چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 12 آذر 1398 ساعت 14:18

فراخوان فوري براي آزادي زندانيان، اعزام هيات براي بازديد آنها وممانعت از شكنجه و اعدام مطلب ویژه

نوشته شده توسط
قيام ايران – شماره41 _ شمار بازداشت شدگان قيام از 12000 تن گذشته است، موج دستگيريها ادامه دارد

رژيم آخوندي در وحشت از ادامه خيزش سراسري مردم ايران، به موج دستگيري هاي گسترده در سراسر ايران ادامه ميدهد. شمار بازداشت شدگان از ابتداي قيام تا كنون از مرز 12000 تن گذشته است. ابعاد دستگيريها بحدي است كه نه تنها زندانها مملو از بازداشت شدگان شده اند بلكه بخش زيادي از دستگيرشدگان در ساختمانهاي اداري و حتي مدارس و دبستانهاي ابتدايي نگهداري ميشوند.

بنا به رسانه هاي حكومتي، كارگزاران رژيم آخوندي صرفا از دستگيري حدود 1000 تن فقط در 7 استان كشور در دو روز گذشته خبر داده اند. روز 9 آذر محمد جواد کولیوند، نماينده مجلس ارتجاع از كرج و رييس كميسيون داخلي اين مجلس، از دستگيري بيش از 400 تن در استان البرز و سركرده نيروي انتظامي استان هرمزگان از دستگيري 31 تن از «رهبران اصلي در فضاي مجازي» و سركرده انتظامي آذربايجان شرقي از دستگيري 48 تن از «عوامل اصلي» و 22 تن از افراد «تخريب گر» در جريان قيام خبر داد.

در روز 10 آذر، سركرده هاي نيروي انتظامي از دستگيري 240 تن از «سران» اعتراضات در كرمانشاه، دستگيري 97 تن در پرديس، دستگيري 50 تن در تهران، 25 تن در كردستان، 32 تن در اصفهان و 26 تن در نجف آباد و يزدانشهر خبر دادند.

ابعاد دستگيريهاي روزانه در سراسر كشور بسيار بيشتر است. بايد دستگيريهاي وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن و ديگر ارگانهاي سركوبگر را به دستگيريهاي نيروي انتظامي اضافه كرد. اين در حاليست كه فاشيسم ديني حاكم بر ايران تلاش ميكند شمار واقعي شهيدان و دستگيرشدگان را مخفي نگاه دارد.

سركردگان رژيم آخوندي با توصيف بازداشت شدگان به عنوان محارب و باغي براي اعدام آنها زمينه سازي ميكنند.

از آنجايي كه بسياري از دستگير شدگان در معرض شكنجه و اعدام قرار دارند، خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بار ديگر شوراي امنيت، دبيركل، شوراي حقوق بشر و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي توقف كشتار و سركوب توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران فرا خواند و از ملل متحد خواست هيأت هاي حقيقت ياب براي بازديد از زندانها و زندانيان قيام به ايران اعزام كند. سكوت و بي عملي در برابر جنايت عليه بشريت، آخوندهاي حاكم برايران را در ادامه كشتار و شكنجه و اعدام جري تر مي كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

11 آذر 1398 (2 دسامبر 2019)