08132020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 23 آبان 1394 ساعت 01:07

بيانيه العبادي: مجدداً بر استمرار اصلاحات تأكيد ميكنيم

نوشته شده توسط
« هم اكنون بيانيهاي ازسوي دكتر حيدر العبادي نخست وزير به دستمان رسيده كه درآن آمده است:بسم الله الرحمان الرحيم ،اي ملت شريف! در اين لحظات تاريخي به شما روي ميآورم، ...مجدداً براي شما تأكيد ميكنم كه خط مشي اصلاح را كه در پيش گرفتيم، از باورهاي استوارمان است كه اصلاح فراگير و ريشهاي و براساس پايگاه دولت ملي و مردمي، دولت نهادهاي مدني، راهي است كه به ثبات و رشد و آباداني و تحقق عدالت و بازگرداندن حاكميت دولت منجر ميشود كه توسط نيروي شر و تروريسم و فساد زيرپا گذاشته شده بود. اين نيروها كه مانع اصلاحات هستند و در مسير اجراي آن كارشكني ميكنند زيرا كه موجوديت و امتيازات آنها را هدف قرار داده است بهويژه نظام سهميه بندي و زيرساخت فساد كه بدنه دولت را ميخورند.....ما به رغم چالشهايي كه در زمينه اقتصادي با آن مواجه هستيم و در نبرد بود و نبود با تروريسم ميباشيم، بيمحابا و بدون عقبنشيني نبرد اصلاح را ادامه خواهيم داد تا اصلاحات سراسر دولت و نهادهاي آن را در برگيرد. من به موفقيت پروژه اصلاح با كمك مردم كه خواستههايشان را با تظاهرات متمدنانه مسالمت آميز بيان داشتند ايمان دارم. اين نمونهاي درخشان در تاريخ عراق و سراسر منطقه است. اين اصلاحات از حمايت مرجعيت برخوردار است كه سمت و سوي نبرد اصلاحات و تمامي فعاليتهاي سياسي، تبليغاتي و فرهنگي مشخص ميكند. ... اي ملت گرامي! به دور از گزافهگوييهاي سياسي و سوءاستفاده فرصتطلبانه و شك و ترديدهاي غيرسازنده، تأكيد ميكنم كه دو ماه از بسته اصلاحات گذشته است كه محورهاي آن در زير آمده است، مجدداً بر استمرار اين خط مشي هرچند كه دشواريهاي آن افزايش يابد تأكيد ميكنيم زيرا اصلاحات يك ضرورت است و گزينه نيست و بدون اجراي اصلاحات محتوايي و بنيادين در كشور، نميتوان در نبرد دولت عليه هرج و مرج، فساد و سهميه بندي و تروريسم پيروز شد. درود بر ملت شريف درود بر مرجعيت درود بر قهرمانان نيروهاي مسلح، امنيتي و بسيج مردمي و عشاير و پيشمرگه كه از خاك و حيثيت (عراق) دفاع ميكنند. درود بر تظاهركنندگان مسالمت آميز، پيشگامان عدالت و نيروهاي امنيتي كه از آنها حفاظت ميكنند. پيروزي از آن عراق است. برادرتان حيدر العبادي رئيس شوراي وزيران 12نوامبر 2015».تلويزيون العراقيه 21 آبان 1394 ـ 12 نوامبر 2015

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان