04072020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

گزارش، تحلیل، مصاحبه

امروز (چهارشنبه سوم ژانویه ـ 13 دیماه 1396) یاران مقاومت در برلین همگام با قیام مردمی در سراسر ایران ، ذز میدان برلین با سردادن شعار های قیام برای سرنگونی رژیم آخوندی حضور داشتند ایرانیان آزاده در بزیر باران شدید شعار می دادند: نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران  «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»  «مرگ بر دیکتاتور»نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
در همبستگی با قیام هموطنانمان در شهرهای مختلف میهن ، ایرانیان آزادیخواه  روز شنبه در مقابل سفارت رژیم آخوندی در برلین دست به اعتراض زدند. در این آکسیون یاران مقاومت ایران با شعارهای کونده و همصدا ما مردیم داخل کشور فریاد زدند: خامنه ای حیا کن مملکت و رها کن زندانی سیاسی آزاد باید گردد نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران اسلامو پله کردن مردمو ذله کردنمی‌میریم می‌میرم ایران را پس می‌گیریم   در این آکسیون تعدادی از جوانان ایرانی و نماینده اتحاديه جوامع ايراني در آلمان در همبستگی با جوانان داخل کشور و مردم بپا خاسته سخنانی ایراد کردند بعنوان يك جواني ايراني از جامعه ايرانيان برلين به جواناني كه در خراسان و كرمانشاه، خوزستان و فارس، آذربايجان و اردبيل و زنجان، به جوانان اصفهان و جوانان پر شور تهراني مي گويم اي جوان ايراني برپا خيز از جا كن   بناي كاخ دشمن به خامنه جنايتگار، به روحاني شياد و پاسداران بزدل و ترسويي كه امروز دنبال سوراخ موش هستند اعلام مي كنيم شما هرچقدر توانستيد جوانان ايران را كشتيد و شكنجه كرديد، با ماشين در خيابانها زير گرفتيد، به جوانان ما در اشرف وليبرتي حمله كرده و آنها را كشتيد امروز روز حساب است، مردم ايران حساب يكايك آنها را در خيابانها و كوچه پس كوچه هاي شهرها و روستاهاي ايران از شما خواهند كشيد. خامنه اي ملعون منتظر دادگاه خلق باش و حساب همه جناياتت را بايد يكي به يكي پس بدهي آنروز بسيار نزديك است خامنه اي حيا كن      مملكتو رها كن مردم ايران گرسنه اند و تو همه دارايي مردم ايران را به سوريه فرستادي لعنت بر باد سوريه را رها كن            فكري بحال ما كن ملت گدايي مي كند       آخوند خدايي مي كند به عنوان يك جوان ايراني كه از ظلم و ستم و بيداد و گراني بستوه آمده و مجبور به ترك ميهن عزيزم ايران شده ام همراه با همه دوستانم در اينجا و همه جاي دنيا به شما جوانان شجاع و غيور در شهرهاي بپاخاسته ايران اعلام مي كنيم كه ما براي جان بدر بردن به اينجا نيامده ايم و ما همگي جوانان قيام هستيم و تا آخر با شما خواهيم بود ما نيز امروز از برلين، همچون شما فرياد مي زنيم : اي جوان ايران      بلند شو بلند شو و خطاب به مردمي كه در مقابل پاسداران و بسيجي ها صف بسته و كوتاه نمي آيند مي گوييم : نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم جوان بي شكستيم غير هر ايراني         مرگ بر گراني مرگ بر اصل ولايت فقيه زنده باد ازادي    درود بر رجوي بعنوان يك جوان ايراني با صدايي بلند كه لرزه بر تن خامنه اي و همه آخوند ـ پاسدارهاي جاني برسد مي گويم بيشمار جوانان ما را بعنوان محارب كشتيد، به خواهران و برادران مان در اشرف و ليبرتي حمله كرده و قتل عام شان كرديد، موشك هاي چند تني بر سرشان ريختيد مرد بزرگي چون علي صارمي را بنام محارب كشتيد، به هواداران مجاهدين و آن كه نام و نشاني از آزادي و آزادگي داشت اتهام محاربه زده و حلق اويزشان كرديد سي هزار مجاهد اسير را در عرض چند ماه قتل عام كرديد از جوانان سركش بلوچ تا شيرزنان و شيرمردان كردستان قهرمان چون شيرين الم هولي را كشتيد و كشتيد و كشتيد ولي امروز روز ماست، ديروز مشهد و اهواز و اصفهان و كرمانشاه و همدان، امروز و فردا تبريز و سنندج و مهاباد و اروميه دما از روزگار شما در مي اورند بمانند رئيس جمهور برگزيده مان خواهر مريم اعلام مي كنيم : امروز ما همه محاربيم ، همه جوانان ايراني در هر نقطه ايران و جهان محارب هستند و به آن افتخار مي كنند، اگر فداي كاري براي ايران، جنگيدن براي ازادي و خلق محاربه هست آري ما محاربيم و مي گوييم : ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم با افتخار مي كنيم كه شما قاتلان مردم ايران همه با هم بدست جوانان ايراني به جهنم واصل شويد و آنروز دير نيست اسلحه خلق ما به سينه خائنان هميشه غرنده باد اتحاديه جوامع ايراني در آلمان در برگيرندگان بيش از هفتاد انجمن از جوامع ايراني، انجمنهاي زنان، هنرمندان، ورزشكاران در شهرهاي سراسر آلمان به جوانان، زنان و مردان شهرهاي مختلف ايران كه با شعار يا مرگ يا آزادي، مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد بپاخاسته اند درود مي فرستيم و در قيام ”نه به گراني” با آنها همصدا مي شويم و مي گوئيم : شعار هر ايراني    مرگ بر گراني شعار هر ايراني    مرگ بر خامنه اي روحاني ما با تمام وجود از قيام سرفرازانه شما مردم بپاخاسته حمايت مي كنيم، از همه ايرانيان در سراسر خاك ميهن درخواست مي كنيم بشما مردم در صحنه بپيوندند و اعلام مي كنيم : خراسان خراسان     حمايتت مي كنيم لرستان، كردستان       حمايتت مي كنيم همدان، كرمانشاه       حمايتت مي كنيم هواز و خوزستان     حمايتت مي كنيم تبريز، زنجان اردبيل       حمايتت مي كنيم همچنانكه رئيس جمهر برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي گفت : ديكتاتوري فاسد و روبه زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگي ملي و مقاومت حق طلبانه شما بدون ترديدشكست خواهد خورد. بهار آزادي در راه است و همچنانكه شما گفتيد توپ تانك فشفشه        آخوند بره گم بشه يقين داشته باشيد كه ما همه با دست بدست هم ميدهيم مي جنگيم ميميريم      ايرانو پس مي گيرم ما ايرانيان امروز از دولت آلمان سوال مي كنيم : شما در اين قيام در طرف مردم ايران ايستاده ايد يا در سمت آخوندها، مماشات با آخوندها را كنار بگذاريد. از خانم مركل مصرانه ميخواهيم همچنانكه با بزرگواري در طرف مردم سوريه ايستاد، اين بار نيز در سمت مردم ايران بايستد و از زنان قيام آفريني كه در تهديد دستگيري و كشتار هستند حمايت علني كند سرمايه گذاري روي اين رژيم وحشي محكوم به شكست است و مطمئن هستيم كه خواست همه شهروندان شريف و آزاديخواه آلماني نيز كه فاشيسم هيتلري را تجربه كرده اند همين است كه در سمت قيام كنندگان و مردم ايران بايستيد يكصدا با شهرهاي بپاخاسته و با صداي بلند فرياد مي زنيم :ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم            
آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم اخوندی در برلین ،همبستگي با قيام ”نه به گراني” در مشهد و ساير شهرهاي بپاخاسته به مردم بپاخاسته و زنان قهرمان مشهد و شهرهاي بيرجند، نيشابور، كاشمر و شاهرود كه از گراني روزافزون، ظلم و ستم آخوندهاي دين فروش و بي وطن و غارتگر و سركوب و اختناق پاسداران فاسد و دزد و قاچاق فروش به ستوه آمده و بپاخاستند درود مي فرستيم و به قيام ”نه به گراني” مي پيونديم و همصدا با آنها فرياد مي زنيم : غيرت هر ايراني   مرگ بر گراني شعار هر ايراني   مرگ بر خامنه اي ـ روحاني به مردم قهرمان سراسر ايران به شهرهاي كرمانشاه، خرم آباد، رشت، ساري، تبريز و همه مردم ايران مي گوئيم : نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم جامعه ايرانيان در تبعيد در برلين، از خامنه اي ولي فقيه جنايتكار رژيم كه بنا به گواهي جانشين خميني، سفاك ترين و خونريزترين ديكتاتور تاريخ ايران است سوال مي كنيم كه ايا پاسخ مردم مشهد كه پاسخ همه مردم مظلوم و غارت شده ايران است برايت كافي نيست؟ مردمي كه نان شب ندارند در سراسر ايران ميگويند سوريه را رها كن فكري بحال ما كن خامنه اي ملعون مردم ايران خطاب به تو و همه آخوندهاي دين فروش مي گويند : اسلامو پله كردين مردمو ذله كردين ما تا سرنگوني اين رژيم وحشي همراه با مردم مان خواهيم بود و شعار خواهيم داد مرگ بر ديكتاتور ـ مرگ بر ديكتاتور مرگ بر اصل ولايت فقيه زنده باد ارتش ازادي     همبستگي جنبش جوانان براي دادخواهي قتل عام 67 با مردم قهرمان مشهد و ساير شهرهاي بپاخاسته جنبش جوانان براي دادخواهي قتل عام 67 ، به جوانان از خود گذشته ي قيام آفرين در مشهد و نيشابور و كاشمر و بيرجند و شهاهرود كه با شعار مرگ بر ديكتاتور ـ مرگ بر روحاني ـ مرگ بر گراني لرزه به موجوديت رژيم پابگور خامنه اي انداختند درود مي فرستد و براي ادامه قيام تا پيروزي با آنان اعلام همبستگي مي كند جنبش جوانان عزم جزم كرده است كه علاوه بر دادخواهي قتل عام 67، بدادخواهي همه خون هاي بناحق ريخته برخيزد، همه شلاق هاي بناحقي كه بر پيكر جوانان اين ميهن نواخته شده، همه شكنجه هايي كه در كهريزك، اوين، قزلحصار كرج و ساير زندانهاي علني و مخفي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شامل دادخواهي بزرگي است كه بايد در پيشگاه عدالت از جنايتكاران حاكم مورد بازخواست قرار گيرد و غارتگران و سركوبگران رژيم اشغالگر آخوندي به پاي ميز محاكمه در دادگاه هاي خلق قهرمان ايران است. تا آخوند و پاسدار كفن نشود اين وطن وطن نشود همچنانكه خانم رجوي گفته است ما به قيام : نه به گراني” مي پيونديم و همصدا با شما فرياد مي كنيم : غيرت هر ايراني مرگ بر گراني آري، جوانان نيروي قدرتمند قيام براي آزادي ايرانند و دير نيست كه صاعقه وار، كاخ بي بنياد خامنه اي ملعون را بر سرش ويران كرده و اين رژيم منحوس را سرنگون كنند. مرگ بر اصل ولايت فقيه   زنده باد ارتش آزادي   درود بر رجوي      از      
کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت سعید شمس باسلام من سعید هستم. دانشجوی اخراجی سال آخر مهندسی عمران. در آغاز میخواهم درود بفرستم به جوانانی که در همین لحظه در سیاهچهالهای ابلیس زمان خامنه ای در زیر ضرب داغ و درفش نغمه نبرد و سرود آزادی سر میدهند. همین یک هفته پیش و درست در روز دانشجو زمانه زیوییه دانشجوی سال آخر حقوق رو به جرم آزادیخواهی به 50ضربه شلاق محکوم کردند. آشنایی من با مجاهدین برمیگرده به قیامهای خونین سال 88. عصیان نسلی دردمند . درد سرکوب و ستم و اختناق . درد بغض فروخورده سالیان خفقان. دربدر تشنه ای در بیایان بدنبال درمان . درمانی که نه یک رویا بلکه حقیقتی بود خون سرشته. در بحبوحه اون قیام بود که کتاب استراتژی و قیام   برادر مسعود رو خواندم. و با مجاهدین و آرمانشون آشنا شدم. و پس از مدتی جستجو موفق شدم به آنها وصل بشوم. سر یکی از قرارها دستگیر شدم . زیر بازجویی به چشم دیدم دستگاه خمینی موجوداتی تولید کرده که کاملا آگاهانه قصد نابودی عشق و انسانیت را دارند . با خودم گفتم اینهمه الگو داریم که تا آخرش ایستادند. پس من هم میتوانم. پس عهد بستم که تا آخرش بایستم. بالاخره توانستم بازجوها را با یک طرحی فریب بدهم و آزاد بشوم. برای ادامه راهی که انتخاب کرده بودم تصمیم به خروج از کشور گرفتم. میدانستم که اگر سر مرز دستگیر بشم چی بسرم میاد. ولی با خودم گفتم مگر خون من از خون ستار بهشتی سنگینتره. ستاری که بازجوهایش بهش میگفتند شما باید دهانتان را ببندید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام و نشان . بدون اینکه کسی بداند چه بر سر شما آمده . باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد. که مادران سیاهپوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفته اند. به همین دلیل باز انتخاب کردم که خودم را نشگنم و خطر کردم و مخفیانه و زیر رگبار پاسداران از مرز رد شدم. نه برای جان بدر برد ن . که برای تداوم عهدی که بسته بودم و ایستادن تا به آخر دست زدن جمعیت برای ارتقای مبارزه ای که شروع کرده بودم به یک مبارزه حرفه ای تمام عیار و تا پای جان. اکنون درست است که در خارج از ایران هستم ولی عزم جزم کردم الگوهایی مثل رحمان منانی و امیر نظری و حنیف و سیاووش و صبا و مهدیه را چراغ راه خود کنم. و با عشق به آرمان آزادی همه چیزم را در این راه بگذارم. اکنون در سنگری دیگر برای آزادی می رزمم و مطمین هستم که دست بدست هم همراه با سیل خروشان خلق و رزم آوران آنرا بدست خواهیم آورد . هر چند بهای گوهر گرانبهای آزادی سنگین هست ‌میثاق یزدان نژاد با عرض سلام و درود به خواهر مریم و با تشکر از مهیمانان محترم که در این سالن سالها از مردم و مقاومت ایران حمایت کردند. من میثاق یزدان نژاد هستم. 31سال دارم و بدلیل هواداری از مجاهدین و شرکت در بزرگداشت شهدای سال 67 نه سال در زندان بودم و با علی صارمی که به اتهام شرکت در مراسم خاوران اعدام شد مدت زیادی هم بند بودم. سال گذشته ایران را مخفیانه ترک کردم. چندین ماه هست که در اروپا هستم. بعنوان کسی که تازه از ایران و تازه از زندان آمده دو نکته میخواستم خدمت شما عرض کنم. نکته اول . در مورد زندان و جنایات رژیم که گفتنی زیاد ا ست . من از بیست سالگی تا سی سالگی شاهد جنایات زیادی در زندانها بوده ام. امروز میخواهم روی این نکته تاکید کنم که رژیم بیشترین ترسش از مجاهدین و مقاومت بود . یک بازجو میگفت اگر تو در هر گروه مخالف دیگری بودی کاری نداشتیم ولی چون که رفتی طرف سازمان ما دستگیرت کردیم. و میگفت کار اصلی و یک ما در وزارت اطلاعات مجاهدین هستند. یک بازجوی دیگر هر موقع اخباری از مقاومت می شنید با نگرانی به زندانیان میگفت: اگر فردا رژیم سرنگون بشود شما با ما چکار میکنید . نمونه دیگر یکبار وقتی در سلول انفرادی   بودم بازجویی با عصبانیت گفت: به این تلویزیون مقاومت بگویید اینقدر در مورد زندانیها نگویند. در سلول انفرادی نیز من میتوانستم تاثیر گذاری سیمای آزادی و ترس و وحشت رژیم را ببینم. اما نکته دوم. بعنوان جوانی که در جامعه ایران بوده و با خانواده ها و اقشار مختلف مردم سر و کار داشته میخواهم تاکید کنم که مردم این رژیم را نمیخواهند. و بر خلاف شوهای هدایت شده ای که برای میهمانان خارجی ترتیب میدهند مردم با رژیم کنار نیامده و سرنگونی آنرا میخواهند. حتی در بدنه حاکمیت در سطوح مختلف همه بنوعی از رژیم و عملکرد آن ناراضی و مخالف هستند و می خواهند که هر چه زودتر ریشه ظلم کنده شود. مردم سمپاتی زیادی به مقاومت و مجاهدین دارند. چرا که آنها را سمبل مقاومت و پایداری در مقابل رژیم میدانند. گرچه رژیم آخوندی با سرکوب و اختناق اجازه بروز مخالفت و اعتراض را نمیدهد .ولی در هر فرصتی مانند سال 1388 این آتش زیرخاکستر شعله میکشد0 در خیابان- مترو و مغازه – بازار – همه جا صحبت از این هست که کی این آخوندها میروند . کارگران – کارمندان – دانشجویان و مردم کوچه و بازار علت تورم و بحران اقتصادی - را رژیم حاکم و دزدی و چپاول سران آن میدانند . من از مردم عادی - در فروشگاه می شنیدم که علت گرانی جنگ در سوریه است . زندانیان عادی هم به مجاهدین ابراز محبت و سمپاتی میکردند . و از رژیم ابراز تنفر و آرزوی سرنگونی هر چه زودتر آن را میکردند. اجازه بدهید صحبتهایم را با این امید به پایان ببرم که با همکاری خلق محبوبمان هر چه زودتر سرنگونی - رژیم را سرنگون و ایران را از دست دیکتاتوری مذهبی آزاد میکنیم از حمایت شما نسبت به ما و مردم مان در این مسیر صمیمانه متشکرم  
سفير لينكلن بلومفيلد، معاون پيشين وزیر خارجه آمریکا كنفرانس بين المللي در پاريس با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت ۲۵آذر۱۳۹۶   با تشكر فراوان، خيلي ممنون از همگي، خانم رجوي، ميهمانان گرامي، دوستان، خانمها و آقايان، مايه افتخار من است كه دراينجا حضور دارم. طي چند سال اخير با بسياري از ايرانيان خارقالعاده ديدار كرده كه زندگي خود را وقف حمايت از آزادي از سركوبي در ايران كردهاند. داستانهاي شخصي آنها حقيقت دايره كوچكي از مرداني را فاش ميكند كه به مدت 38 سال قدرت را در تهران در دست داشتهاند، و همچنين زنان و مردان شجاع شوراي ملي مقاومت ايران، كه اكثر آنها قيمت زيادي داده و فداكاري بسيار بالايي براي اعتقادات سياسي و عشق به ميهن كردهاند. ايران تنها كشوري نيست كه تحت حاكميت سركوبگر استبدادي مهار شده باشد. اما يك موضوع هست كه آخوندهاي حاكم بر ايران مؤثرتر از هر ديكتاتوري ديگر انجام ميدهند. آنها واقعيت را پيچانده و حقيقت كاذب ايجاد ميكنند، براي مردم خودشان و بقيه جهان. اگر ما زمان و تلاش لازمه را اتخاذ ندهيم و بصورت بسيار دقيق ايران را مورد بررسي قرار ندهيم، در برابر فريبكاريهاي آنها آسيبپذير خواهيم بود. براي مدت مديدي من فكر ميكردم آيتالله خميني اصليترين طرفي بود كه باعث سرنگوني شاه شد. اكنون به اين اشراف رسيدهام كه 14 سال قبل از سقوط شاه، روشنفكران و دانشجوياني، و اين بطور خاص شامل مجاهدين خلق هم ميشود، در حال كاناليزه كردن تلاشهاي خود جهت پايان دادن به سركوبي و فساد بودند، تا به هموطنان خود اجازه دهند حاكميت مردم را محقق كنند. در زماني كه رژيم شاه سقوط كرد بخشهاي متعددي از جامعه ايران خواهان اين تغيير بودند. اين انقلاب آنها بود. در مورد آخوندها، كه اين روزها آمريكاييان را در مورد گناه تاريخيمان در راهاندازي كودتاي 1953 كه باعث سرنگوني محمد مصدق شد سرزنش ميكنند، هرگز به اين اشاره نميكنند كه خود اين كودتا را مورد تشويق قرار داده و از بازگشت شاه به قدرت حمايت كردند. آيتالله كاشاني خواستار اعدام مصدق شده بود. اكنون تاريخ درست را ميدانيم كه بعد از بازگشت به ايران خميني شروع به تحليل بردن مؤسسات دولتي نمود و قانون اساسي خودش را اعمال كرد. اما مردم مدت زيادي در انتظار آزادي سياسي بودند و با ادعاي خميني در مورد قدرت سياسي ناشي از اتوريته مذهبي برتر مقاومت كردند. اين تهديد استبدادي بالاتري بود نسبت به رژيمي كه جايگذينش شد. در ژوئن 1981 مردم دربرابر خميني مقاومت كرده و بصورت انبوه به خيابانهاي شهرهاي ايران سرازير شدند. آخوندها در معرض سرنگوني بودند، از طريق همان قيام مردمي كه باعث پايان حاكميت شاه گرديد. آنچه بعدش در 21 ژوئن 1981 رخ داد بلحاظ تاريخي از اهميت كمتري نستب به كودتاي 1953 برخوردار نبود. در حاليكه مشروعيت مردمي خود را از دست داده بود، نيروهاي آيتالله خميني سلاحهاي خود را بيرون آورده و با آتش گشودن راه خود را به قدرت باز كردند. از آن روز به بعد، بدون هيچگونه مشروعيت سياسي، حاكميتي تروريستي بر مردم ايران اعمال كردند. 38 سال گذشته و ديكتاتورهاي مذهبي در تهران دست به جنايات پي در پي عليه شهروندان خود و بقيه جهان كردهاند. هيچ دولتي از اعمل تروريستي بيشتر حمايت نكرده يا دست به سوء قصدهاي بيشتري در خاك خارجي نكرده است. هيچ كشور حاكمي نرمهاي جهاني و قوانين بينالمللي بيشتري را نسبت به اين رژيم نقض نكرده است. جهان اين اقدامات مستمر و خلاف قانون را تحمل كرده است. دهه بعد از دهه، و بخشي از علت اين موضوع ارائه حقيقتي كاذب توسط اين رژيم جهت پوشاندن جنايات و فساد خود بوده است. سالها من فكر ميكردم جنگ ايران عراق بعد از 1980 يك دهه ادامه داشت چون دو كشور حاضر كوتاه آمدن نبود. اكنون ميدانيم كه ظرف 2 سال ايران سرزمين خود را پس گرفته و صدام حسين خواستار صلح شده بود. چرا اين همه ايراني بايد كشته ميشدند و انبوه سروت ملي براي شش سال ديگر بايد به هدر ميرفت. علت آن اين بود كه خميني در حال نبرد براي بقاي خود در داخل ايران بود، عليه شهروندان خود، با تمركز قدرت تحت نظارت خودش و زنداني كردن مخالفان سياسي تحت عنوان شرايط اضطراري. وقتي اين نزاع غيرقابل تحمل ميشد، خميني و دنباله های او 30 هزار زنداني سياسي را در تابستان و پائيز 1988 اعدام كردند. جنايتي عليه بشريت در ابعادي تاريخي كه اكنون بايد بصورت رسمي توسط ملل متحد، آمريكا و ديگران مورد تحقيق قرار گيرد. بسياري از متخصصين سياست آمريكا مفروض گرفتند ايران برنامه غنيسازي هستهيي خود را به عنوان ابزاري براي دفاع ملي و امنيت انژري تشكيل داده بود. واقعيت اين است كه هيچ ارتش خارجي سرزمين ايران را تهديد نميكرد، و انژري هستهيي يكي از غيرعمليترين گزينهها براي ايران است چون ذخاير طبيعي اورانيوم اين كشور تنها در حد تأمين 5 ساله رئاكتور بوشهر است. حقيقت اين است كه جانشين خميني، یعنی خامنهاي، از اعتبار مذهبي بسيار پائيني برخوردار بود و نتوانست حمايتي در ميان جوامع شيعه در خاورميانه جذب كند. بنابراين در 2005 او كنترل بخش برجسته اقتصاد ايران را به سپاه پاسداران و بنيادهاي بازنشستگي نظامي داد. اكنون همگي مطلع هستند كه سپاه پاسداران اقدام به صدور سلاح، مواد انفجاري، هروئين و ديگر تجارت غيرقانوني نموده، از جمله قاچاق زنان جوان. امروز ميتوانيم ببينيم كه حاكمان ايران در حال صرف ميلياردها دلار جهت تأمين جنگهاي نيابتي در سوريه، عراق و يمن هستند، در حاليكه هيچ پولي جهت نجات شهروندان ايراني بعد از زلزله نوامبر در كرمانشاه نميكنند. صدها نفر كشته شدند. احتمالاً اصليترين فريب رژيم ايران مربوط به حمايت آنها از رژيم بشار اسد در دمشق است كه در 2011 آغاز شد. چرا ايران نظامیان سپاه پاسداران و نيروي قدس را به سوريه اعزام كرد و بطور همزمان به واشينگتن علامت داد كه حاضر به مذاكره حول برنامه هستهيي بودند؟ رژيم خواستار آن بود كه ما باوركنيم اولويت آن تأمين تسكين اقتصادي براي 79 ميليون ايراني بود. در نزاع سوريه بيش از 30 تن از فرماندهان بلندپايه نيروي قدس و سپاه پاسداران در حال كمك به رژيم اسد در نابودي شهرهاي پرجمعيت با بشكههاي انفجاري و سلاحهاي شيميايي، كشته شدند. هزينه حفظ آن تقريباً 70 هزار نظامی در سوريه و 80 هزار تن ديگر در عراق، كه همگي از تهران حقوق ميگرفتند، بسيار بالا است. هيچ كدام از اين پولها صرف كمك به مردم خود ايران نميشوند. كنگره آمريكا از وزارت خزانهداري ما خواسته است گزارشي رسمي در مورد سرمايههاي آخوندهای حاكم بر ايران ارائه دهد. آخوندهايي كه سالهاست داراييهاي با ارزش را توقيف كرده و 40 درصد يا بيشتر اقتصاد ايران را كنترل ميكنند. ما در معرض اين هستيم كه بفهميم ديكتاتورهاي مذهبي در ميان سروتمندترين مادهگرايان جهان هستند. شما هيچ فروتني شخصي يا فداكاري در ميان اين دسته از افراد نخواهيد يافت. يك خيال ديگر از بين ميرود. در حاليكه به سال جديد 2018 نگاه ميكنيم، بايد عهد كنيم كه به اين فريبكارهاي و خيالاتي كه اين ديكتاتوري شرور سالهاست براي بقاي خود بر آن متكي بوده است. بايد قوياً ايران را در برابر وظايف خود تحت برجام قرار دهيم. بايد تأكيد كنيم كه مكانهاي مشكوك به فعاليت هستهيي سري بطور معتبر مورد بازرسي قرار گيرند. بايد به رسميت بشناسيم كه انتخاباتي كه در آن كمتر از دو درصد از كانديداهاي ثبتنام كرده براي رياست جمهوري مجاز به شركت هستند تنها يك نمايش و در واقع توهيني به ارزشهاي دمكراتيك است. بايد اين تصور را كنار بگذاريم كه رئيس جمهور و وزير خارجه ايران معادل رهبران غربي هستند. آنها اينطور نيستند. اينها مجريان دستچين شده خود رژيم هستند و وظيفه آنها قانع كردن شهروندان ايراني و جهان خارج است كه از مقصر دانستن ولی فقیه رژیم ايران بابت جنايات و شكستهايش، خودداري كنند. و وقتي وزير خارجه ظريف تلاش ميكند به ما در مورد نقش سازنده ايران رهنمود دهد، بايد يادآوري كنيم كه قاسم سليماني، و نه ظريف، همه اهرمها و منابع سياست خارجي را براي اين رژيم كنترل ميكند. بايد به نقش مركزي اين رژيم در را جنايت هولناك رژيم سوريه عليه مردم خود به رسميت بشناسيم. 10 ميليون شهروند سوري آواره هستند و نيم ميليون كشته شدهاند. براي اين اعمال بايد حسابرسي و عواقبي باشد. بايد به جد بر عليه بكارگيري مستمر حكم اعدام در ايران بدون هيچگونه پروسه قانوني اعتراض كنيم. بالاترين آمار اعدامها نسبت به جمعيت در جهان بايد پايان يابد و همه ما بايد خواستار تحقيقات كامل حول قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در 1988 شويم. اكثر آنها اعضاء يا حاميان مقاومت بودهاند. مقامات ارشد اين رژيم همگي شخصاً مسئول اعمال شنيع قتل، مخاصمات و تروريسم هستند. سال 2018 بايد سالي باشد كه پروندههاي آنها بالاخره فاش شوند و عدالت برقرار گردد. از بيروت، تا برلين تا بوئنوس آيرس، و بايد كه مأموران و سازمانهاي پوشش به خوبي پنهان شده اين رژيم در پايتختهاي غربي را مورد تحقيق و بحث قرار دهيم. وقتي بالاخره اين فريبكاريها را فاش كرده و تبليغات و دروغها را رو ميكنيم، شاهد رژيمي ضعيف، نامشروع، رياكار و مستاصل خواهيم بود. اين رژيم دارد پول خونريزي ميكند تا مانع خواسته عمومي در سوريه و عراق گردد، و در عين حال آبروي يك تمدن مفتخر ايراني را خدشهدار كرده و انزواء بينالمللي اين كشور را عميقتر ميكند. در عين حال اين رژيم به سركوب حقوق غيرقابل انكار مردم خود ادامه ميدهد. هيچ كدام از اعمال آنها وعده آيندهيي بهتر به مردم ايران نميدهد. دخالتهاي خارجي آنها بر حاكميت و ثبات كشورهاي همجوار نفوذ كرده و شبكههاي جنايتكار قاچاق را حفظ ميكند. نماد مذهبي آنها، يعني ولايت فقيه، از هيچ هدف انساندوستانه يا هدفي در آينده برخوردار نيست. حقيقت نشان خواهد داد كه شوراي ملي مقاومت و پايههاي بنيادين آنها، مجاهدين خلق ايران، براي نيم قرن در برابر بيعدالتي، سركوبي، فساد و مخاصمات بينالمللي این رژیم ايستاده است، و امروز نسبت به هر گروه مقاومت سازمانيافته ديگر از حمايت و اعتبار بيشتري در سراسر جهان، و بله، در داخل ايران، برخوردار است. حقيقت روشن خواهد ساخت كه زمان آن فرا رسيده كه عدالت، تسكين و بالاخره آزادي براي مردم بزرگ ايران محقق گردد. براي آنها، و براي خودمان، بايد همگي براي ايراني آزاد قيام كرده و 2018 را به واقع به سالي مبارك تبديل كنيم.  
خطر بزرگ و محتملی که مردم ایران و بویژه شهر تهران را با یک زلزله شدید تهدید می کند، هشدارهای پی در پی کارشناسان و محققان در امور زلزله شناسی و حتی رسانه های رژیم را از سالها قبل بدنبال داشته است. آنها بارها و بارها به آماده نبودن دستگاههای مربوطه برای مقابله با تبعات یک زلزله بزرگ تاکید کرده اند، اما رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی که مردم ایران و آینده آن برایش ارزشی ندارد و تنها بفکر پرکردن جیب آخوند ها و بقای منحوس خود است، به این هشدارها توجهی نکرده است. یکی از قدیمی ترین کارشناسان رژیم در این باره می گوید: ( پدر زلزله شناسی ایران می گوید حتما زلزله خواهد آمد ولی مهم آمادگی است) رئیس شورای شهر رژیم در دوره قبل نیز به این تهدید با توجه به 36 درصد بافت فرسوده تهران که بیش از 5 میلیون نفر در آن ساکن هستند،   اشاره می کند و می گوید: یکی از تبعات این فاجعه که همه به آن اذعان دارند و در ثانیه های اول صدها هزار تن از مردم تهران را نابود می کند ، آوار ساختمانها است که معابر را غیر قابل استفاده کرده و امکان کوچکترین امداد رسانی به مردمی که زیر آوار مانده اند و یا هزاران هزار مصدو م و زخمی در گوشه وکنار شهر افتاده اند را غیر ممکن می کند. یک کارگزار رژیم با عنوان مدیرکل بحران استانداری تهران, می گوید : اگر خدای نکرده زلزله در تهران بیاید, مطمئن باشید تلفات از آن چه که شما تصور می کنید, بیشتر است. این تلفات همان ثانیه های اول به دلیل تراکم ساختمان های موجود رخ می دهد و این یک واقعیت است پس از یک زلزله شدید این دستگاههای امدادی هستند که باید جوابگوی شرایط و زخمی ها و مصدومین باشند اما وزیر بهداشت رژیم به نبود آمادگی سیستم بهداشت و بیمارستانها که باید در این شرایط به کمک مردم بشتابند اشاره می کند و با توجه به اینکه نيمي از بیمارستان های تهران فرسوده اند و خود آنها به تله ای برای مردم و بیماران تبدیل می شود می گوید: نیمی از بیمارستان ها فرسوده اند و در چنین شرایطی هیچکاری از آنها ساخته نیست)‌ هلال احمر رژیم هم که می بایست برای چنین شرایطی آماده باشد خود معترف است که تنها 6 پایگاه امدادی در اطراف تهران برای چنین شرایطی آماده کرده که جوابگوی جمعیت 14، 15 میلیونی تهران نیست و سوله هایی که برای انبار کردن وسائل لازم در این شرایط آماده شده یا خالی است و یا برای کار دیگری استفاده میشود. کارشناسان می گویند زلزله با بزرگی ۷.۳ ریشتر به معنای انفجار حدود ۷۰۰ بمب اتمی هیروشیما در عمق ۲۳ کیلومتر زمین است. اما رژیم آخوندی که حداقل از 17 سال پیش کارشناسان ژاپنی موضوع زلزله در تهران را بررسی کرده و در آن موقع بر آورد 400 هزار کشته را در یک زلزله بالای 7 ریشتری ارائه کرده بودند و اینک با توجه به گستردگی بی رویه ساختمانهای شهر تهران و بافت فرسود و نا ایمن آنها این رقم را تا 4 میلیون هم برآورد می شود تقریبا آمادگی اش برای مقابله با این وضعیت صفر است. درحالی که نگرانی عمومی از زلزله به خصوص در تهران هیچ گونه پاسخی از سوی حکومت آخوندی پیدا نمی کند، بهرام عکاشه،کارشناس زلزله شناسی روز جمعه گفت:گسلهای تهران همیشه فعال است و در صورت وقوع زلزله، نجات در تهران غیرممکن است. هر کس باید جان خود را حفظ کند. هم ستاد مدیریت بحران مشکل دارد هم خیابانها و ساختمانها. تهران در حالت عادی قفل است. رئیس مرکز تحقیقات دروزارت راه, مسکن و شهرسازی نیز اذعان کرد چنانچه گسلِ ایپک و اشتهارد بر اثر گسل ماهدشت در جنوب کرج فعال شده باشند, خطر جدی تهران و البرز را تهدید می کند. وی افزود :‌گسل ماهدشت در کنار گسل های ایپک و اشتهارد با بزرگی 7 تا 8 ریشتر واقع شده و احتمال زیادی وجود دارد که آنها را فعال کند. در خبر ديگري از زمین لرزه پنجشنبه شب درکوهبنان در شمال استان کرمان، 23 مصدوم و مجروح بر جای گذاشت. همزمان زلزله، شهرهای بهبهان ایذه و اندیمشک در استان خوزستان را لرزاند در همین حال، یک عضو مجلس آخوندی در باره خطر وقوع زلزله در تهران گفت:‌ با ساخت و سازهای بی رویه ای که در تهران اتفاق افتاده و در کنار یک کوچه شش متری یک برج ۲۰ طبقه ساخته شده, اگر خدای نکرده یک زلزله هفت ریشتری در تهران بیاید، امداد هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و بقیه مواردی که مطرح می شود فقط در حد تبلیغات و حرف است. عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۱۴ و ۱۵ میلیون جمعیت در تهران زندگی و یا برای کار در تهران رفت و آمد می کنند، اضافه کرد: نزدیک به پنج میلیون نفر در تهران در بافت های فرسوده و قدیمی زندگی می کنند.  
یک کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان، با حضور شماری از نمایندگان هر دو مجلس از همه احزاب برگزار شد. سخنرانان با استناد به نقش سپاه پاسداران در مداخلات تروریستی رژیم در منطقه و همچنین سرکوب آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در داخل ایران، از دولت انگلستان خواستند سپاه پاسداران را در لیست ترویستی قرار دهد. دکتر متیو آفورد رئیس کمیته تمام حزبی پارلمانی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک که ریاست جلسه را برعهده داشت در سخنان خود گفت: بدون شک سپاه پاسداران علاوه بر سرکوب مردم در ایران، باعث تخریب و کشتار عظیمی در خاور میانه شده است. متیو آفورد افزود: مردم ایران که دارای تاریخی غنی در منطقه هستند، اولین قربانیان رژیم آخوندی هستند. این رژیم توسط سپاه پاسداران تظاهرات مردمی و مخالفان و فعالان حقوق بشر بویژه هواداران سازمان مجاهدین را بطرز وحشیانه ای سرکوب می کند. در حالیکه اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر هستند، رژیم ثروت و منابع کشور را صرف سپاه پاسداران و دخالتهایش در منطقه می کند. متیو آفورد به استفاده سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولی فقیه از توافق اتمی و برداشته شدن برخی تحریمها برای گسترش تروریسم در خاورمیانه، اشاره کرد و آن را نتیجه سیاست مماشات با استبداد دینی حاکم بر ایران دانست. رئیس کمیته تمام حزبی پارلمانی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک گفت: تجاوز رژیم در خاورمیانه نشانه ضعف آن است و نه قدرت. یک اتفاق نظر منطقه ای و بین المللی برای مقابله با توسعه طلبی، تروریسم و اعمال بی ثبات کننده رژیم ایران در منطقه وجود دارد. در این رابطه، ما شاهد لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی بودیم که یک اقدام بسیار مناسب است و امیدوارم که انگلستان هم همین اقدام را انجام دهد. ما در غرب باید به حامیانمان که مردم ایران هستند تکیه نماییم. دولت بریتانیا باید از مردم ایران، که بدنبال آرمان دمکراتیک خود هستند، پشتیبانی کند. گفتگو با شورای ملی مقاومت ایران را آغاز کند، که کمک می کند که آنهایی را که این اعمال شنیع را انجام می دهند شناسایی شوند. در همین حال بریتانیا باید تلاشش را بیشتر کند و اقدامات تنبیهی علیه سپاه پاسداران ولی فقیه و سازمان های سرکوب گر و افراد شناخته شده آن را به اجرا در آورد. تا به رژیم هشدار دهد که رفتار خبیثانه اش دیگر نادیده گرفته نخواهد شد و باید بهای سنگینی بپردازد. لرد کارلایل، رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، گفت: من زمان زیادی صرف مطالعه فساد دولتی کردهام. و دولت های فاسد زیادی در جهان را تحت نظر داشته ام اما هیچ دولتی را تا بحال فاسدتر از رژیم ایران ندیده ام. دلیل آن هم تاثیر بیش از حد سپاه پاسداران در اقتصاد ایران است و ما باید در اینرابطه کاری انجام دهیم. وی با یادآوری چشم پوشی کشورهای غربی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران افزود: ”دولت اکنون می تواند اشتباهات گذشته اش را تصحیح کند و با همکاری با متحدین، برای رژیم ایران روشن کند که نفوذ مخربش در خاورمیانه دیگر پذیرفته نیست و سپاه پاسداران باید منطقه را ترک کند و مزدوران و شبه نظامیان مورد حمایتس در عراق، سوریه و لبنان باید خلع سلاح شوند.“ لرد کارلایل افزود: ”در ۲۰۱۵، یک بیانیه سیاسی کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، که مورد حمایت تقریبا ۲۰۰ نماینده هردو مجلس و تمام احزاب اصلی قرار گرفت، به یک سیاست قاطع در مورد رژیم ایران و حمایت از اپوزیسیون دمکراتیک شورای ملی مقاومت ایران فراخوان داد.“ سر دیوید ایمس رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران گفت: یک توافق فزاینده بین المللی یا منطقه ای وجود دارد مبنی براینکه لازم است سپاه پاسداران و فعالیتهای بی ثبات کننده ایران در منطقه عقب زده شود. ما باید همچنان تغییر رژیم در ایران را پیگیری کنیم و هرکاری می توانیم انجام داهیم تا مانع ضعف و کسادی و پریشانی در آن کشور و دخالت بدخواه و شوم رژیم در خاورمیانه شویم. شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اش خانم مریم رجوی بر اعمال اقدامات جزایی (مجازاتی) بر کل سپاه پاسداران و محدود کردن توانش برای سرکوب تظاهرات ضد رژیم در داخل و حمایت از تروریزم در خارج تأکید کرده اند.رژیم ایران همچنان به بی ثبات کردن منطقه ادامه خواهد داد. این رژیم ریسک جنگ مسلحانه در خاورمیانه را می کند و نمی تواند به خواسته ها و آرزوهای دمکراتیک و مشروع مردم ایران پاسخ دهد. اگر برنامه ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی تحقق یابد، ما بزودی خواهیم توانست یک ایران آزاد و دمکراتیک را جشن بگیریم. سخنران دیگر کنفرانس در پارلمان انگلستان، جیم شانون از سخنگویان حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند و نماینده مجلس عوام بود. وی ضمن برشمردن اقدامات سرکوبگرانه سپاه خامنه ای علیه پیروان سایر ادیان و مذاهب تاکید کرد که هرگونه رابطه با رژیم آخوندی باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، توقف اعدامها و سرکوب مردم ایران بشود. جیم شانون افزود: من همچنین از لایحه EDM۴۸۳حمایت کردم این لایحه نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر در ایران را بیان میکند. وزارت خزانه داری ایالات متحده اخیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعنوان تروریستهای ویژه جهانی لیست گذاری کرده است. با در نظرگرفتن شدت نقض حقوق بشر توسط سپاه پاسداران ٬ انگلستان نیز باید اقدام مشابهی مانند ایالات متحده را انجام بدهد. وزیر امور خارجه در سخنرانی اش در مجلس در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷ به این مسئله اشاره کرد و گفت:” ما باید با دوستان آمریکائیمان برای مبارزه با این نوع رفتار در هرکجا که میتوانیم همکار و متحد شویم». در ایران در مدت زمانی کوتاه ۳۲۰۰ نفر اعدام شده اند٬ اقلیت های مذهبی زندانی میشوند و سپاه پاسداران از گروههای تروریستی حمایت مالی و تسلیخاتی میکند. این عاملان خشونت و قتل٬ یک قتل عام وحشیانه را در سراسر جهان هدایت میکنند. سر راجر گیل رئیس هیئت انگلستان و رئیس گروه محافظه کار در مجمع پارلمانی شورای اروپا طی سخنانی خواستار تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران بعنوان اهرم سرکوب رژیم در داخل و عامل بی ثباتی در منطقه شد. وی با یادآوری تلاشهای رژیم برای کسب سلاحهای اتمی و کشتار جمعی و همچنین مداخلات گسترده این رژیم در کشورهای منطقه گفت: رژیم ایران نه تنها حقوق بشر را در ابعاد بسیار بزرگ در ایران نقض می کند بلکه با بکار گیری منابع اقتصادی ایران، منبع بی ثباتی در سراسر خاور میانه است. و این خطری برای کل جهان است. مقابله با این رژیم نه تنها به نفع مردم ایران بلکه بسود کل جهان خواهد بودبارونس ورما وزیر سابق توسعه بین المللی و نماینده مجلس اعیان انگلستان سخنران دیگر کنفرانس پارلمان انگلستان بود. وی در سخنانش به موضوع نقض وحشیانه حقوق زنان و دختران در ایران پرداخت و گفت ما از طرف میلیونها نفر در ایران بویژه آنهایی که برای آزادی و حقوق بشر فعالیت می کنند اما صدایشان به گوش نمی رسد. صحبت می کنیم بارونس ورما تاکید کرد: یقین دارم که روزی در ایران همه چیز تغییر خواهد کرد و این تغییر به یمن شجاعت و پشتکار مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد. ما در اروپا باید در سمت درست بایستیم و در برابر اقدامات ضدانسانی رژیم حاکم برایران علیه مردم این کشور مبارزه کنیم. سخنران دیگر کنفرانس در پارلمان انگلستان، استیون پاند وزیر دولت سایه حزب کارگر و نماینده پارلمان انگلستان بود. وی در سخنان خود ضمن تمجید از فرهنگ غنی و مردم آزادیخواه ایران، گفت اما در ایران رژیمی حاکم است که یک تهدید جهانی بحساب می آید و سرکوب را در داخل ایران بر بهترین و آگاه ترین مردم این کشور عمال می کنداستیون پاند در ادامه افزود:استیون پاند – نماینده پارلمان انگلستان( وزیر در دولت سایه حزب کارگر)  شما ایران هستید و افراد شورای ملی مقاومت ایران را نمایندگی میکنند، شما ایرانی هستید و آینده ایران نیز شما هستید. هیچ چیز نمیتوانند حس غرور و افتخار و نیل به آزادی در شما را از بین ببرد. اگر چنین بود که تا بحال آنها شما را از بین برده بودند. شما توانسته اید در سخت ترین و نامطلوب ترین شرایط تحت تهدید و حملات مختلف از همه طرف پایداری کنید. من نمی دانم که آیا کسی متوجه این پنل فوق العاده ای که امروز اینجا جمع شده هست آنها بخشهای مختلف سیاسی انگلستان را نمایندگی میکنند از کن مکگینیس تا لرد الاکیا و بقیه ما. ما همه لایه های مختلفی را نمایندگی میکنیم. ما به این دلیل اینجا نیستیم که در صبح روز چهارشنبه کاری نداشتیم و به اینجا آمدیم و به این دلیل هم اینجا نیامده ایم که منافع مرموزی در سرزمینی دور دست را حفظ و نگهداری کنیم. تنها دلیلی که ما اینجا حضور داریم این است که ما با هدف شما آشنا هستیم و میدانیم که هدف شما هدف درستی است و صرفنظر از سیاست های داخلی خود ما و هر گونه چشم اندازی برای حمایت از یکدیگر متحد شده ایم. باید اضافه کنم که گاهی اوقات شما را برای کاری که به آن عشق میورزید تحسین میکنم. اما به لطف خدا زمان زیادی طول نخواهد کشید و شما در کشور خودتان خوشحال خواهید بود. متاسفانه الان باید در قسمت دیگری به سوالات نخست وزیر بپردازم اما این را بگویم که هر جا که میروم و هر کاری که میکنم همیشه به فکر شما و قهرمانانی که در پاریس با آنها آشنا شدم هستم. ما به پاریس رفتیم و این تظاهرات عظیم همبستگی و حمایت را از نزدیک مشاهده نمودیم. ایران آزاد خواهد شد.  
جان برد ، وزیرخارجه پیشین کانادا-2011 تا 2015 پاریس – شنبه  ۲۵آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۱۷- کنفرانس بین الملی با عنوان«رژیم آخوندی در محاصره بحرانها» سخنراني جان برد ، وزیرخارجه پیشین کانادا-2011 تا 2015   با تشكر فراوان، خانم رجوي، دوستان اين يك افتخار باورنكردني است. كه امروز كنار شما باشم. امروز بعد از ظهر در برابر شما قرار گرفته و ميگويم بسيار خوشوقتم كه در همبستگي با شما، با مقاومت و مردم ايران اينجا باشم. دوستان، چالش بزرگ نسل ما مبارزه با تروريسم بينالمللي است، و ايران بزرگترين كشور حامي تروريسم دولتي در جهان است و بايد قوياً در برابر آن بايستيم. كاناداييها مثل همه ما برنامه ملايان، ولی فقیه رژیم، روحاني و سپاه پاسداران را رد ميكنند. مانند مردم و مقاومت ايران ما در كانادا مشتاق ايراني با ثبات، صلحآميز و موفق در خاورميانه هستيم. كاناداييها سه نگراني در مورد رژيم تهران دارند. برنامه هستهيي آن كه منابع را از مردم، درمان عمومي و تحصيلات ميكاهد. حمايت مادي از تروريسم، و نه تنها در خليج فارس و خاورميانه، بلكه در سراسر جهان. در نهايت سابقه اسفبار حقوق بشر آن. با وجود لفاظي و دستگاه روابط عمومي روحاني، اين مسأله بهبود نيافته و در واقع از زماني كه روحاني به مسند قدرت رسيده وخيمتر هم شده است. ما بايد بسيار صريح باشيم و اين را در سراسر جهان طرح كنيم. ما تفاوت مردم و رژيم ايران را ميدانيم. مردم ايران از اين سه سياست حمايت نميكنند. با افتخار اعلام ميكنم كه كانادا قويترين موضع را در قبال رژيم ايران اتخاذ كرده است. ما سفارت خود را در تهران بستيم. مأموران آنها را از كانادا اخراج كرديم. نه تنها سپاه پاسداران بلكه كل دستگاه و كل دولت ايران را به عنوان يك دولت حامي تروريسم طبقهبندي كردهايم. با وجود لطيفهيي كه به نام توافق هستهيي با ايران بود، بر عليه آن كساني كه در تهران در حال نقض حقوق مردم ايران هستند، تمام تحريمها را حفظ كرديم. دوستان، مردم ايران از اين رژيم حمايت نميكنند. آنها خواهان سرنگوني اين رژيم هستند. آنها خواستار آزادي و تغيير رژيم هستند، و دوستان، زمان تغيير رژيم فرا رسيده است. همچنين زمان براي حسابرسي و عدالت فرا رسيده است. عدالت براي تقريباً 30 هزار زنداني سياسي كه در 1988 توسط اين رژيم اعدام شدند. مانند تك تك شما، از نظر من اين كاملاً غيرقابل قبول است كه وزير دادگستري كنوني در تهران دستانش از 1988 خونين است، و دوستان، روز حسابرسي براي او فرا خواهد رسيد. دولتي جديد در ايران ميتواند نقشي بزرگ در منطقه و نقشي بزرگتر در جهان ايفا كند. اين رژيم در حال دخالت در تقريباً تك تك كشورهاي منطقه است، و مرگ و نابودي را گسترش ميدهد. حمايت مادي و نظامي روحاني از اسد در سوريه به بزرگترين بحران انساندوستانه از جنگ جهاني دوم تاكنون افزوده است. حمايت او از شبهنظاميان حوثي در يمن شرمآور است. تسليح حزبالله در جنوب لبنان غيرقابل تحمل است. جهان متمدن و همه ما بايد يك موضوع را درك كرده كه مردم ايران قوياً مشتاق تغيير هستند و با حمايت ما به زودي آن را خواهند گرفت. دوستان، من به سرمايهداري، تجارت، بازار آزاد و بازرگاني معتقد هستم. اما اجازه بدهيد به شما بگويم مردم ايران به ياد خواهند آورد چه كساني در اين روزهاي تاريك در كنار آنها ايستادند و بايد پيامي روشن برسانيم كه همه چيز به دلار بر نميگردد. يك روش بهتر هم وجود دارد. بايد از همه آنهايي كه در ايران در ارزشها و منافع ما مشترك هستند حمايت كنيم. بايد از همه افراد مقاومت كه در اين ارزشها با ما شريك هستند حمايت كنيم. بايد صريح باشيم: آلترناتيوي در برابر اين رژيم وحشي وجود دارد. جنبشي با ريشههاي عميق در ايران وجود دارد. جنبشي وجود دارد كه از آزادي و برابري زن و مرد حمايت ميكند. از آزادي مذهبي و جمعگرايي حمايت ميكند. يك نيروي تغيير وجود دارد كه حاضر به محقق كردن تغيير رژيم در سراسر ايران است. دوستان، آن جنبش توسط يك رهبر خارقالعاده رهبري ميشود. آن جنبش توسط يك زن خارقالعاده رهبري ميشود. جهان متمدن بايد با خانم رجوي كار كرده و از او حمايت كند تا مطمئن شويم تغيير را براي مردم ايران به ارمغان آوريم. با تشكر فراوان
کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ژیلبر میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران (فرانس‌لیبرته) خانمها و آقایان، خانم رئیس‌جمهور گرامی، اقای رئیس جلسه، از ما دعوت به عمل آمد تا امروز در این گردهمایی شرکت کنیم تا هم را در مبارزه‌ای طولانی بازیابیم و به تجزیه و تحلیل تحولات، امیدها و انتظارات و تصمیمهایی که انتظار آنرا داریم بپردازیم. هدف ارائه تحلیلی در پایان سال ۲۰۱۷ می‌باشد. اگر به تحولات نگاهی بیندازیم و آنها را جستجو کنیم می‌توانیم صحبت از زیر و رویی کنیم. در تحلیل باید بگویم عناصری تغییر کردند و متاسفانه عناصری بدون تغییر ماندند ولی همین عدم تغییر تولید تغییرات کرده است. ۲۰۱۷سالی پرتنش در جهان بوده. متاسفانه این تنشها در خاورمیانه جنبه روزانه به خود گرفته. در اروپا نیز بحرانها به درازا کشیده می‌شوند و راه خروجی از آن یافته نمی‌شود. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز به آن اضافه شد، مگر نه متیو عزیز؟ ولی فقط اینها نیست. در آنطرف اقیانوس اطلس اوضاع تغییر کرد. در فرانسه نیز همچنین. منظره سیاسی تغییر کرده. خوب و بد آنرا قضاوت نمی‌کنم، ولی این تغییرات تعادل قوا را برای مقاماتی که در ایران در حکومت هستند تغییر داده است. آنچه تغییر نکرده رفتار سرکوبگرانه مقامات رژیم ایران در قبال مردمشان است که این حکومت را در مقام اول اعدامها نسبت به جمعیتش قرار داده است. این ادامه دارد و تغییر نکرده ولی شاید شاهد شروع بیداری وجدانهای سایرین باشیم. باز هم آنچه تغییر نکرده، رفتار خصومت‌آمیز رژیم ایران در اهداف کشورگشایانه خود در منطقه است که از طریق پاسداران یا شبه نظامیان وابسته به آن در عراق و سوریه و یمن اعمال می‌شود. و وقتی انگشت اتهام به سوی این رفتار نشانه می‌رود و موضوع موشکهای بالستیکی و مداخلات رژیم ایران در کشورهای همسایه را روی میز می‌آورد، آنچه تغییر نمی‌کند پاسخهای ضربتی و تغییرناپذیر به این سوالات است. در اینجا تغییری مشاهده نمی‌شود. اینچنین است که وقتی فرانسه خواهان مذاکره در موضوع بالستیک به عنوان مکمل توافق هسته‌ای می‌شود، پاسخ علنی علی‌اکبر ولایتی، مشاور ولی فقیه در امور بین‌المللی در تلویزیون حکومتی این است: واضح است که پاسخ منفی است! نه! پاسخ او این است که در زمینه دفاعی و موشکهای بالستیک ایران منتظر اجازه کسی نمی‌ماند. در بسته است. مذاکره پیشاپیش رد شده است. تازه او به زبان خیلی دیپلوماتیک اضافه می‌کند که اصلا این چه ربطی به آقای ماکرون دارد و اصلا او کیست که در امور ما مداخله کند؟ اسمش ماکرون باشد یا هر کس دیگر در جهان، دموکراتها و عاشقان دفاع از آزادی همیشه در جایی که مردم را کشتار می‌کنند خود را دخیل دانسته و در چنین اموری مداخله می‌کنند، بهایش هم هر چه می‌خواهد باشد. از دید رژیم تهران شلیک موشکی به ریاض از یمن تنشهای منطقه‌ای را تشدید نمی‌کند، بلکه جانب‌داری فرانسه و جهان غرب این تنش را افزایش می‌دهد و تقصیر آنهاست. البته ولی فقیه که صاحب اصلی سیاست بین‌المللی ایران است مستمرا تکرار کرده که تغییر رفتاری که غربیها انتظار آنرا دارند فقط می‌تواند منجر به تغییر حکومت بشود. فکر می‌کنم او از این طریق نگرانی‌اش را ابراز می‌دارد. ما ترجیح می‌دادیم که این اعتقاد او باشد، یعنی کمک او به یک راه‌حل مثبت که عبارت است از کناره‌گیری او از قدرت. در واقع راه حل تغییر حکومت است. اما این حکومت هنوز هست و از عناصری است که تغییر نکرده. حالا از آنچه تغییر می‌کند سخن بگوییم. قبل از هر چیز اشراف پیدا کردن مقامات فرانسه به این امر است که رژیم ایران شریک ما نیست، بلکه حکومتی است که فرانسه با آن روابطی سازمان‌یافته حول توافقی بر سر هسته‌ای ایجاد کرده که باید با مذاکراتی در رابطه با بالستیک تکمیل شود. رژیم ایران شریک ما نیست. این حرف جدید است. این یک انقلاب نیست، ولی به هر حال حرف تازه‌ای است. معنی آن هوشیاری بیشتر در روابط، منجمله در روابط تجاری است که با این حکومت می‌توانیم داشته باشیم. بنا بر این، آنچه تغییر می‌کند از یک طرف این اشراف است. از طرف دیگر آنچه برای ما یک پیروزی است، انتشار گزارشی از سازمان ملل است که برای اولین بار در ۲۹ سال گذشته، با شفافیت به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره می‌کند. اغلب آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که به دنبال فتوای خمینی کشته شدند. همانطور که می‌دانید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم عاصمه جهانگیر، برای اولین بار از آن زمان تاکنون، در گزارش آخری که به کمیسیون حقوق بشر ارائه داده، واقعیت کشتارها را برجسته کرده، صحبت از اذعان مقامات به این کشتار کرده و اینکه این کشتار کماکان موضوع روز ایران به شمار می‌آید، چون خانوادگان قربانیان کماکان در جستجوی حقیقت هستند، و به همین دلیل هم، چون در جستجوی حقیقت هستند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و دستگیر می‌شوند. ممانعت مقامات از هر تحقیق رسمی در این رابطه در برابر افشاگری رسمی سازمان ملل در گزارشات کمیسیونهای ویژه و اعلامیه‌های سازمان ملل دیگر کارایی ندارد. مقامات دیگر نمی‌توانند کتمان کنند. دروغهای آنها نه تنها در برابر مراجع بین‌المللی بلکه در انظار عمومی هم افشا شده‌اند. در نگاهی به کنفرانسهای متعدد، گردهماییها، تظاهرات و نمایشگاهها در این رابطه، باید بگویم که همه این فعالیتها در برداشتن نقاب از چهره آخوندها در موضوعی که حدود سه دهه تلاش کردند مخفی نگه دارند، نزد سازمان ملل و انظار عمومی موثر بوده است. این موضوع به مثابه زلزله‌ای در داخل دستگاه حکومتی ایران عمل می‌کند. چون مجرمین حی و حاضرند، نام آنها مشخص است و هنوز هم در مسند قدرت و در پستهای تصمیم‌گیری حکومتی در ایران به سر می‌برند. پرده‌ها شروع کرده‌اند به کنار رفتن و این یک تغییر بزرگ است، و این موضوع امروز در داخل سازمان ملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف ما تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در رابطه با این جنایت علیه بشریت است و به محاکمه کشاندن عاملان و آمران صاحب حکومت در ایران در دادگاهی بین‌المللی. آنچه باز هم تغییر می‌کند در طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که دولت آمریکا اخیرا آنرا به عنوان سازمان تروریستی نامگذاری کرده. آنها اکنون توسط وزارت خزانه‌داری به عنوان یکان تروریستی تعیین شده‌اند و در لیست ویژه گروههای تروریستی وارد شده‌اند. از آنجایی که پاسداران بخش عمده اقتصاد ایران را تحت کنترل دارند، معنی چنین اقدامی این است که شرکتهای اروپایی و منجمله فرانسوی ممکن است بعد از این به شدت توسط ایالات متحده مجازات شوند. مریم گرامی، همه چیز چه خوب سر جایش نشست! در حالیکه به مدت ۱۵ سال، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به درخواست رژیم ایران و به عنوان حسن نیت با «اصلاح‌طلبان» در حکومت، به نادرستی در لیستهای سیاه وزارت خارجه آمریکا و فرانسه قرار گرفته بودند. از طرف دیگر تصمیم قاضی ترویدیک را دیدیم که بالاخره موقعیت «مقاومت» را برای جنبش شما به رسمیت شناخت، چون این جنبش دیگر به عنوان تروریست شناخته نمی‌شد. و حالا واژه «تروریست» در زمین آنهاست. این یک تغییر بزرگ است! این یک تغییر بزرگ است! البته باید نتیجه‌گیریهای لازم را از آن کرد و شاید اروپا نیز همین دیدگاه را ابراز کند. این نکاتی بود که در میان همه نکاتی که در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهند گرفت، می‌خواستم برجسته کنم.و در آخر پیشگویی ولی فقیه را از زبان خودم بگویم: تغییرات در منطقه به شدت بستگی به تغییرات در ایران دارند. ما به همین دلیل اینجا هستیم. او از این نگران است که گشایش به سوی غرب و دموکراتها حکومت را تغییر خواهد داد و ما می‌گوییم برای دموکرات بودن، آزاد بودن، برای اینکه نشاط به این کشور بازگردد، برای دموکراسی، برای بهزیستی خلقها، حق با ولی فقیه است: باید حکومت را تغییر داد. و مریم، ما اینجا هستیم تا همین را بگوییم و شما را در این مسیر همراهی کنیم. متیو آفورد ، نماینده پارلمان انگلستانخانم رجوی، خانم ها و آقایان.در اوایل سال جاری من در پارلمان در مورد نفوذ ایران در خاورمیانه بحث و گفتگو کردم. و امکانی بود تا فرصتی برای گفتن در مورد آنچه در کشورهایی مانند سوریه، عراق، لیبی و یمن اتفاق می افتاد صحبت کنیم. و من اعتقاد خودم را در این بحث تکرار کردم که مردم ایران جامعه ای خوب با تاریخی برجسته در منطقه هستند. با این حال، حاکمان امروز کشور، رژیمی است مذهبی بر پایه اصل قانونی که توسط فقهای اسلامی تنظیم شده و مردم خود قربانی واقعی این رژیم هستند.  در این زمینه قابل توجه است که سپاه پاسداران و موسسات وابسته به ولی فقیه، سود برندگان حمایتها های داده شده توسط توافق اتمی با رژیم ایران هستند. و این بنوبه خود ثابت می کند همان چیزی را که من در آن زمان گفتم که این اشتباه بزرگی است که حقوق بشر و سوء استفاده از تروریسم در منطقه را از موضوع توافق اتمی جدا کنند. من این را ذکر می کنم زیرا این مهم است که رویکرد مهاجم رژیم در منطقه را درک کنیم و اینکه چرا وارد فعالیت های بی ثبات کننده بعد از معامله هسته ای میشود. خیلی ساده این ناشی از ناتوانی ملاها در برآورده کردن خواسته های مشروع مردم ایران و ارائه آینده ای بهتر به آنها است. بنابراین به این منظور، از دولتم می خواهم که به ایالات متحده بپیوندد و کل تمامیت سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.ثانیا، من دولت انگلیس و در واقع اتحادیه اروپا را فرا میخوانم به همکاری با متحدانمان برای اطمینان از اینکه سرازیر شدن پولی که از رژیم ایران به تروریسم در خاورمیانه می رود، متوقف شود و ما باید این کار را برای جلوگیری از هر گونه ایجاد سازمان هایی مانند حزب الله که در یمن و سوریه و عراق می جنگند، انجام دهیم. و سوم اینکه من از انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی می خواهم که عوامل رژیم ایران را از اروپا اخراج کنند که درگیر فعالیت هایی هستند که علیه مردم ایران و مردم جهان غرب کار می کنند. اما در نهایت، دولت های ما باید رژیم ایران را متقاعد سازند که رفتار غیر قابل قبولش را تغییر دهد. ما در غرب باید به بهترین متحد مان متکی باشیم که خود مردم ایران هستند و ما می توانیم این کار را از طریق حمایت از شورای ملی مقاومت انجام دهیم. غرب باید از مردم ایران در گامهایش بسوی تحقق آرمان های دموکراتیک حمایت کند و گفتگو با شورای ملی مقاومت و خانم رجوی را جهت کمک به شناسایی و رسوا نمودن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند آغاز کند. این باید پایه سیاست جدید ما در مورد ایران باشد، چیزی که مانع از توهمات وجود پدیده ای مدرن در رژیم مذهبی ایران میشود و باعث برگرداندن چندین دهه سیاست مماشات میشود که رژیم را به بحران های در حال رشد تبدیل کرده است و جنگ را در خاورمیانه به وجود آورده است. من حمایت خودم را از تلاش های شما برای ایجاد یک ایران دموکراتیک و آزاد نشان می دهم و به امید روزی هستم که فرصت برگزاری یک کنفرانس و این مراسم را در ایران داشته باشیم.میشل دو ووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیکخانمها، آقایان، خانمهای ایرانی عزیز، آقایان ایرانی عزیز، دوستان عزیز ایران آزاد، اجازه بدهید در ابتدا بگویم که ریاست کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک مایه افتخارم است. همچنین می‌خواستم بگویم که به مسئولیتی که بر دوشم است تا با همه توان شریک مطالبات دموکراتیکی باشم که شما به بهترین وجه تبلور آن هستید اشراف کامل دارم. کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک از نمایندگان مجلسی با گرایشهای سیاسی مختلف تشکیل شده. این کمیته از قطعنامه‌ای که کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل د ر تاریخ ۱۴ نوامبر گذشته در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب نمود ابراز رضایت می‌کند. کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک بر این عقیده است که بهبودی وضعیت حقوق بشر در ایران باید عنصری اجتناب ناپذیر در هر نوع گسترش روابط اقتصادی و تجاری با حکومت کنونی در تهران به شمار بیاید. این معیار از طریق توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به آزادی بیان و آزادی تجمعات به منثه ظهور گذاشته می‌شود. این کمیته بر این باور است که در نقطه‌ای که ایران بیشتر از هر وقتی نیازمند روابط اقتصادی با غرب است، سیاستی واقع‌گرایانه در رابطه با این کشور باید بر مبنای تعادلی صورت بگیرد که در آن مطالبات دموکراتیک مردم ایران در نظر گرفته شود. همه شواهد دال بر این است که مردم ایران سودبرنده گشایش اقتصادی براری حکومتی نیستند که جناحهای مختلف آن، منجمله پاسداران حاکم عزم جزم کرده‌اند که همه این سودها را در جیب خود بریزند. باز هم مایه افتخارم است که ریاست این کمیته را به عهده دارم و عزم جزم دارم که سهم خودم را در کنار شما در این مبارزه ایفا کنم. متشکرم. راجر گادسیف، نماینده پارلمان انگلستانخانم رئیس جمهور منتخب، میهمانان گرامی، مایه افتخار من است که امروز در کنار این پنل برجسته باشم تا بر نفوذ مخرب رزیم ایران در خاورمیانه تأکید کنم و برخی پیشنهادات در مورد چگونگی برخورد با این رژیم را ارائه دهم. اولاً باید یک سیاست جامع از جانب جامعه بینالمللی اتخاذ شود که بر نقض حقوق بشر داخلی از یک طرف، و خصومت ورزی رژیم ایران در منطقه از طرفی دیگر متمرکز باشد. سپاه پاسداران نیروی محوری این دو شاخه است. این نهاد یک نیروی شبهنظامی داخلی و یک نیروی شبهنظامی خارجی وحشی دارد که در کشورهای دیگر خاورمیانه دخالت میکند. برکسی پوشیده نیست که مانند داعش و القاعده، سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و باید بدین صورت طبقهبندی شود. بنابراین مقابله با رژیم ایران با متوقف کردن سپاه پاسداران و محدود کردن دسترسی آن به پولها و ذخایر شروع میشود. به این دلیل است که همکاران پارلمانیم و خودم در اواخر اکتبر از یک ابتکار چند حزبی در مجلس عوام حمایت کرده و از دولت خود خواستیم تا سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد، اقدامات تنبیهی علیه مقامات اعمال کند و با متحدانمان کار کنند تا سپاه پاسداران را از سوریه، عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه اخراج کنند. باعث خوشوقتی من است که به شما اطلاع دهم این پیشنهادات در این ابتکار از حمایت گسترده فراحزبی در مجلسین انگلستان، مجلس عوام و مجلس اعیان، و بیش از ۱۵۰ تن از اعضای عوام و اعیان این ابتکار را امضا کردهاند. اجازه دهید روشن صحبت کنیم. سپاه پاسداران یک نهاد مشروع دولتی در ایران نیست، بلکه یک نیروی شبهنظامی است که تنها به ولی فقیه پاسخ میدهد و ابزاروی برای سرکوب مردم ایران است. در حالیکه به دولت انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی فراخوان میدهیم تا سپاه پاسداران را لیستگذاری کنند، به آنها همچنین تأکید میکنیم همه مأموران رژیم ایران را از خاورمیانه و همچنین اروپا اخراج کنند.و بالا خره تاکید بر این نکته باید کرد که وقتی تروریسم رژیم مذهبی علیه اپوزیسیون ایران هیچ مرزی نمیشناسد، این علامتی است که شما به موضوع به زانو در آوردن رژیم ایران وسرانش نزدیک شدهاید. هر حمله مرگبار علیه اعضای مجاهدین، هر تلاش برای شیطانسازی علیه آنها به معنی آن است که به محقق کردن تغییر دمکراتیکی، که مردم ایران خواستار آن هستند، نزدیک شدهاید. بنابراین به شما قول میدهم که در این مبارزه مشروع برای یک ایران آزاد و مبتنی بر جدایی دین و دولت در کنار شما ایستاده ام و به نوبه خودم از دولتم میخواهم تا جنبش شما، خانم رجوی، و خواستههای دمکراتیک مردم ایران را به رسمیت بشناسد و برای حسابرسی از این رژیم و سرانش اقدام کند.به گفته دوست فقیدم، لرد کربت، ایران آزاد خواهد شد. با تشکر
گفتگو سیمای آزای با محمدعلی توحیدی سوال: روز 20آذر که تظاهرات مقاومت ایران در پاریس برگزار شد، رژیم آخوندی به فوریت وارد شد و واکنش نشان داد که چرا فرانسه به مجاهدین برای برگزاری این تظاهرات، مجوز داده است. به نظر شما علت این واکنش چیست؟ محمدعلی توحیدی: علت این است که رژیم در یک وضعیتی‌ بسیار شکننده قرار دارد. هم از بعد داخلی، یعنی در درون رژیم و در جامعه ایران؛ هم در رابطه با سیاست منطقه‌یی و خارجی‌اش. در یک چنین شرایط شکننده و بحرانی که رژیم قرار دارد، این تظاهرات ضربه بسیار سنگین سیاسی برای رژیم بود. در عین‌حال که پیام بسیار قوی اجتماعی هم داشت. به وضعیت رژیم نگاه کنید؛ الآن در هر دو باند این حاکمیت یک کشاکش‌های روزمره حادی در جریان است. داستان احمدی‌نژاد و دعوایش با لاریجانی، نماینده خامنه‌ای. این وضعیت باند غالب و جناح خود خامنه‌ای هست. خود روحانی به‌طور خاص در داخل باند خودش وضعیت بسیار داغانی دارد. الآن بعد از داستان طرح بودجه، هم‌چنین بعد از داستانهای 16آذر در داخل باند روحانی غوغاست. از نظر وضعیت سیاسی بین‌المللی- که بیدرنگ هم تبدیل می‌شود به بحران بودجه، مسأله مالی- و‌ بحث تحریمها هم وضعیت رژیم دچار چالشهای جدیست. نگاه کنید، الآن رژیم با موضوع موشکی روبه‌روست. همین‌طور موضوع دخالتهای منطقه‌ای. به‌ویژه حساب کلانی کرده بود روی شکاف بین سیاستهای دولت ترامپ و سیاستهای اروپا. رژیم می‌خواست با کار روی اروپا، سیاستهای ترامپ بر ضد رژیم را خنثی کند. اما الآن همین موضوع هم برای رژیم با بحران جدی روبه‌رو هست. خب این بحرانها سرریز می‌کند داخل رژیم. در چنین شرایطی که رژیم درگیر این بحرانها هست، باند روحانی روی رفتن او به پاریس حساب باز کرده بود. اما بعد به جای این‌که در اینجا آبی برای رژیم گرم شود، یا گریزگاهی در میان بحرانها پیدا کند، یک ضربه بسیار سنگین دریافت کرد. مانند همان تظاهرات پیشین «نه به روحانی» که آن‌قدر طنین پیدا کرد، این بار هم با این تظاهرات به پیکر تمامیت رژیم و روحانی چنین ضربه کلانی وارد شد. خب وقتی رژیم چنین ضربه‌ای می‌خورد، این واکنشها هم قابل فهم است. سوال: با توجه به این‌که الآن رژیم درگیر بحران موشکی هم هست و این‌که فرانسه و اروپا تأکید دارند که این برنامه متوقف شود، آیا این بر می‌گردد به بهم ریختگی سپاه پاسداران و خامنه‌ای که این واکنشها را شاهد هستیم؟ محمدعلی توحیدی: موضوع موشکی و باج‌خواهی رژیم با پرتاب موشک به ریاض و اقداماتی که خامنه‌ای طی 2-3هفته گذشته انجام داد، یک موضوع بسیار حیاتی برای سپاه پاسداران و حفظ تعادل رژیم است. در نتیجه باید حساسیت ویژه داشته باشند. امروز تلویزیون رژیم طلبکار بود که چرا وزارت‌خارجه با بحران موشکی ضعیف برخورد کرده است؟ پس بسیار طبیعی‌ست که خامنه‌ای و سپاه بسیار بهم‌ریخته باشند. اما فکر می‌کنم ضربه تظاهرات بر روحانی هم بسیار کاری و سنگین است. به این علت که روحانی می‌خواست کارت برجام و تعامل در منطقه‌ را داشته باشد؛ در داستان موشکی و دخالتهای رژیم و مواضعی که روحانی در جریان زهر شقه داشت، هیچ بردی در رابطه با اروپا نداشت. برای همین هم خیلی رفته بود در کنار ولی‌فقیه و پاسداران ایستاده بود؛ در نتیجه شعارهای «نه به روحانی» در تظاهرات پاریس و سخنرانی‌های هیاتهای اروپایی و آمریکایی، برای کسی مثل روحانی سنگین تمام می‌شود. در حقیقت میخی هست بر تابوت پروژه روحانی. سوال: در موضوع شلیک موشک به ریاض هم دیدیم که بیدرنگ روحانی وارد شد و گفت این موشک قدیمی و در انبارهای یمن بوده. اما شاهد بودیم که این ترفند روحانی نه تنها کارساز نشد، بلکه بلافاصله کشورهای مختلف، رئیس‌جمهور فرانسه و... موضع گرفتند. حتی سفیر آمریکا در سازمان ملل آن کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشت و با سند و مدرک انگشت اتهام رو بر ضد رژیم نشانه رفت. حالا که فریبکاری روحانی محلی از اعراب نداره، پس چرا فردی مانند اوباما فریب روحانی رو خورد؟ محمدعلی توحیدی: مماشات با دیکتاتورها به‌طور عام و با این رژیم به‌طور خاص، توسط طرفهای خارجی نیست که با شکست روبه‌رو می‌شود. همین میزان که این دخالتهای رژیم آشکار شده و سیاستی در حال شکل‌گیری‌ست که می‌گوید باید در برابر این رژیم فاشیسم مذهبی باج‌خواه ایستاد، کار مقاومت ایران است. ببینید سیاست مماشات چگونه عمل می‌کند؛ حتی پیش از جنگ جهانی دوم، وقتی هشدارهایی هم نسبت به اقدامات و زمینه‌سازیهای هیتلر بود، باز هم مماشات با هیتلر به آغاز جنگ کشیده شد. در حالیکه کسانی مانند چرچیل-که هنوز در قدرت نبود- هشدار می‌دادند. اما کار، بنا و منافع مماشاتگران بر کنار آمدن و مماشات با دیکتاتورهاست. حالا اگر می‌بینیم که این سیاست مماشات با آخوندها درهم شکسته، اگر رژیمی مانند فاشیسم مذهبی و مهره‌ای مانند روحانی اینگونه خنثی شده، این کار مقاومت ایران است. وجود یک مقاومت اصیل، قوی، پایدار و سازش‌ناپذیر برای سرنگونی رژیم هست که می‌تواند سیاست مماشات را باطل کند. این هم از دستاوردها و کارکردهای شگفت مقاومت مردم ایران است. ببینید، روحانی کارت استراتژیک کلیت این رژیم بود. یادم هست وقتی هنوز در بحبوحه نمایش انتخابات سال 92بود، بعضی از همین اصلاح‌طلبان، مانند عبدی و حجاریان می‌نوشتند نظام تنها یک شانس دارد که بتواند از بحران خارج شود؛ آنهم این‌که خامنه‌ای (آنها می‌گفتند رهبری و مقام معظم) و رفسنجانی بتوانند روی روحانی توافق کنند. یعنی روحانی را شانسی برای نظام می‌دانستند. به‌ویژه این‌که روحانی مهره امنیتی خامنه‌ای هم بود؛ سر تیم مذاکرات اتمی رژیم هم بود. یعنی روی روحانی به‌عنوان برگ استراتژیک حساب می‌کردند. در همان مذاکرات اتمی آن سال هم که روحانی صحنه‌گردانش بود، عقب‌نشینی فریبکارانه رژیم از اتمی را مشروط کردند به این‌که اتحادیه اروپا قول بدهد مجاهدین را از لیست خارج نکند. بعد خود فرانسوی‌ها این موضوع را افشا کرده و گفتند بزرگترین افتضاح تاریخ بود. خب روحانی چنین مهره‌ای بود. تازه بعد هم وقتی روی کار آمد، همان لحظه اولی که در نمایش انتخابات برنده شد، درست همان روز 25خرداد، به لیبرتی موشک زدند. یعنی می‌خواستند با کشتار مجاهدین آینده نظام را تضمین کنند. حالا چنین مهره رژیم را، مقاومت ایران سوزانده است؛ این کارت رژیم را باطل کرده است. این دقیقاً دستاورد شورای ملی مقاومت ایران است. بر ضداین رژیم یک آلترناتیو دموکراتیک انقلابی معرفی شده و طرحها و توطئه‌هایش هم توسط این آلترناتیو به زیر کشیده شده است. یعنی نباید تعجب کرد چرا مماشاتگران فریب می‌خورند. آخر منافع‌شان همین را اقتضا می‌کند که با آخوندها مماشات کنند. اگر نمی‌توانند کار مقاومت ایران است که صحنه را به این نقطه رسانده که اینطور رژیم و روحانی و مماشاتگران افشا می‌شوند. تظاهرات پاریس در ادامه تظاهرات بار قبل فرانسه واقعاً میخی بود بر تابوت یک کارت امنیتی و ارتجاعی-استعماری به اسم آخوند روحانی که به مفتضحانه‌ترین صورت این آخوند شیاد و جلاد شکست خورد. علت این‌ هم که کل رژیم از تظاهرات پاریس تا اینجا بهم ریخته بود و داد و قال می‌کرد، همین موضوع بود. می‌گفتند چرا روز حقوق‌بشر را بهانه کرده‌اید؟ حالا خود رژیم از اساس ضدبشری و رکورددار اعدام هست. در دوران روحانی هم که حتی نسبت به قبل اعدام‌هایش بیشتر شده؛ بعد می‌آید می‌گوید چرا به بهانه حقوق‌بشر در پاریس، بر ضد رژیم تظاهرات کردند. سوال: شما اشاره کردید که روحانی در دو جبهه شکست خورده است. هم داخلی و هم خارجی. شما شکست در موضوع خارجی را توضیح دادید. اگر ممکن است در مورد شکست در موضوع داخلی هم توضیح دهید. محمدعلی توحیدی: البته در رابطه با وضعیت روحانی در داخل نیاز به یک بحث جداگانه هست. اما کوتاه توضیح می‌دهم. بعد از نمایش انتخابات و زهر شقه‌ای که پیش آمد، الآن در هر دو باند رژیم بهم ریختگی بسیار است. هفته گذشته یک روزنامه باند روحانی به نام «آفتاب یزد» نوشت: «بی‌تعارف باید اذعان نمود که سخنرانی‌ها و نطق‌های رئیس‌جمهور محترم روز به روز خنثی‌تر و کلیشه‌ای‌تر می‌گردد. وقتی ایشان در نشست تلویزیونی از اقتصاد کشور می‌گویند و آن را رو به جلو می‌پندارند، به‌وضوح لمس می‌کنیم که چرخ اقتصاد خوب نمی‌چرخد؛ و خانواده‌های بسیاری به‌علت رکود، هشت‌شان گرو نه‌شان است. چه خوب بود حسن روحانی در روز دانشجو به جای آن که به یکی از دانشگاههای شهرستان برود (منظورش بلوچستان است) به یکی از دانشگاههای اصلی کشور در پایتخت می‌رفت و بی‌پیرایه در برابر دانشجویان قرار می‌گرفت تا ببیند در جامعه چه می‌گذرد». دقت کنید که این را حامیان دو‌آتشه خود روحانی نوشته‌اند؛ الآن هم کماکان از او طرفداری می‌کنند. یعنی وضع داخل رژیم این‌قدر افتضاح است، به‌ویژه در پروژه‌یی که به اسم روحانی راه‌ انداختند . بهرحال رژیم این آخوند را به اسم اصلاحات غالب کرده بود و عده‌یی هم- همین سازشکاران و مدعیان اپوزیسیونی که البته دمشان به خیلی جاها وصل است و کاری هم جز ضدیت با مقاومت ایران ندارند- برای روحانی و نمایش انتخابات رژیم تنور گرم می‌کردند؛ اما الآن وضعیت رژیم و پروژه روحانی چنان افتضاح شده که طرفداران خودش هم‌ چنین حرفهایی را می‌نویسند. برای سفر به پاریس، رژیم کیسه‌های زیادی هم برای روحانی دوخته بود. این‌که الآن روحانی به فرانسه خواهد رفت و آنجا صحبت می‌کند و... در حالیکه اصلاً روحانی به پاریس هم نیامد. خب واقعیت این است که کارت در اساس سوخته است. البته انکشاف و بارز شدن سیاسی آن، کار مقاومت ایران است. بنابراین در داخل، خود نیروهای روحانی هم پوسیده و پوکیده هستند. البته داستان زهر شقه در تمامیت رژیم بحث مفصلی‌ست که انشاالله در فرصتهای بعد به آن هم بپردازیم.  
کنفرانس بین‌المللی پاریس، سخنرانی ژاک بووتو و ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه ۲و ۱پاریس ژاك بووتو، شهردار منطقه 2 پاريس خانها، آقايان، سلام، من ژاك بووتو، شهردار منطقه 2 پاريس هستم كه تالار برونيار Palais Brongniart و محل سابق بازار سهام پاريس را در برمیگیرد. همچنانكه مشاهده می کنید، اين تالار تبديل به محلي براي گفتگو و كنفرانس شده و ميزبان اقداماتي است كه در راستای اعتلا دموكراسي، صلح و حقوق بشر در جهان صورت می گیرد. بنا بر اين مايه شعف ماست كه ميزبان كنفرانس شوراي ملي مقاومت ايران و خانم مريم رجوي باشيم و از صميم قلب به ايشان خوشامد مي‌گويم. لحظاتي بعد رشته سخن را به ژان فرانسوا لوگاره، همسايه من و شهردار ناحيه یک خواهم داد، اما اجازه بدهيد تاكيد كنم بر اهميت بررسي وضعيت ايران و منطقه خاورميانه. و به همين دليل اين كنفرانس فرصتي مغتنم مي‌شماريم تا هر كدام از خانمها و آقايان حاضر تحليل خود را ارائه دهد و با هم صحبت و تبادل نظر داشته باشيم، از همه خانمها و آقايان براي غني‌كردن اين تبادل نظر تشكر مي‌كنم. و مي‌خواستم به‌طور خاص از سه مديري كه اداره پنلها را تحت مسئوليت خانم مريم رجوي به عهده خواهند داشت تشكر كنم. پنل اول تحت عنوان «چشم‌اندازهاي اروپا» توسط متيو اوفورد، نماينده مجلس انگلستان مديريت خواهد شد. به او درود مي‌فرستم. پنل دوم تحت عنوان «چشم‌اندازهاي جهان عرب» توسط آقاي بسام العموش، سفير سابق اردن در تهران مديريت خواهد شد.   و بالاخره پنل سوم نقطه نظرات آمريكاي شمالي، ايالات متحده و كانادا را ارائه خواهد داد و توسط سفير لينكلن بلومفيلد اداره خواهد شد. به ايشان نيز همگي خوشامد مي‌گوييم. اميدوارم شاهد گفتگوهاي حاصل‌خيز و سازنده باشيم تا بتوانيم گام اول را براي دموكراسي و آزادسازي ايران از ديكتاتوري آخوندها و به رسميت شناختن حقوق بشر در تماميتش در همه نقاط جهان و منجمله در ايران برداريم. با تشكر زياد. ژان فرانسوا لوگاره – شهردار منطقه 1 پاريس با تشكر از ژاك بووتو، شهردار ناحيه 2 پاريس، همسايه ناحيه من، ناحيه‌اي در قلب پاريس. ما در مبارزات و اهدافي كه از آن دفاع مي‌كنيم مشتركيم. هر دو در شهرداريهايمان ميزبان مراسمي براي قدردانی و گردهمايي و ادای شهادت بوديم براي يادآوري قتل عام شنيع بيگناهان در سال 1367 که طی آن بيش از سي هزار نفر اعدام شدند. امروز مي‌خواهند اين قتل عام را انکار كنند، عليرغم اينكه عفو بين‌الملل آنرا به عنوان جنايتي عليه بشريت به رسميت شناخته. بايد به کارزارمان در اين رابطه ادامه دهيم. به همين دليل به همراه ژان پير مولر، شهردار شهر «ماني‌آن‌وكسن» ما كميته شهرداران فرانسه براي یک ایران دموكراتيك را تاسيس كرديم. ما دولت فرانسه را فرامي‌خوانيم به اقدام نزد دادگاه بين‌المللي لاهه و سازمان ملل براي دادخواهي از اينگونه اعمال شنيع و غيرقابل توصيف از شكنجه و وحشيگري. ما هزاران امضا را در اين جزوه گرداوري كرده‌ايم ژاك بووتو و تعدادي ديگر. شما مي‌توانيد روي تعهد و کارزار ما حساب كنيد. ما تعداد زيادي هستيم كه به شما وفادار هستيم و اينجا هستيم تا شريك مبارزه شما باشيم. ما هميشه براي دفاع از اين هدف حاضر بوديم و حاضر خواهيم بود تا وقتي مردم ايران آزادي را بازيابند. آزادي ايران در يك زن تبلور مي‌يابد؛ زني كه همواره به مبارزه ادامه داده؛ زني كه در ضمير و قلب خود لحظه‌اي شكنجه‌ها، شهادتها و رنجهاي مردم تحت شكنجه ايران را فراموش نمي‌كند؛ زني كه تبلور روح مقاومت است؛ زني كه مروج اسلامي بردبار و مدافع آزادي است؛ زني كه مروج حقوق بشر و حقوق زنان در ايران است؛ زني كه تبلور ارزشهاي بشريت است، ارزشهاي جهان شمولي كه مي‌خواهد براي مردم ايران به ارمغان ببرد. از خانم مريم رجوي درخواست مي‌كنم نزد ما بيايند. من امضاهاي شهرداران فرانسه را تقديم ايشان مي‌كنم. خانم رئيس‌جمهور خواهش مي‌كنم.
در کنگرة آمریکا کنفرانسی با شرکت نمایندگان برجستة مجلس نمایندگان از هر دو حزب و ایروین کاتلر وزیر پیشین دادگستری کانادا، تحت عنوان «حمایت از یک ایران آزاد» برگزار شد. در این جلسه که سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا به آن فراخوان داده بود، تعداد کثیری از مشاوران نمایندگان کمیتة خارجی، امنیت ملی، قوای مسلح و بودجه و تنظیم مالی و هم چنین دیپلمات‌های کشورهای منطقه شرکت داشتند. الیوت انگل رئیس دموکرات‌ها در کمیتة خارجی مجلس نمایندگان طی پیامی در حمایت از کنفرانس «حمایت از یک ایران آزاد» گفت: رژیم ایران اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است. درواقع، حکومت ایران متاسفانه حکومت شماره ۱ در حمایت از تروریسم است. و پولی که آنها از قراردادهای امضاءشده بدست آورده اند را حتی به میزان بیشتری صرف حمایت از تروریسم می کنند. مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند. پولها در ایران باید برای بهبود وضعیت مردم ایران خرج شود و نه اینکه به گروههای تروریستی وابسته به رژیم در سراسر خاورمیانه داده شود، در سوریه، اسد یک دیکتاتور بی رحم است که صدها هزار تن از مردم خود را کشته است. برخی مواقع در طی پروسه سالها جنگ، چنین بنظر می رسید که اسد دارد در جنگ شکست می خورد. در آن زمان، رژیم ایران حزب الله را وارد کرد و در کنار اسد جنگید، درواقع اسد را به قیمت بدبخت شدن مردم سوریه، در قدرت نگه داشت. بنابراین من اینجا هستم که به همه بگویم که کنگره ایالات متحده آمریکا بدقت و از نزدیک نظارت میکند و تا وقتی که مردم ایران کاملا آزاد نشدند، ما هم متوقف نخواهیم شد. مردم ایران شایسته یک کشور آزاد هستند، شایسته این هستند که رهبر خود را انتخاب کنند و شایسته این هستند که توسط دیکتاتور سرکوبگر که فقط زندگی آنها را بدتر میکند، خفه نشوند. ارزیابی من این است که مردم ایران امروز میپرسند که چرا پول در ایران برای کمک به ایجاد شغل، کمک به بهبود زندگی مردم، کمک به بسیاری از جوانان که نمیتوانند شغل بگیرند، خرج نمیشود. چرا پول خرج گروههای تروریستی در کشورهای دیگر میشود؟ پس من میخواهم که مردم ایران بدانند که مردم آمریکا در کنار آنها ایستاده اند و از آنها در هدفشان برای آزادی و عدالت حمایت میکنند. دکتر زهرا صادقپور: خانم ها و آقایان, دوستان, من دکتر زهرا صادقپور و مسئول روابط با کنگره در سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا هستم. به شما در این آخرین جلسه از سری جلسات «مسیر پیش رو» حول سیاست آمریکا در قبال ایران خیر مقدم میگویم. خواست تغییر در ایران با شتابی نوین روزافزون شده است. طی چند هفته اخیر, هزاران تن از مردم ایران, منجمله کارگران, معلمان, و سایر کارمندان دولتی در سراسر ایران در مقابل مجلس رژیم تظاهرات براه انداخته اند. آنها شعار میدادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ معلم زندانی آزاد باید گردد». تظاهرات مال باختگان بر ضد فساد, منجمله در ۲۳ اکتبر در خارج از مجلس رژیم برپا شد, زیرا مردم ایران سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با ولی فقیه را مسئول غارت و چپاول مال و ثروت خود میدانند. راه حل معضل رژیم ایران چیست؟ پاسخ در یک ائتلاف معتقد به جدایی دین و دولت و سازمانیافته است. اخیرا, رئیس جمهور ایالات متحده گفت که رژیم ایران بیشترین وحشت را از مردم ایران دارد. این قطعا درست است. رژیم ایران بیشترین وحشت را از شورای ملی مقاومت ایران دارد که یک جنبش پایدار است که طی چهار دهه گذشته باقی مانده و رشد کرده است و یک ائتلاف بزرگ را برای تغییر نمایندگی میکند. خانم مریم رجوی طرح ده ماده ای را ارائه داده است که مبلغ بردباری مذهبی, جدایی دین از دولت, برابری زن و مرد, دفاع از بیانیه جهانی حقوق بشر, آزادی برای همه و یک جمهوری غیراتمی است که طبق منشور سازمان ملل با همسایگان خود در صلح و همزیستی است. برنامه روشن شورای ملی مقاومت نه تنها شناخته شده است بلکه مورد حمایت مردم ایران, جامعه ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین رهبران خاورمیانه, مقامات منتخب در اروپا و اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب میباشد. قاضی تد پو – رئیس زیرکمیته تروریسم کنگره امریکا: از همه شما متشکرم. تشکر میکنم که به من فرصت دادید که اینجا حضور پیدا کنم و چند کلمه ای با شما در میان بگذ ارم. و میخواهم از شما بخاطر حضورتان در اینجا تشکر کنم. من میخواهم همچنین به شما این را بگویم که من و سایر اعضای کنگره در این مبارزه برای آزادی ایران تا آخر با شما خواهیم بود, در کنار شما خواهیم ایستاد, و هیچگاه متزلزل نخواهیم شد, برغم اینکه رژیم ایران و سپاه تروریستی پاسداران میخواهند که ما تسلیم شویم. ما تسلیم نخواهیم شد. ما در مسیر حمایت از یک ایران آزاد و مبتنی بر جدایی دین و دولت تسلیم نخواهیم شد. ما تسلیم نخواهیم شد اگرچه آخوندها همین را میخواهند و برغم اینکه رژیم ایران همچنان به کشتار مردم ایران ادامه میدهد. هزاران تن از مردم دستگیر و زندانی میشوند و یا در ملاء عام اعدام میشوند فقط بخاطر اینکه از لحاظ سیاسی و مذهبی با رژیم ایران مخالفت می ورزند. دنیا آنچه را که در ایران میگذرد نظاره میکند. و تحولاتی که اتفاق می افتد خوب نیست, بغیر از روحیه مردم ایران که میخواهند آزاد زندگی کنند و روحیه شما در سراسر دنیا که میخواهید مطئمن شوید که کشور شما یک کشور آزاد و مبتنی بر جدایی دین و دولت باشد و آخوندها باید بخاطر تمامی جنایاتشان مورد حسابرسی قرار گیرند, نه فقط در ایران, بلکه جنایاتی که در سراسر دنیا مرتکب شده اند. هرگاه نظاره گر یک تحول ناپسند در دنیا باشید, در یک نقطه از آن داستان یا سپاه پاسداران یا رژیم ایران یا مزدوران تروریستی آنها هستند که بحران ایجاد میکنند, چه در خاورمیانه و چه در نقاط دیگر. ما شاهد هستیم. آخوندها مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. و میخواهم به شما اطمینان بدهم که شما دست در دست هم روزی, امیدوارم به زودی, شانه به شانه در خیابانهای تهران راهپیمایی کنید و بخاطر ایجاد یک ایران آزاد و مستقل و دمکراتیک تبریک بگویید, ایرانی که مردم در آن حاکمند و نه آخوندها. و این همه بحث است. ایلینا رز لهتینن – رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا: آنچه ما در ایران دیده ایم، بعد از اینکه این توافق اتمی ضعیف، این توافق خطرناک را امضا کردیم، وضعیت در ایران واقعا بدتر شده است. وقتی شما به وضعیت حقوق بشر نگاه می کنید، تحت به اصطلاح روحانی مدره بدتر شده است. اعدام ها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. فعالان سیاسی را گرد می آورند، بازداشت می شوند. اقلیت های قومی و مذهبی آزار و اذیت می شوند. آنها دستگیر می شوند، آنها شکنجه یا بدتر از آن می شوند. و البته رژیم ایران همچنان فعالیتهای بدخیم خود را در سراسر منطقه گسترش می دهد و مانع ازتداوم ثبات شکننده در خاورمیانه می شود. حمایت رژیم ایران از تروریسم افزایش یافته است و در سراسر جهان گسترش یافته است. اما ما همیشه امیدواریم که رئیس جمهور به این نکته اشاره کرده است که سیاست های قدیمی، همانطور که نامیده می شوند، قدیمی هستند و از بین می روند. و او آماده است تا با رژیم ایران رودررو شود. کنگره یک سری لایحه تحریم را تصویب کرد، من مطمئن هستم که شما به آن نگاه کرده اید. شب گذشته ما یک لایحه را تصویب کردیم. همین امروز صبح، حتی نیم ساعت پیش نیست، ما قانون جدید تحریم را تصویب کردیم. و این به لطف هر یک از شما است. و ایالات متحده بارها و بارها نشان داده است که ما در کنار مردم ایران و نه طرف رژیم ایستاده ایم، بگذارید ما خوشحال باشیم که شاید این زمانی است که آزادی به ایران می آید، دموکراسی به ایران می آید، و به یمن تلاش های شما، می دانم که با هم می توانیم و تغییراتی را که می خواهیم ایجاد خواهیم کرد و به سوی ایران آزاد، بدون دیکتاتورهای بی رحم، آزاد از ولی فقیه هایی که می خواهند آنچه می خواهند را به مردم ایران تحمیل کنند پیش خواهیم رفت. ما یک دموکراسی واقعی می خواهیم.  تام گرت – نماینده کنگره امریکا: ۳۸ سال گذشته و وارد ۳۹مین سال سرکوب میشویم. دو نسل از جوانان درخشان با مانع مواجه شدند و همچنین سالن های پر از افراد شگفت انگیز و تحصیل کرده, نه تنها در اینجا بلکه در پاریس, جاییکه ۱۰۰ هزار نفر گردهمایی کردند و میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را مشاهده نمودند. و اینچنین سرمایه انسانی هیچگاه نباید تلف شود. فقدان آزادی برای افرادی مثل شما یک تراژدی است نه تنها برای مردم ایران بلکه برای دنیا. و من آن را تحمل نمیکنم. ما دیگر نمیتوانیم با کسانی مماشات کنیم که حقوق اساسی بشر را پایمال میکنند. زمان آن رسیده که با قوت بایستیم. یکی از شرم آورترین لحظات زندگی من بعنوان یک مقام منتخب در آمریکا زمانی بود که آمریکا هنگام قیام های ۸۸ سکوت اختیار کرد و حتی حمایت معنوی از مردم پیر و جوان نکرد که به خیابانها آمدند تا خواستار حق اساسی بشر برای تعیین سرنوشت خود شوند. این سکوت هرگز نباید تکرار شود. و در این دولت فکر نکنم تکرار شود. اما من قول میدهم که من خودم سکوت نخواهم کرد. وقت آن رسیده که واضح و روشن و کوتاه سخن گفت. ما خواستار جنگ نیستیم. ما بدنبال رعایت حقوق اساسی بشر هستیم. و بنابراین تکرار میکنم و به همه کشورهایی که با سپاه پاسداران معامله بازرگانی دارند, سپاهی که عمود خیمه این رژیم قاتل است, میگویم که وقت تصمیمگیری فرا رسیده است. شما وقتی با سپاه معامله میکنید, رژیم را سر پا نگه میدارید. شما به کارزار خونریزی پول میرسانید, کارزاری که فی الواقع از جانب سپاه قدس و سپاه پاسداران و حزب الله از استرالیا تا آرژانتین, از لبنان تا آلمان و از تهران تا نیویورک فراگیر شده است. شما میتوانید معامله بازرگانی کنید, اما اگر این کار را کنید, من این را شاهد خواهم بود و اگر بتوانم اجازه نخواهم داد که با آمریکا رابطه تجاری داشته باشید. به همین سادگی. این عزم جزم استوار من است و از همکارانم هم همین را خواستارم و از شما به خاطر این عزم جزم قدردانی میکنم. مردم ایران دارای تاریخچه ای از افتخار و قوت و انقلاب هستند. در سال ۱۹۰۶, در دهه ۱۹۵۰, و در سال ۱۹۷۹. و من خطاب به رژیم حاکم میگویم که انقلاب بعدی انقلابی خواهد بود که مردم ایران در آن به پیروزی خواهند رسید. و این بار, آمریکا از آنها حمایت خواهد کرد. من از شما بخاطر فعالیتی که میکنید تشکر میکنم. کریسمس را به شما تبریک میگویم و از همه شما تشکر میکنم. به مبارزه خود ادامه دهید.  پروفسور ریموند تنتر - عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید:‌خوشحالم که امروز اینجا هستم و آنچه می‌خواهم انجام دهم این است که برخی از نکاتی را که قبلاً بیان شده کنار بگذارم یکی از نکاتی که قاضی تد پو ذکر کرد لغت پاسخگویی بود و من دربارة پاسخگویی مقاله‌یی در نیوزمکس نوشتم. چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ رژیم، مسئولین، آخوندها که مسئول کمک به کشتار ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی هستند باید در مقابل سازمان ملل متحد آورده شوند. من مقالة دیگری نوشتم که در آن در مورد قطعنامة مشخصی صحبت کردیم که بر سر آن رأی‌گیری شد، قطعنامه ۱۸۸ که حکومت جمهوری اسلامی ایران را برای کشتار ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی محکوم کرد. چه آینده‌یی را می‌بینم؟ من می‌بینم که رئیس‌جمهور ترامپ به اعمال تحریم‌ها علیه گروه‌هایی مانند سپاه پاسداران ادامه خواهد داد. با یکی از شعارهای مورد علاقه‌ام که در آلبانی گفتم سخنانم را به پایان می‌برم. من در آنجا گفتم: «ما همه تهرانی هستیم. ما همه تهرانی هستیم». بنابراین بسیار ممنونم که به من فرصت صحبت دادید. دینا روهراباکر – رئیس زیرکمیته اروپا و آسیا در کنگره‌آمریکا: ما مبارزه برای آزادی را رها نکرده ایم. و اگر کشوری در جهان وجود داشته باشد که نیروهای شیطانی علیه نیروهای مثبت مردم در سرتاسر جهان که به آزادی اعتقاد دارند هستند، آن کشور ایران است. و ما در کنار آن افرادی در ایران هستیم که خواهان دموکراسی و آزادی هستند و ما از همه جهان می خواهیم که برای ریشه کن کردن رژیم آخوندها ملحق شوند، رژیمی در تضاد با هر انسانی است که معتقد به آزادی فرد و یک جهان صلح آمیز تر است.افتخار می کنم با شورای ملی مقاومت ایران کار می کنم. و فقط می گویم کسانی که در تلاش برای از بین بردن آخوندها هستند، یک خدمت عالی برای همه انسان ها و برای مردم ایران انجام می دهند، زیرا آنچه در حال حاضر هست، گروه کوچکی هستند که مردم ایران را به سرنوشتی که شایسته آن نیستند محکوم کرده اند. و این گروه، این کار را با بیرحمی انجام می دهند بنابراین این باید سیاست آمریکا باشد: کار کردن با گروه های مخالفی که می خواهند با رژیم آخوندها در ایران مبارزه کنند. و در مورد اراذل و اوباشی که بخشی از این رژیم و دار و دسته خرابکار آن هستند، چی؟ ما باید مطمئن شویم که این واحدهای مختلف که اکنون نامگذاری کرده ایم. یعنی سپاه پاسداران، را که اکنون بعنوان سازمان های تروریستی معرفی می کنیم، باید تحریم و شناسایی شوند و کسانی که در سازمان هایی قرار دارند که به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده اند، باید بخاطر مشارکتشان، شخصا جریمه شوند. تحریم ها باید به طور مستقیم به افرادی که (به شرکت) در این نوع جنایتها که جنایت علیه بشریت است متهم هستند، اعمال شود. پس این اعمال، فقط جنایات علیه مردم ایران نیست بلکه جنایت علیه بشریت است.و بنابراین امروز من بسیار خوشحالم که در این تعهد دوباره به همه شما پیوستم. ما باید از ایران واقعی حمایت کنیم، که مردم ایران هستند تحت ستم (این رژیم) هستند. خداوند همه ما را حفظ کند. بگذارید امیدوار باشیم که سال آینده سالی خواهد بود که رژیم شرور آخوندها سقوط کند و نابود شود. سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا:‌ ابتدا اجازه بدهید قدردانی خودم و همة ایرانیانی را که قلبشان برای یک ایران آزاد و دموکراتیک می‌تپد ابراز کنم، از بسیاری اعضای برجستة کنگره از هر دو حزب به‌خاطر سالیان پایداری آنها در حمایت از مردم ایران و خواست آنان برای برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک.امروز که ما اینجا گردهم آمده‌ایم، شرایط ایران انفجاری است. فساد شوم در تمامیت رژیم حاکم، از بالا تا پایین، رخنه کرده است. زیرساخت کشور در حال پاره‌شدن است. فساد و عدم مدیریت حکومت، اقتصاد را به نزدیک ورشکستگی رسانده است. جنبش اعتراضی سراسری از بیش از یک سال پیش ادامه یافته و در حال رشد است، اعتراضات توسط مردمی که دارایی‌هایشان توسط مؤسسه‌های حکومتی غارت شده و هم‌چنین سایر اقشار مردم. این اعتراضات در بسیاری مواقع به اعتراضات سیاسی علیه تمامیت نظام تبدیل شده‌اند. واکنش (رژیم) تهران، سرکوب وسیع‌تر مردم ایران و اعدام‌های بیشتر بوده است. از شروع امسال تاکنون، بیش از ۶۰۰ نفر اعدام شده‌اند که آمار اعدام‌شدگان تحت حکومت روحانی را به بیش از ۳۲۰۰ نفر می‌رساند. هر چند این اقدامات سرکوبگرانه دیگر نمی‌تواند جامعة در حال جوشش و خواستة مردم ایران را برای تغییر بنیادین محدود کند. راه دوم بقا برای رژیم، افزایش مداخلاتش در امور سایر کشورها در منطقه است، خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا توضیح دادند که این قدم‌ها باید در قبال حکومت تروریستی حاکم بر ایران برداشته شود: حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر جنایاتش علیه مردم ایران و به‌خصوص حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر قتل عام ۱۹۸۸ که طی آن بیش از ۳۰ هزار نفر طی چند ماه اعدام شدند. همة روابط تجاری و بازرگانی را با رژیم ایران به پایان‌دادن به اعدام‌ها در ایران مشروط کنید.خواهان اخراج فوری سپاه پاسداران و مزدورانش از سوریه و سایر کشورها در منطقه بشوید و اگر نه باید با عواقب جدی مواجه شوند. خواهان توقف فوری برنامة موشک بالستیک رژیم بشوید، در غیر این صورت تحریم‌هایی را بر صادرات نفت رژیم و دسترسی آن به سیستم بانکی بین‌المللی، اعمال کنید.عدم برخورد قاطع با رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، فقط یک جنگ مرگبار را به منطقه و جهان تحمیل خواهد کرد. یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر رژیم آخوندها وجود دارد که به انتخابات آزاد، برابری جنسی، جدایی دین و دولت، حقوق برابر برای همة اقلیت‌های مذهبی و قومی و یک ایران غیر اتمی، اعتقاد دارد. این آلترناتیو، باید به‌عنوان نیروی تغییر شناخته و پذیرفته شود. بسیار متشکرم که به سخنانم گوش فرا دادید.تام مککلینتاک– نماینده کنگره امریکا:‌ صبح بخیر. چه افتخاریست که دوباره با شما، مردم آزادیخواه ایران باشم. بواقع یک تراژدی عجیب است که یکی از بزرگترین تمدنهای تاریخ جهان، تمدنی که کوروش بزرگ را خلق کرد، باید اکنون تا حدی نزول کرده باشد که مورد هدف مستبدان و دیکتاتورهای پستی که ایران را به گروگان گرفته اند، قرار گرفته باشد. روزهای پایانی روحانی و حکومتش، به شمارش افتاده است. یک اتفاق بسیار مهمی از سال گذشته که در اینجا گردهم آمدیم، افتاده است. یک مماشاتگر رژیم آخوندها کاخ سفید را ترک کرده است و یک حامی وفادار مردم ایران وارد کاخ سفید شده است. دیگر پول نقد بر روی پالت های محموله برای بردن به نزد آخوندها در تهران نخواهد بود. بجای آن، مردم ایران حالا میبینند که کنگره برای تحریم دزدان دارایی مردم ایران توسط این رژیم غیرقانونی اقدام میکند. من خیلی اطمینان دارم که روزهای پایانی روحانی به شمارش افتاده اند و بزودی تولد دوباره تمدن بزرگ فارس را با همه احترامات برای آزادی مردم، برابری در برابر قانون که جامعه متمدن از آن تبعیت میکنند را خواهیم دید و یکبار دیگر از تمدن بزرگ پارسی برخوردار خواهیم بود. لذا من خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. میخواهم به همه شما برای همه کارهایی که برای تحقق آزادی میکنید، درود بفرستم. خیلی موثر است. دنیا دارد به حمایت مردم ایران می آید و روزهای این رژیم سارقان در تهران به شمارش افتاده است. مایک کافمن– نماینده کنگره امریکا:‌ باعث افتخار است که اینجا در این جشن بزرگ جامعه ایرانیان مقیم آمریکا باشم تا این فصل و همچنین تصویب قعطنامه در کمیته خدمات مالی را جشن بگیریم که باعث تحریم و شناسایی دارایی های سران رژیم ایران خواهد شد که با فساد توانسته اند ثروت زیادی را در خارج کشور جمع آوری کنند تا منجر به توقیف بالقوه آن دارایی ها شده است. خدا را شکر برای این روز فوق العاده و بسیار متشکرم برای همه کارهایی که انجام میدهید جهت برقراری آزادی و دمکراسی برای مردم ایران. ایروین کاتلر - وزیر پیشین دادگستری کانادا:‌ اگر یک موضوع واحد که باعث بیشترین نگرانی من در زمان عضویت در پارلمان وجود داشت، تمام موضوع، حرکت به سمت یک ایران آزاد و دموکراتیک و مدافع حقوق بشر بود. می‌خواهم بگویم در حالی که دیدار می‌کنیم، ما واقعاً در معرض خطر پنج‌گانة (رژیم) ایران هستیم و هنگامی که من از تهدید پنج‌گانة (رژیم) ایران سخن می‌گویم، هم مذاکره و هم نتیجة توافق اتمی، چهار تهدید دیگر پس از اتمی را به حاشیه رانده و سفیدسازی کردند. این چهار تهدید دیگر که ما همواره باید آن‌را در نظر داشته باشیم، اول تهدید تروریستی (رژیم) ایران است که هر ساله به‌عنوان یکی از حامیان اصلی جهانی تروریسم شناخته می‌شود. تهدید سلطه‌طلبی که در آن به‌طور فزاینده‌یی (رژیم) ایران تهدیدی برای کل منطقه خاورمیانه است. اما بدتر از همه سرکوب عظیم داخلی است که هم‌چنان، هر روز بیشتر و بیشتر بیان می‌شود (رژیم) ایران حکومتی است که بیشتر از هر کشور دیگری در جهان درگیر بازداشت و شکنجه و بی‌حرمتی است، نه تنها علیه مخالفان، بلکه علیه رهبران تمام بخش‌های جامعة مدنی در ایران بنابراین من همیشه می‌گویم، وقتی ما در کانادا ملاقات می‌کنیم و از ایران صحبت می کنیم، از طرف مردم ایران صحبت می کنیم. ما به‌نبال همبستگی با مردم ایران و مبارزه برای حقوق بشر و آزادی در ایران هستیم. می‌خواهم سخنانم را فقط با اشاره به موضوعی به پایان ببرم که اخیراً تصویب کردیم؛ ما یک هفتة حسابرسی از (رژیم) ایران داریم. من پیشنهاد می‌کنم که اینجا در کنگره آمریکا نیز برگزار شود. هر ساله به‌مدت دو هفته، کمیتة فرعی کمیتة امور خارجه ما در مورد حقوق بشر، از هفته حسابرسی از (رژیم) ایران حمایت می‌کند. ما باید مسئلة حقوق بشر در ایران را در حوزة حکومتمان و در سراسر سیاست خارجی‌مان جریان بدهیم و این مسئله به‌ویژه قتل عام ۳۰۰۰۰ نفر از مخالفان در سال ۱۹۸۸، فرهنگ مداوم مصونیت از مجازات را نشان می‌دهد، زیرا هیچکدام از کسانی که در آن مشارکت داشتند پاسخگو شناخته نشده‌اند. بدتر اینکه، آنها تشویق هم می‌شوند؛ مثل مصطفی پورمحمدی که وزیر دادگستری (رژیم) ایران می‌شود، اگر چه در قتل عام سال ۱۹۸۸ شرکت کرد. بنابراین ما باید با آن فرهنگ مداوم مصونیت مجرمان مبارزه کنیم، ناقضین اصلی حقوق بشر را تحریم کنیم و در واقع ارتباطی میان آن‌چه که من امروز انجام دادم و این موضوع وجود دارد و آن این است که قانون عدالت جهانی برای سرگئی مگ‌نیتسکی که در اینجا در ایالات متحده تصویب شده و در ماه اکتبر توسط پارلمان کانادا باتفاق آراء تصویب شد، قصد دارد ناقضین اصلی حقوق بشر از هر کشوری را تحریم کند. ما کشورها را تحریم نمی‌کنیم، ما ناقضین اصلی حقوق بشر را تحریم می‌کنیم که در اعدام‌های غیر قانونی درگیر هستند، درگیر شکنجه هستند، درگیر سرکوب گسترده هستند، دقیقاً همان نوع از اقداماتی که سران (رژیم) ایران درگیر آن بوده‌اند و جایی که فرهنگ مصونیت از مجازات ادامه دارد.بنابراین من در هدف مشترک و به امید دستیابی به عدالت به شما می‌پیوندم که با بی‌عدالتی مبارزه کنیم و در مقابله با بی‌عدالتی در ایران، ما خواهان تحقق عدالت، نه تنها از طرف مردم ایران بلکه از طرف کل بشریت خواهیم بود.شیلا جکسون لی - عضو ارشد کمیتة امنیت ملی و قضایی از حزب دموکرات:‌ متشکرم از این‌که به من اجازة شرکت در این جلسه را دادید و تشکر از شما برادران و خواهرانم. صحبت‌های من کوتاه، اما در احترام به ایران و ایرانیان مقیم آمریکا خواهد بود. شیلا جکسون لی - عضو ارشد کمیتة امنیت ملی و قضایی از حزب دموکرات در جوهر این فصل فوق‌العاده صلح، زبان من قاصر از بیان خانوادة بزرگ ایرانیان مقیم آمریکاست که برای صلح و فروتنی ایستاده‌اند و خواهان تغییر در ایران هستند. و من فکر میکنم که اگر چیزی باشد که ما را دور هم متحد کند، ایستادن ما شانه به شانه در کنار هم برای یک ایران آزاد است و شریک شدن با مردم برای یک ایران آزاد. و خواهان آن شویم که همه آنهاییکه در معرض مجازات غیرمنصفانه هستند، آزاد شوند. و به ایرانیان مقیم امریکا، میخواهم به شما این را بگویم که تنها نیستید. میدانم که روز آزادی خواهد رسید فارغ از اینکه نظراتمان چه باشد، ممکن است که ما نظرات مختلفی در این کشور داشته باشیم، اما ما دستانمان را بهم گره میزنیم و این گره‌ها طوری خواهند بود که میتوانیم به یک ایران آزاد برگردیم و قتل عام‌ها را همانطور که من کرده ام، محکوم خواهیم کرد و شگفتی فرهنگ ایرانی را مانند من، برسمیت خواهیم شناخت، من امکان مسافرت را خواهم داشت تا با اعضای خانواده شما ملاقات کنم، با مردم جوانی که خواهان آزادی هستند، ملاقات کنم و برای توانمندی آنها که از نبوغ فکریشان استفاده کنند. بگذارید که صبتحهایم را به آرامی که امروز صحبت میکنم، تمام کنم. من فکر کردم که در این فصل میخواستم که لحن صلح را داشته باشم و از شما بخواهم که هیچوقت در این سفر و این پرواز، تسلیم نشوید؛ زیرا هیچکس هیچوقت بخاطر مبارزه کردن، برای آزادی، دموکراسی و آنهایی که سرکوب شدن، مجازات نخواهند شد.
پاریس – شنبه  ۲۵آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۱۷- کنفرانس بین الملی با عنوان«رژیم آخوندی در محاصره بحرانها» در پاریس آغاز شد و برنامه ها و سخنرانیهای آن ادامه دارد. دراین کنفرانس رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی شرکت و سخنرانی کرد : متن سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ،حضار محترم دوستان گرامی، به‌همه شما درود می‌فرستم. و بسیار سپاسگزارم از دوستانی که از فرانسه، آمریکا، کانادا، اروپا و کشورهای عربی برای همبستگی با مقاومت ایران برای آزادی و دمکراسی در این‌جا حضور یافته‌اند. در این‌جا گرد آمده‌ایم که بازهم صدای مردم به‌ستوه آمده ایران را به‌گوش دنیا برسانیم. گردآمده‌ایم که بگوییم مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی آماده‌اند و می‌خواهند جامعه‌یی بر اساس آزادی، برابری و دمکراسی برپا کنند. مردم ایران خواستار آن‌اند که حقوق بشر سرکوب‌شده و به‌دارآویختة‌ ایران زنده و شکوفا شود. هفته پیش سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و به همین مناسبت شما و بسیاری دیگر از هموطنان در سوز و سرما ولی با شور و گرما، در پاریس تظاهرات بزرگی برپا کردید تا پژواک حقوق بشر پایمال شده مردم ایران باشید. ما اکنون در شروع هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. تا آن‌جا که به‌ایران برمی‌گردد، استبداد مذهبی حاکمیت خود را با نابودی یک‌ به‌یک مواد این بیانیه و نفی حقوق انسانی مردم ایران شکل داده است. در نقطه مقابل، مردم و مقاومت ایران، جنبش خود را در مبارزه برای آزادی و حقوق بشر دوام بخشیده‌اند و در دو سال اخیر با گسترش جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ قاتلان حاکم را در تنگنا گذاشته‌اند و سرانجام رویارویی بر سر آزادی و حقوق بشر است که به‌کار رژیم آخوندی پایان خواهد داد. امروز فریادهای اعتراض و حق‌خواهی از چهار گوشه ایران به‌آسمان می‌رود. روزی نیست که کارگران، معلمان یا بازنشستگان و اقشار دیگر، برای اعتراض در مقابل مراکز حکومتی جمع نشوند. جوانان ایران با خشم و عصیان در خیابان‌ها به‌آخوندها حمله می‌کنند. زندانیان سیاسی که به‌دلایل پوچ و واهی دستگیر شده و دائماً تحت فشارها و آزارهای ضدانسانی‌ هستند، جانانه مقاومت می‌کنند. در یک سال اخیر در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی، به‌تظاهرات و اجتماعات اعتراضی دست‌زده‌اند. چون سپرده‌هایشان را رژیم و عواملش غارت کرده‌اند. امروز در ایران حداقل یک چهارم جمعیت زندگی‌شان تحت‌ تأثیر این غارتگری‌ها قرار گرفته است. در کنار این فشارها، فقر و گرانی، همه را به‌ستوه آورده است. افزایش قیمت‌ها در ایران، در بالاترین سطح جهانی است. وضع بیکاران و بازنشستگان فاجعه‌بار است. در تمام جهان به‌ندرت جاهایی پیدا می‌شود که مثل ایران نرخ بیکاری به ۴۰درصد رسیده باشد. زندگی ۷۰درصد کسانی که صاحب شغل هستند، به‌زیر خط فقر سقوط کرده است. به‌وضعیت هموطنان زلزله‌زده ما در استان کرمانشاه نگاه کنید که یک ماه است در سرما و ناداری و بی‌خانمانی و ناامنی و ترس رها شده‌اند. راستی چرا؟ چه خبر است؟‌ مسأله این است که رژیم ولایت فقیه برای سرکوب مردم ایران، برای مخارج بی‌انتهای سپاه پاسداران و برای جنگ و ترور در منطقه، اقتصاد و معیشت و محیط زیست ایران را به نابودی کشانده است و این چیزی است که نارضایتی و اعتراض را در جامعه ایران روز به‌روز بیشتر و روی هم فشرده می‌کند و مثل آتش زیر خاکستر است. آخوندهای حاکم بالاترین تهدید علیه موجودیت رژیم را فوران قیام‌ها در ترکیب با مقاومت سازمان‌یافته مردم می‌دانند. حقیقت این است که مردم و مقاومت ایران یک تغییر اساسی می‌خواهند. و تا کنون برای آن ۱۲۰هزار شهید داده اند. اما آنچه مانع خواست و اراده عمومی است، سپاه پاسداران، یعنی نیروی حافظ نظام ولایت فقیه است. کار این نیروی اهریمنی در داخل ایران چیست؟ کارش این است که برای حفظ یک موجودیت ضدتاریخی یعنی رژیم ولایت فقیه، سرکوب و اختناق و تبهکاری را علیه مردم ایران به‌کار می‌گیرد. کارش این است که با سازمان اطلاعاتش دائماً در حال کنترل جامعه و دسیسه‌چینی علیه مردم است. کارش این است که با نیروی بسیج ضدمردمی شبکه‌های جاسوسی در سراسر جامعه برقرار کرده و در خیابان‌ها یا مراکز آموزشی و اداری و تولیدی هر روزنه‌یی را برای فعالیت آزادانه مردم می‌بندد. سپاه پاسداران نیروی اصلی کنترل‌کننده فضای مجازی و سایبری است، از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند و بسیاری جوانان را به این خاطر دستگیر و شکنجه می‌کند، در عین حال واردکننده مواد مخدر و توزیع آن در ایران و ترانزیت آن به‌اروپاست. سوال بسیاری این است که چرا فروپاشی اقتصادی ایران سال‌های سال است كه مهار نمی‌شود؟ زیرا به‌دستور خامنه‌ای، سپاه پاسداران بربخش عمده اقتصاد ایران چنگ انداخته و درآمد و ثروت ایران به‌جای سرمایه‌گذاری در کشور، توسط همین سپاه پاسداران به‌چاه ویل سرکوب و تروریسم ریخته می‌شود. راستی چه طرفی جز سپاه پاسداران سپرده‌های میلیون‌ها ایرانی را در مؤسسات مالی و اعتباری به‌غارت برده است؟ با این همه، نقش ویژة‌ این ارگان، مقابله با قیام‌‌های در کمین نشسته مردم ایران است. از جنگ هشت ساله با عراق در دهه ۶۰ تا جنگ با ملت سوریه و دخالت ویرانگر این رژیم در لبنان، عراق و یمن و افغانستان همه و همه برخاسته ‌از بحران سرنگونی در داخل ایران است. اگر ولایت فقیه در داخل ایران این همه منفور نبود، به‌سپاه پاسداران و نیروی قدس و یک دوجین گروه آدمکش در منطقه نیاز نداشت. و اگر ولایت فقیه بی‌ثبات نبود،‌ خود را به‌صورت فرساینده‌یی در جنگ‌های منطقه گرفتار نمی‌کرد. خامنه‌ای و سران سپاه بارها گفته و تکرار کرده‌اند که اگر در سوریه و عراق نجنگند، باید در تهران و همدان و اصفهان خط ببندند. راستی آن‌ها از چه می‌ترسند که مجبور به خط‌بستن در شهرهای ایران هستند؟ بسیار روشن است،‌ از رو رودر‌رو شدن با مردم ایران. آنها با همه بگیر و ببند و اختناقی که حاکم کرده‌اند، شب و روز از مردم ایران می‌ترسند. چنان که مسعود گفته است: «اگر روزی رژیم از صدور ارتجاع و تروریسم به خارج از ایران دست بردارد و به داخل مرزهای ایران محدود شود، ولایت‌فقیه .. روح خود را از دست می‌دهد و رژیم آخوندی از درون فرو می‌ریزد». دو هفته پیش رئیس جمهور قبلی رژیم، احمدی‌نژاد، در نامه‌سرگشاده به‌خامنه‌ای نوشت:‌ امروز شرایط کشور بسیار خطیر است. ... اعتماد عمومی به مدیران ارشد ... به صفر نزدیک شده و مسئولین سردرگم‌اند... علیرغم این که فروش نفت افزایش داشته وضعیت عمومی مردم و کشور به طور آشکار عقب‌گرد داشته است». به‌گفته او بحران‌ها هر لحظه ممکن است کشور را با شرایط غیرقابل پیش‌بینی مواجه سازد. ترس رئیس جمهور سابق رژیم از وضعیت اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی اقلیت حاکم، ترس همه رژیم است. اما چه عاملی اوضاع را برای آن‌ها اضطراری کرده و ترس‌شان از چیست؟‌ ترس‌ آن‌ها از اراده مردم ایران برای تغییر است و این اراده در مقاومت سازمان‌یافته شکوفا شده است. خواست ملت ایران برای تغییر، به‌این دلیل کابوس شبانه‌روزی رژیم است که یک آلترناتیو دمکراتیک برای آن وجود دارد. یک مقاومت مشروع با پایگاه اجتماعی و با سابقه طولانی که در برابر استبداد مذهبی پایداری می‌کند. یک مقاومت پایدار که خواست ملت ایران برای یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت را نمایندگی می‌کند، مقاومتی که سمت‌دهنده و بیان‌کننده جنبش آزادی به سوی برپایی جامعه‌یی بر اساس برابری زن و مرد و احترام به حقوق بشر است. مقاومتی که مبارزه‌اش در راستای ریشه‌کنی فقر و تبعیض و دستیابی به یک پیشرفت چشمگیر اقتصادی و اجتماعی است. به‌همین دلیل است که جنگ روانی و کارزار دروغ و افترا علیه مجاهدین، کار همیشگی و بی‌وقفه این رژیم است. هشت سال پیش در همین روزها ضرب‌الاجل‌های دولت دست‌نشانده آخوندها در عراق علیه اشرفی‌ها و حتی فرستادن اتوبوس به داخل شهر اشرف، برای بردن مجاهدین در کار بود. پس از آن آخوندها به‌تناوب یا به‌لیبرتی موشک می‌زدند یا اکیپ‌های وزارت اطلاعات را برای محاصره و جنگ روانی به‌کنار حصارهای لیبرتی می‌فرستادند. حالا همان دسیسه‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها باز هم علیه مجاهدین مستقر در‌ آلبانی ادامه دارد. چرا که آخوندها و نیروی قدس و وزارت اطلاعات‌شان از شکوفایی و انسجام و پیشرفت مجاهدین، به‌ویژه در دوره پس از انتقال از عراق بی‌اندازه واهمه دارند و تحت فشارند. از یاد نمی‌بریم که چهار سال پیش، در روز ۲۶ آذر، اعتصاب غذای ۱۰۸ روزه مجاهدان لیبرتی و یاران مقاومت در ژنو و برلین و اتاوا و لندن و ملبورن و واشینگتن و استكهلم و رم با موفقیت پایان یافت. بسیاری از شما آن روزهای سخت را با سرفرازی و پایداری طاقت فرسا طی کردید. اعتصابی که در اعتراض به‌قتل‌عام اشرفی‌ها شروع شده بود و با حکم دادگاه اسپانیا علیه یکی از آمران همان جنایت ختم شد. و باز هم پایداری و عزم استوار اعضای این مقاومت را نشان داد. بله، نارضایتی و اعتراض‌های روزانه در ایران، به‌ این دلیل برای آخوندها خطرناک است که می‌بینند یک مقاومت و آلترناتیو آماده و محکم و مصمم درکار است که می‌تواند آینده را به‌سود آزادی ایران شکل بدهد. آن‌ها به‌این دلیل به‌شدت می‌ترسند که می‌بینند مردم ایران به‌چنین آینده‌یی چشم دارند آینده ای روشن و پر امید و به‌چنین مقاومت و آلترناتیوی پشتگرم‌اند. دوستان گرامی، جامعه بین‌المللی امروز، هر چند با تأخیر طولانی،‌ به‌خطرات سپاه پاسداران اذعان می‌کند؛ این موضعگیر‌ی‌ها البته گام مثبتی است اما نسبت به‌لطمات فزاینده این نیروی مخرب، ‌‌کافی نیست. به‌علاوه به‌خاطر مماشات طولانی دولت‌های غرب با این رژیم، ملت‌های منطقه بهای سنگینی پرداخته‌اند. همین سیاست مماشات بود که برای گسترش شرارت‌های سپاه پاسداران راه باز کرد. رژیم آخوندی با سرکوب و کشتار مردم عراق و سوریه باعث رشد داعش شد. سپس به‌بهانه مقابله با داعش، دولت‌های غربی را به‌همکاری و همسویی با خود برانگیخت و از این فرجه برای گسترش جنایت و تروریسم سپاه پاسداران استفاده کرد. هم‌چنان که اخیراً نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت رژیم ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض می‌کند و تهدیدی برای صلح و امنیت همه جهان است. دولت‌های غرب باید صدمات عظیم اشتباه سال‌های گذشته را جبران کنند. همان چنان که مقابله با داعش ضروری بود، حالا مقابله با بربریتی صدبار خطرناک‌تر از داعش، یعنی نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی‌ مزدورش، به‌مراتب ضروری‌تر است. سیاست دولت‌های غرب نسبت به رژیم ولایت فقیه، آکنده از تناقض‌ است و در همین شکاف‌هاست که رژیم پناه می‌گیرد. ده روز پیش من در کنفرانسی در پارلمان اروپا به‌طور خاص، در مورد سیاست اتحادیه اروپا نسبت به‌ استبداد مذهبی، تأکید کردم که تا زمانی‌که اتحادیه اروپا در این توهم است که با امتیاز دادن به این رزیم، می‌تواند خطرات آن را مهار کند، در عمل به این معنی است که تمساح را تغذیه می‌کند. متاسفانه اتحادیه اروپا ارزش‌های خود را به‌خاطر ارتقای تجارت با ملاها رها کرده و چشم خود را بر روی نقض فاحش حقوق بشر در ایران بسته است. حرف ما به‌اتحادیه‌ اروپا این است که سیاستی را که به‌نیاز رژیم برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و سرکوب مردم ایران پاسخ می‌دهد، کنار بگذارید. حرف ما این است که نگذارید این رژیم بیش از این، از همراهی دیپلماتیک و تجاری اروپا به‌‌سود سیاست خطرناک خود بهره‌برداری كند. به‌جای آن، سیاست خود را در قبال این رژیم، یک‌سویه کنید و قاطعیت در پیش بگیرید. دوستان عزیز، آنچه امروز از جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود فراتر از موضعگیری صرف سیاسی است. رژیم در حال حاضر به‌خاطر سیاست مخرب‌اش در ایران و منطقه، بهایی نمی‌پردازد. آخوندها بیش از هر زمان دیگر شکننده‌اند. بر این اساس از جانب مردم و مقاومت ایران همه دولت‌های غرب را فرا می‌خوانم که: ـ سپاه پاسداران را به‌عنوان یک نیروی تروریستی اعلام کنید. و از دسترسی این نیروی تبهکار و تمامیت رژیم به‌ نظام بانکی جهانی جلوگیری کنید ـ سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان‌اش را از سوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه اخراج و از انتقال نیرو و سلاح توسط آن‌ها به این كشورها جلوگیری کنید. ـ مزدوران نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات را از کشورهای اروپا و آمریکا اخراج کنید. ـ روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با استبداد مذهبی به‌توقف شکنجه و اعدام در ایران مشروط سازید. ـ در مورد جنایات رژیم ولایت فقیه، به ویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ از شورای امنیت ملل‌متحد بخواهید با تشكیل یك دادگاه ویژه یا ارجاع موضوع به دادگاه جنایی بین‌المللی ترتیبات محاکمه سران این رژیم را فراهم کند. ـ از پرداخت مابه ازای اموال، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای سازمان مجاهدین و ارتش ازادیبخش ملی ایران توسط دولت عراق حمایت کنید. و بالاخره به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران بعنوان جایگزین دمكراتیك دیكتاتوری مذهبی و تروریستی، لازمة پایان دادن و جبران سیاست فاجعه بار مماشات آمریكا و اروپا در سالیان گذشته است. هم‌میهنان عزیز، سرنگونی این رژیم حتمی و در دسترس است. و این تنها راه حل همه مشكلات و معضلات ایران، منطقه و جهان است. مردم ایران و پیشتازان آنها به‌خصوص جوانان دلیر و هزار اشرف یعنی هزار کانون شورشی در سراسر ایران‌ این هدف مهم را محقق می‌كنند و حرف آخر را می‌زنند حرف آخر آزادی، دمکراسی و برابری است. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران درود بر همه شما. . در کنفرانس پاریس هم چنین شخصیتهای برجسته سیاسی و منتخبان مردم از اروپا و امریکا و کشورهای خاورمیانه شرکت دارند و سخنرانیهای آنها پیرامون اوضاع ایران و وضعیت انفجاری نارضایتیهای اجتماعی و هم چنین پیرامون نقض قطعنامه ها و توافقات بین المللی در برنامه موشکی و مداخلات تروریستی و بحرانسازیهای این رزیم در منطقه درجریان است. سخنرانان کنفرانس ضمن محکوم کردن موج اعدامها و سرکوب وحشیانه هرگونه فریاد حق طلبانه مردم ایران و هم چنین برنامه موشکی و اتمی و تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و تروریستی حاکم برایران برای صلح منطقه و جهان را محکوم کرده و و برلزوم حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی و خلاصی منطقه از شرارت فاشیسم مذهبی حاکم تاکید کردند. پیش از برگزاری این کنفرانس، شرکت کنندگان از نمایشگاه گرامیداشت یکصد وبیست هزار شهید سرفرار مقاومت مردم ایران در برابر استبداد دینی، از جمله سی هزار قهرمان سربدار در قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ و همچنین تصاویری از وضعیت هموطنان دردمندمان در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه بازدید کردند.
مجلس نمايندگان آمريكا، لايحة شمارة 1638 را براي شناسايي سرمايه‌ها و دارايي‌هاي بالاترين سردمداران رژيم آخوندي، از جمله ولي فقيه ارتجاع، رئيس‌جمهور رژيم و سركردگان سپاه پاسداران با اكثريت آرا به تصويب رساند. در جريان اجلاس روز چهارشنبه كنگره، اين لايحه كه تحت عنوان «شفافيت مالي سران (رژيم) ايران» توسط بروس پاليكويين Paliquin ارائه شده بود، به بحث گذاشته شد و نمايندگان بر لزوم حسابرسي از سران رژيم آخوندي براي غارت و چپاول اموال مردم ايران به‌منظور پيشبرد جاه‌طلبي‌هاي منطقه‌يي، سركوب داخلي و برنامة موشك بالستيك، تأكيد كردند. لايحه 1638 سپس با 289 رأي مثبت به تصويب رسيد. تصويب لايحة 1638 بعد از ليست‌گذاري سپاه پاسداران به‌عنوان يك سازمان تروريستي توسط خزانه‌داري آمريكا، اقدامي براي شناسايي سرمايه‌هاي سردمداران رژيم در داخل آمريكا و يا در هر نهاد مالي در خارج از اين كشور است. اين لايحه كه اكنون بايد توسط سنا به‌تصويب برسد، بعد از امضا توسط رئيس‌جمهور و تبديل‌شدن به قانون، دولت آمريكا را موظف خواهد كرد، ظرف 90 روز مشخص كند كه هر كدام از سران اصلي رژيم، چه ميزان پول و سرمايه در خارج از ايران دارند و به چه نحوي اين سرمايه‌ها را به خارج منتقل كرده‌اند. لايحة شناسايي دارايي‌هاي سركردگان حكومت آخوندي پيش از اين در سپتامبر سال گذشتة ميلادي، در مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت آرا به‌تصويب رسيده بود؛ اما دولت اوباما تهديد به وتو آن كرد و از اين‌رو مراحل قانوني‌شدن آن طي نشد. شماري از سردمداران و نهادهاي رژيم آخوندي كه لايحة 1638 به شناسايي اموال و سرمايه‌هاي آنها فراخوان مي‌دهد، عبارتند از: ولي فقيه و رئيس‌جمهور رژيم آخوندي، اعضاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان ارتجاع، اعضاي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، سركرده و معاون سپاه پاسداران و هم‌چنين سركردگان و معاونان نيروي زميني، نيروي هوا و فضا و نيروي دريايي سپاه، سركردة بسيج ضد مردمي، سركردة نيروي تروريستي قدس، سركردة نيروي انتظامي رژيم، نمايندة خامنه‌اي در سپاه پاسداران، رئيس تعاوني سپاه پاسداران و رئيس سازمان انرژي اتمي رژيم آخوندي. لايحة مصوب مجلس نمايندگان آمريكا خواهان آن مي‌شود كه در عرض 270 روز بعد از اجرايي‌شدن اين قانون و بعد از آن به‌طور سالانه، وزير خزانه‌داري، گزارشي را به كميته‌هاي مربوطه در كنگره ارائه كند كه از جمله بايد شامل اين موارد باشد: ارزيابي از كل سرمايه‌ها يا دارايي‌هاي تحت كنترل مستقيم يا غير مستقيم سردمداران رژيم در حساب‌هاي مؤسسه‌هاي مالي آمريكا و مؤسسه‌هاي خارجي. توضيح اين‌كه اين سرمايه‌ها يا دارايي‌ها چه‌طور به‌دست آمده و چه طور استفاده شده‌اند. توضيح دربارة هر شيوه يا تكنيك جديد به‌كار گرفته شده براي گريختن از قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي. ارائة توصيه‌هايي براي بازبيني تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه رژيم به‌منظور جلوگيري از به‌كارگيري دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ذكر شده توسط سران حكومت آخوندي، در راستاي كمك به برنامة موشك بالستيك. و ارائة توصيه‌هايي براي بهبود توانايي وزارت خزانه‌داري جهت توسعه، اعمال و اجراي سريع و مؤثر تحريم‌هاي اقتصادي جديد عليه رژيم در صورت درخواست آن از سوي رئيس‌جمهور آمريكا طبق قوانين مربوطه. در لايحة 1638 از جمله، آمده است: «ويژگي (رژيم) ايران، فساد سطح بالا در ميان مقام‌ها و نهادها و دخيل‌بودن قابل توجه نيروهاي امنيتي...، به ويژه سپاه پاسداران در اقتصاد است. تعداد زيادي از مقامات ارشد و سران نظامي (رژيم ايران) سرمايه‌هاي بسيار هنگفتي چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت نهادي گرد آورده‌اند و از طريق سوءاستفاده از مواضع خود توانسته‌اند به بخش اعظم اقتصاد ايران چنگ بيندازند... رفع تحريم‌ها طبق برجام، باعث خارج‌شدن بسياري از نهادهاي (رژيم) ايران كه با فساد حكومتي ارتباط دارند از فهرست نهادهاي تحت تحريم آمريكا شده است... وزارت خزانه‌داري در سال 2011 بخش مالي جمهوري اسلامي را به‌عنوان يك حوزة موجب بالاترين نگراني در زمينة پولشويي ليست‌گذاري كرد... (رژيم) ايران هم‌چنان در فهرست FATF در ميان حكومت‌هايي است كه... در نبرد جهاني عليه تأمين مالي تروريسم و پولشويي همكاري نمي‌كنند. (رژيم) ايران و كرة شمالي تنها حكومت‌هايي هستند كه توسط FATF به‌عنوان «حكومت‌ها يا سرزمين‌هايي» ليست‌گذاري شده‌اند كه همكاري نمي‌كنند و كشورهاي عضو FATF بايد عليه آنها دست به اقدام بزنند». اين لايحه، مي‌افزايد: «وزارت خارجه (آمريكا)، (رژيم) ايران را به‌عنوان يك «حكومت عمدة پولشويي»... و يك حكومت حامي تروريسم شناسايي كرده... كه «مكرراً از اعمال تروريسم بين‌المللي، حمايت كرده است. ارزيابي مي‌شود كه سپاه پاسداران و بنيادهاي تحت كنترل سران (رژيم ايران)، يك سوم كل اقتصاد كشور را تحت كنترل خود دارند؛ از جمله بخش‌هاي وسيعي از ارتباطات مخابراتي، ساخت و ساز و عمليات فرودگاه‌ها و بنادر. اين عمليات، سرمايه‌هاي كلاني را در اختيار سپاه پاسداران و نهادهاي (مذكور) قرار مي‌دهد تا بتوانند از سازمان‌هاي تروريستي مثل حزب‌الله و حماس حمايت كنند. سپاه پاسداران و نهادهاي (حكومتي) با تحت كنترل گرفتن بخش‌هاي گسترده‌يي از اقتصاد، هم‌چنين ضرر و زيان‌هاي بيشتري به مردم عادي ايران زده‌اند».  در اجلاس كنگره كه به بحث دربارة لايحة 1638 و نيز يك لايحة ديگر با شمارة 4324 براي تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي اختصاص داشت، رؤساي كميته‌ها و اعضاي برجستة مجلس نمايندگان بر لزوم اعمال سياستي قاطع عليه رژيم و حسابرسي از سپاه پاسداران و سردمداران حكومت آخوندي تأكيد كردند. كن باك از حزب جمهوري‌خواه ضمن اشاره به اعمال تروريستي رژيم عليه نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان و طرح رژيم براي ترور سفير وقت عربستان در واشينگتن در سال 2011، گفت: «(رژيم) ايران از چند دهة پيش در خاورميانه وحشت‌افكني كرده و تروريسم را به سراسر جهان صادر كرده است». وي اهداف لايحة 1638 را چنين برشمرد: «اول: كمك به مقامات آمريكا براي روشن‌ساختن پولشويي توسط رژيم ايران. دوم: افشاي بخش‌هاي اقتصاد (رژيم) ايران كه تحت كنترل سران (اين رژيم) هستند و سوم نشان‌دادن اين واقعيت به مردم ايران كه حكومت فاسد (حاكم) چه‌طور سرمايه‌ها را به قيمت منافع مردم، براي خودش انباشت مي‌كند». وي هم‌چنين دربارة لايحة 4324، گفت: «مي‌دانيم كه ايران‌اير (شركت) مورد علاقة سپاه پاسداران در انتقال سيستم‌هاي تسليحاتي به سراسر خاورميانه بوده است... اين لايحه خواهان تأييد اين امر توسط تأمين‌كنندگان مالي معاملات هواپيمايي مي‌شود كه هيچيك از هواپيماهاي صادر شده براي تروريسم يا برنامة تسليحات كشتار جمعي (رژيم) ايران استفاده نخواهد شد». وي تأكيد كرد كه بايد هم‌چنان به تلاش‌ها براي بستن شكاف‌هاي توافق اتمي ادامه داد. جب هنزرلينگ Hensarling رئيس كميتة خدمات مالي، گفت: «من از لايحة شفافيت شفافيت مالي سران (رژيم) ايران قوياً حمايت مي‌كنم... ماية تعجب نيست كه سران سياسي و نظامي (رژيم) ايران، با استفاده از مواضع خودشان و كنترل بخش‌هاي عمده‌يي از اقتصاد كشور، سرمايه‌هاي شخصي و نهادي قابل توجهي را كسب كرده‌اند. برخي ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه سلطة آنها (بر اقتصاد كشور) به ميزان يك سوم يا بيشتر است و دارايي‌هاي برخي افراد به ميلياردها دلار مي‌رسد... رفع غیر عاقلانه تحريم‌ها از طريق توافق اتمي دولت اوباما با (رژيم) ايران به خارج‌ شدن بسياري از نهادهاي (رژيم) ايران كه با فساد حكومتي در ارتباطند از ليست نهادهاي تحت تحريم آمريكا شد... اما دولت ترامپ طي ماه‌هاي اخير تحريم‌هاي ضروري جديد را بر اشخاص و نهادهاي (رژيم) ايران اعمال كرده است . وزارت خزانه‌داري (رژيم) ايران را به‌عنوان يك حكومت مورد نگراني اصلي در زمينة پول‌شويي شناسايي كرده است. علاوه بر اين، وزارت خارجه مكرراً (اين رژيم) را به‌عنوان اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان تعيين كرده است وزارت خارجه مي‌گويد: (رژيم) ايران هم‌چنان به حمايت از گروه‌هاي تروريستي در سراسر جهان عمدتاً از طريق سپاه پاسداران، ادامه مي‌دهد». اد رويس رئيس كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان در سخنان خود در اجلاس كنگره، گفت: «لايحه (1638) هدف قدرتمندي دارد و آن هم افشاي ماهيت فاسد (رژيم) ايران است... كساني كه مسئول تروريسم هستند... همان سران (رژيم) ايران از اين نهادهايي هستند كه ما تلاش داريم شناسايي كنيم... رژيم تهران مشابه يك شركت جنايتكار است، چون از ولي فقيه تا سپاه پاسداران، اين باصطلاح «خادمان انقلاب»، يك سوم اقتصاد كشور را كنترل مي‌كنند؛ چون آن‌را به‌سرقت برده‌اند. اموال شخصي همه را به سرقت برده‌اند... فقط دارايي امپراطوري ولي فقيه كه «كميتة اجرايي فرمان خميني» ناميده مي‌شود، 95 ميليارد دلار است و در همة بخش‌هاي صنعت ايران سهام‌هايي را تحت كنترل خود دارد؛ از جمله بخش‌هاي مالي، نفت و مخابرات... (اين پول‌ها) براي بي‌ثبات‌كردن تمام منطقه به‌كار گرفته مي‌شوند؛ با تأمين مالي تروريسم در خارج و با تأمين برنامة موشك بالستيك (اين رژيم)...». قاضي تد پو رئيس زيركميتة تروريسم در كميتة خارجي مجلس نمايندگان، گفت: «بزرگ‌ترين قربانيان رژيم آخوندها...، مردم ايران هستند. آنها توسط يك ولي فقيه به گروگان گرفته شده‌اند كه بيشتر به موشك‌هاي بالستيك و تروريسم بين‌المللي اهميت مي‌دهد تا پاسخ‌دادن به نيازهاي زندگي مردم... اين رژيم به جلودار مخوف بين‌المللي در زمينة سركوب، اعدام، شكنجه و (اعمال) غير انساني تبديل شده است... مردم خوب ايران، فضاي سياسي براي ابراز (نظر) يا مخالفت ندارند. اگر تصميم به مخالفت با اقدامات (خامنه‌اي) بگيرند، به زندان مي‌افتند يا در ملاء عام به‌دار آويخته مي‌شوند. ما ديديم كه اين رژيم با معترضان در سال 2009... چه كار كرد.... دولت كنوني هم در پي هيچ‌گونه ميانه‌روي نيست. بيش از 3000 اعدام در دوران روحاني باصطلاح رئيس‌جمهور اين رژيم صورت گرفته است... ايالات متحده بايد به تقويت صداي مردم ايران اولويت بدهد كه تحت سركوب اين رژيم هستند. آنها كساني هستند كه به‌خوبي تمدن ايران را نمايندگي مي‌كنند و همان‌ها آيندة ايران را تشكيل خواهند داد. ما بايد بدانيم كه بر سر آنها چه مي‌آيد. سياست خارجي ايالات متحده بايد اين باشد كه بر نقض جدي حقوق بشر در ايران تمركز جدي كند... (خامنه‌اي) و آخوندها... مردم ايران را سركوب مي‌كنند و حقوق بشر آنها را نقض مي‌كنند. رژيم ايران حكومت شمارة يك حامي تروريسم بين‌المللي است و ترور را بر مردم (اين كشور) نيز اعمال مي‌كند». ايليانا رزلهتينن رئيس كميتة خاورميانه و شمال آفريقا دربارة لايحة 1638، گفت: «اين يك گام مهم و ضروري براي حسابرسي از رژيم آخوندي به‌خاطر پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ساير فعاليت‌هاي گستردة جنايتكارانة آن است. سپاه پاسداران... از مدت‌ها قبل در مركز شركت جنايتكارانة (رژيم) ايران قرار داشته و بخش عمده‌يي از اقتصاد كشور را در بخش‌هاي كليدي مثل نفت، گاز، مخابرات و نقل و انتقال، تحت كنترل خود داشته است. امپراطوري تجاري سپاه پاسداران و انحصار آن بر اين بخش‌هاي اقتصاد، ميلياردها دلار را در اختيار اين رژيم قرار مي‌دهد كه از آن نه براي تغذيه مردم يا آموزش كودكان بلكه... براي سركوب مردم ايران و صدور تروريسم و ايدئولوژي نفرت‌انگيزش به خارج استفاده مي‌كند. (همان تروريسمي كه) در سراسر جهان، آسيب‌هاي بسياري ايجاد كرده است... تلاش ما اين است كه اين تروريست‌ها را مورد حسابرسي قرار بدهيم...». ايليانا رزلهتينن بر لزوم برخورد با سپاه پاسداران و هشدار به طرف معامله‌هاي آن تأكيد و افزود: «اكنون بيش از هر زماني مهم است كه خزانه‌داري سرمايه‌هاي تحت كنترل سپاه پاسداران و ساير سران فاسد (رژيم) ايران را به دو دليل علني كند: اول براي اين‌كه مردم رنج‌ديدة ايران كه ما خواهان كمك به آنها هستيم...، بتوانند از غارت و فساد رژيم مطلع بشوند؛ چيزي كه آنها را از پايه‌يي‌ترين اقلام محروم كرده است. دوم به اين دليل كه شركت‌ها دادن پول نقد به اين نهادهاي فاسد كه تروريسم را در سراسر جهان تأمين مالي مي‌كنند متوقف سازند». بوريس پاليكوين Paliquin ارائه‌دهندة لايحة 1638 در سخنراني خود، گفت: «حكومت ايران از اصلي‌ترين حاميان تروريسم و بي‌ثباتي در جهان است. سران ارشد سياسي و نظامي (اين رژيم) و سپاه پاسداران، به آموزش، تسليح و تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي در سراسر جهان مي‌پردازند... آنها از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي براي... هدايت عمليات تروريستي در سراسر جهان از جمله در آمريكا استفاده مي‌كنند... حدود 70 تا 80 تن از سران سياسي و نظامي (رژيم) ايران، حدود يك سوم كل اقتصاد را تحت كنترل خود دارند. آنها از قدرت خود براي فاسد كردن مخابرات، ساخت و ساز و ساير بخش‌هاي مهم صنعت كشور استفاده مي‌كنند. تحقيقات رويتر... نشان داده است كه فقط ولي فقيه (رژيم) ايران، از طريق يك بنياد و با ادعاي كمك به فقرا، سرمايه‌هاي شخصي عظيمي را انباشت كرده است... مردم ايران و مردم جهان بايد بدانند كه اصلي‌ترين حامي تروريسم، چه ميزان پول انباشت كرده و اين پول در كجا به‌كار گرفته مي‌شود. شركت‌ها در سراسر جهان كه در پي تجارت با (رژيم) ايران هستند، بايد قبل از سرمايه‌گذاري درك كنند كه با چه كسي معامله مي‌كنند... بايد بتوان با يك كليك بر روي كامپيوتر از نقاط مختلف جهان، به افشاي فعاليت‌هاي غير قانوني اصلي‌ترين حامي تروريسم در جهان كمك كرد. در رابطه با حكومت‌هايي مثل (رژيم) ايران، مخفي‌كاري و فساد به تروريسم بيشتر منجر مي‌شود». راجر ويليامز نايب‌رئيس زيركميتة سياست مالي و تجارت و ارائه‌دهندة لايحة 4324 براي تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي در سخنراني خود، گفت: «مردم و شركت‌هاي آمريكا و جامعة بين‌المللي شايستة آن هستند كه بدانند، چه كسي سرمايه‌ها و دارايي‌ها را در ايران تحت كنترل خود دارد». وي هم‌چنين دربارة لايحة 4324، گفت: «لايحة من نظارت كنگره را بر هرگونه تأمين مالي مجاز شده توسط خزانه‌داري براي فروش هواپيما به (رژيم) ايران، بهبود مي‌بخشد. هر شش ماه، خزانه‌داري بايد براي ما تأييد كند كه اين مجوزهاي تأمين مالي، به سود افرادي در (رژيم) ايران تمام نمي‌شود كه موادي را در راستاي توسعة تسليحات كشتار جمعي منتقل مي‌كنند... خزانه‌داري هم‌چنين بايد براي ما تأييد كند كه اين مجوزها، ريسك قابل توجه پولشويي و تأمين مالي تروريسم در سيستم مالي آمريكا را در بر نداشته باشند. اگر خزانه‌داري آمريكا نتواند اين موارد را تأييد كند بايد علت آن‌را به ما بگويد و روند كاري را كه قصد دارد در پيش بگيرد، به كنگره توضيح بدهد».    

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان