08102020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 02 آذر 1394 ساعت 09:27

یک سخن فراز

نوشته شده توسط
از خائنان و خادمان بی وطن ، دلم تنگ استکه اینهمه ، برای هر ملتی ؛ مایهٌ بسی ننگ استشراب زمانه به هر جرعه یی که نوشیدیمتو گویی که دُرُشتناکی از پارهٌ سنگ استنازم محمد ملکی ، این شیر پیر گرگ ستیزکه همچو اشرفیان با اهریمنان در جنگ استوحشی گـُرازان که شخم می زنند مزرع حیات وطندلیری شان از سودجویان پستِ الدنگ استاگر فزونی گرفته دزد مال و جان و شعر و ادبازاین نظام غارتگران بی فرهنگ استبرای نام و مال و جاه ، مده شرف بربادکه وقت حسابرسی نه درین فرصت تنگ استمجاهد خلق خوب می داند طریق زیستن راولی برای وطن آماده هر موشک و تیر خدنگ استمغرض و جاهل را توان درک اصالت نیستکه در ضمیرشان ، پُررو منی سردار و سرهنگ استنخورده ام فریب خودگستری به روزگار هرگزکه از برون خوشآهنگ و از درون بدآهنگ استجنازهٌ مرا در وادی بی نامان غریب بخاک دهیدکه آزرده از جهان صادق گداز پرنیرنگ استرحمان کریمی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان