسيار خوشحالم، خانم چاوز، كه اينجا هستيد. من يكي از ميزبانان رئيس جمهور آمريكا جرج بوش بودم وقتي كه به آلباني آمد. من همواره در مورد آزادي در زندگي صحبت ميكنم. چرا كه معتقدم و بايد يك بار ديگر اينجا بگويم خدا ما را برابر ميبيند. او به ما حيات، آزادي و توان جستجوي خوشبختي را داد. او اينها را به همگي دادو هيچ اختلافي نبود. چه مرد، چه زن. اين موضوعي است كه ما بايد درك كنيم. ما مخلوق خداوند هستيم و بايد اهميت همكاري، احترام و عشق به يكديگر را درك كنيم. چطور ميتوانيم چنين كاري كنيم؟ من از دكتر كينگ نقل قول ميكنم. دكتر كينگ گفت، جوامع بدليل خطاهاي افراد بد ضرر نميكنند. بلكه از همه بيشتر بيتفاوتي افراد نيك مضر است. بنابراين ما بايد به عنوان افرادي نيك با يكديگر كار كنيم تا تغييرات مورد نياز را ايجاد كنيم. خانم رجوي، با تشكر فراوان بابت رهبريتان چرا كه شما بسياري افراد خوب را دور هم جمع كرديد تا براي اين آرمان تلاش كنيد. دوست خوب من از اسپانيا، نائب رئيس پارلمان اروپا، قبل از آمدن به اينجا به دستور جلسه نگاه كرد و گفت فاتمير ما مسئوليت بزرگي برعهده داريم چون فقط ما دو مرد هستيم كه در اين برنامه بسيار خارقالعاده صحبت ميكنيم. من هم دارم بيشترين تلاش را ميكنم. سخنان خود را با نقل قول از فرد ديگري به پايان ميبرم. مخترع بزرگ استيو جابز در سخناني براي دانشجويان خود، كه فكر كنم براي همه ما مناسب باشد، گفته بود زمان شما محدود است. بنابراين آن را با تلقين از زندگي فرد ديگري هدر ندهيد. خود را محصور عقايد دگم نكنيد، يعني زندگي خود را بر اساس عقايد افراد ديگر تنظيم نكنيد. اجازه ندهيد صداي نظرات ديگران صداي وجدان خودتان را ساكت كند، و از همه مهمتر، از اين شجاعت برخوردار باشيد كه به صداي قلب و نيأت خود گوش دهيد. به نحوي آنها از قبل ميدانند شما به واقع چه كساني ميخواهيد بشويد. خدا شمارا حفظ کند. با تشكر فراوان ماریا ترزا فرناندز دلا وگا -معاون پیشین نخست وزير اسپانيا خانم رئيس‌جمهور گرامي، دوستان گرامي در شوراي ملي مقاومت ايران، خيلي دوست داشتم همراه شما و مدعوينتان باشم تا روز جهان زن را گرامي بداريم.   متاسفانه نتوانستم در ميان شما باشم ولي خوب مي‌دانيد كه نه فقط از طريق اين پيام ويدئويي بلكه از صميم قلب با شما هستم. هر جا زنان خواهان برابري، آزادي، بردباري و دموكراسي هستند، من با آنها هستم، علي‌الخصوص در مورد زناني مثل شما كه نه فقط براي حقوق و آزادي خود ، بلكه براي حقوق و آزدي خلقشان مبارزه مي‌كنند. دوستان گرامي، بابت پشتكار، تعهدپذيري و شهامت روزانه‌تان از شما تقدير به عمل‌مي‌آورم. اينچنين است كه مي‌توان پيشروي كرد؛ پيشرويهايي مانند انتقال همگي اهالي كمپ ليبرتي به اروپا. خواهر مريم رجوي عزيز براي بهبود شرايط زندگي اين تعداد زياد از خانواده‌ها به شما تبريك مي‌گويم. اين كاري بسيار دشوار بلكه غيرممكن مي‌نمود ولي محقق شد، مانند خيلي ديگر از دستاوردهاي زنان كه كسي آنها را واقعي نمي‌ديد اما به واقعيت پيوستند. تعهدپذيري زنان توان جابجايي كوهها را دارد و شما زنان ايراني بهترين گواه آن هستيد. من معتقدم كه شما با مبارزه‌تان موفق خواهيد شد حقوق شهروندي را براي زنان و همه در كشورتان محقق كنيد. برابري براي همه مفيد است و كرامت و آزادي همه را در پهنه جهاني گسترش مي‌دهد. جهان در برابر  اين همه نفرت‌برانگيزي و عدم بردباري و خارجي ستيزي نياز به زنان با شهامت و دموكرات ومدافع حقوق زنان دارد و شوراي ملي مقاومت ايران اين نياز را برآورده مي‌كند. دوستان عزيز، من شما را ترغيب مي‌كنم به ادامه پيشرويها و مبارزه‌تان براي دستيابي به اهدافتان. ما، همه دموكراتها، در كنار شما هستيم. ما مي‌دانيم كه كثرت‌گرايي، احترام به حقوق مردان و زنان تنها ضامن پيشرفت و صلح براي همه شهروندان در جهان مي‌باشد. سروانتس، نويسنده بزرگ كشور من نوشته است كه «آزادي بزرگترين موهبت اللهي براي انسانهاست. آزادي گوهري است نهفته در زمين ما و امواج دريا  را به اتحاد خود در مي‌آورد». مايه افتخار من است كه شما زنان ايراني مبارزه سهمگيني براي دستيابي به اين آزادي را در پيش گرفته‌ايد. از شما بي‌نهايت متشكرم و همه احساسات دوستي‌ام را نثارتان مي‌كنم. سويم آربانا - رئيس انجمن دفاع اززنان آلباني خانم رجوي عزيز، به خانه دوم خودتان، آلباني، خوش آمديد. خواهران و برادران عزيز ايراني-آلبانيايي، من به زبان آلبانيايي خوشامد خواهم گفت زيرا من يك آلبانيايي هستم ، در نتيجه، شما به زبان آلبانيايي بهتر خواهيد فهميد تا به زبان انگليسي. من بعنوان يك فعال صلح و حقوق بشر، همواره از خودم مي پرسيدم: گناه زنان چيست؟ گناه يا تقصير ما چيست؟ گناه شما چيست؟ گناه زناني كه به قتل مي رسند و شكنجه مي شوند چيست؟ گناه كساني كه جهان را به جنگ مي كشانند چيست؟ به همين دليل است كه همه ما در اين جنبش عظيم جهاني بنام ”گروه بين المللي صلح زنان” گرد آمده ايم.  من رييس يك كميته طرفدار صلح هستم و ما بيانيه اي را به تصويب رسانده ايم كه از همه كشورهاي جهان، براي خاتمه دادن به جنگ و برقراري صلح دعوت بعمل مي آورد. اين ممكن است يك خيال باطل به نظر برسد ، اما اينطور نيست، اين يك استراتژي است، يك طرح است، و ما بايد بر اساس يك طرح كار كنيم  تا بتوانيم همگام با هم بسوي يك جهان مسالمت آميز حركت كنيم، چرا كه ما فقط يك بار زندگي مي كنيم و بايد در صلح زندگي كنيم. جنبشي كه توسط خانم رجوي اداره مي شود، به من الهام مي بخشد ، همچنين شجاعت و توان غلبة او بر مشكلات برايم الهام بخش است. من همچنين از سبعيت بنيادگرايي عظيمي كه علاوه بر قدرت اقتصادي كشوري مانند ايران ، حتي از قدرت يك بنيادگرايي ”كهن” برخوردار است، الهام مي گيرم. از پديده يي كه به نظر مي رسد مستقيما از قرون وسطي آمده است.  و حالا يك زن، سمبل جنبشي است كه براي برابري مي جنگد، كسي است كه بايد مورد تحسين و حمايت قرار بگيرد و همبستگي خود را با او نشان دهيم. در سال 2013، ما تنها تعداد اندكي از آلباني بوديم، دريتا و من. از آنجايي كه دريتا رييس و سرپرست مهاجرت در كشورهاي غرب بالكان است، او از اولين گروه 200 نفره مجاهدين استقبال كرد و پيشداوريهاي منفي را، كه نه تنها در آلباني، بلكه در سراسر اروپا وجود داشت ، كنار گذاشت. او بر آن موانع غلبه كرد و اين انتقال را به همراه دولت آلباني ممكن ساخت تا مجاهدين به اينجا بيايند. بدليل شغلي كه من دارم، روزانه پيش مي آيد كه گريه  كنم و سر به شورش بزنم، زيرا من با فقيرترين مردمان كار مي كنم، با آنهايي كه در رنج و محنت هستند. وقتي كه من سابقا به داستانهاي زنان ايراني گوش مي دادم، خيلي گريه مي كردم. اما حالا ديگر گريه نمي كنم. مي  خواهم قوي باشم، زيرا تنها به اين طريق قادر خواهيم بود كه وضعيت را تغيير دهيم. اگر همه ما براي جنگيدن ، نه تنها براي 8 مارس، بلكه براي اينكه به جهان بگوييم  كه ما هستيم، در كنار هم قرار بگيريم، در آنصورت ، 8 مارس متفاوتي را در يك تهران آزاد، جشن خواهيم گرفت. متشكرم! ديانا چولي- نويسنده و نماینده پیشین پارلمان آلبانی خانم مريم رجوي عزيز، خانمهاي عزيز اين پنل، خواهران و برادران عزيز، مايلم روز جهاني زن را به همگي تبريك بگويم. اسم من ريتا جولي است. من مدير امور پناهندگان در وزارت كشور بودم. اكنون رئيس انجمن ملي پزشكي آلباني هستم. بسيار خوشوقتم كه در اين روز بزرگ در ميان شما هستم و از شما تشكر ميكنم كه اين برنامه بزرگ را در تيرانا برگزار كرديد. ما به همگي شما در تيرانا خوشآمد ميگوئيم. من همگي شما را ميبينم. ما يك كشور بسيار زيبا داريم. ما فقير هستيم اما قلب ما براي همگان بسيار بزرگ است. من يكي از اولين نفراتي بودم كه با شما در هنگام انتقالتان از عراق به اينجا ديدار كردم. داستانهايي كه از شما در مورد مقاومت و شجاعتتان زير حملات موشكي عليه كمپتان شنيدم باعث شد احترام بالايي نسبت به وفاداري شما به آرمان آزادي كشورتان پيدا كنم. براي من بسيار جالب توجه بود كه اين تعداد از زنان را در ميان شما ببينم، كساني كه در زندانهاي رژيم ايران بودند، و سپس در عراق، و تاريخچة طولاني در مبارزه براي آزادي كشورشان دارند. خوشحالم كه كشور كوچك ما با قلبي بزرگ اجازه داد همگي شما وارد شويد. ما هم داستان بسيار طولاني از مبارزه عليه ديكتاتوري داريم و درك ميكنيم شما و مردمتان چه ميكشيد. بيش از هر زمان ديگر نياز است. رهبري بزرگ و رئيس جمهور شما، يعني خانم رجوي، در سخنان خود گفت زنان ميتوانند نقشي تأثيرگذار در رهبري مردمان جهان به سمت مناسبات خواهري، برادري و همبستگي ايفا كنند و ما بايد اين مسئوليت را با شركت فعال در اين جنبش برعهده گيريم. مايلم همبستگي و حمايت خود را از جنبش بزرگ شما ابراز كنم. مطمئنم جنبش شما با رهبري شما، خانم رجوي، كه مروج دمكراسي و بردباري است، در كشورتان موفق خواهد شد، همانطور كه در اين ساليان سكونت خود در كشور ما هم موفق بودهايد. مردم آلباني با شما هستند و در تلاش شما براي آزادي در كنار شما هستند. خدا همگي شما را حفظ کند. اما سخنان خود را با كلماتي بزرگ به پايان ميبرم. جهان زنان را تغيير داد. زنان جهان را تغيير مي دهند. ما يكديگر را تغيير داديم. با تشكر فراوان. با تشكر دريتا اودلي -  رئيس سازمان ميانجيگران آلباني خانم رجوي عزيز، حضار عزيز، دوستان ايراني عزيز، ما از همه شما بخاطر گردآوردن ما امروز در اينجا براي جشن و گراميداشت، تشكر مي كنيم. بسياري از ما، گروهي را تشكيل داده ايم كه مي شناسيم و همديگر را ملاقات مي كنيم. بارها اتفاق افتاده كه يك دوست آلبانيايي از من سؤال كرده است چرا تا اين حد به آرمان زنان ايراني و كساني كه در تبعيد زندگي مي كنند و حتي آنهايي كه در درون مرزهاي ايران هستند، چسبيده ام. جواب من اين بوده: به دلايل زياد. بعنوان كسي كه تاريخي طولاني از فعاليت در زمينه حقوق زنان دارد، نقض فاحش حقوق اوليه زنان در ايران، تبعيض، نابرابري فاحش و فقدان امنيت اجتماعي كه زنان ايراني از آن رنج مي كشند، نمي توانست توجه مرا جلب نكند. 73 زن تنها در خلال سالهاي 2013 الي  2017 بدلايل ايدئولوژيك به معناي فناتيسم و محافظه كاري افراطي، اعدام شده اند. آخرين بار، دو زن در ماه ژانويه اعدام شدند. آنگونه كه شنيديم، زنان در ايران نه تنها اجازه شركت در كنسرت ندارند، بلكه وقتي سعي كنند 8 مارس را جشن بگيرند، مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند. قوانيني كه اخيرا تصويب شده ، دختران جوان زير 15 سال يا حتي زير 10 سال را مجبور به ازدواج مي كند. آنها نمي توانند زندگي شان را در كنترل خود داشته باشند، بلكه با چنين وضعيتي مواجه هستند. آنها زنان يك ملت بزرگ با تاريخ تمدني كهن هستند، اما از سركوب مذهبي متعصبانه يي رنج مي برند و هيچ دليل مذهبي، ايدئولوژيك يا سياسي يا حتي وطن پرستانه اي وجود ندارد كه بتواند سركوب زنان در هيچ كشوري از جهان را توجيه كند. ما ، من، زنان آلبانيايي، زنان ايراني، زنان تمان جهان، همه ما در پيشتازي جنگ براي حقوق زنان، تا وقتي زنده هستيم، همواره خواهيم جنگيد تا حتي يك زن مورد سركوب و سو استفاده قرار نگيرد.  ما همواره اين ماموريت مقدس براي زنان را به نسلهاي آينده منتقل خواهيم كرد. زنان ايراني هرگز دست از جنگ برنمي دارند و ما شاهد آن هستيم. آنها در ميان ما و در بسياري كشورهاي ديگر در جهان زندگي مي كنند و ضمن كمك به حراست از حقوق زناني كه در ايران زندگي مي كنند، از مقاومت ايران حمايت مي كنند. ما بعنوان آلبانيايي مفتخريم كه توانستيم امكاني بوجود آوريم، تا به يك گروه مهم از ساكنان ليبرتي كه اكنون در اينجا، آزاد هستند، كمك كنيم. اين يك پيروزي تاريخي است. اين زنان شجاع  و دليركه توسط مردان دلير حمايت مي شوند، توسط خانم مريم رجوي رهبري مي شوند، كسي كه سالهاي متمادي، ”جنگ” براي حقوق بشر و برابري جنسي را هدايت كرده است. او اين كار را اين خاطر پيش مي برد كه اميدوار است روزي ايران مكاني آزاد باشد. خانم رجوي محترم، آلبانيايي ها هميشه دوستان شما خواهند بود و از شما در تلاشهاي اصيل و خستگي ناپذيرتان در ماموريت مقدسي كه براي آزادي و برابري انسانها داريد، حمايت خواهند كرد . شما نمونه اي براي ما و همه زنان جهان ، براي همه دوستداران پيشرفت، آزدي و دمكراسي هستيد. پلاتفرم شما براي حمايت از رهبري سياسي زنان ، كه يكي از پلاتفرمهاي متعددي است كه شما براي برابري داريد، همان است كه روزي باعث تغيير در تمامي كشورهاي جهان و تمام دنيا خواهد شد. دوستان عزيز، شما تنها نيستيد، شما هميشه ما را در نبردتان، در كنار خود خواهيد داشت. متشكرم!  

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان