01262022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 12 آذر 1398 ساعت 14:16

چرا اروپا نمک می پاشد بر زخم های عمیق مردم ایران ؟

نوشته شده توسط
ــ دشمن سیاسی با دشمن عادی در مناسبات فرد با فرد یا با جمع محدود و کوچک مثل خانواده یا اهل کوچه

 

و محله یا محیط کار متفاوت و مختلف

گفتار و رفتار مبتنی بر وابستگی های

آرمانی و آرمان و شرف فروشی ست.

ــ جدا از ارتجاع حاکم و حمایت

های استعماری ، هر ملتی واجد

مختصات روانفردی و روان اجتماعی

برآمده از ادوار تاریخی ست.

منطبق بر شرایط امروزین زمان ،

ملت های تحت ستم باید از فردگرایی

خود را رها و در مصالح و منافع

جمع یعنی میهن ؛ مستحیل کنند

وگرنه برفداکاری های بیشمار آنان،

ارتجاع به پشتبانی استعمار موقتا

هم که شده در عین تزلزل و وحشت

به مدد نیروهای سرکوبگرش سرپا

می ماند.

   استعمار همچون دیگر جریانات تاریخی ، ادواری دارد که هر دوره هدف و شکل و شیوه آن متفاوت بوده است. این قلم برآن نیست تا در این نوشتار محدود چگونگی دوره ها را تبیین کند. اما به اختصار برای تفهیم بیشتر اشاره می کند که استعمار از عهد باستان از فنیقی ها و یونانی ها به دو صورت متفاوت که حاوی مفهوم استعماری نداشتند شروع شد. آماج ایندو کرانه های غربی مدیترانه بود. بعد از آن امپراتوری روم سربرمی دارد که باز هم از طریق نه دریا بل خشکی گسترش قلمرو خود را به مدیترانه می رساند. انقلاب صنعتی هدف و جهت یابی استعماری را بر بستر دریاها متمرکز می کند تا به کشف و اشغال سرزمین های ناشناخته غنی و سرشار از منابع اولیه برسد. در این مرحله تاریخی ، اسپانیا و پرتقال و هلند و فرانسه و انگلیس در رقابت با هم صحنه را اشغال می کنند. از پایانه قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم است که استعمارگران با بیداری و عصیان ملل آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین مواجه می شوند. تجلی این طغیان و سرکشی علیه استعمارگران در رشد نهضت های رهایی بخش با دیدگاه های مختلف ایدئولوژیکی ، ظاهر و فعال می شود و نتیجه آنکه استمارگران عقب می نشینند و تن به استقلال سیاسی سرزمین های اشغالی می دهند. در طول این قرن سرنوشت ساز تضاد دو قطب جهانی نقش عمده ایفا می کند البته به سود جنبش ها و ملت ها.

   با رشد و در عین رقابت برای کسب منافع بیشتر ، به ناگزیر وحدت و اشتراک مالی و طبعا سیاسی و استراتژیکی استعمارگران آغاز می شود و استعمار از جهات مختلف رنگ و سیما عوض می کند. تکیه گاه آنان ارتجاع است که اگر در حاکمیت نیست ، آن را به قدرت برسانند. دیگر لازم نیست سربازان و افسران و لژیون های آن ها ، دست به قلع و قمع و سرکوب بزنند. این وظیفه مبرم را ارتجاع حاکم به نحو احسن تر به انجام می رساند. چنین است که این پاک سرشتان متمدن و پیشرفته چشم دیدن مخالفان رژیم های استبدادی در مناطق ما را ندارند ، چنین است که هرچه گند و ابتذال و رسوایی و انحطاط مرتجعان حاکم بیشتر و بیشتر بر ملا می شود آن خداوندگاران جهان با معترضان بیشتر در غیظ و با حاکمان سرکوبگر در مهر.

   ما امروز در جهانی بسرمی بریم که برای استعمارگران « پُست مدرن » مهم نیست که کشورهای جنوبی استقلال سیاسی دارند. مهم این است که استقلال اقتصادی نداشته باشند و سیاست در دست حاکمان طناب بازی با مفاهیم و معانی سیاسی باشد. جنبش جانباز، وابسته و مزدور قدرت ها قلمداد شود و حاکمان فاسد وطن فروش ضد استعمار و امپریالیسم . همین کافی ست تا به قد و قواره و فرهنگ و اخلاق سودجویانه استعمارگران متشخصِ سینه سوخته حقوق بشری امروزین پی ببریم.

   آخرین تصمیم منوط به اراده و تصمیم خلق های تحت ستم است. این تصمیم نمی تواند بی آسیب و تلفات باشد. و ملت های تحت ستم نمی توانند بدین بهانه رزم آوران جان برکف خود را تنها بگذارند. باید بدانند که اکثریت ستمدیدگانند که می توانند اقلیت ستمگران را از پای درآورند.

   متأسفانه امروز اروپای متمدن و مهد آزادگان ، اندیشمندان و فلاسفه و هنرمندان و ادیبان بی نظیر ، از حیث شئون اخلاقی و بین المللی به مرحله یی زشت و بس مزورانه از استعمارگری رسیده است ( که جلوه و تجسم سیاسی آن را در امثال خانم موگرینی به راحتی می توان دید). تا بدانجا که در بدترین و بحرانی ترین موقعیت متزلزل مرتجعان فاسد و خونخوار با خون و اکسیژن رساندن به آنان قیام می کنند که مبادا این مرغان تخم طلا و این گاو پروار شیرده زیر دست و پای معترضان عاصی ایران ، لت و پار شوند. خانم ها و آقایان اقتصاد و دیگر هیچ ! این مخلص هیچکاره به جای همه شما همه کاره ها ، کمی خجالت می کشم !!    

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان