12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 10 آبان 1401 ساعت 08:54

هر آنكه خواهرم كُشت

نوشته شده توسط
نگاهي به تاريخ 43 ساله حاكميت فاشيستي مذهبي آخوندي بخوبي روشن مي كند كه ماشين كشتار و اعدام و داغ و درفش بي وقفه و بي محابا و بدون كمترين توقفي از ابتداي حاكميت فاشيستي تا به امروز ادامه دارد.

و تا اين رژيم سر كار است اين وحشيگري نه تنها كاهش نمي يابد بلكه با رئيسي جلاد در رأس حكومت رو به وخامت بيشتر مي رود. به موازات سركوب در داخل ايران صدور بنياد گرايي و ارتجاع و تروريسم افسار گسيخته عليه مخالفان و مبارزان و مردم منطقه از عراق تا سوريه در هيچ دوره اي تعطيل بردار نبوده است. در اين راستا بود كه رهبري مجاهدين از ميان انبوه تحليل هايي كه آن زمان از طرف اشخاص و گروههاي سياسي مختلف داده ميشد با شناخت عميق از ماهيت خميني ضد بشر مخصوصاً بعد از حذف بازرگان و بني صدر و يكپارچه شدن رژيم و آغاز جنگ ايران و عراق بدرستي تبيين و اعلام كرد كه دكترين رژيم ولايت فقيه براي بقاي خود سركوب و اختناق و اعمال فشار حداكثري در داخل روي مخالفان و مردم و صدور بنيادگرايي به خارج است.

اكنون بعد از گذشت 43 سال از حاكميت اين رژيم تبهكار و خونريز امروزه جاي هيچ شك و شبه اي باقي نمي ماند كه اين شناخت درست و دقيق از ماهيت رژيم آخوندي چقدر واقع بينانه و مسئولانه و درست بوده است.

مقاومت ايران ومجاهدين با نهايت سخت كوشي و انضباط پولادين تشكيلات ميليشياي آن زمان 2 سال تمام با پرداخت سنگين ترين بها و زخم زبان ها  و خون دل خوردن ها در حاليكه خميني هنوز در ماه بود با جسارت تمام به افشاء آن پرداخت. و تمامي سعي و كوشش خود را بكار مي برد. كه با استفاده از مينيمم قطرات باقي مانده آزادي ها از قيام 22 بهمن از طريق مبازه افشاءگرانه، خميني را تا آنجا كه ممكن است وادار به عقب نشيني كند. اما 30 خرداد و سركوب مسلحانه قيام نيم مليوني مردم ايران و شروع اعدام هاي دسته جمعي و  وحشيانه نقطة پاياني بر هرگونه مبارزه مسالمت آميز بود. آنچه كه امروز از بيلان تيره و تار اين رژيم باقي مانده، عبارت  از 120،000 اعدام و هزاران شكنجه شده در زندان هاي مخوف فاشيسم مذهبي و سركوب هزاران خيزش و اعتراض و كشتن و سوزاندن و بي خانمان كردن مردم در ابعاد وسيع بوده است. كه آخرين آن قتل مهسا اميني دختر 22 ساله بيگناه سقزي است كه آنچنان موجي از نفرت در داخل و خارج بر انگيخته است كه سراپاي رژيم مفلوك خامنه اي را به لرزه در آورده است.

امروزه بي هيچ ترديد و شبهه و با قطع و يقين بيش از هر زمان ديگر عليرغم انواع كٍش و قوس هاي سياسي داخلي و بين المللي پيچيده معلوم مي شود هيچ زباني به جز زبان زور عليه رژيم آدمخوار باقي نمانده است. راه و رسم درست و اصولي و مسئولانه و مردمي همانا مبارزه قهرآميز بوده و هست كه از 30 خرداد سال 60 شروع شده است و در راه بلوغ خود از نبردهاي چريكي داخلي تا نبرد ارتش آزاديبخش شروع شده و امروزه كانون هاي شورشي قهرمان با فدا كاري و گسترش فوق العاده به آن ادامه مي دهند. آناني كه اتيكت هاي مختلف ”حقوق بشري“ و ”دموكرات ريايي“ و ”مبارزه مدني“ و ”عبور مسالمت آميز“ را  با اين رژيم تبليغ مي كنند آشكارا به فريب مردم و جعل و تحريف واقعيات ملموس سياسي مي پردازند. و خواسته يا ناخواسته به بقاء رژيم و خلع سلاح مردم در برابر وحشيگري رژيم تشويق مي كنند. امروزه شعار ”مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت، هرآنكه خواهرم كشت“ همراه شعار ” مرگ بر اصل ولايت فقيه“ و ”مرگ بر خامنه اي“ كه از ساليان پيش توسط مردم در قيام ها سرداده شده يك معني بيشتر ندارد و آن اين است كه تنها جواب اين رژيم سلاح است و بس، كه كانون هاي شورشي در امتداد مبارزه مشروع مسلحانه از 30 خرداد 60 در ادامه نبردهاي ارتش آزاديبخش به ان مشغول هستند و اين شيوه مبارزه است كه سرانجام اين رژيم را ساقط مي كند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان