چاپ کردن این صفحه
جمعه, 19 بهمن 1397 ساعت 22:10

تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در پاریس-در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و حمایت از قیام مردم ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روز جمعه ۱۹بهمن ۱۳۹۷، در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی، ایرانیان آزاده، اشرف‌نشانها و حامیان مقاومت ایران در پاریس تظاهرات و راهپیمایی کرده و از قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری حمایت کردند.

ایرانیان آزاده با گرامی‌داشت خاطره شهیدان و پیشتازان انقلاب ضدسلطنتی، با شعار «آزادی فریاد هر ایرانی»، علیه استبداد و وابستگی در میدان تاریخی دانفر روشرو در پاریس گرد آمدند تا مبرمترین خواسته‌های مردم و آزادیخواهان ایران را فریاد کنند. در این تظاهرات و راهپیمایی حماسه شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی. گرامی‌ داشته شد. ایرانیان با حمایت از قیام و کانونهای شورشی، اعدامها و نقض حقوق‌بشر، تروریسم و برنامه موشکی رژیم را محکوم کردند.

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

پاریس: تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده

این اجتماع بزرگ و تظاهرات شرکت‌کنندگان بازتاب خواست و فریاد مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و حمایت از جایگزین دموکراتیک این رژیم برای جمهوری، برای دموکراسی، برای جدایی دین از دولت و برای نفی حاکمیت آخوندی بود.

در این گردهمایی شماری از شخصیتهای برجسته فرانسوی و سایر کشورهای اروپایی و کشورهای عربی شرکت کردند. بعد از تجمع اولیه و اتمام سخنرانیها ایرانیان در خیابانهای پاریس تا میدان تاریخی «انولید» در کنار مجلس ملی فرانسه راهپیمایی کردند و در آنجا قطعنامه پایانی تظاهرات را قرائت کردند.