08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 15:40

نادر جوان خوشدل - رئيس سابق تآتر شهر تهران

نوشته شده توسط
سلام و درود به دوستان و حاميان و هواداران هميشگي مقاومت ايرانوبه ويژه درود مي¬فرستم ، به ميهمانان عاليقدري که در نشست امروز حضور دارند.و همچنين درود مي¬فرستم به روان پاک 52شهيد سازمان مجاهدين خلق که قرباني زد و بند¬هاي رژيم با آمريکا و دولت جنايتکار مالکي شدند.خانمها و آقايانمن تاريخ را دوست دارم؛ به ويژه تاريخ سرزمينم را، چرا که تاريخ آموزگار بزرگي است که، آگاهانه¬ي ما را براي برداشتن گام¬هاي ضروري در زندگي، تنظيم و هدايت مي¬کند.تاريخ در حقيقت جهان¬بيني¬ي تکامل¬يابنده در ذهن و شعور فرد فرد ماست.

اگر تاريخ مدرن ايران را از مشروطيت تا امروز بشمار آوريم، خواهيم ديد، که از هزاران ايراني مبارز راه آزادي که، جانشان را نيز براي سربلندي سرزمينمان فدا کردند، تنها چند نام بزرگ در حافظه¬ي تاريخي مردم ايران نقش بسته است.
ستارخان، باقرخان و دکتر محمد مصدق وچند تاي ديگر،نام¬هاي بزرگي هستند که بعضا با گذشتن از جان خود، سمت و سوي رشد و تکامل اجتماعي را با مبارزات خود براي هميشه تعيين کرده¬اند.
2
در واقع رهبران تاريخي، نياز و اشتياق مردماني است که همه¬ي خواسته¬هاي خود را در کردار و رفتار آنان متبلور مي¬بينند.
از ديگر ويژه¬گي¬هاي رهبران بزرگ، دشمني کور و لجام-گسيخته اربابان جور و ستم حاکم است با آنان.
بنابرين مي¬توان از دو ويژه¬گي اساسي رهبران بزرگ نام برد: محبوبيت مردمي و دوِ ديگر، دشمني استبداد با آنان.
پنجاه سال پس از کودتاي ننگين 28 مرداد توسط استعمار انگليس و آمريکا و شاه خائن عليه حکومت ملي دکتر محمد مصدق، اينک جامعه ايران نام رهبر ديگري را در حافظه¬ي خود ثبت کرده است. اين نام، نام رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران است.
دوست و دشمن بر اين نکته تاکيد دارند که درايت، هوشياري انقلابي، برتر شمردن خواست و اراده¬ي ملي، از ويژه¬گي¬هاي اساسي مسعود رجوي است، که ازيک¬سو انسجام تشکيلاتي را به دنبال داشته است و از سوي ديگر ارکان خونخوارترين، جبارترين حکومت تاريخ معاصر جهان را به لرزه در آورده است.
ديگر شگفت آور نخواهد بود اکر بگويم که مسعود رجوي محبوب قلب مبارزان راه آزاديست. و هم براين نکته تاکيد داشته باشم که آخوندهاي انسان¬
3
ستيز حاکم بر ايران هزاران حيله در کار مي¬کنند تا بتوانند وي را از ميان بردارند. آخوندها همراه با عوامل داخلي و خارجي¬شان، از جمله بارها خواسته¬اند که مسعود رجوي محل سکونت خود را بر ملاء کندو با دلسوزي¬هاي دروغين از وي مي¬خواهند تا براي خشنودي دل مردم هم که شده، به کوچه وو خيابان آمده و خود را علني کند. زهي خيال باطل! زهي خيال باطل.
گفتم که تاريخ حافظه¬¬ي تکامل¬يابنده¬ي ذهن و شعور فردفرد ماست.
از همين روست که مسعود رجوي وجدان انساني امروز و فرداي ماست
و آنچه گواه شرافت ماست، با گذشتن از مال و جان خود و فارغ از نياز¬هاي جواني و پيري آگاهانه براي آزادي سرزمينمان از چنگال خونينِ آخوند¬هاي مدافع جهل و جنون، دست از مبارزه نخواهيم کشيد.
سلام بر آزادي، سلام بر خلق ايران زمين، زنده باد ايران،
درود به مسعود رجوي، درود به خانم مريم رجوي رئيس جمهور مقاومت مردم ايران.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان