09292020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 17 مرداد 1399 ساعت 15:11

اندر باب یک قرارداد واهی بیست و پنج ساله

نوشته شده توسط
اخیرٱ انتشارخبر یک قرار داد زیر میزی دراز مدت بین نظام ولائی پا بگور درایران و جمهوری خلق چین مورد توجه مفسران وتحلیل گران امورسیاسی واقتصادی قرار گرفته

و عدم اطلاعات کافی از کم وکیف موضوع برگمانه زنی های عمدتا نگران کننده دامن میزند .

اگرچه براساس اطلاعات تا کنون بدست آمده این باصطلاح قرارداد راهبردی چیزی بیش از یک پشنهاد ذلیلانه از سوی نظام ولائی به زردان پوستان تنگ چشم آسیائی برآورد نمیشود اما سوابق جنایت بار وخائنانۀ نظام ولائی علیه مصالح ایران و ایرانی نافی هر گونه آسودگی خاطر است .
 بنابراین ابراز نگرانی هموطنان مقدمه است مبنی بر یک اعتراض ملی میهنی گسترده با پتانسیل یک هشتک انترنتی هشداردهندۀ فراگیر به وطن فروشان حاکم و طرف معامله مربوطه در خصوص قرارداد احتمالی کذا .
نشان اقتدارنظام ولائی همواره با جنایاتی از قبیل تجاوز به زنان اسیراعدامی، کشیدن خون محکومین به اعدام قبل ازاجرای حکم، اعدام کودکان و دریافت بهای گلوله در برابر تحویل پیکرتیرباران شدۀ فرزندان راستین ایران زمین واخیرا ایضا ویروس کرونا تعریف میشود ودر شریعت این خمینی صفتان انسان ستیز هرجنایتی روا وهر ناروائی مجازتا بدان وسیله دمی فرو پا شی محتومشان بتعویق افتد.
این نا سزاواران اهرمن خو برای لختی بیشتر ماندن بر سریر حکومت ازارتکاب به هیچ عمل ننگین وخفت باری روی بر نمی تابند به بیانی " از نام نگوئید" که نظام ولائی را " نام زننگ است "
 عدم مشروعیت سلطه فاسد این بد کاره های بازار سیاست از فردای سی خرداد شصپ با به خاک وخون کشاندن تظاهرات مدنی سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز ودر تاریخ جنائی قرن نونزدهم به ثبت رسید .
از آن مقطع ببعد هیچ هموطن شریفی از جنایات وتعدیات غیرقابل تصور ضد انسانی دار ودسته خمینی ودنبالچه های دیو سیرتش درامان نبوده است دستگیرهای خودسرانه، بازداشت های غیرقابل توجیه، شکنجه، اعدام، کشتازهای جمعی بر کف خیابان ها و قتل عام ها در پشت حصار زندان ها تجربۀ روز مره شهروند ایرانی است بقول سخنور دانای توس
ندانست جز کژی آموختن
جزازکشتن وغارت وسوختن
 نتیجه تسلط این سودا گران مرگ ونیستی عبارت بوده از بیکاری، فقر، فحشا و اعتیاد که تا بحال صدها عوارض جسمی و روحی وفرهنگی بر جامعه تحمیل کرده است
 در زمینه حفظ تمامیت ارضی همین بس که میدانیم برای جلب حمایت کرملین به یازده درصد ازسهم پنجاه درصدی ایران در دریا خزر رضایت داده و نسل زدائی آبزیان خلیج فارس یعنی یک بخش مهم دیگراز سرمایه ملی ما را به چپاولگران چینی وا گذاشته
٭ازاین ننگ تا جاودان برسپاه
بگرید همی گرز و رومی کلاه
این نمونه ازعملکردهای ضد ملی، ضد بشری وغیر اخلاقی خلیفه گری خامنه ای را ازپشتیبانی مردمی درداخل نا امید ومٲ یوس وبه توسل به اجنبی ناگزیر کرده است .
 ضعف و نا توانی اقتصادی و سیاسی ناشی از ناکارآمدی ذاتی، هزینه های کمر شکن صدورارتجاع وتروریسم در پهنۀ گیتی دخالت های نظامی اعم از مستقیم ونیابتی درکشورهای عراق، سوریه، فلسطین، لبنان ویمن میهن در بند را به انزوا و ورشکستکی روز افزون سوق و احترام متقابل طرف معامله خارجی نسبت بدست اندر کاران طرف ایرانی را منتفی بنابراین یک وادادگی اجتناب نا پذیر وخفت بارنا مطلوب دیگراز سوی نظام ولائی درنظرگاه عموم قرارمیگیرد .
باوجود این مفسرین وناظران امورسیاست واقتصاد با توجه به شرایط بین اللمل و بی ثباتی حاکمیت ام القراء جهل جنایت انجام چنین معامله ای را نا ممکن دانسته و فرا تر ازآن حتی بر فرض توافق دولتین باز هم آنرا درعمل گور زاد ارزیابی کرده و براین باورند که با توجه به تحریم های موجود شانه بردن کارتل های چینی زیربارچنین ریسک بزرگی صد در صد غیر محتمل است . علاوه براین میزان مبادلات دو جانبه چین و امریکا و مناسبات چین با کشورهای خاور میانه را نیز عوامل باز دارندۀ جدی دراین رابطه میدانند .
صرفنظر از اینگونه از نظریات تحلیلی سر نوشت ایران توسط یک مقاومت نستوه و روئین تن مردمی به رهبری سازمان مجاهدین خلق در شرف تعین تکلیف است این واقعیت را کلیت رژیم آخوندی ودررٱس آن خامنه ای با تمام وجود لمس میکند مع الوصف نظام ولائی میکوشد با برپائی یک جاروجنجال رسانه ای در مورد شایعه یک قرارداد دارازمدت واهی صورت رابا سیلی سرخ وزمان موعود فرو پاشی را برای یک روز هم که شده بتعویق اندازد .
آنگونه که بیاد می آوریم در سال های دهه شصت ببعد در تحلیل های مقاومت همواره بر بی آیندگی رژیم تاکید میشد و رژیم نیز بنوبه خود با زندان، شکنجه واعدام تور اختناق و سرکوب را هرچه بیشتر در هم می تنید تا با ایجاد جو ترور و وحشت موجودیت ضد بشریش پایدارجلوه داده شده ودرنتیجه توجه عموم را از بی آیندگی خود منحرف نماید در آن دوران جا انداختن بی دنبالگی رژیم چندان ساده نبود چون مبارزات سترگ واقدامات افشاگرانۀ مقاومت در حد آنچه در زمان حاضر ملموس است به اثبات نرسیده وضربات پی در پی مقاومت ملا را در داخل تااین حد ذلیل ودر خارج تا این اندازه بی آبرو بی اعتبار نکرده بود اما امروزشورای ملی مقاومت بعنوان تنها الترناتیو بلامنازعه و رئیس جمهور منتخب با برنامه مشخص در قالب یک دولت در سایه ومسٶلین کمسیون هائی با ساختار یک هیئت وزیران کا رآمد وصالح جایگزینی قریب الوقوع نظام ولائی را ترسیم و نوید میدهد . رژیم را لاجرم چاره نیست جز فیل قرار داد های واهی و صد البته راهبردی ۲۰ ساله با مسکو ومعاهده ۲۵ ساله چهارصد ملیارد دلاری با پکن هوا کند تا بنوعی آثر حیات ازخود بروزداده واندکی ازسرعت ریش نیروهاش بکاهد.
اجرای مراسم پیروزمند کهکشان امسال با برقراری ارتباط سی هزار نقطه انترنتی با اشرف سه و کانون های شورشی درداخل مشارکت هزار شخصیت سیاسی از ملیت های مختلف وانجام تظاهرات باشکوه در میدان براندربورگ برلین در این شرایط فلج کنندۀ کرونائی خود به هزاران زبان تحقق شعار حماسی "میتوان وباید" را بتصویر کشیده است پس بدون تردید "ازآن ماست پیروزی، ازآن ماست فردا" وهر قرار داد ضد ملی واستعماری پیشا پیشا مردود و ملقی
 با احترام سهراب امینی

٭ فردوسی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان