چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 04:06

پيوستن نفرات جديد به اعتصاب غذا در برلين

نوشته شده توسط
در صد و ششمين و صد و هفتمين روز اعتصاب غذا در برلين, تعداد ديگري با شعار "پيوستيم, پيوستيم, تا آخرش ما هستیم" به اعتصاب غذا در برلين پيوستند.


مبارزه و مقاومت قهرمانانه اي كه هر روز در اقصي نقاط جهان اوج تازه اي مي گيرد يكي از شكوهمندترين و افتخارآميزترين برگ هاي زرين تاريخ مقاومت خلقي است كه در برابر سهمنگين ترين و سنگين ترين فشارهاي ضد بشري يك رژيم جنايتكار و حاميان بيشرافت بين المللي اش قد علم كرده است. اين مقاومت از مقابل كاخ سفيد در واشنگتن شروع شده و از برلين, لندن, ژنو و ساير نقاط جهان عبور كرده و به زندانهاي قزلحصار, اوين, بندرعباس و زاهدان امتداد مي يابد و پرچم سرخ فام حسيني را در هزار اشرف و ميليونها دل اشرف نشان برافراشته نگهميدارد
به اين حماسه آفرينان درود درود درود

 

عکسهای 106مین روز اعتصاب غذا در برلین

عکسهای 107مین روز اعتصاب غذا در برلین