12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 16 دی 1392 ساعت 01:00

بحرانهاي زيست محيطي در حاكميت آخوندي

نوشته شده توسط
حميد معاصر معاون سابق اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي   بحرانهاي فزاينده و بيسابقه زيست محيطي در حاكميت آخوندي در ايرانسايت تابناك متعلق به پاسدار رضايي در روزهاي اخير هر چند بسيار ناقص و مختصر گوشهاي از بحران زيست محيطي كشور را تحت عنوان “اظهارات تكان دهنده معصومه ابتكار در جلسه غير علني مجلس” را درج كرده است. گروگانگيرسابق سفارت آمريكا كه در دوران به اصطلاح طلايي! اصلاحات خاتمي كه مسؤل محيط زيست آخوندها بوده در بخشي از اظهارات خود مي گويد كه“25 ميليون نفر از مردم ايران تحت تأثير مستقيم آلودگي هوا و ساير آلودگيهاي زيست محيطي قرار دارند، آبهاي زيرزميني و پوشش گياهي كشور در معرض نابودي و بحران فزاينده است و مسائل محيط زيست كشور در مدت 8 سال دولت احمدي نژاد بطور كلي تعطيل بوده است.(نقل از سايت تابناك).او حتي يك كلمه هم در مورد به اصطلاح خدمت خود در محيط زيست و اينكه در دوران اصلاحات چه خدمت شاياني! به محيط زيست كشور كرده به زبان نياورده است.

اما واقعيت سرسخت اين است كه عدم توجه به مهمترين مسائل زيست محيطي و تخريب دائم آن از همان ابتداي حاكميت ننگين و ضدبشري آخوندي مشروع شده است. جهت اطلاع و آگاهي نسل جوان امروزي شايد يك اشاره گذرا به سابقه امر كمك كند. پس ازقيام سال 57 سلاحهاي جنگي و حتي انبوهي سلاح قاچاق شكاريك تا عمق روستاها و مناطق جنگلي كشور به دست قشرهاي مختلف مردم افتاد. به دليل عدم مديريت صحيح خلع سلاح و نبود طرحهاي دموكراتيك و مردمي از اين سلاحها براي شكارغير قانوني و بي رويه حيات وحش پستانداران و پرندگان استفاده گرديد. با توجه وسعت پاركهاومناطق جنگلي طبيعي كشور، يك ضربه محكم به ذخائر وارد آمد مخصوصاً در روستاها و مناطق جنگلي افراد مسلح، ارگان غارت وسركوب بنام “كميته هاي انقلاب!” در آن زمان هيچ حدو مرزي در تخريب و اندام حيات وحش و آب زيان و ماهيها باقي نگذاشتند.
شكار انواع گوزنها و قوچ و ميشهاي وحشي و آهو و ....پرندگان كم ياب جنگلي مثل قرقاول و پرندگان تالابي و درياها،با سلاحهاي جنگي مثل مسلسل و صيد ماهي بوسيله انفجار نارنجك و ديناميت نخستين ضربه را در حاكميت غيرمسؤل آخوندي به محيط زيست و منابع طبيعي وارد آورد كه هنوز هم ادامه دارد. تا اينكه كوتاه زماني بعد از اين فجايع زيست محيطي با آغاز جنگ ضدميهني بين آخوندها و عراق اين خسارات ابعاد بسا گستردهاي به خود گرفت در نتيجه اين جنگ ضدملي و خانمانسوز خسارات عظيمي جدا از منابع اقتصادي و نيروي انساني به منابع طبيعي مخصوصاً در جنوب كشور وارد شد. دشتها و جلگه هاي حاصل خير خطه خوزستان تا مرزهاي غرب كشور از بين رفت و جلگه هاي وسيع خوزستان كه پناهگاه گونه ي كمياب گوزن زرد خالدار بود بكلي منهدم شد. علاوه بر آن نخلستانهاي وسيع خرما كه يكي از بي نظيرترين سرمايههاي ايران بود طعمه جنگ ضدميهني وبي حاصل شد.
ميليونها مين باقيمانده از جنگ در مناطق وسيعي از خوزستان تا شمال غرب كشور هنوزهم تلفات سنگين جاني از روستائيان و دامداران وكودكان آنها مي گيرد كه هيچگاه مين روبي جدي بعمل نيامده است. انفجار مواد جنگي حامل ذرات سمي و راديواكتيو در رودخانهها و ساير منابع آبي باعث بروز بيماريها و تلفات مردم گرديده و ادامه دارد.
در استان كرمانشاه،يكي از معروفترين پاركهاي ملي حفاظت شده ،محل اختفاء جتهاي جنگي شد و مورد اعتراض پرسنل با شرف محيط زيست استان گرديد و در يك مورد كه خودم شاهدگفته ها و مشاهدات يكي از محيط بانان تبعيدي به آذربايجان غربي بودم حتي يك كلمه هم رژيم آخوندها اجازه نداد كه اين امر ضد زيست محيطي در جايي درج و يا افشاء شود.
از ديگر جنايتها و خسارات زيست محيطي منابع طبيعي كشور انهدام وسيع جنگلهاي كشور بخصوص در شمال ايران است.آخوندها و آقازاده هاي آنها مغولوار در پي سود جويي از منابع عظيم درختان جنگلي شروع به بهره برداري غير قانوني از جنگلها كرده و كف زني در جنگلها به اوج بي سابقه رسيد. اين امر علاوه بر نابودي درختان كمياب جنگلي باعث بهم خوردن تعادل آب و هوايي و در بسياري مناطق رانش زمين شد. در اثر بروز سيل ناشي از قطع درختان جنگلي آسيبهاي جدي به مزارع برنج و چاي در شمال كشور گرديد.
تخريب منابع محيط زيست در حاكميت منحوس و ضدملي آخوندي در مورد پاركهاي ملي و جنگلها به همين جا ختم نميشود.سپاه پاسداران ارتجاع با اجراي تمرينات سركوبگرانه و جنگ طلبانه در جنگلهاي كشور در سطح وسيع خرابيهاي گسترده به بار آورده و به عنوان مثال پارك ملي گلستان در جاده خراسان و مازندران كه يكي از مهمترين و بزرگترين پاركهاي حفاظت شده است در اثر تمرينات نظامي چندبار دچار حريق و آتش سوزي شد و بخش اعظم اين ثروت طبيعي كه متعلق به نسلهاي آينده نيز هست از بين رفته است.
علاوه برآن از شروع دوره رياست جمهوري رفسنجاني كه سپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات آخوندي نبض اقتصادي كشور را بدست گرفتند احداث كارخانه هاي آلوده كننده در اطراف مراتع و زمينهاي كشاورزي، باعث آلوده شدن زمينهاي كشاورزي و منابع آبهاي زيرزميني شدهاند .علاوه بر آن با ايجاد جادهها و راههاي غير استاندارد براي مقاصد سودجويانه خود بخشي عظيمي از مراتع و جنگلها را از بين بردند.
سپاه پاسداران با اجراي پروژههاي اتمي رژيم در كنار ساير اقدامات ضد محيط زيستي خطر عظيم جاني و مالي بالقوه را براي مردم ايران ذخيره كرده كه از هر نظر بعد فاجعه باري به خود گرفته است.
ايجاد سايتهاي اتمي در مناطق شهري و كشاورزي و روستايي آنهم بدون پيش بيني حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله هر لحظه ممكن است جان ميليونها ايراني و محيط زيست آنها در معرض خطر جدي قرار بگيرد.
وزارت بدنام اطلاعات رژيم با همدستي سپاه پاسداران براي ايجاد پارازيت روي سايتهاي ماهواره اي از مدتها قبل مخصوصاً در تهران بزرگ و كلان شهرها باعث بروز بيماريهاي سرطاني درحد وسيع شده و اين پروژه ضدملي حيات و ممات شهروندان را هدف قرار داده است.عليرغم اعتراضات گسترده حتي در درون خود عوامل رژيم كمترين توجهي به خواست مردم جهت برچيدن اين دستگاهها بعمل نمي آيد وهر اعتراض برحقي با سركوب وحشيانه پاسخ ميگيرد.
در رأس تمامي بحرانهاي زيست محيطي چندين سال است كه آلودگي هوا بيداد ميكند و قرباني ميگيرد تهران سالها است عنوان آلوده ترين پايتخت را به خود اختصاص داده است.علاوه بر تهران شهرهاي اهواز- اراك و اصفهان و زنجان و اروميه از بحران عظيم آلودگي هوا در رنج هستند اعتراضات گسترده به اين وضع موجود مثل هميشه با سركوب پاسخ داده ميشود. مرگ و مير و مسموميت ناشي از آلودگي هوا ابعاد فاجعه آميز بخود گرفته است. عوامل و باندهاي مختلف رژيم در رسانهها و مجلس رژيم گزارش كردهاند كه در يك روز حدود 25.000 نفراز اهالي جنوب و شهر اهواز دچار مسموميت در اثر آلودگي شديد هوا شده و بيمارستانها ظرفيت پذيرش ندارند. در تهران بزرگ سالهاي مديدي است كه آمار تلفات روزانه در اثر آلودگيها به عدد سه رقمي ميرسد . اين بحران هر روز هم عميقتر ميشود هم قابل شناسايي و هم قابل ترميم است ولي آخوندها نه ميخواهند و نه مي توانند از عهده حل اين بحران برآيند، در اراك و زنجان اعتراضات بي وقفه مردمي راه به جايي نبرده است. و اين در حالي است كه هر شهروند كبير و صغير ميداند كه علت آلودگي جز مورد ساده و شناخته شده بيش نيست .علتهاي اصلي بسيار واضح هستند راه افتادن هزاران اتومبيل فرسوده با مصرف بنزين ناخالص و آلوده كه محصول تحريم است. همراه با سوخت آلوده ناشي از كارخانهها، عدم سرمايه گزاري بر راههاي كمربندي در اطراف شهرهاي بزرگ و قطارهاي زيرزميني كه در كشورهاي غربي مهمترين عامل جلوگير از آلودگي هوا هستند.
گسترش شهرها بدون در نظر گرفتن راه و جادهسازي استاندارد و در شهري مثل اروميه جلوگيري از خشك شدن درياچه اروميه با از بين بردن عوامل اين تخريب محيط زيستي.
شايد به همين دلايل است كه ابعاد بحران و فضاحت آخوندها در زمينه تخريب محيط زيست به حدي رسيده است كه خانم معصومه ابتكار،بحت در اين مورد را به جلسه غير علني مجلس كشانده كه خيانت و جنايت عظيم در حق مردم و محيط زيست از مردم پنهان نگهداشته شود.
بر مردم ايران است كه بپا خيزند و با سرنگوني تام و تمام اين رژيم، جلو انهدام همه جانبه ايران را بگيرند. تا اين حاكميت ننگين و ضدايراني است فجايع ملي و تباهي از هر نوع آن روز بروز افزون تر خواهد شد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان