01182022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 01:18

بياد صالح كهندل و نينوازي او

نوشته شده توسط
شيندن صداى نى در زندان رجائي شهر، جايي كه هر هفته دريك روز خاص چند نفر اعدام مى شوند،چند نفر أقدام به خود زنى مى كنند، چند نفراقدام به خودكشى ميكنند،چند نفر درنزاع ودرگيرى كشته ميشوند چيز گيج كننده والبته دل چسبى است ،بخصوص كه روزملاقات هم باشد چون فرقى ندارد كه تو ملاقات كننده داشته باشى يانه درهردو حالت ، حالت بد است ديروز غروب دراين شرايط دوباره صداى ناله ى نى ازاتاق صالح بلند شد حدس زدم كه ملاقات داشته است وقطعا دخترش پريا به ملاقاتش آماده است يا اينكه چون نزديك عيدنوروز است و زندانيان بازهم دور از خانواده هايشان سال را نوخواهند كردپس حال صالح گرفته است ؟ آيا اينكه چون امسال فرزاد آزاد شده ونزديك عيد كنار صالح نيست صالح هوس آزادى كرده ؟ نه هيچكدام صالح را كه من مى شناسم اينقدر به هم نمى ريزدحس كردم صالح در چهره ى پريا (دختركى لاغراندام وضعيف با ايدلوژى وافكاروانگيزه اى همچون رستم ) به ياد همسر ودختر ديگرش كه در ايران نيستند وشينده ام دراشرف بوده اند مي افتد، همسر و خانمان صالح ! از بس صالح مثل يك پدر به حرف هاى بچه ها گوش كرده و همچو مادر برايشان توش و غذا فراهم كرده است يادمان رفته است كه خودش هم خانواده اى دارد بى انصاف خودش هم كه حرف از دردهايش نمى زند فقط گاهى نى ميزند .......و به جان ما اتش مى زندانگارنه انگار درزندان هستيم صداى نى صالح همه ما را از زندان كوچ مى دهد هركسى به وسعت درك وفهمشكوچ مى كنديكى به ياد دلتنگى خانمان وفرزند و همسرمى افتد، يكى يادپدر ومادرخاله وعمه يكى ياد رفيقان شهيدشده اش ،يكى هم به يادمادرش ، مادرى به نام وطن، از نى زدن هيچ نمى دانم ، صالح ومجاهدين را هم نتوانستم بشناسماما يك چيز را مطمئن هستم ،اگرصالح آزادباشد، همسرودخترانش كنارش باشند، زاد و توشه و غذاي زندانيان راهم فراهم كرده باشدبازهم صالحهمينطور نى خواهد زد وآتش به جان خواهد زد،در فراق مادرى به نام وطن ازادبه اميد آزادى وطن هم بندى صالح كهندل٢٤ مرداد ٩٤

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان