07242021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

مقالات و نظرات

دوشنبه, 12 اسفند 1392 ساعت 16:43

سیاست بازگشت به ایران، گشایش یا توطئه؟

بعد از نمایش انتخاباتی و انتخاب روحا نی به ریاست جمهوری ملایان حاکم بر ایران ، سیاست تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به بازگشت به ایران باردیگرو باجدیت هر چه بیشتر در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است . برای درک و شناخت منطقی این سیاست و اینکه چرا رژیم به این امر دست زده است ،لازم است که نگاهی هر چند اجمالی به سابقه ، تدوین و اجرای این سیاست در گذشته داشته باشیم .
جمعه, 09 اسفند 1392 ساعت 01:00

مزخرفات اين ژنرال فوتبال

باید اذعان کنم که چه در دوران بازیگری که چندین مربی‌ ایرانی و خارجی‌ را تجربه کردم و از هر یک درسهایی توشه کردم که هرگز هیچکدام را فراموش نمیکنم و چه به عنوان مربی‌ با دیدن این چند دقیقه از فحاشی و مزخرفات این ژنرال فوتبال که تمام ارزش‌ها و اخلاق ورزشی و جوانمردی را زیر پا گذاشته و همانطور که خودش ادعا دارد که این فوتبال کثیف است در آن سهم بسزایی نیز دارد واقعا شرمم شد.
جملات بالا برگرفته از مقاله جدید مستعفی خائن با عنوان "زندگی ساده ما و انحطاط آن آقا "ست که باخواندن این جملات مانده بودم که در باره این اسوه اخلاق و همکار سابق و اینهمه رذالت و پرروئی این خرمرد رند چه بگویم. ابتدا قبل از اینکه به حال مفلوک و درجه رقت انگیز از فهم منطقی و شعور نازل انسان شناسی این دکتر بیهوشی و مبارزمطبخی گریه کنم ،به حال خود افسوس خوردم که چطور سالها صادقانه چنین آدم رذل و پستی را باور کرده بودم و به او نهایت احترام را میگذاشتم .
از فردی روحانی ؛ حتی کسی که به کسب و کار نیز پرداخته است ــ چه برسد به آخوندهای مفت خور ایران ــ ؛ آنچنان فرار کن که از طاعون می گریزی . « سنت جروم »در بخش دوم مقاله درباره موارد مصرف ثروت افسانه ای خامنه ای و بذل و بخشش های وی نوشته و روشن نمودم که درآمدهای نجومی ولی فقیه از آستانه ها ؛ بنیادها ؛ موقوفات ؛ امامزاده ها و دیگر نهادهای وابسته صرف هزینه هائی میشود که نه تنها هیچ سودی عاید مردم و کشور نمیکند ؛
فلسفه وجودي و گسترش بي حدومرز قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي پاسداران ارتجاع به تفكرات ضد انقلابي و ارتجاعي خميني دجال در شكل گيري قيام ضد سلطنتي برميگرددز خميني با شم ضد انقلابي خاص خود درمذاكرات  پشت پرده و زدوبند با آمريكا براي جلوگيري از تعميق انقلاب ضدسلطنتي به آمريكائيان قول داده بود كه به ساختار ارتش نظام سلطنتي لطمه نزنند كه البته اين فقط يك بخش از توافق خميني  با آمريكائيان بود.
فردين ماهوتچيان ﺩﺭ اﺑﺘﺪا اﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺮاﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻥ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭا ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻮﻱ و ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ اﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ و ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﻬﺎﻱ اﻋﻀﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﺭا ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ و ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ اﻳﻦ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺯاﺩﻳﺨﻮاﻫﺎﻥ ﺭا ﻧﻆﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﺑﺮاﻳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺯ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻥ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺩﺭ ﺗﻴﺘﺮ ﻫﻢ اﺯ ﺩﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﻴﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﻣﻴﺒﺮﻡ..  ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺩﻳﺪﻥ اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ و ﺣﻀﻮﺭ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺁﺯاﺩﻱ و ﺟﺪﻳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﺷﺮﻑ ﺑﺮﺩ و ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﺪ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ اﺯ ﻫﻮاﺩاﺭاﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺮﻑ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﺮاﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ, ﺻﻔﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺭا ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ و ﺑﻤﺒﺎﺭاﻧﻬﺎﻱ ﻣﻬﻴﺐ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﺶ ﺭﮊﻳﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺩاﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﻜﺮاﺭﻱ اﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ و ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺭا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻴﻜﺮﺩ و ﺁﻥ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻤﺎﻡ اﺭاﺟﻴﻒ ﺭﮊﻳﻢ ﺭا ﺭﻭ ﻛﺮﺩ و ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﻜﻮﺕ کرده بود و اﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﻠﺮﺯﻳﺪ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﮕﺎنﻫﺎﻱ اﺭﺗﺶ ﺁﺯاﺩﻳﺒﺨﺶ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ, ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻭﻟﻮ ﻳﻚ ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﮕﺎﻥ ﺭﺯﻣﻲﺑﻤﺎﻧﺪ.  ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰﺩﻻﻧﻪ و ﺑﻐﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭاﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺮﻑ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ تحت امر ﻣﺎﻟﻜﻲ,,ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ,,انجام شد رژیم و مزدوران خود فروخته اش وﭘﺎﺳﺪاﺭاﻥ ﺭﻳﺰ و ﺩﺭﺷتش اﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﺮ ﻃﻤﻂﺮاﻕ ﻳﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺎ ﻓﺮاﺗﺮ اﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ فروغ جاويدان ﻧﺎﻡ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ .  اين عمليات چيزي ﺟﺰ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭاﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮاﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ  ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻼﺡ و ﺑﺎﺯﺩﻥ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ و اﻋﺪاﻡ ﺟﻤﻌﻲ انها ﻛﻪ اﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺑﺎﺭﺯ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ و ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩاﺩﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭا ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ.  ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻛﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ,,,, و ﺣﻀﻮﺭ ﻭاﺩاﺩﮔﺎﻥ و ﻣﺰﺩﻭﺭاﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻳﻘﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺭا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ و ﻭاﺩاﺩﮔﻴﺸﺎﻥ ﺭا اﺯ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  كنوانسيون انجمن هاي ا يراني نشان داد كه ياوه هاي رژيم ومزدورانش ، چقدر با واقعيت مجاهدين تفاوت دارد، اين كنوانسيون اوج شكوفايي وپايگاه مردمي وجنگ آوري اين مقاومت را به نمايش گذاشت .  ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﻳﺎﺭاﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ و ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻱ انها ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ با این تعهد که ﻭﻟﻮ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻫﻮاﺩاﺭ ﻭﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﮕﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ را ستایش می کنم و ﺩﺭست این است که هر کسی که خواهان سرنگونی تام و تمام این رژیم است در این صف ارایی همراه شود.  درکنار اﻳﻦ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻴﺎﺳﻲ مقاومت ایران ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﻮﻱ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻥ و ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺖ اﻳﻦ ﺭﮊﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﻔﺰاﻳﺪ و ﺟﺎﻱ ﺳﭙﺎﺱ اﺯ اﻳﺸﺎﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮﺭ و ﻧﻆﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭا ﻣﻴﻂﻠﺒﺪ.ﺑﻠﻪ ﭘﻴﺎﻡ,, ﭘﻴﺎﻡ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ,ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ اﺳﺖ و اﺯ اﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﻌﺪ اﺯ مدتی ﺳﻜﻮﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﺎﻥ اﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺎﺯبا ﮔﻨﺪﮔﺎﻭ ﭼﺎﻟﻪ ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﺎﻥ ﮔﻮﻳﻲ پرداخته و ترس وحشت خودشان را ازاين رژه بزرك سياسي به نمايش گذاشتند.  این مقاومت با همه اجزایش عزم جزم کرده اند تا اخرین نفس از امر سرنگونی کوتاه نیایند.  سخن ﺭا ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺯﻫﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ خاتمه میدهم,,,,ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﺪاﻳﻲ و ﻳﻚ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻠﻖ.ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻨﺪ اﺯ ﺑﻨﺪﺕ ﺑﮕﺴﻠﻴﻢ, ,, ﺑﺠﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ ..  ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮﺗﭽﻴﺎﻥ   
جمعه, 02 اسفند 1392 ساعت 01:00

سيصد و دو موشک بر قلب خامنه اي

هفته ي گذشته پاريس با حضور خانم رجوي شاهد برگزاري بزرگترين همايش جوامع ايراني در تاريخ معاصر مبارزات ميهنمان عليه استبداد ديني در خارج از کشور بود. همايشي که يقيننا مردم ايران و دوستان اشان را شاد و دشمنان استقلال و حاکميت مردمي، يعني خامنه اي طلسم شکسته و ابواب جمع اطلاعات رژيم در داخل خارج و به ويژه بريده مزدوران برون مرزي آن را ديگر بار خوار و بور و رسوا کرد.
جمعه, 02 اسفند 1392 ساعت 10:56

نامه محمد ملکی به دکتر هانی یازرلو

محمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب، نامه‌ای خطاب به دکتر هانی یازرلو زندانی سیاسی که به تازگی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد نوشته است.بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دکتر هانی یازرلو از زندانیان سیاسی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ است که بارها بازداشت و در زندان محبوس شده است.
جمعه, 25 بهمن 1392 ساعت 01:00

مسخره ها

نام تان شد مسخره، اسلام تان شد مسخرهدین تان، آئین تان، احکام تان شد مسخره مسلمین واقعی در حیرت و غم روز و شباینچنین که کار صبح و شام تان شد مسخره
به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 57 بعد از عبور توده وار از نخست وزیری شاپور بختیار ــ در واقع در آن زمان شاپور بختیار تنها امکان بالفعلِ مقابله و ایستادگی در مقابل سر بر آوردن خمینی و اسلامی شدن انقلاب دمکراتیک مردم بود ــ که در واقع عقب نشینی بزرگ رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم برای سرنگونی شاه بود ؛ سرنگونی شاه قطعی و بر گشت ناپذیر شد .
(آقای اسماعیل یغمائی دچار آلزآیمر شده است)  همسایگانی آلمانی داشتم به نامهای ( ماریا و ارنست ) که متاسفانه دیگر در این دنیا نیستند. زن و شوهر خیلی مهربان و خوش برخوردی بودند. بسیار باهوش و باسواد و همانند شاعر نادم مان اهل شعر وشاعری بودند. اواخر عمر ماریا دچار آلزایمر ضعیفی شده بود. در طول روز زنگ خانه مارا می زد و با گریه می گفت: یک مرد غریبه توی تخت من خوابیده است! من بار اول سراسیمه به اطاق خوابش رفتم. اما در کمال تعجب دیدم که آن مرد غریبه کسی جز همسر پیرش یعنی (ارنست) نبود. هر بار من ماریا را آرام می کردم واین داستان تا مدتها ادامه داشت تا اینکه ابتدا ماریا وبعد از سه هفته نیز ارنست از این دنیا رفتند وبرحمت ایزدی پیوستند. فراموشکاری آقای یغمائی مرا به یاد همسایه های مرحومم انداخت و دلیلی شد تا یادی نیز از این انسانهای شریف بکنم.
چهارشنبه, 16 بهمن 1392 ساعت 17:35

برای بزرگداشت شهدای نوزده بهمن

ای جهان باز از آن صبح سیهکار بـگو باز از بهمن سرخ، کاکـل خونبار بـگو از صــدای تبـرونـالـه ی شــمـشاد بـگو ازشـکـست کمـرسـرو،از آن یــار بـگو زان گل سرسبد باغ که چید پنجه ی کین از سیاوش که به خون خفت دگرباربگو یادی از اشرف ما اشرف دوران بنـما از زنـانـی که وفـا دار ســر دار بـگو ازیلانی چو موسی که دریدند دل نیل تخت فرعون بلرزانده به تکرار بـگو بهمن ازبرف سفیداست وسکوتش زیبا وای زان جنگ سحرگاه،زایلغاربـگو بهمن آبستن آن حادثه بود ای گردون تـونپـاشیده زهم،رمزدرین کـار بـگو نام هرگل که درآن روزبه باغ پرپرشد گر چه حک بردل ما،برسربازاربگو خرّم است باغ شهیدان وطن زینهمه گل نامشان بهرتبرّک ،خفته وبیـدار بـگو میترا پورفرزانه
رابرت گرین اینگرسول 180 سال پیش و در دوران طلائی آزادی اندیشه گفته بود :کلیساها ( حوزه های علمیه و دیگر نهادهایِ دینیِ دست سازِ آخوندها ) همیشه آماده اند که ذخایر بهشت را با نقدینگی روی زمین تاخت بزنند . امری که مردم ایران در این 35 سال حکومتِ دینی ؛ هر روز با چشم خود دیده اند و با گوشت و پوست خود به تلخی تجربه کرده اند .
دوشنبه, 14 بهمن 1392 ساعت 19:14

چرا مسعود رجوی ؟ (بخش پایانی )

در بخش دوم اشاره کردم که جانمایه مقاومت و مبارزه سازمان مجاهدین خلق و در راس آن مسعود رجوی ، صبر، بردباری انقلابی و پرهیز از هر گونه خشونت حتی با تحمل صدمات جانی و مالی بود.این ادعا که رژیم آخوندی برای دفاع از موجودیت خود و دستاورد های انقلاب در برابر ضد انقلاب دست به خشونت زد و سیاست های سازمان مجاهدین خلق در این رابطه و در آن مقطع دلیل اصلی به انقباض کشاندن و سیاست سرکوب و خشونت رژیم بود ، جز تحریف تاریخ و عوض کردن جای قربانی و جلاد نیست .

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان