چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 14 آبان 1392 ساعت 01:00

بررسي علل اصلي خشك شدن درياچه اروميه و ضايعات و عوارض ناشي از آن

نوشته شده توسط
حميد معاصرمعاون سابق مديركل محیط زیست آذربايجانغربي بخش سوم - منابع طبيعي وسرمايه هاي اكولوژيكي در درياچه اروميه امكانات و جاذبه هاي مهم ديگر درياچه اروميه 1.گردشگري و توريستي و خواص طبي درياچه اروميه : سواحل طولاني درياچه اروميه با محيطهاي سرسبز و باغات و مراتع و دشتهاي وسيع شهرهاي اطراف مانند دشت پيرانشهر، بناب، مياندوآب، اروميه، تبريز، قوشچي، عجب شير، آذرشهر، مراغ ، اشنويه، شبستر، سلماس، نقده و مهاباد يكي از كانونهاي ارزشمند فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و گردشگري به شمال ميروند .

شنا در درياچه اروميه و تفريح در سواحل آن يكي از امكانات ارزشمند سياحت و تفريح براي مردم منطقه و توريستها هست. بعلت شوري آب درياچه اروميه خطر غرق شدن در اثر عدم آشنايي به فنون شنا، شناگران كه سن و سال و حتي كهنسالان را تهديد نميكند و اين ويژگي باعث استفاده خانوادگي از امكان شناگران و تفريح كردن را به همه اقشار فراهم ميسازد. به تشخيص پزشكان افراد مبتلا به بيماري غدد تيروئيد با شناكردن در درياچه اروميه به علت وجود املاح گوناگون بهبودي خود را باز ميبابند. مهمتر از آن گل و لاي جمع شده در بعضي از قسمتهاي سواحل درياچه اروميه باعث بهبود بيماريهاي مفاصلي و روماتيسمي شده و يك امكان بي نظيري را در كنار تفريح و سياحت براي علاقمندان و توريستها ايجاد ميكند .
اين مجموعه امكانات باعث رونق اقتصادي اهالي اطراف وكل منطقه ميشود. در رژيم گذشته به علت اين ويژگي ها، توريستها و بيماران مختلفي از سراسر جهان به اين نقطه سرازير ميشدند. در رژيم مرتجع و بنيادگراي آخوندي به علت محدوديتهاي ارتجاعي و سركوب، بهره برداري از اين امكان براي مردم و توريستها سلب گرديد .
daryache oromi 1921dدر اوايل حكومت آخوندي و حتي در دولتهاي بعدي صحبت از طرحهاي عمراني وسيع در تمامي وزارتخانه هاي دولتي ميشود. در آن ايام من بعنوان معاون اداره كل و كارشناس بودجه و برنامه ريزي با مشورتهاي زياد با كارشناسان دلسوز، طرح بزرگي را براي بهينه سازي پارك ملي درياچه اروميه و گسترش امكانات علمي و تفريحي و زيست محيطي توام با بازدهي اقتصادي كلان تهيه وحتي توانستيم با كمك تعدادي ازنيروهاي متخصص جوان درسازمان برنامه و بودجه اوليه آنرا به تصويب برسانيم . همانطوركه اشاره رفت اين طرح قراربود در بخش وسيعي ازسواحل جاده مهاباد واروميه درمنطقه ساحلي بنام رشكان اجرا شود. دراين طرح قرارشد دريك محوطه توام با درختكاري بزرگ وسيع همراه با تاسيسات مانند هتل استقرار براي سياحان ومحققان وتوريستها وتوام با پلاژ هاي ساحلي تعبيه وراه اندازي شود كه درمجموعه كامل مانند محل بازي كودكان وپاركينگ بزرگ واستاندارد براي مسافران وسايرامكانات تسريعي سالم ديگرمثل ميادين ورزشي متنوع ساخته شود كه جذابيت توريستي آنرا بالا برده و از اين طريق درآمدي كلان وهمچنين رونق اقتصادي براي اهالي محل فراهم شود.
قرار بود اسكله ها درآن محل بازسازي وچندكشتي بزرگ سياحتي وتوريستي جهت استفاده ازتحقيقات زيست محيطي درجزايراروميه درنظرگرفته شود كه اگراين طرح اجرا ميشد اين مركزيكي از مراكزمهم توريستي ومحيط زيستي شناخته شده درجهان تبديل ميشد كه ازهرنظر بازدهي بالايي را ارائه ميكرد. متاسفانه اجراي اين طرح عظيم كه يك پيشرفت بزرگي بود به گوش ملاحسني امام باصطلاح مرتجع جمعه اروميه رسيد وهمچنان كه انتظارميرفت ودر چندين مورد برعليه اين طرح بزرگ درنمازجمعه ها سخنراني كرد وبه آن جهت طاغوتي داد كه درنتيجه آن وشروع جنگ ضدميهني ازطرف ديگراين طرح درمراحل اوليه به شكست كشيده شد. نمونه اين پروژه دركشورهاي همجواردرتركيه اكنون يكي از پر درآمدترين مراكزتوريستي وافزايش رونق اقتصادي وعلمي دركشوراست .
پارك ملي درياچه اروميه, با تمام ويژه گيهاي شمرده شده در بالا يكي ازقربانيان رژيم ضدبشري آخونديست. اين سرمايه عظيم اكولوژيكي وعلمي واقتصادي وتوريستي اكنون درحال نابودي تمام عياراست. عليرغم اعتراضات اهالي آذربايجان درچندين نوبت وسركوب بيرحمانه اين تظاهرات براي ابقاي اين مجموعه وگنجينه عظيم ملي هنوزكاري براي نجات درياچه اروميه انجام نگرفته است. حتي اعتراضات از درون رژيم هم نتوانسته كاري ازپيش ببرد. اگر روند خشك شدن درياچه اروميه همچنان ادامه پيدا كند اين درياچه خشك و به شوره زار بزرگي تبديل ميشود و با بادهاي موسمي و ريزگردهاي نمك ويون هاي بجا مانده ازمواد معدني خطرپخش شدن نمك به روستاها وشهرستانهاي اطراف وتمامي باغات سيب وانگور بسيار بزرگ است . اروميه، تبري، مياندوآب، مهاباد، نقده، اشنويه، آذرشهرو مراغه كه از مهمترين مناطق فعاليت كشاورزي و دامداري هستند از اين خطرات به كنار نخواهند بود. اين زيست بوم كه پنجاه هزاركيلومترمربع وسعت دارد در تعيين آب وهواي اين منطقه ازايران و نيز منطقه مهمي از تركيه وعراق نقشي اثرگذار دارد. بنابراين تخريب آن اسفناك ومرگبارخواهد بود. در اثرخشك شدن درياچه اروميه بيش ازده ميليارد مترمكعب نمك برجاي خواهد ماند كه ازآن تحت عنوان پديده نگران كننده سونامي نمك درايران ومنطقه ياد ميشود. و از آن به ميزان زيادي مواد سمي و فلزات سنگين درهوا پخش و درسلامت انسان، حيوانات، پرندگان وگياهان تاثيرمخرب ميگذارد وفعاليت اقتصاد كشاورزي درمنطقه را از بين ميبرد. پخش نمك ومواد سمي موجب بروزبيماريهاي ريوي، چشمي، پوستي وحتي افزايش سرطان هم ميشود.
daryache oromi2 c4aadابعاد اين فاجعه اينقدربزرگ است كه ميتوان آنرا فاجعه ملي ناميد. برتمامي مردم ايران و فعالان محيط زيست وعلاقه مندان, وظيفه مهمي براي نجات ميهني از ايلغارآخوندي در سر راه همگان قراردارد وآن سرنگوني هرچه سريعتراين رژيم پليد است كه ويراني ببارآمده از اين حكومت نكبت همه عرصه هاي حيات را درمعرض تهديد قرارداده است.

پايان