10052022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 10 مرداد 1401 ساعت 19:51

مسئولیت ما در برابر شبکه های ترور و جاسوسی

نوشته شده توسط
یک بررسي ساده  داده هاي اطلاعاتي و امنيتي بدست آمده از ”بريده مزدوران” در دادگاه آلباني، ابعاد جديدي از مأموريت آنها ـ البته نه بطور كامل ـ  را نمایان می کند.

حمید معاصرضمن این اطلاعات منجمله روشن شد كه خامنه‌ای، غرقه در بحران هاي اقتصادي و سياسي و زيست محيطي از يك طرف و ارتقاء چشمگير عمليات درخشان كانون هاي شورشي و پيشرو مقاومت از سوی دیگر، برای برون رفت، انتخاب خود را  کرده است. از منظر ولی فقیه فرتوت و خونریز، این برون رفت و نجات از سرنگونی در احاظه بحرانهای کمرشکن ، تنها و تنها در گروی فناي فيزيكي مقاومت و مجاهدین است و بس.

رژيم آخوندی با دست یازدیدن به اين عمل نشان داد كه باز هم برای بقای خود، حاضر به پرداخت سنگين ترين بها و پذيرش ريسك هاي کشنده سياسي است تا یگانه هماورد قدرتمند خود را از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.ا سازماندهي حداقل ۵۰ تن از مزدوران ایرانی و خارجي از آلمان تا انگليس و آلباني براي انجام عمليات گسترده تر یادآوری عمليات کشتارجمعی بمب گذاري در گردهمايي سال ۲۰۱۸ در ویلپنت فرانسه است که عاملان آن ۲۰ سال باید آب خنک بخورند.

اما مهمترین وجه اطلاعات و گزارشات اخیر، پرده ای ۳۰ ساله از چهره ”اعضای سابق مجاهدین” و ”منتقدین مجاهدین” و روضه خوانان مصیبت ”نقض حقوق بشر در درون مجاهدین” را برانداخت، در حکم دادگاه آلبانی و متعاقب آن در اخراج مزدوران کثیف و هرزه ای چون بتول سلطانی و بقیه روشن گردید که این عوامل، جنایتکارانی در لباس انسان هستند، دقیقا از جنس همان قاسم سلیمانی و دست پروردگانش در سپاه تروریستی قدس که به صغیر و کبیر رحم نمی کنند و بویی از انسانیت نبرده اند و حاضرند حتی کسانی را که سالیان در کنارشان زندگی کرده اند به ثمن بخس بفروشند و به حیات ذلت‌بار و انگل‌وارشان ادامه بدهند. واقعیت اصطلاح ”بریده مزدور” در سناریوی جدید اثبات شد و یکبار دیگر چهره افرادی چون شاگرد جلاد اوین سعید شاهسوندی، مسعود خدابنده و شبکه‌ای را که توسط اسدالله اسدی اداره می شد برجسته نمود و برهمگان روشن گردید که بحث فقط دریافت ماهیانه برای نوشتن سیاهنامه علیه مجاهدین نیست، بلکه هر آنکسی که بدامان دستگاه سرکوب و جنایت خمینی و خامنه‌ای خود را بیاویزد باید تا زدن تیرخلاص و بمبگذاری نیز پیش برود و گریزی از قدم های بعدی ندارد. اکنون همه این عوامل خواه ناخواه به اقدامات تروریستی آنهم در خاک اروپا پای گذاشته اند و باید مشابه پیشینیان شان اسدالله اسدی و شاگرانش نسیمه نعامی و امیر سعدونی و عارفانی افشا گردیده و به جرم مشاركت مستقيم در سازماندهي يك عمليات كشتار جمعي در دادگاههای صالحه مورد محاکمه قرار گیرند. زندانی و سلب تابعیت شده و یا بسرعت از خاک اروپا اخراج شوند

تا زمانيكه سياست كثيف مماشات و چشمپوشي بر عمليات تروريستي در خاك كشورهاي آزاد ادامه دارد، نه تنها پناهندگان ايراني، بلکه  طبق تجربه شهروندان اين كشورها نیز  در برابر اقدامات تروریستی از مصونيت برخوردار نخواهند بود.

مسئولیت ماست که با هر عقیده و مرام و اندیشه،  با تمام قوا و با استفاده از همه ابزارهاي حقوقي و قانوني و سياسي به افشاء عملكرد دستگاه تروريستي جهنمی این رژيم جانی در تمامي كشورهای اروپایی برخاسته و دولتهای اروپایی را مجبور به تبعیت از عدالت بجای چشمپوشی و مماشات و آزادکردن جنایتکاران بنمائیم.

تجربه اخیر در برابر طرح و توطئه و معامله کثیف دولت بلژیک و شکست این طرح ـ حداقل تا امروز ـ نشانگر قدرت ماست می توان و باید این قدم را برداشت

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان