10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

گزارش، تحلیل، مصاحبه

  بررسي اجمالي ادعاهاي پيروزي رژيم با واقعيت توافق تحميليعليرغم ادعاهاي پر طمطراق رژيم و دود و دم پيروزي و راه اندازي كاروان پاسداران براي جشن فرمايشي، مقايسه اي مختصر بين بيانيه رسمي مطبوعاتي وزارتخارجه امريكا و متن منتشر شده در سايت وزارتخارجه رژيم، ميزان ته كشيدن رژيم و ضعف و زبوني اش در تن دادن به خفت بارترين تفاهم نامه را تا حدودي روشن مي كند. بيانيه مطبوعاتي وزارت امور خارجه آمريكا كه همزمان با مصاحبه مطبوعاتي جان كري روي سايت وزارتخارجه گذشته شده تفاوت كيفي با متن ارائه شده از سوي وزارتخارجه رژيم دارد. سايت هاي جناح خامنه اي اين دومتن را با هم مقايسه كرده و خواهان پاسخگوئي ظريف و تيم مذاكره شده اند.متن ارائة شده از سوي وزارت امور خارجه ايران و بیانيه مطبوعاتي ارائه شده توسط وزارت خارجه آمريكا ميزان رسميت متن ایران :غير رسمي (بالتبع غير حقوقي) آمریکا : بيانيه مطبوعاتي رسمينحوه انتشار ایران : منتشر شده بصورت غير رسمي توسط رسانه ها آمریکا : بصورت رسمي در سايت وزارت خارجه آمريكا منتشر شدهزمان انتشار ایران : انتشار ساعتي پيش از شروع قرائت بيانيه مشترك آمریکا : انتشار در زمان كنفرانس خبري جاي كري پس از قرائت بيانيه مشتركعنوان متن ایران :خلاصه اي از راه حل هاي تفاهم شده بين ايران و 5+1 براي رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك آمریکا : پارامترهاي برنامه جامع اقدام مشتركميزان استناد ایران : عدم استناد به آن توسط ظريف در كنفرانس قرائت بيانيه و كنفرانس خبري آمریکا : استناد كامل به آن توسط جان كري در كنفرانس خبري بار سیاسی ایران : الف   آمریکا : ب الف : بنظر ميرسد با توجه به انتشار غير رسمي و عدم استناد وزارت امور خارجه به آن صرفا بعنوان سندي براي توجيه فضاي داخل كشور ايران آماده گشته است و ايران وجهي حقوقي براي آن قائل نيست ب :با توجه به انتشار رسمي در پايگاه وزارت امور خارجه و اطلاق عنوان صريح پارامترهاي مورد توافق و استناد كامل كري در كنفرانس مطبوعاتي به نظر ميرسد آمريكا از نظر حقوقي اين متن را مرجع توافقات ميداند.الف :مجموعه متضمن اين راه حل ها، جنبه حقوقي نداشته و صرفا راهنماي مفهومي تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترك را فراهم خواهد ساختب :اين عناصر پايه هاي توافقنامه ي مشترك جامع نهائي خواهد بود، كه تا 30 ژوئن نگارش خواهد شد.الف : اين موضوع در متن وزارتخارجه ايران مسكوت مانده استب : ايران موافقت كرده براي 15 سال هيچگونه تأسيسات غني سازي ايجاد نكند.الف : تأسيسات هسته اي فردو به مركر تحقيقات هسته اي و فيزيك پيشرفته تبديل خواهد شدب : ايران موافقت كرده براي 15 سال در فردو غني سازي نكرده و تحقيق و توسعه مرتبط با غني سازي نيز در اين سايت انجام ندهدالف : نيمي از تأسيسات فردو با همكاري برخي از كشورهاي 5+1 به انجام تحقيقات پيشرفته هسته اي و توليد ايزوتوپ هاي پايدار كه مصارف مهمي در صنعت كشاورزي و پزشكي دارد، اختصاص پيدا ميكندب : اين موضوع در متن وزارتخارجه آمريكا مطرح نشده است.باشد IR1 الف : در متن فارسي وزارتخارجه ايران به اين موضوع اشاره نشده كه سانتريفيوژهاي نطنز فقط فعال باشند IR1  ب : در نطنز بايد 5060 سانتريفيوژالف : ماشين هاي اضافه بر اين تعداد و زير ساخت هاي مرتبط با آنها جهت جايگزيني با ماشين هايي كه در طول زمان آسيب ميبنند جمع آوري و تحت نظارت آژانس نگهداري خواهد شد همچنين ايران قادر خواهد بود ذخاير موجود مواد غني شده خود را براي توليد مجتمع سوخت هسته اي و يا صادرات آنها به بازارهاي بين المللي در قبال خريد اورانيوم اختصاص دهد.ب : چنين عبارتي در متن وزارتخارجه آمريكا وجود نداردالف : ايران برنامه تحقيق و توسعه خود را روي ماشين هاي پيشرفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تكميل فرايند تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي IR8-IR6-IR5- IR4 را در طول دوره زماني 10 ساله برنامه جامع اقدام مشترك ادامه خواهد داد.ب : ايران نبايد از سانتريفيوژهاي پيشرفته خود استفاده كند و تحقيق و توسعه ايران روي سانتريفيوژهاي پيشرفته بايد طبق پارامترها و برنامه توافق با 5+1 باشدالف : راكتور تحقيقاتي اراك آب سنگين باقي ميماند با انجام باز طراحي ارتقا مييابد و روزآمد ميشود و اين كار در قالب يك پروژه بين المللي مشترك تحت مديريت ايران آغاز و پس از آن بلافاصله ساخت آن شروع و در چارچوب يك برنامه زمابندي تكميل خواهد شدب : ايران موافقت كرده است كه راكتور اراك را طبق طرحي كه روي آن بايد با 5+1 توافق حاصل شود، بازطراحي كند، قلب راكتور نيز تخريب خواهد شد.الف : اين موضوع در متن وزارتخارجه ايران مسكوت مانده استب : ايران يكسري اقدامات را براي رفع نگراني هاي آژانس در رابطه با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي خود انجام خواهد داد.الف : درباره پروتكل الحاقي آمده كه ايران "داوطلبانه" اين پروتكل را بصورت "موقت" اجرا ميكند و "در ادامه فرايند تصويب اين پروتكل طبق يك جدول زماني در چارچوب اختيارات رئيس جمهور و مجلس به تصويب خواهد رسيدب : ايران يكسري اقدامات را براي رفع نگراني هاي آژانس در رابطه با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي خود انجام خواهد داد.در سند آمريكايي واژه هاي "داوطلبانه"، "موقت" و "اختيارات رئيس جمهور و مجلس" و .... نيست، بلكه تصريح شده كه "ايران موافقت كرده است پروتكل الحاقي را اجرا كرده و به آژانس اجازه دسترسي هاي بسيار بيشتري را در رابطه با برنامه هسته اي ايران بدهد از جمله تأسيسات اعلان شده و اعلان نشده را"الف : پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك، تمامي قطعنامه هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و همه تحريم هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يك جانبه آمريكا از جمله تحريم هاي مالي، بانكي، بيمه، سرمايه گذاري و تمامي خدمات مرتبط با آنها در حوزه هاي مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي و خودرو سازي فورا لغو خواهد شدب : اگر ايران به تعهدات خود عمل كند، در تحريم ها تخفيف داده ميشود، ساختار تحريم هاي آمريكا باقي ميماند، تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل در باره موضوع هسته اي همزمان با پايان همه مباحث مرتبط با هسته اي از جمله غني سازي، ابعاد احتمالي نظامي (PMD)، سايت فردو، آب سنگين اراك و شفاف سازي لغو ميشود. مجوزهاي اصلي در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، با يك قطعنامه هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل كه برنامه اقدام مشترك جامع را تائيد ميكند، بار ديگر برقرار ميشوند، تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا پس از آنكه آژانس تائيد كرد ايران تمام گام هاي هسته اي مرتبط را برداشت، "تعليق" ميشوند و هرگاه آژانس گفت ايران به تعهداتش عمل نكرده، مجددا اعمال ميشود.  
« درزير مهمترين پارامترهاي طرح يك اقدام مشترك جامع در رابطه با برنامه اتمي جمهوري اسلامي كه در لوزان سوئيس مورد توافق قرار گرفت آمده است. اين عناصر پايهيي هستند كه متن طرح اقدام مشترك جامع بر اساس آن نوشته خواهد شد. در فاصله بين اكنون تا 30ژوئن.اين موارد بيانگر پيشرفت قابل توجهي هستند كه در مذاكرات بين 5+1, اتحاديه اروپا و ايران حاصل شده است. جزئيات مهم اجراي اين طرح هنوز بسته به مذاكرات دارد و هيچ چيز مورد توافق نيست تا وقتي كه همه چيز مورد توافق قرار گيرد. ما كار خواهيم كرد تا در طي ماههاي آينده طرح اقدام مشترك جامع بر اساس اين موارد به نتيجه برسد.غني سازي-ايران موافقت كرده كه حدود دو سوم سانتريفيوژهاي نصب شدهاش را كاهش دهد. ايران از 19000 سانتريفيوژ نصب شده كه امروز دارد, به 6104 سانتريفيوژ براساس اين توافق خواهد رسيد. و براي 10سال 5060 عدد از اين تجهيزات غني-سازي را خواهد داشت. تمام 6104 سانتريفيوژ از نوع اي آر يك خواهد بود كه اولين نصب سانتريفيوژهاي ايران است.- ايران موافقت كرده است كه اورانيوم را بالاي سه مميز شصت وهفت صدم درصد در طول حداقل 15سال غني نكند.-ايران موافقت كرده است كه حدود 10هزار كيلوگرم از ذخاير اورانيوم غني شده با درصد پايين خود را به 300 كيلوگرم از اورانيوم غني شده سه مميز شصت وهفت دهم درصد طي 15سال كاهشد دهد.-تمام سانتريفيوژها و زيربناهاي غني سازي اضافه در انبارهايي تحت مانيتور آژانس قرار داده خواهد شد و از آنها فقط براي جابجايي با سانترفيوژها و تجهيزات در حال كار استفاده خواهد شد.-ايران موافقت كرده است كه هيچگونه تاسيساتي با هدف غني سازي اورانيوم براي 15سال آينده نسازد.-زمان ايران براي دسترسي به مواد قابل انشقاق براي يك اسلحه اكنون دو تا سه ماه برآورد ميشود. اين زمان به حداقل يكسال افزايش خواهد يافت براي ده سال آينده. تحت اين توافق.-ايران تاسيسات خود در فردو را بگونه اي عوض ميكند كه ديگر براي غنيسازي اورانيوم استفاده نشود.- ايران موافقت كرده است حداقل براي 15سال در فردو اورانيوم غني نكند.- ايران موافقت كرده است تاسيسات فردو رو بگونه اي عوض كند كه فقط براي مركز تحقيقات تكنولوژي و فيزيك اتمي, صلح آميز استفاده شود.- ايران موافقت كرده است در طول 15سال در فردو هيچ تحقيقاتي و هيچ توسعه اي در رابطه با غنيسازي اورانيوم صورت نگيرد.-ايران در طول 15سال هيچ ماده قابل انشقاقي در فردو نخواهد داشت.- تقريبا دو سوم زير ساخت و سانتريفيوژهاي فردو برداشته خواهند شد. سانتريفيوژهاي باقيمانده اورانيوم غني نخواهند كرد. تمام سانتريفيوژها و زير ساختهاي مرتبط تحت مانيتور آژانس قرار خواهند گرفت.-ايران فقط در نطنز اورانيوم غني خواهد كرد با فقط 5060 سانتريفيوژ از نسل آر ا يك طي 10سال-ايران موافقت كرده است كه اورانيوم را فقط با نسل اول سانتريفيوژهايش (مدل آر اي يك) در نطنز براي 10سال غني كند و سانتريفيوژهاي پيشرفته خود را بردارد.-ايران 1000 سانتريفيوژ آي آر تو ام, كه اكنون در نطنز نصب هستند برخواهد داشت و آنها را در يك انبار تحت مانيتورآژانس براي 10سال نگه خواهد داشت.-حداقل براي 10سال ايران از سانتريفيوژهاي مدل آي آر تو, اي آر فور, آي آر فايو, آي آر سيكس, آي آر ايت براي غنيسازي اورانيوم استفاده نخواهد كرد. ايران براي استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته خود بر اساس يك جدول زمانبندي و پارامترهايي كه مورد توافق 5+1 قرار گرفته است در تحقيقات و توسعه محدود عمل خواهد كرد.-براي 10سال غنيسازي توسعه و تحقيقات مربوط به غنيسازي محدود خواهد بود تا از زمان يكسال براي دستيابي به سلاح اتمي اطمينان حاصل شود. بعد از 10 سال ايران بر اساس طرحي كه به آژانس ارائه ميدهد غنيسازي خود را بر اساس طرح اقدام جامع مشترك و پروتكل الحاقي با حفظ محدويتها بر محدويت غنيسازي از سر ميگيرد.بازرسي ها و شفافيت- آژانس به تمام تاسيسات اتمي ايران به طور معمول دسترسي خواهد داشت. از جمله به تاسيسات غنيسازي نطنز و تاسيسات غني سازي قبلي فردو با استفاده از تكنولوژيهاي مدرن بازرسي.- بازرسان به زنجيرهيي كه برنامه اتمي ايران را تامين ميكند دسترسي خواهند داشت. مكانيزم جديد بازرسي و شفافيت از نزديك مواد و اجزا را مانيتور ميكند تا از يك برنامه مخفي جلوگيري كند.-بازرسان براي 25سال به معادن اورانيوم دسترسي خواهند داشت و از آسيابهاي اورانيوم كه كيك زرد براي ايران توليدميكند شناساييهاي مستمر صورت خواهند داد.-تمام سانتريفيوژها و زيرساختهاي غني سازي برداشته شده از نطنز و فردو زير نظارت مستمر آژانس قرار خواهد گرفت.- يك كانال اختصاصي براي برنامه اتمي ايران شكل خواهد گرفت تا بر اساس مورد به مورد فروش يا انتقال يا تامين مواد و تكنولوژي مشخص مرتبط با اتمي يا كاربرد دوگانه را مانيتور و تصويب كند.-ايران موافقت كرده است تا پروتكل الحاقي آژانس را اجرا كرده و به آژانس دستيابي و اطلاعات بسيار گستردهتر در مورد برنامه اتمي ايران چه تاسيسات اعلام شده و چه اعلام نشده را بدهد.-ايران ملزم خواهد بود كه به آژانس تضمين دسترسي به سايتهاي مشكوك يا تاسيسات متهم به غني سازي مخفي, تاسيسات تبديل, توليد سانتريفيوژ يا كيك زرد را در هر كجاي كشور بدهد.-ايران با مجموعه يي از اقدامات براي پاسخگويي به نگرانيهاي آژانس در مورد ابعاد احتمالي نظامي برنامه اش موافقت خواهد كرد و آنها را اجرا خواهد كرد.راكتورها و بازپردازش-ايران موافقت كرده است, رآكتورتحقيقاتي آب سنگين اراك را بر اساس توافقي كه با 1+5 كرده است باز سازي و بازطراحي كند بگونه اي كه پلوتونيوم درسطح سلاح توليد نكرده و و ازتوليد راديو ايزوتوپ و تحقيقات صلحآميز اتمي پشتيباني كند.-هسته اصلي رآكتور كه ميتوانست توليد پلوتونيوم در حد سلاح را به ميزان قابل توجهي انجام دهد, تخريب خواهد شد, يا از كشور خارج خواهد شد.-ايران در تمام طول عمر رآكتور سوختهاي مصرفي رآكتور را به خارج از كشور خواهد فرستاد.-ايران متعهد شده است, بطور نامحدود هيچگونه تحقيقات يا توسعه اي بر روي سوختهاي مصرفي انجام ندهد.- ايران هيچ مقدار آب سنگين بيش از نياز رآكتور بازطراحي شده اراك انباشت نخواهد داشت. و هرگونه آب سنگين اضافي را به مدت 15سال دربازار بينالمللي به فروش ميرساند.-ايران هيچگونه رآكتور آب سنگين اضافه به مدت 15سال نخواهد ساختتحريمها- ايران رفع تحريمها را دريافت خواهد كرد اگر بشكل قابل تاييدي به تعهدات خودش پايبند باشد.-آمريكا و اتحاديه اروپا تحريمهاي مرتبط با اتمي را پس از آنكه آژانس تاييد كرد كه ايران همه گامهاي اصلي مرتبط با برنامه اتمي اش را برداشته است, تعليق خواهند كرد.- به منظور بازگرداندن تحريمها در صورت عدم اقدام قابل توجه, بناي تحريمهاي اتمي آمريكا عليه ايران براي اغلب زماني كه اين توافق ادامه خواهد داشت, حفظ خواهد شد.-تمام قطعنامه هاي شوراي امنيت درباره مسأله اتمي ايران همزمان با, تكميل اقدامات ايران در مورد نگرانيهاي اصلي مرتبط با اتمي (غني سازي, فردو, اراك, ابعاد احتمالي نظامي و شفافيت) برداشته خواهد شد.-اما مواد اصلي قطعنامه هاي شوراي امنيت كه به انتقال تكنولوژي و اقدامات حساس ميپردازد, دوباره در يك قطعنامه جديد شوراي امنيت در حمايت از طرح اقدام جامع مشترك و اعمال آن, تدوين خواهد شد.- اين قطعنامه همچنين كانال اختصاصي كه در بالا به آن اشاره شد را ايجاد خواهد كرد كه بهعنوان يك اقدام اساسي شفافيت كار خواهد كرد. محدوديتهاي مهم بر روي سلاحهاي متعارف, موشكهاي بالستيك و همچنين موادي كه به بازرسي محولهها و انجماد سرمايهها اجازه ميدادند در اين قطعنامه جديد بهكار برده خواهند شد.-يك پروسه مورد مناقشه قطعنامه مشخص خواهد شد كه باعث ميشود شركت كنندگان در طرح اقدام جامع مشترك, به حلوفصل اختلافات خود در مورد اجراي طرح جامع مشترك و تعهدات آن نائل شوند.-اگرمسأله مهمي درموردعدم انجام پروسه بالانتواندحل وفصل شود,¬آنگاه همه تحريمهاي شوراي امنيت ميتوانددوباره اعمال شوند.- تحريمهاي آمريكا بر ايران در مورد تروريزم, نقض حقوق بشر و موشكهاي بالستيك تحت اين توافق همچنان پابرجا خواهند بود.مرحله بنديـ براي ده سال ايران ظرفيت غنيسازي داخلي وتحقيقات وتوسعه خود را محدود خواهد كرد, به نحوي كه يك¬سال با ساخت بمب اتمي فاصله باشد. بعداز10سال ايران براساس توافق درازمدت با1+5 درمورد غني سازي وتحقيقات غني¬سازي محدود خواهد بود.ـ براي15سال ايران عناصر اضافي برنامه خودش رامحدود ميكند, براي مثال ايران تاسيسات غني¬سازي جديدي يا رآكتور اب سنگين جديدي نخواهد ساخت وذخيره اورانيوم غني سازي شده خودرا محدودخواهد كرد و روندهاي ارتقا داده شده شفافيت را خواهد پذيرفت.ـ بازرسيهاي مهم و اقدامات شفاف سازي بعد از 15سال ادامه خواهد يافت, پيروي ايران از پروتكل الحاقي آژانس دائمي خواهد بود, از جمله دسترسي قابلتوجه بازرسان و تعهدات مربوط به شفافيت, بازرسيهاي نيرومند زنجيره تامين اورانيوم ايران براي 25سال ادامه خواهد داشت.ـ حتي بعد از پريود محدوديتهاي سنگين بر روي برنامه اتمي ايران, ايران يكي از اعضاي معاهده منع گسترش اتمي خواهد بود. كه اين معاهده ايران را از توسعه يا دستيابي به سلاح اتمي منع ميكند و نگاهباني آژانس بر برنامه اتمي اش را تامين ميكند.»خبرگزاري آسوشيتدپرس 14 فروردين 1394 ـ 3 آوريل 2015
چهار جور تحريم برما تحميل شده، تحريمهاي جدي تقريبا از سازمان ملل شروع شد تحريمها30درصد است70درصد سو مديريت و فساد است « گوينده: يكي از مباحث مهم كه درمذاكرات مورد بحث قرار گرفته چگونگي لغو تحريمهاست. دراين بين برخي از رسانه‌هاي غربي با تبليغات گسترده تلاش داشتند و دارند كه انيگونه القا كنند كه تحريمها باعث شده است تا جمهوري اسلامي پاي ميز مذاكره بياييد. موضوع تأثير تحريمها بر اقتصاد ايران و فضاي پس از تحريمها مورد گفتگو و بحث من هست با مهمان... ما دكتر احمد توكلي اقتصاد دان و نماينده مجلس...توكلي: تحريم عمدتاً از طريق افزايش واردات از جمله تأثير داشته يكي هم تغيير انتظارات. تغيير انتظارات يعني اين‌كه وقتي كه سرمايه گذاران افق رو مبهم ببينند، سرمايه‌گذاري رو كاهش مي‌دهند در نتيجه در افزايش نرخ بيكاري اثر بلندمدت داره و يك تأثير در قيمت وارادت اينجوريه كه وقتي ما تحريم هستيم، تحريم بانكي هستيم نمي‌توانيم از طريق بانكي پول جابه‌جا كنيم، براي جابه‌جا كردنش از صرافيها استفاده مي‌كنيم چند دست ميچرخه تا به فروشنده جنس مي‌رسه گران تمام ميشه نظير چرخش پول داريم هزينه بيمه چون نمي‌گذارن همه شركتهاي بيمه، همه شركتهاي بيمه ما رو بيمه كنن، ...بعضي وقتها حمل مجدد داريم بايد برويم تو يك بندري مثل دوبي دوباره به وسط ايران منتقل كنيم و شبيه به اين تأثيراتي است كه در واقع مثل اين مي‌مونه كه ارز گران بشه... ولي ايندفعه تحريمها بيشتر نرم افزاري همينطور كه گفتم مثلاً جلوي عمليات بانكي رو جلوش رو مي‌گيرن، وقتي الآن ديگه روزگاري نيست كه يك نفر يك كيسه زر بگذاره تو جيبش با شتر بره جنس وارد كردن از كشور ديگه بايد بانكها كمك كنن پول جابه‌جا بشه وقتي كه ما تحريم بانكي ميشيم يك كار نرم افزاري كه براي آنها كم هزينه است براي ما پرهزينه است، ...براي همين اين نوع تحريمها تحريمهاي موثرتري بود . تحريمهاي جدي تقريبا از سازمان ملل شروع شد كه از 85 تاكنون 9ساله داره تحريمهاي جدي بر ما اعمال ميشه، ...در اين‌جا گرچه ما خودمان حس مي‌كنيم كه فشار داريم ولي آن‌چه كه آنها مي‌خواستن بهش نرسيدن الحمداللهچهار جور تحريم بر ما تحميل شده يكي‌اش تحريمهاي دو جانبه است، يكي يك جانبه آمريكا خودش تصميم گرفته بر ما تحميل كنه، يك دسته‌اش دولت آمريكا، يك دسته‌اش كنگره آمريكا، دو جور يك دسته اروپا تحميل كرده، يك دسته هم سازمان ملل تحميل كرده. آن‌كه از همه مهمتره شوراي امنيت. شوراي امنيت سازمان ملل هست كه تحريمش باعث ميشه همه كشورها، اعضاي سازمان ملل ملزم باشند كه رعايتش كنند درنتيجه آن جنبه سختش رو شوراي امنيته كه ديگران را شريك آمريكا و اروپا مي‌كنه در فشار آوردن به ما، ...و اين تحريمها در حوزه‌هاي مختلف هست، يك حوزه اقتصادي هست كه تحريم بانكيه، تحريم نفتي و تحريم عرض كنم خدمت شما يكي ديگه هم بود يادم رفت خدمتتون عرض مي‌كنم، نفتي و بانكي ومالي اين سه جور هست، تحريم فني داريم كه اجازه نمي‌دهند همه چيز رو تهيه كنيم يا تحريم علمي كه اجازه نمي‌دهند ...مجري: آيا لغو تحريمها كه هم¬اكنون رسانه‌هاي غربي دارندتبليغ مي‌كنند به‌معناي پايان تمام مشكلات اقتصادي كشورخواهد بود؟توكلي: اين البته فقط رسانه‌هاي غربي اينكار رو نمي‌كنند، در داخل هم برخي سياستمداران اصرار داشتند كه اگر تحريم برداشته بشه ايران گلستان ميشه، نظر من اين واقعيت نداره براي اين‌كه خود كساني كه از اين حرفها مي‌زدند در داخل ايران خودشون در دوره آقاي احمدي‌نژاد اگر يادتون باشه 50 استاد اقتصاد كه نامه دادن به دولت احمدي‌نژاد مشكل اصلي اقتصاد كشور رو سوء مديريت و فساد ذكر كردن من با آنها هم عقيده هستم ...تحريم حدود حداكثر بين 25 تا 30% تأثير داره و 60، 70% مربوط است به سوء مديريت و فساد كه تو كشور هست... از اين قبيل مسائل كه كاملاً داخليه براي همين ...اولا تحريمها بعيده يك پارچه، يك جا برداشته بشه، ثانيا تحريمها برداشته شدنشون دوتا اثر داره، همان دوتا ضرركه داشت دوتا اثر داره كه اقتصاد رو مثبت مي‌كنه...همين امسال كه ما درآمد نفتي نداشتيم كه خرج كنيم، قيمت نفت كه آمد پايين رفتيم سراغ صندوق توسعه ملي، 10 جور ناخنك زديم بهش ، يعني چي يعني آن تمايل به استفاده از نفت جدي هست و كنده شدن از نفت يك لوازمي داره ...متأسفانه ما چون عادت كرديم به اين‌كه آويزون بشيم به بشكه نفت هر كدام تو مجلس سهم حوزه خودمان رو بگيريم يك كم بنظرم واقع بيني نيست كه فكر كنيم اگر اين تحريم كم و زياد شد ما فوري تغيير رفتار مي‌دهيم...ببينيد تمام انواع شوكها رو شما رديف كنيد، ته‌اش شوكهاي تخاصمي مي‌رسيد كه تحريم يكي از آنهاست، جنگ يكي از انهاست، ولي تكانهاي بسياري ما داريم مثل تكانهاي ارزي كه تحت‌تأثير مديريت بازار ارز هست كه سال 90، 91 پدر توليد كشور رو در آورد يا تكانهاي ديگه اي كه ناشي از حوادث طبيعي... ببينيد نرخ رشد رو پايين مياره هم رشد بهروري رو پايين مياره يك محاسبه اي كه سازمان شفافيت بين‌المللي انجام داد همين چند سال پيش نشان داد كه در آن سال 34ميليارد دلار فساد موجودي ان سال سال 2007، هشت بود يعني اقتصاد ايران هزينه داشت. 3ميلياردش از طريق فرار دادن سرمايه، 31ميلياردش از طريق كاهش بهره وري سيستم. خوب وقتي فساد اين بلا رو سر كشور مياره شما ببينيد نمي‌توانيد اقتصاد رو مقاوم كنيد ، مبارزه با فساد يك امر كاملاً داخليه هيچ ربطي به هيچ جا نداره.اگر رابطه با آمريكا كار رو خرابتر نكنه، بهتر نمي‌كنه از اين جهت اين مثال رو زدم كه امر داخليه...تلويزيون شبكه خبر12 فروردين 1394 ـ 1 آوريل 2015
پنج شنبه, 13 فروردين 1394 ساعت 22:28

گزارشى از شرايط غير انساني زندان زابل

« حدود هشتصد زندانى زندان زابل، در شرايط سخت و غير انسانى نگهدارى مى شوند. به گزارش خبرگزارى هرانا شرايط نگهدارى زندانيان در زندان زابل، حتى با معيارهاى يک زندان معمولى در ايران نيز فاصله بسيارى دارد.به گفته يک زندانى که به تازگى از اين زندان آزاد شده، وضعيت بهداشتى، درمانى و رسيدگى هاى پزشکى تقريبا صفر است، بهدارى زندان هيچ دارويى ندارد و مسئولين زندان از تحويل گرفتن داروها از خانواده با نسخه پزشک نيز امتناع مى کنند.اين منبع درباره وضعيت تغذيه زندان گفت: «روى غذاى زندان اصلا نمى شود حساب کرد و يک بار به بهانه اينکه آمار زياد شده است، بعد از تقسيم صبحانه به هر سه نفر در اتاق ما يک تخم‌‌مرغ آب پز رسيد.» در عوض فساد بيداد مى کند و بسيارى از حقوق زندانى با پول و رشوه به پرسنل زندان قابل خريدارى است، حتى ملاقات حضورى، مسئولين زندان حتى براى هزينه هاى جارى زندان نظير تعمير اتاق ها و شير آب و دوش حمام از زندانيان پول طلب مى کنند، حتى بسيارى از وسايل قيمتى زندانى که در بدو ورود از زندانيان مى گيرند، هيچ وقت به زندانى يا خانواده اش تحويل داده نمى شود.مواد مخدر در زندان زابل توسط خود پرسنل زندان و يا تسهيل آن با دريافت رشوه، انجام مى شود و مصرف مواد مخدر بين زندانيان امرى کاملا طبيعى به نظر مى رسد.کوچک ترين اعتراض به اين وضعيت نيز با واکنش شديد مواجه مى شود، شکنجه به عنوان تنبيه و ضرب و شتم زندانى مسئله اى کاملا رايج است و گاه زندانى را پس از ضرب و شتم به ستون مخصوصى مى بندند و بعد از خوب شدن زخم ها به داخل بند بر مى گردانند. اين منبع مطلع در اين باره گفت: «مثلا چند روز پيش يک زندانى به نام مهدى سورى را به دليل مشاجره لفظى با پرسنل زندان کتک زدند و به مدت سه روز به ستون بستند و بعد از التماس هاى زياد به داخل برگرداندند.»به گفته اين منبع، برخى از زندانيان در زندان زابل حتى با گذشت چند سال هنوز در بازداشت به سر مى برند و حکم آنها به دلايل نامشخص صادر نشده است.به گزارش منابع هرانا، بين هفتصد تا هشتصد زندانى در زندان زابل با اتهامات مختلف، در اتاق هاى کوچک ١٨ تا ٢٣ نفره در وضعيت کاملا غير استاندارد نگهدارى مى شوند.»سايت هرانا12 فروردين 1394 ـ 1 آوريل 2015
گفتگو با دكتر ابراهيم النحاس استاد علوم سياسي:« امير سعود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودي در مجلس شوراي اين كشور گفت امنيت يمن بخش جدايي ناپذيري از امنيت عربستان سعودي و كشورهاي حوزه خليج فارس و امنيت ملي اعراب است . و عمليات طوفان قاطع ادامه خواهد يافت تا اينكه اهدافش محقق شود. او تاكيد كرد كه عربستان سعودي خواهان جنگ نيست . او تاكيد كرد كه عربستان سعودي شروع كننده جنگ نيست ولي كساني كه بر طبل هاي جنگ مي كوبند ما به آنها پاسخ مي دهيم و در زمانيكه يك كشور همسايه با مردمي مجروح و حكومتي قانوني از ما درخواست كمك مي كند و خواهان حفاظت از مشروعيت خود و اتحاد ملي خود و سلامتي منطقه است ، ضروري است كه به آنها پاسخ مثبت دهيم. با دكتر ابراهيم النحاس استاد علوم سياسي در دانشگاه ملك سعود در ارتباط هستيم . در رابطه با اظهارات امير سعود الفيصل پيام او به چه كسي است ؟دكتر ابراهيم النحاس استاد علوم سياسي: اين پيامي مستقيم به حكومت ايران است كه نمي تواند جاي پايي را در حكومت آينده يمن داشته باشد و نيز پيامي مستقيم به رژيم ايران است كه حتي اگر رژيم ايران بخواهد وارد جنگ با عربستان سعودي شود، عربستان براي چنين جنگي چه در شرق و چه در غرب آماده است .مجري : در رابطه با عمليات طوفان و اظهارات يك سركرده رژيم كه خواهان گفتگوهاي يمني - يمني شده و همچنين از امير كويت خواسته است كه در اين رابطه وساطت كند؟دكتر ابراهيم النحاس: در رابطه با اظهارات اين سركرده ايراني بايد گفت كلمه الحق يراد به الباطل. ميدانيم كه گفتگوهاي يمني- يمني طرح صلح كشورهاي حوزه خليج فارس بود . در اساس گفتگو هاي رياض كه عربستان سعودي دعوت به آن كرد همين بود و حتي فرستاده سازمان ملل هم هدفش گفتگو هاي يمني- يمني بود. درنتيجه اين اظهارات تلاش رژيم ايران براي ايجاد اين شبهه است كه عربستان سعودي ميخواهد طرح و برنامه مشخصي را اعمال كند. چنين اظهار نظري باطل و نكوهيده است...نكته ديگر اينكه رژيم ايران ميخواهد تفرقه اندازي كند و ميخواهند افكار عمومي را مخدوش كنند ، آنها تصور مي كنندكه جامعه عرب هنوز بي خبر اند و نمي دانند كه سياست هاي رژيم ايران گمراه كننده است و اينكه شوراي همكاري خليج فارس سياست مشخصي ندارند. اين درحالي است كه ميدانيم طرح صلح كشورهاي همكاري خليج فارس با موافقت تمامي كشورهاي عضو اين شورا داده شده وكويت هم يكي ازكشورهاي اصلي بوده و همچنين كويت يكي ازكشورهاي اصلي دراجلاس شرم الشيخ بود كه به رژيم ايران پيام داد و خواست كه در امورداخلي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس دخالت نكند و ازائتلاف بين المللي براي مبارزه با حوثي ها و تروريسم و بازگشت دولت قانوني به يمن حمايت كرد. لذا اين صحبت ها باطل و هدف از آن هم باطل استمجري : به نظر شما بعد از آنكه حوثي ها ميز مذاكره را ترك كردند موقعيت كنوني براي گفتگو در مورد بحران يمن موقعيت مناسبي است؟ يا اينكه دوران آن به پايان رسيده است ؟دكتر ابراهيم النحاس :گفتگو هاي سياسي هيچ فايده اي نخواهد داشت خود حوثي ها مي گويند نمي خواهند وارد چنين گفتگو هايي شوند. ولي به فرض اينكه چنين تصميمي بگيرند و تصميم آنها در دست رژيم ايران است ، رژيم ايران اگر به آنها بگويند كه برويد و مذاكره كنيد آنها خواهند رفت ولي رژيم ايران مي خواهد از آنها بعنوان كارت فشار عليه عربستان سعودي استفاده كند، رژيم ايران مي خواهد بعنوان بخشي از راه حل باشد. اين هم بعنوان يك خصومت مستقيم است كه نيازمند يك موضع فراگير عربي و حتي شوراي امنيت و قدرت هاي جهاني است . مشكل يمن تنها از طريق امنيتي و نظامي حل مي شود.مجري : از نظر شما دعوت ايران به مذاكره جدي است يا اينكه به خاطر فشاري است كه روي حوثي ها و هم پيمانان آنها آمده و ناچار به چنين دعوتي شده اند و در نتيجه نمي توان مطمئن بود كه نتيجه اي داشته باشد؟دكتر ابراهيم النحاس: بله از طرفي رژيم ايران دچار تزلزل زيادي شده و هيچ انتظار نداشت كه چنين ضربه اي با اين قدرت و دقت بر آنها فرود بيايد . حوثي ها و رژيم ايران فهميدند كه راه كمكي ندارند.،از طرفي مي خواهند كارت فشاري بر روي ائـتلاف بين المللي باشند . ايراني ها الان بنام جامعه يمن صحبت مي كنند. نه به عنوان يك كشور در خاور ميانه يا يك كشور فعال در منطقه صحبت نمي كنند. مي خواهند بگويند كه ما در خاك يمن حضور داريم و هركس كه مي خواهد در مورد يمن مذاكره كند بايد ايران را به بازي بگيرد ، همانطور كه در عراق و سوريه مي كنند. اين متاسفانه به خاطر كم كاري هاي كشورهاي عرب و ترك كردن صحنه يمن بوده ولي يمن مجددا به اصل خودش باز مي گردد.مجري: آيا ميشود گفت كه رژيم ايران تلاش ميكند درميان كشورهاي عرب چنددستگي ايجاد كند؟ ابتدا در صفوف ائـتلاف عربي و بعد از آن درصفوف عربي و اسلامي. رژيم مي خواهد اين را ترويج كند كه ميان كشورهاي اين ائـتلاف اختلاف وجود دارد؟دكتر ابراهيم النحاس: بله هدف اصلي رژيم ايران هميشه خريدن وقت بوده و الان نيز براي جلوگيري از تاثير بمبارانهاي هوايي بر روي حوثي ها و منهدم شدن آنهاست و مي خواهد وانمود كند كه حوثي ها مي توانند به سمت مرزهاي عربستان سعودي بروند و در ميان صفوف ائتلاف بين المللي تفرقه اندازي كند. طبعا اين جزو آرزوهاي رژيم ايران است ولي در بيانيه كشورهاي اتحاديه عرب آمده است كه ائتلاف آماده است كه اين بحران را به پايان برساند و علاوه بر اين عربستان سعودي امكاناتي را در اختيار دارد كه توسط آن مي تواند جنگ را ادامه دهد تا بحران را پايان دهد. و امير سعود الفيصل گفت امنيت چيزي است كه به هيچ عنوان نمي توان آنرا از هم جدا كرد، اين پيام به رژيم ايران است .پيام ديگري هم كه در بيانيه جامعه كشورهاي عربي وجود دارد براي اولين بار به امكان دخالت در داخل ايران اشاره مي كند. به رژيم ايران مي گوييم جامعه شما از هم گسيخته است و بهتراست به جاي دخالت در امور كشورهاي ديگر از جامعه خودتان حفاظت كنيد.»تلويزيون العربيه11 فروردين 1394ـ 31 مارس 2015
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 23:10

رژيم ايران چه چيز ديگري را پنهان مي‌كند؟

ما از تمامي آن‌چه كه در مذاكرات سوئيس بر سر برنامه اتمي رژيم ايران، اتفاق افتاده است، مطلع نيستيم اما ما كاملاً مي‌دانيم كه كاخ سفيد از مسأله فلج‌كننده احتمالي اجتناب كرده است: بعد نظامي محتمل برنامه- و برنامه‌هاي مديريت پيشرفت ( Program for Management Development- PMDs ) - از برنامه (اتمي) رژيم (ايران).وقتي كه اولي هينونن ( Olli Heinonen ) نفر شماره 2 پيشين سازمان بين‌المللي انرژي اتمي هشدار داد كه آناني كه دستشان در كار نيست نمي‌توانند هيچ ايده اي داشته باشند كه ملاها در كجا و چقدر سريع مي‌توانند بمب اتمي توليد كنند ...بدون دسترسي بي‌قيد و شرط در هر كجا و هر زماني توسط بازرسان سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و يك گزارش كامل از پژوهش‌هاي توليد بمب توسط رژيم تهران، ما نسبت به ظرفيت اتمي ملاها كور خواهيم بود.يكي از مهمترين مسائل- همكاري اتمي احتمالي كره شمالي با جمهوري اسلامي- شايسته موشكافي ويژه مي‌باشد.اين شراكت آزاردهنده موجب ترديدهاي بسياري در مورد اميدهاي دولت اوباما مي‌شود. اميدهايي مثل اين‌كه رئيس‌جمهور حسن روحاني و تيم وي تمايل به محدود كردن جاه‌طلبيهاي اتمي رژيم ايران دارند. رآكتور نيمه تمام طراحي شده توسط كره شمالي كه در 6سپتامبر 2007 توسط جنگنده‌هاي اسرائيلي در دير الزور در سوريه منهدم شد، به احتمال زياد يك پروژه ايراني بود. شايد يكي از معاني اين راكتور اين بود كه به‌عنوان يك سايت پشتيباني براي تاسيسات اتمي رژيم ايران عمل كند. ما به‌خاطر زمانبندي و روابط بسيار نزديك بين دو رژيم به اين نتيجه‌گيري مي‌رسيم. ساخت رآكتور دير الزور تقريبا در زماني شروع شد كه تاسيسات اتمي رژيم ايران توسط يك گروه اپوزيسيون ايران در سال 2002 افشا شد و روابط بين شيعيان حاكم بر سوريه و رژيم شيعه‌ي ايران به گونه اي استثنايي از زمان آمدن بشار اسد به قدرت در سال 2000 بسيار قوي بوده است.ما هم‌چنين مي‌دانيم- چرا كه علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس‌جمهور سابق و ارشد مجموعه اي از روحانيون سياسي، با افتخار از طريق كتاب چند جلدي زندگينامه خود به ما مي گويد- كه همكاري حساس نظامي بين رژيم ايران و كره شمالي از سال 1989 شروع شد. نوشته‌هاي رفسنجاني ترديد كمي را باقي مي گذارد كه پيوند بين رژيم ايران و كره شمالي حول دو موضوع مي‌چرخيده است و آن دو موضوع: موشكهاي بالستيك و تكنولوژي توليد تسليحات هسته اي. در خاطرات او، كه اغلب آن مجموعه مثل يادداشتهايي در دفتر يادداشت روزانه شكل داده مي‌شود، رفسنجاني آشكارا در مورد تسليحات و موشكهاي ايران كه از كره شمالي تهيه شده است، بحث و گفتگو مي‌كند. بهرحال از سال 1989 به اين طرف، يادداشتهاي وي درباره پيونگ يانگ بيشتر مبهم مي‌شود- يك دگرگوني، ما بر اين باوريم كه، نشانه‌ها همكاري اتمي بين دو كشور را آشكار مي‌كند.در سال 1991 رفسنجاني در يادداشتهايش در مورد مسائل ويژه و حساس مربوط به كره شمالي صحبت مي‌كند كه به‌طور قابل ملاحظه اي با توضيحات صريح او درباره موشكهاي بالستيك تاكتيكي فرق مي‌كند. رفسنجاني به فراخواندن مجيد عباسپور به بحث و گفتگوها اشاره مي‌كند. او مشاور تكنيكي رئيس‌جمهور در امور شيميايي، ميكروبي، پرتوشناسي و صنعت اتمي بود.رفسنجاني شگفتي خود را از وارد كردن كالاهاي ويژه از كره شمالي در مقابل فرستادن نفت به پيونگ يانگ ابراز مي‌دارد. او اصرار مي‌كند كه رژيم ايران از اين طريق توانسته است تكنولوژي فني ناشناخته اي به‌دست بياورد.ارتباطات رژيم ايران با كره شمالي از سال 1992 تقويت مي‌شود. سالي كه رفسنجاني در حالي‌كه روحاني را در كنار خود داشت سياست روابط تجاري با اروپا را در پيش گرفت. در 30 ژانويه رفسنجاني از علي فلاحيان وزير اطلاعات و مصطفي پورمحمدي مدير بخش جاسوسي خارجي در وزارت اطلاعات استقبال مي‌كند تا با آنها در مورد كانالهاي به‌دست آوردن كالا هاي حساس به بحث و گفتگو بپردازد. در 8 فوريه رفسنجاني مي‌نويسد كه كره شمالي نفت مي‌خواهد اما چيزي در مقابل آن ندارد كه به ما بدهد مگر كالاهاي ويژه. و ما بسيار تمايل داريم كه مشكل آنان را حل كنيم. رفسنجاني به اكبر تركان وزير دفاع دستور مي‌دهد كه يك گروه ويژه سازمان دهد تا ريسك‌ها و منافع دريافت كالا هاي ويژه از كره شمالي را تجزيه و تحليل كنند. اين گروه ويژه توصيه مي‌كند كه رئيس‌جمهور ريسكهاي مورد بحث در تهيه كالاهاي ويژه را قبول كند. رفسنجاني اضافه مي‌كند كه وي اين مسأله را با رهبر (آيت‌الله علي خامنه‌اي) مطرح مي‌كند و تصميم گرفته مي‌شود كه بر اساس بازنگري گروه ويژه اقدامات لازم اتخاذ شود. بسيار غيرمحتمل است كه كالاهاي ويژه و تكنولوژي فني كه اين كالاها را در بر مي گيرد ربطي به موشكهاي بالستيك داشته باشد. رفسنجاني ابراز نگراني مي‌كند كه كالاها ويژه مي‌تواند توسط ايالات متحده رهگيري شود اما اين نگراني درباره دست‌يابي و تهيه موشك نيست. در يكي از يادداشتهاي روزانه 9مارس 1992 با نگاهي پيروزمندانه درباره ناو آمريكاي مي‌نويسد كه يك كشتي عازم كره شمالي به سوريه را تعقيب كرده است اما نتوانسته بودند 2 كشتي كه عازم ايران شده بود را رديابي كنند. 2روز بعد وقتي كه كالاهاي ويژه تخليه مي‌شوند او مي‌نويسد آمريكاييها واقعاً خجالت‌زده شدند.اين امكان بسيار زياد است كه حتي امروز سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( CIA ) نمي‌داند كه رفسنجاني چه چيزي را توانسته بود از پيونگ يانگ به‌دست بياورد اما به‌صورت قابل اطميناني مي‌تواند حدس زد كه نفرات كره شمالي نبودند كه مخفيانه در حال ساخت يك نيروگاه اتمي صلح‌آميز در ديرالزور بودند. جان برنن مدير سي آ اي ( CIA ) اغلب به‌صورت قطعي ادعا مي‌كند كه آژانس اطلاعاتي آمريكا باور ندارد كه رژيم مذهبي در آستانه ساخت تسليحات اتمي مي‌باشد و او بيشتر از اين ادعا كرد كه لانگلي ( Langley ) [مقر مركزي CIA - م] مي‌تواند هر تصميم رژيم ايران براي حركت دزدكي يا مخفيانه به سمت ساخت بمب اتمي را كشف كند. اما بايد گفت كه پيش‌بيني واشنگتن از بعد از جنگ جهاني دوم تاكنون در رابطه با زمانبندي مسلح شدن به تسليحات اتمي توسط قدرتهاي جهان، يكبار هم درست از آب در نيامده است (در اين رابطه ساخت بمبهاي اتمي توسط متحدين نزديك مثل بريتانيا و فرانسه حساب نشده است.) اين احتمال بسيار قوي است كه كره شمالي در شروع برنامه توليد سلاح هسته اي رژيم ايران كمك كرده است. اگر اين چنين است، براي چه مدتي يك چنين شركات شيطاني ادامه داشته است؟روحاني رفيق شفيق رفسنجاني بود او بدون شك دقيق ترين فرد براي پاسخ دادن به سؤالات برنامه‌هاي مديريت پيشرفت (اتمي) است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به‌دنبال سؤال كردن آنها است و دولت اوباما از سؤال كردن آن پرهيز مي‌كند. »به قلم: علي الفونه ( Ali Alfoneh ) و رييول مارك جريچت ( Reuel Marc Gerecht ) همكاران ارشد در مؤسسه دفاع از دمكراسيها واشنگتن پست 10 فروردين 1394ـ 30 مارس 2015
« شرم الشيخ، مصر- اجلاس دو روزه سران عرب درحالي در روز يكشنبه به پاپان رسيد كه شركت كنندگان متعهد به شكست شورشيان شيعه تحت الحمايه رژيم ايران در يمن شده و بطور رسمي از طرح تشكيل نيروي مشترك عربي پرده برداشته و براي برخورد خطرناك احتمالي بين متحدين عرب ايالات متحده و تهران، بدنبال نفوذ رو به افزايش رژيم ايران در منطقه، زمينه سازي كردند. رهبران كشورهاي عربي با تغيير موضوع جلسه تلاش كردند در سخنراني هاي خود مكررا تهديدي را كه متوجه منطقه اي شده است كه بعنوان منطقه عربي شناخته مي شود را در مركز توجه قرار دهند.آنها اين تهديد را حركتي از طرف خارجي ها و يا گروههايي كه از بيرون عمل عمل مي كنند تا فرقه گرايي، قوم گرايي و يا دشمني هاي مذهبي را در ميان كشورهاي عربي شعله ور كنند، مي ناميدند كه اشاره اي ضمني به رژيم ايران مي باشد كه در چند سال اخير تلاش كرده است كه جا پاي خود را در عراق، سوريه، لبنان و اكنون در يمن مستحكم كند.در اطلاعيه نهايي اجلاس سران اشاره غير واضح مشابهي به همين مسئله شده بود اما رئيس اتحاديه عرب، نبيل العربي در كنفرانس مطبوعاتي خود كه بعداز اجلاس برگزار شد مشخصا بر اين مسئله انگشت گذاشت و به رژيم ايران بخاطر آنچه وي آنرا دخالت در امور چندين كشور مي ناميد حمله كرد. قطعنامه اجلاس سران گفت نيروي دفاعي مشترك عربي كه اخيراً تشكيل آن علني شده است، به درخواست هركدام از كشورهاي عربي كه با تهديد امنيت ملي مواجه است، در خاك آن كشور مستقر خواهد شد و از اين نيروي همچنين براي جنگ بر عليه گروه هاي تروريستي استفاده خواهد شد. ... عربستان سعودي و متحدين او در خليج نگران آن هستند كه توافقنامه اتمي بين واشنگتن و تهران دست رژيم ايران در تقويت نفوذ خود در كشورهايي مثل سوريه، لبنان، عراق، بحرين كه تحت سلطه سني ها مي باشد ولي داراي اكثريت شيعه مي باشد را باز خواهد گذاشت. آنها بر اين باورند كه كمپين حملات جنگي هوايي در يمن و نيروي مشترك عربي آنها را قادر خواهد ساخت كه در برابر آنچه آنها آنرا بعنوان قلدري رژيم ايران مي بينند، بايستند. ايالات متحده در تلاش است كه اين كشورها را مطمئن سازد كه توافقنامه اتمي به اين معني نيست كه واشنگتن آنها را رها كرده است اما آنها همچنان مظنون باقي مانده اند ...رياض ياسين، وزير خارجه يمن در يك كنفرانس مطبوعاتي در روز يكشنبه گفت كمپين حملات هوايي كه با كد عمليات توفان قاطع شناخته مي شود، مانع از آن خواهد شد كه شورشيان بتوانند از جنگ افزاري كه به غنيمت گرفته اند براي حمله به شهرهاي يمن استفاده كنند و كشور همسايه، عربستان سعودي را با موشك هدف قرار بدهند. اين كمپين همچنين مسير پشتيباني شورشيان توسط رژيم ايران را قطع خواهد كرد. ياسين گفت متخصصين نظامي تصميم خواهند گرفت كه آيا نيروي زميني نياز ميشود و وقت آن چه موقع خواهد بود. اوگفت اين يك عمليات جامع است ... رژيم ايران حملات هوايي بر عليه متحدين يمني خود را محكوم كرده است ولي تاكنون هيچ پاسخ نظامي به آن نداده است. ... مقامي از كشورهاي خليج گفت رژيم ايران براي اولين بار در مدت بسيار طولاني با يك حمله متقابل مواجه مي شود. اين رژيم انتظار آن را نداشته است كه كشورهاي پادشاهي مانند عربستان آنقدر جرأت داشته باشند كه با اين كشور رويارويي كنند. مقامي كه بشرط ناشناس ماندن صحبت ميكرد، ...گفت حملات هوايي تحت رهبري عربستان سعودي طرح بازي آنها با حوثي ها را پاره پاره كرد ...در نشست پاياني اجلاس سران، العربي گفت كمپين حملات هوايي تحت هدايت عربستان سعودي تا هنگام عقب نشيني تمامي شبه نظاميان حوثي و تحويل دادن سلاحهايش و تا هنگام بازگشت به يمني قوي و متحده، ادامه پيدا خواهد كرد ...العربي گفت ...آماده سازيهاي نيروي مشترك تحت حمايت كويت بعنوان رئيس قبلي اجلاس اتحاديه عرب، مصر بعنوان رئيس فعلي اجلاس اتحاديه عرب و مراكش بعنوان رئيس بعدي اجلاس اتحاديه عرب انجام خواهد شد. العربي گفت اين پاسخ مهم و مناسبي از طرف اتحاديه عرب براي ناآرامي بي سابقه و تهديد هايي است كه جهان عرب از آن رنج مي برد.سامح شكري وزير خارجه مصر طي يك كنفرانس مطبوعاتي گفت يك اراده سياسي براي تشكيل اين نيرو وجود دارد ... مقامات نظامي و امنيتي مصر گفته اند كه نيروي پيشنهادي مي تواند نيروي بالغ بر 40 هزار نيروي نخبه كه توسط جت هاي جنگنده، كشتي هاي جنگي و زرهي سبك پشيباني ميشوند، باشد. و مقر مركزي آن در قاهره و يا رياض پايتخت عربستان سعودي خواهد بود. بهرحال، بعيد است كه هر 22 كشورهاي عضو اتحاديه عرب كه اغلب بعضي از آنها در اتحاديه عرب سركشي مي كنند، به نيروي مشترك پيشنهاد شده بپيوندند. ....دولت شيعه ي عراق كه متحد نزديك كشور غير عربي ايران مي باشد، بارها گفته است كه زمان بيشتري براي بحث و گفتگو پيرامون نيروي پيشنهاد شده نياز است.سرتيپ ژنرال احمد بن حسن اسيري به خبرنگاران گفت اكنون در چهارمين روز، كمپين حملات هوايي تحت رهبري عربستان سعودي شورشيان حوثي ها را از پايگاه هاي هوايي مورد چالش بيرون رانده است. حملات هوايي اهداف حوثي ها را در تمامي روز يكشنبه هدف قرار داد، شامل پدافند هوايي، انبارهاي مهمات و تسليحات سنگين و خودروهايي كه شورشيان از نيروهاي دولتي به غنيمت گرفته اند. او دريك كنفرانس مطبوعاتي در رياض گفت عمليات ائتلاف در روزهاي آينده فشارها بر شبه نظاميان حوثي را با هدف قرار دادن آنها افزايش خواهد داد. ...ديگر بيشتر از اين جاي امني براي شبه نظاميان حوثي در يمن باقي نخواهد ماند. او در روز شنبه گفت حملات هوايي موشك هاي اسكاد را در يمن هدف قرار داده است و اغلب سكوهاي پرتاب اين موشك ها را ويران كرده است. اگر چه او هشدار داد كه شورشيان مي توانند موشك هاي بيشتري داشته باشند.»خبرگزاري آسوشيتدپرس 11 فروردين 1394 ـ 31 آوريل 2015
« رژيم ضد بشري آخوندي بعد از شكست در جنگ ايران و عراق، از ربع قرن پيش، و با استفاده از تجربياتش در شكل دادن حزب الله لبنان، در صدد بر آمد كه با توجه به بافت مذهبي يمن يك گروه مزدور در اين كشور سازمان داده تا به مثابه سكوي پرشي براي دست اندازي به يمن و شبه جزيره عربستان مورد استفاده قرار دهد. رژيم آخوندي طايفه حوثي را كانديد مناسبي براي سازمان دادن چنين جرياني تشخيص داد و از همان زمان آنها را به خدمت خود گرفت:1- رژيم از سال1370 (1991) حسين الحوثي برادر بزرگتر عبدالملك الحوثي رهبر كنوني اين جريان را به خدمت خود گرفت. او به كمك رژيم "حزب حق" را در يمن تأسيس كرد و در سال1993-در انتخابات شركت كرد و به عضويت پارلمان يمن درآمد. طبق طرح رژيم اين جريان تا قبل از شكل گرفتن و قدرتمند شدن از رويارويي با حكومت يمن خوداري مي¬كرد و خود را هم جهت با آن نشان مي داد.2- حسين حوثي در سال1376 (1997) به دستور رژيم از حزب حق جدا شد و گروهي را تحت عنوان «جمعيت جوانان مؤمن» با الگوي حزب الله لبنان تشكيل داد كه بعداً نام انصارالله بر آن گذاشته شد. اين گروه امروز به عنوان مزدور سپاه پاسداران و نيروي قدس پايتخت يمن و بخشهاي وسيعي از آن را اشغال كرده و به سركوب و كشتار مردم اين كشور مشغول است.3- رژيم بعد از 11سپتامبر 2001 به «جمعيت جوانان مؤمن» سمت ضد آمريكائي داد و در عين حال به مخالفت با دولت يمن پرداخت. در سال1382 گروهي از اعضاي «جمعيت جوانان مؤمن» بازداشت شدند و به درگيري نظامي با دولت پرداختند. حسين الحوثي در سال2004 در جنگ با دولت يمن كشته شد.4- حسين الحوثي و برادرش عبدالملك الحوثي و پدرش بدرالدين الحوثي در اوايل دهه80 بيش از يكسال در ايران و در قم تحت آموزشهاي ديني و سياسي و امنيتي و تروريستي قرار داشتند و پس از آن نيز به طور مستمر به ايران رفت و آمد مي كردند. بنا به گزارشهاي دروني نيروي قدس عبدالملك الحوثي به مذهب شيعه 12 امامي گرويده اما به توصيه رژيم از اعلام اين مسأله خوداري مي كند تا در ميان شيعيان زيديه در يمن منزوي نشوند.5- در سالهاي گذشته، يكي از طرحهاي نيروي قدس براي بازكردن راه ورود به يمن فعال كردن هلال احمر رژيم بود تا در پوش كمكهاي انساندوستانه و ايجاد بيمارستان و رساندن كمكهاي دارويي بتواند راه ورود رژيم به اين كشور را باز كند. از اين طريق تلاش كرد افرادي را براي شبكه هاي تروريستي خود عضوگيري كند.6- در حال حاضر نيروي قدس سپاه پاسداران، طرف حساب اصلي يمن در درون رژيم آخوندي است و ستاد اصلي فرماندهي و پشتيباني از جنگ در يمن در نيروي قدس تشكيل شده است. علاوه بر آن مجمع جهاني اهل بيت، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، جامعه المصطفي، با حوثي ها از نزديك رابطه دارند و به آنها كمك مي كنند.7- شمار زيادي از افراد حوثي از سالها پيش در جامعه المصطفي در قم آموزش مي بينند. يك آخوند يمني به نام عصام العماد مسئوليت حوثي ها را در قم به عهده دارد. عصام العماد توسط رژيم از مذهب تسنن به شيعه گرويده است!! او خطوط ديكته شده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مجمع جهاني اهل بيت و ديگر ارگانهاي صدور بنيادگرايي رژيم را در مصاحبه با شبكه هاي ماهواره يي عربي وابسته به رژيم تكرار مي كند.8- رژيم آخوندي رابطه نزديكي بين«جمعيت جوانان مؤمن»با حزب الله لبنان برقرار كرده است وتلاش مي كند عبدالملك الحوثي را به عنوان حسن نصرالله يمن جا بيندازد. برخي ازافراد حوثي توسط نيروي قدس دردره بقاع لبنان و درعراق آموزش مي بينند.9- با شروع انقلاب مردم يمن، رژيم آخوندي با تمام قوا به تقويت، تسليح و گسترش و آموزش حوثي ها در يمن پرداخت. آموزش نيروهاي آنها در خود يمن صورت مي گيرد.10- حسين و عبدالملك الحوثي در درون انصارلله از خميني و خامنه اي به عنوان رهبر و امام ياد مي¬كنند و پيامها و سخنرانيهاي آنها و همچنين حسن نصرالله را در يمن توزيع مي كنند.11- همزمان با سازمان دادن حوثي ها رژيم آخوندي در روز 14تير 1374 (5ژوئيه 1995) يك قرارداد فرهنگي بين ايران و يمن به امضا رساند كه زمينه هاي عملي گسترش بنيادگرايي و تروريسم را فراهم مي كرد. در يك سند دروني از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به تاريخ 21اسفند 1374 تصريح شده است: «باتوجه به اوضاع و شرايط جديد حاكم بر يمن و تمايل مسؤلان اين كشور به بسط و گسترش روابط همه جانبه با جمهوري اسلامي ايران و حضور شيعيان زيدي و امضاي موافقت نامه فرهنگي بين تهران و صنعا ، اهميت زيادي دارد كه جمهوري اسلامي حضور فعالي در يمن داشته باشد...».12- در شهريور1393 پاسدار عليرضا زاكاني عضو مجلس ارتجاع و رئيس سابق بسيج دانشجويي و از نزديكان خامنه اي، از نقش رژيم آخوندي در وقايع يمن وطرح اين رژيم براي صدور بنيادگرايي وتروريسم به تمامي منطقه تحت عنوان «سيستم يكپارچه‌سازي مسلمانان توسط انقلاب اسلامي» پرده برداشت. وي گفت: «در يمن حادثه¬يي عظيمتر و بزرگتر از لبنان در حال وقوع است؛ از 20استان يمن 14استان در دست انقلابيون يمن است و 90درصد صنعا نيز همين‌طور... با اين كار تمام معادلات را برهم زده‌اند؛ پس ازپيروزي در يمن به‌طور حتم نوبت عربستان است زيرا اين دو كشور حدود دو هزار كيلومتر مرز مشترك داشته و از طرفي نيز امروز دو ميليون نفر اسلحه به دست سازمان‌يافته شده در يمن وجود دارد.... امروز انقلاب اسلامي سه پايتخت كشورهاي عربي را دراختيار دارد و تا چندوقت ديگر صنعا را نيز گرفته و سيستم يكپارچه‌سازي مسلمانان را اجرايي خواهد كرد».شوراي ملي مقاومت ايران-كميسيون امنيت و ضد تروريسمشوراي ملي مقاومت ايران-كميسيون امنيت و ضد تروريسم9 فروردين 1394 ـ29 مارس 2015
« مجري تلويزيون التغيير: محمد طه حمدون، سخنگوي جنبش مردمي تأكيد كرد نبرد تكريت، كه شبه نظاميان شركت ائتلاف بين‌المللي را در آن رد كرده بودند، سخت‌ترين شكست را متحمل شدند. وي افزود كه همه طرحهايي ريخته شدن از سوي شبه نظاميان نه بر پايه جنگ واقعي بلكه بر اساس عقب‌نشيني بوده است.محمد طه حمدون: امروز ما در پارلمان در اظهارنظر برخي از پارلمانترها و برخي از فرماندهان امنيتي همراه با شبه نظاميان را شنيدم كه آمريكا را متهم مي‌كنند كه از تشكيلات داعش حمايت مي‌كنند. با اين همه ما مي‌گوييم در نبردي كه شبه نظاميان به خودشان مي‌باليدند و نمي‌خواستند ائتلاف بين‌المللي در آن شركت كند. سخت‌ترين شكست را متحمل شدند، بسياري از آنها كشته شدند و در آن وضعيت گرفتار شدند. بنابراين ما امروز فكر مي‌كنيم كه اين شبه نظاميان درمانده شده‌اند و حتي اظهارنظر هادي العامري در نبرد تكريت، اين بود كه يك استراتژي پايه‌ريزي مي‌كنند كه عناصر تشكيلات داعش عقب‌نشيني كنند و نه اين كه طرحي برپايه جنگ باشد و در عمل بسياري از مناطقي كه ادعا كردكه آزاد كرده است، تنها بيرون كشيدن (تشكيلات داعش) بوده است. من فكر مي‌كنم كه شبه نظاميان ذليل شدند و لاف و گزافه گوييها و باليدن به قاسم سليماني درهم شكسته شد، به‌طور واقعي اين غرور و سرمستي از هم فروپاشيد و در كنار ديوارهاي تكريت فروريخت . ما مي‌گفتيم اين ادعا در مورد پيروزي متلاشي و شكست خواهد خورد و به پايان مي‌رسد و چرا كه طرحهاي ستم و ويراني و فاسد و بلعيدن كامل عراق بودند.....محمد طه حمدون: (رژيم) ايران، قاسم سليماني با طرحهاي برنامه‌ريزي شده خود حاكم فعلي در عراق مي‌باشند. اين بالاترين حرف در مورد عراق است . بنابراين اعراب بايد يك توفان جديد در عراق و سوريه ايجاد كنند . امروز اين دخالتها در همه پهنه‌هاي صورت مي‌گيرد. دخالت كشورهاي عربي براي مبارزه با تروريسم و تثبيت حقوق اعراب در اين مناطق براي متوقف كردن توسعه (رژيم) ايران است. امروز اگر بهانه (رژيم) ايران، جنگ با تروريسم است، (رژيم) ايران مادر و پدر تروريسم است و طبعاً او اين شبه نظاميان را براي ما صادر كرده است ...بنابر‌اين راه‌حل حضور يك نيروي عربي در اين مناطق است و ائتلاف بين‌المللي هم به‌همراه دارد و اگر در عراق وارد شود، همه ما در اين مناطق همراه آن خواهيم بود واين بحران پايان خواهد يافت . تروريسم، بنيادگرايي و همه خشونتي كه ما شاهد آن هستيم، تمام مي‌شود و (رژيم) ايران را ...در جاي خودش مي‌نشانيم. بنابراين فكر مي‌كنم كه امروز نقش اصلي را درمتوقف كردن اين صحنه جاري در عراق و سوريه، اعراب به عهده‌دارند. بيش از 4سال در سوريه و 2سال در عراق، سنيها در معرض سركوب، كشتار، به حاشيه رانده شدن، دستگيري و حذف شدن از حضور سنيها در اين مناطق هستند. امروز از اعراب خواسته مي‌شود كه ايستادگي كنند، همان‌طور كه در يمن ايستادگي كردند. امروز همه نسبت به اين خوش‌بين هستند و هم‌چنين ما كه در عراق هستيم و همه سنيها به نقش فعال اعراب در عراق و سوريه چشم دوخته‌اند چرا كه ايران تنها زبان زور را مي‌فهمد....سنيها در لبنان و به‌طور عام در منطقه، احساس شور و شعف مي‌كنند، به‌خاطر اين كه بيداري واقعي اعراب كه با تاخير انجام شد و البته بهتر از نبودن آن است. فكر مي‌كنم (رژيم) ايران به دام افتاد. (رژيم) ايران به‌دنبال توسعه‌طلبي منطقه‌يي و بين‌المللي بود و امروز همه شك وترديدها از بين رفت و اين نظريه كه (رژيم) ايران دنبال توسعه‌طلبي در منطقه است، ثابت شد . اظهارنظر اردوغان هم در همين رابطه روشن بود.»
« تيتر صحبتهاي برخي از رهبران كشورهاي عربي :عبدالفتاح السيسي رئيس‌جمهور مصر: آينده ملتها مرهون تصميماتي است كه ما اتخاذ مي‌كنيم.ملك سلمان بن عبدالعزيز: امروز براي خروج از بحرانهايي كه بسياري از كشورهاي عربي از آن رنج مي‌برند جمع شده‌ايم. كشورهاي شوراي همكاري خليج در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور هادي جلسه سران را در رياض تشكيل مي‌دهد . عمليات توفان قاطع تا رسيدن مردم يمن به امنيت و ثبات ادامه مي‌يابد . آفت تروريسم تجاوزاتي است كه امت عربي با آن روبه‌رو است .خواستار پايان دادن به درد و رنجهاي مردم سوريه هستيم.رئيس‌جمهور يمن: از همدردي و كمك شما به مردم يمن و اتحاد آن تشكر مي‌كنم. راه‌حل گفتگو را طي كرديم ولي حوثيون در مقابل مردم با نيروي سلاح ايستادند و مراكز فرماندهي دولت را محاصر كردند و مؤسسات را مختل نمودند. مردم يمن در مقابل دشمنان و كودتا در ساير استانها ايستادند. از مردم يمن درخواست مي‌كنم كه حول قانون اساسي مشروع جمع شوند. خواستار استمرار عمليات توفان قاطع تا رسيدن به اهدافش هستيم.نبيل العربي دبيركل اتحاد عرب: برقراري صلح عادلانه و همه‌جانبه درخطر خواهد بود اگر شوراي امنيت دست به‌كار نشود. از ابتكارعمل توفان قاطع كه در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور مشروع يمن اتخاذ شده است حمايت مي‌كنيم .ليبي در معرض هرج ومرج است و رسيدن به راه كارهاي مسالمت‌آميز با مشكلاتي مواجه است ....بان كي‌مون دبيركل سازمان ملل: اسراييل را فرا مي‌خوانم كه به اشغالگري 50ساله خاتمه بدهد و از فلسطينيان مي‌خواهم كه به دسته بنديهاي خود خاتمه بدهند .طرفهاي مختلف در ليبي را به گفتگو فرا مي‌خوانم . از رهبران عراق مي‌خواهم كه براي آشتي ملي تلاش كنند .تقدير مي‌كنم از اتحاديه عرب كه از عراق درجنگش عليه تروريزم حمايت كرده است. از اين كه جامعه جهاني نتوانسته است در بحران سوريه به راه‌حل برسد احساس شرم مي‌كنيماياد بن امين دبيركل كنفرانس همكاري اسلامي : قدرت امت اسلامي در وحدت آنهاست . بنيادگرايي ريشه‌هاي سياسي داردتلاش كنيم كه براي حل بحرانهايي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجه مي‌شوند در اتحاد عرب هماهنگ كنيماحمد محمد الجروان رئيس پارلمان عربي: خيلي از كشورهاي ما با عمليات تروريستي بزدلانه مواجه است .پارلمان عربي از دخالت فوري رهبران عرب براي حل اين مشكلات كشورهاي عربي حمايت مي‌كند . حوثي‌ها همه مرزها را در نورديدند و بر مردم برادر يمن با حمايت خارجي تجاوز كردند .پارلمان عربي در كنار عربستان سعودي براي تامين امنيت يمن است .ما از دفاع مشترك كشورهاي عربي براي دفاع از كشورهايمان حمايت مي‌كنيم .اقدامات اسراييل در سرزمينهاي اشغالي و به‌خصوص در قدس شريف را محكوم مي‌كنيم. مردم عرب از ايران مي‌خواهند كه به اشغال سه جزيره عربي خاتمه بدهد و از دخالت در كشورهاي عربي دست‌بردارد.حمد بن عيسي آل خليفه امير بحرين : مهمترين چالشي كه كشورهاي عربي با آن مواجه هستند، موضوع يمن است برادرمان ملك سلمان به خواسته رئيس‌جمهور يمن پاسخ داده تااينكه امنيت را به يمن بازگرداند و اين مسئوليت بر شانه‌هاي همه ماستاين تحرك نشانه اي از پشتيباني كشورهاي عربي از دولت مشروع يمن مي‌باشد .اين اقدام بعد از اين كه همه تلاشها براي مهار كردن بحران مورد استفاده قرار گرفت ولي جواب نداد، به اجرا درآمد .ما خواستار امنيت و ثبات منطقه هستيم تأكيد مي‌كنيم كه اين كنفرانس يك نيروي نظامي مشترك عربي را تشكيل بدهد و ماموريتش دخالت فوري براي تامين امنيت كشورها باشدما با گسترش سلاحهاي كشتارجمعي درخاورميانه مخالف هستيم و با تندروي مذهبي و تروريزم مخالف هستيم . مردم فلسطين حق دارند كه دولت مستقل خودشان را داشته باشند و قدس شرقي پايتخت آنها باشد ...در سوريه و عراق برحق مردم بدون دخالت نيروهاي خارجي تأكيد مي‌كنيم . امت ما با چالشهاي بزرگي مواجه است لذا در مقابل آن بايد قدرتي وجود داشته باشد كه بتواند پاسخگو باشدعمر بشير رئيس‌جمهور سودان: سودان از هر تلاشي كه باعث فعال كردن كار مشترك عربي بشود استقبال مي‌كند .چالشي كه با آن مواجه هستيم تروريزم است كه گسترش نيز يافته است . تعدادي از كشورهاي عربي با درگيريها و دسته بنديهاي داخلي مواجه هستند و برخي از گروهها با كمك برخي كشورها از اين وضعيت سوء‌استفاده كرده‌اند .وضعيت در عراق را مي‌بينيم كه اميدواريم دولت عراق بر تمامي خاك عراق كنترل داشته باشد و همه احاد ملت در بازسازي كشور شريك باشند . سودان نسبت به وضعيت مردم سوريه نگران است. سودان با جديت وضعيت يمن برادر را دنبال مي‌كند. ..سودان فعالانه در عمليات توفان قاطع شركت داردو از امنيت عربستان حمايت مي‌كند .حمايت نامحدود مان از ائتلاف ده گانه درعمليات توفان قاطع را اعلام مي‌كنيم.» تلويزيون الجزيره 8 فروردين 1394 ـ 28مارس 2015 آسوشيتدپرس : پرزيدنت حاضر به جنگ يمن شورشيان شيعي را "دست نشاندگان رژيم ايران "خواند « پرزيدنت منصور هادي روز شنبه شورشيان شيعي را که وي را مجبور به فرار از کشور نمودند"دست نشاندگان ايران "خواند و جمهوري اسلامي ايران را مستقيماً مقصر بحران آنجا دانست و درخواست نمود حملات هوايي عليه مواضع شورشيان تا زمانيکه تسليم شوند ادامه يابد. پيش از آن ساير رهبران از جمله رهبران مصر، عربستان و کويت به‌طور کنايه آميزي به ايران در افتتاحيه اجلاس عرب در شرم الشيخ مصر در درياي سرخ، اشاره کرده بودند. آنها ايران شيعه را به‌خاطر دخالت در امور کشورهاي عرب مورد انتقاد قرار دادند. رئيس‌جمهور مصر عبدالفتاح السيسي بدون ذکر نام ايران گفت "بيماري را در اين نهاد گسترش مي‌دهد ". پرزيدنت يمن عبد ربه منصور هادي به‌طور مستقيم ايران را در اظهارات خود به چالش کشيد. وي همچنين از هواداران خود خواست به‌طور مسالمت آميزي عليه شورشيان شيعي معروف به حوثي بپا خيزند. وي گفت حملات هوايي صورت گرفته توسط عربستان سعودي و متحدان آن عليه حوثيها قبل از اين كه آنها سلاحهاي متوسط و سنگين خود را تحويل دهند، نبايد متوقف شود، سلاحهايي که از انبارهاي ارتش از سراسر کشور غارت کرده‌اند. ...ازسخنرانان اجلاس پادشاه عربستان سعودي ملک سلمان بود که گفت حمله نظامي به يمن قبل از اين‌که امنيت و ثبات باز نگردد، متوقف نخواهدشد. السيسي بعد از قطعنامه‌اي که توسط وزراي خارجه عرب روز پنجشنبه براي تشکيل يک نيروي نظامي عربي به تصويب رسانده بود گفت، جهان عرب با تهديدات بي‌سابقه‌يي مواجه است....»خبرگزاري آسوشيتدپرس8 فروردين 1394 ـ 28مارس 2015سخنراني عبد ربه منصور هادي در شرم الشيخ «با تشكر از مصر برادر به خاطر دعوت ما به اين اجلاس. من امروز از يمن مجروح مي آيم تا در اجلاسي عربي شركت كنم . من براي حضور شخصي به اين اجلاس نيامده ام بلكه بعنوان حضور يمن با مشروعيت قانوني اش در اين اجلاس شركت كرده ام تا صداي مردم يمن را به امت عرب برسانم. ... من به دنبالچه هاي ايران و بازيچه هاي آن و كساني كه با اين رژيم اند مي گويم ، شما بوديد كه يمن را با كينه سياسي و بحران سازيهاي منطقه اي منهدم كرديد. . وكساني كه فكر مي كنند با سخنراني هايشان مي توانند كشورشان را بسازند هزار بار اشتباه مي كنند. اين شما بوديد كه حاكميت يمن را نقض كرديد و شما مسؤل تمامي رويدادهاي كه اتفاق افتاده و خواهد افتاد هستيد. من به ادامه عمليات توفان قاطع دعوت ميكنم تا اينكه اين باندها تسليم شوند و از تمامي استانهايي كه به اشغال خود در آورده اند بيرون بروند. دواير دولتي و پادگانها را تخليه كنند و تمامي تسليحات سنگين و نيمه سنگين را تحويل دهند... در اين اجلاس همبستگي خود را با فلسطين و مردم آن اعلام مي كنيم و خواهان احقاق حقوق عادلانه و ايجاد دولت مستقل آن با پايتخت بيت المقدس هستيم....»تلويزيون الجزيره8 فروردين 1394 ـ 28مارس 2015سخنراني پادشاه عربستان سعودي در اجلاس شرم الشيخ« مقدمه : تشكر از مصر ، حكومت و مردم مصر به خاطر پذيرايي و تشكيل اين اجلاس. چند روز پيش اين شهر شاهد يك اجلاس جهاني اقتصادي بود و همه حمايت جهاني و منطقه اي از مصر را ديدند، امروز در زمينه سياسي و امنيتي مي خواهيم با تهديدات منطقه مقابله كنيم. واقعيت دردناكي كه در منطقه عرب وجود دارد جنگ هاي داخلي و خونريزي تيجه فرقه گرايي و دخالت كشورهاي منطقه در منطقه ما و منطقه عربي براي مخدوش كردن امنيت و ثبات كشورهاي ماست.يمن : شوراي همكاري خليج فارس به فراخوان عبد ربه منصور هادي پاسخ داد تا اجلاس مذاكرات صلح يمن در رياض تشكيل شود. ادامه اغتشاشات حوثي ها با حمايت كشورهاي منطقه و گسترش كنترل اين كشورها در يمن و تبديل يمن به محل نفوذ خود باعث شد كه كشورهاي برادر و دوست اقدام به عمليات توفان قاطع بزنند. اقدامات حوثي ها تهديد بزرگي براي امنيت و ثبات منطقه و جهان ايجاد مي كرد. ... عمليات توفان قاطع ادامه خواهد يافت تا اهدافش محقق شود. ...فلسطين: موضوع فلسطين در صدر موضوعات عربستان سعودي است . اين حق فلسطين است كه دولتي مستقل با پايتخت بيت المقدس را تشكيل دهد . جامعه جهاني مي بايست طرح صلح عربي را براي حل مشكل فلسطين بكار گيردسوريه : هنوز مردم سوريه در شهرها و روستاهاي اين كشور هدف بمباران و گازهاي سمي و بشكه هاي انفجاري قرار مي گيرند. و راه حل مسالمت آميز در سوريه مي بايست بر اساس معاهده ژنو-1 انجام شود. نمي توانيم تصور كنيم كسي كه دستش در خون مردم سوريه است در روند صلح سوريه شركت داشته باشد.ليبي: ما هنوز نگران وضعيت در ليبي هستيم .اتمي : در رابطه با سلاح اتمي و كشتار جمعي موضع عربستان روشن و ثابت است . فراخوان مي دهيم كه در خاور ميانه سلاح اتمي و كشتار جمعي نبايد وجود داشته باشد...تلويزيون الجزيره8 فروردين 1394 ـ 28مارس 2015
« با سقوط هواپيماي شركت هوايي "جرمن وينگز" و بحثي كه درباره شيوه باز كردن در كابين خلبان در هواپيماهاي بزرگ "ايرباس" پيش آمده، نظرها به شيوه باز و بسته شدن در كابين خلبان جلب شده است.در كابين خلبان هواپيما از داخل با يك چفت بسته مي‌شود. امروزه در كابين خلبان را از بيرون هم مي‌توان باز كرد، اما براي اين كار خدمه هواپيما يك كد دارند كه بايد فقط نزد خودشان باشد و مسافران به آن دسترس ندارند.امكانات ايمني هواپيماها، به‌ويژه پس از انفجارهاي مهيب ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پيچيده‌تر و مجهزتر شده است. باز و بسته كردن در كابين خلبان ديگر به راحتي گذشته نيست وتنها با دادن كد رمز امكان‌پذير است. امروزه در هواپيماهاي مدرن شيوه‌هاي گوناگوني براي بستن دركابين خلبان وجود دارد: نخست آن كه خود در از جنس محكمي است كه با سه قفل الكتريكي بسته مي‌شود. بالاي در يك روزن "چشمي" هست كه از درون كابين مي‌توان بيرون را ديد زد. به‌علاوه خلبان و دستياران او در كابين مي‌توانند از طريق دوربين ويديو در جريان اوضاع بيرون و بخش مسافران قرار گيرند. از درون كابين با سه دكمه "عادي" ، "بسته" و "باز" مي‌توان در ورودي را كنترل كرد. افزون بر اين، در كابين و كنار دست خلبان، يك صفحه كنترل هست با تعدادي شاسي و دو چراغ سبز و قرمز. خلبان با گوشي تلفن مي‌تواند با خدمه هواپيما صحبت كند. به‌علاوه يك اهرم احتياط هست براي مواقع اضطراري. و دست آخر دستگاه حساسي كه هرگونه فشار خارجي را به خلبان يا افراد درون كابين اطلاع مي‌دهد.محافظت از سرنشينان كابين- در حالت عادي خلبان و دستيار او در كابين هستند و در بسته است. در اين مواقع نمي‌توان در را از بيرون باز كرد و وارد شد. اگر دكمه روي حالت "عادي" باشد، به‌معناي اين است كه در چفت است اما سه قفل الكتريكي روي در فعال نيستند. چنان‌چه يكي از خدمه هواپيما بخواهد وارد كابين شود، بايد اول به خلبان تلفن كند و سپس با ضربه‌اي به او خبر دهد كه پشت در منتظر است. خلبان دكمه در را روي "باز" قرار مي‌دهد و عضو تيم پرواز مي‌تواند داخل شود. بلافاصله پس از ورود او در دوباره روي حالت "عادي" قرار مي‌گيرد. اگر كسي قصد داشته باشد بدون تلفن قبلي و با فشار وارد كابين شود، خلبانها بلافاصله متوجه حالت غيرعادي مي‌شوند و دكمه را روي حالت "بسته" قرار مي‌دهند؛ سه قفل الكتريكي به شكل خودكار فعال مي‌شود و اين ورود را براي افراد غيرمجاز ناممكن مي‌كند.امكان دسترسي به خلبان - ممكن است مواردي اورژانس پيش بيايد، مثلاً وقتي كه خلبان هواپيما حال بدي پيدا كند يا بيهوش شود، و لازم باشد كه خدمه بتوانند وارد كابين شوند. در اين حالت خدمه كابين يك كد يا رمز عبور دارند كه با تايپ كردن آن روي دستگاهي در كنار در،روي قفل به‌طور خودكار علامت "باز" ظاهر مي‌شود. دراين لحظه در درون كابين ناخدا از موضوع باخبر مي‌شود. اما اگر به هر دليل نتواند واكنشي نشان دهد، پس از ۳۰ ثانيه قفل در تنها به مدت ۵ ثانيه برداشته مي‌شود و همكار مربوطه مي‌تواند وارد شود و كار خود را انجام دهد. در صورتي‌كه خلبان مشكوك شود كه كسي به‌صورت غيرمجاز قصد ورود دارد، مي‌تواند با زدن روي دكمه "بسته" در را دست‌كم براي ۵ دقيقه مسدود نگه دارد تا كسي وارد نشود. اين مدت در هواپيماهاي مدرن بيشتر هم شده است تا ازهرگونه اقدامي براي ورود غيرمجاز به كابين هدايت هواپيما جلوگيري شود.»سايت راديو آلمان6 فروردين 1394 ـ 26مارس 2015
یکشنبه, 02 فروردين 1394 ساعت 00:13

حاصل آرزوها و وعده‌ها، پس از یک سال

گسترش فقر و تنگدستی در سایه سیاه رژیم آخوندیدر پایان سال93، نگاهی به بیلان دیکتاتوری ولایت‌فقیه و تراز سود و زیان آن، می‌تواند شمایی از سال پیش رو را ترسیم کند. کوتاهترین راه برای رسیدن به جواب این سؤال، یادآوری اظهارات سران رژیم در ابتدای سال93 می‌باشد که هر یک چه هدفی و چه نقشه مسیری را برای سال آینده اعلام کردند، تا بر اساس آن بسنجیم که چقدر در نیل به این هدف موفق بوده یا نبوده‌اند.ولی‌فقیه ارتجاع در پیام نوروزی خود، سال93 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی» اعلام کرد. در مورد فرهنگ، ایادی خود رژیم بارها به شکست رژیم اعتراف کرده‌اند؛ در مورد اقتصاد، خود خامنه‌ای در همان پیام نوروزی سال گذشته بر اقتصاد مقاومتی که یک ماه پیش از آن اعلام کرده بود، تأکید ورزید. جدای از آن که وضعیت معیشت 80میلیون ایرانی گواه زنده معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است، آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان خامنه‌ای نیز در معنی آن تصریح کرد «چه اشکالی دارد، روزی یک وعده غذا بخوریم». وی در مورد پوشالی بودن شعار «اقتصاد مقاومتی» هم گفت: «من نمی‌دانم چرا بعضی وقتها حرف فقط از دهن در می‌آید و تو فضا پخش می‌شود و می‌رود، جزو هوا می‌شود؟!» (نماز جمعه تهران ـ 10بهمن 93).اما حرف آخر در این مورد را، یکی از مهره‌ها و تئوریسینهای باند خامنه‌ای، به‌نام حسن رحیم‌پور ازعذی در انتهای سال93 با وضوح تمام بیان کرد و گفت: «همه فهمیده‌اند رهبری هر سالی را که اسم می‌گذارند، معنی‌اش این است که آن سال آن کار نخواهد شد... وقتی ایشان می‌گوید اقتصاد مقاومتی، همه می‌فهمند امسال قرار است راجع به اقتصاد مقاومتی یک عالمه حرف بزنیم ولی هیچ کاری نکنیم...» (سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ـ 8اسفند 93).آخوند روحانی هم در پیام نوروزی سال93 خود، علاوه بر دعاوی مضحک همیشگی خود در زمینه اقتصادی، در مورد مسأله هسته‌یی که مورد تمرکز دولت اوست ادعا کرد: «ارّابه تحریم را متوقف کردیم و در سال جاری امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی (در زمینه هسته‌یی) دست‌یابیم».اکنون پس از یک سال همه به چشم می‌بینند که «ارابه تحریم» متوقف که نشده هیچ؛ بر تحریمها افزوده هم شده است و «پرونده هسته‌یی» در آستانه آخرین ضرب‌الاجل، هم‌چنان در بن‌بست کامل است. ظریف، وزیر خارجه روحانی نیز، در اواخر سال، تنها حاصل سیاست خارجی رژیم و ماراتون پایان‌ناپذیر مذاکرات هسته‌یی را چنین بیان کرد: «مذاکرات سالهای 2013 و 2014 دستاوردی برای دیپلوماسی در مقابل تقابل نظامی بود» (از نامه ظریف به 1+5 ـ تلویزیون رژیم ـ 4دی93). و اکنون این ولی‌فقیه نظام است که ضمن ابراز نگرانی صریح از عاقبت مذاکرات هسته‌یی، می‌نالد که: «می‌گویند دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستیم نه تغییر نظام... این در واقع همان تغییر نظام است» (سخنرانی خامنه‌ای در دیدار با خبرگان ـ 21اسفند 93). رفسنجانی نیز در پیام نوروزی سال 93 خود، تلاش کرد همه حرف و پیام خود را در این بیت از حافظ خلاصه و بیان کند که:«بر سر آنم که‌ گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید».روشن است که غصه رفسنجانی، وضعیت درهم‌شکسته رژیم و چشم‌انداز سرنگونی است، و «کار» مورد نظر او نیز تماماً به دولت روحانی بسته بود تا بلکه این دولت با به‌سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌یی و سرازیر کردن زهر هسته‌یی به کام ولی‌فقیه، بتواند نظام را به جاده اعتدال بیندازد و با قلاب کردن رژیم به سرمایه‌داری غربی، به رؤیاهای اکبرشاهی خود جامه عمل بپوشاند، اما پس از یک سال و نیم، اکنون این خود رفسنجانی است که ضمن ابراز یأس از روحانی که وعده‌هایی داده که ابزار اجرای آن را ندارد، به شکست تمام‌عیار پروژه روحانی اذعان می‌کند و می‌گوید: «دولتی آمده که فقط اجرای فرمان کارهای اجرایی را برعهده دارد. تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نیست» (روزنامه حکومتی آرمان – 24اسفند 93). فاشیسم مذهبی حاکم که در همه زمینه‌ها، جز شکست و ناکامی چیزی به دست نیاورده، به دود و دم تبلیغاتی غلیظ پناه برده و می‌کوشید چنین وانمود کند که اگر داخل کشور تا گردن در باتلاق بحرانها فرو رفته، اما در منطقه از لبنان و سوریه گرفته تا عراق و یمن، فتوحاتی همسنگ هخامنشیان داشته و بار دیگر مرزهای ایران را به دریای مدیترانه رسانده است. (آخوند سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران ـ تلویزیون رژیم ـ 20بهمن 93).اما سوزن را به بادکنک این فتوحات، نه بیگانه، بلکه یک آخوند ابله حکومتی فرو کرد که روز روشن و در انظار جهانیان، رؤیاهای ولایت‌فقیه در مورد احیای امپراتوری ایران باستان را به زبان آورده و گفت: «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و... جغرافیای ایران و عراق غیرقابل تجزیه است و... ما یا باید با هم بجنگیم یا یکی شویم». (علی یونسی، دستیار و مشاور ویژه روحانی ـ ۱۷ اسفند 93).توفانی که این اظهارات در کشورهای منطقه و حتی در عراق به‌پا کرد، چنان رژیم آخوندی را وحشت‌زده ساخت که از نمایندگان مجلس ارتجاع تا مهره‌ها و رسانه‌های باند ولی‌فقیه و تا قضاییه رژیم روی سر این شیخک ابله ریختند و او را به‌خاطر این فاشگویی و علنی کردن سودای خامی که آخوندها و پاسداران ارتجاع در خلوت خود نشخوار می‌کنند، به استنطاق و دادگاه کشاندند و او را به غلط‌کردم‌ گویی واداشتند. به‌لحاظ بحران درونی نیز، سال93، سال ویژه‌یی بود. چرا که جنگ قدرت درونی رژیم که با روی کارآمدن روحانی و در بن‌بست ماندن بحران هسته‌یی، اوجی بی‌سابقه یافته بود، از یک سو خامنه‌ای را ناگزیر کرد برای کنار زدن رفسنجانی که خیز ریاست خبرگان را برداشته بود، شیخ محمد یزدی علیل را از لب گور کشیده و بر مسند ریاست خبرگان بنشاند؛ اما حاصل کار این بود که برای اولین بار شقه (دو بر یک) مجلس خبرگان، حول محور رفسنجانی، بر سر ولایت خودش را علنی کرد. از سوی دیگر بر اثر از مهار خارج شدن جنگ و جدال باندها، چنان ابعادی از فساد در سراپای رژیم برملا شد که حتی خامنه‌ای هم اعتراف کرد که با شنیدن خبرهای آن، «سر آدم گیج می‌رود». علنی شدن این گنداب فساد، رژیم را ناگزیر کرد که برای اولین بار فردی در سطح معاون اول ریاست‌جمهوری خود را به جرم دزدی و فساد محاکمه و زندانی کند.آنچه در بالا گفته شد، تنها عطف به وضعیت رژیم و بیلان عملکردهای آن است. در نقطه مقابل، مقاومت اجتماعی ملت ایران در اشکال مختلف آن و موقعیت مقاومت سازمان‌یافته ایران طی سال93، از اعتلایی بی‌مانند برخوردار شد که خود شایان بررسی جداگانه‌یی است.برگرفته از: سایت سازمان مجاهدین خلق
« امانپور، مجري تلويزيون سي ان ان:... آيا عادلانه است كه بگوييم به‌دليل جريانهاي موجود درمنطقه شما از جمله، سر برآوردن داعش، موضوع ايران و اتمي آن كه شما به‌خصوص نسبت به توافق اتمي با اين كشور خوشنود نيستيد، شما و نخست‌وزير نتانياهو به‌طور واقعي دريك طرف قرارداريد واز روي يك برگه نت، مي‌نوازيد؟شاهزاده تركي فيصل، رئيس سابق اطلاعات عربستان: اگر ما از روي يك برگه نت مشترك مي‌نواختيم، قطعاً صداي همديگر را نمي‌شنيديم... زيرا نتهاي من و جهان عرب با نتهاي او متفاوت است. ماخواهان صلح ميان فلسطين و اسراييل و بين اسراييل بابقيه جهان عرب هستيم... درضمن من اين گروه را داعش نمي‌نامم، زيرا نه اسلامي است و نه معتقدم كه عراق و سوريه را تحت كنترل دارد. من آن را فاحش مي‌نامم، فاحش يعني وقيح...مجري:.. نتانياهو در مورد توافق اتمي با ايران گفته است كه عدم توافق بهتر از يك توافق بد است و شنيده‌ام كه شما هم همين حرف را زده‌ايد.تركي فيصل: من اين حرف را در كادري گفته‌ام كه يك توافق بهتر مي‌تواند وجود داشته باشد كه عبارت از يك منطقه عاري از تسليحات اتمي است كه شامل اسراييل و دست كشيدن از زرادخانه تسليحاتي‌اش هم مي‌شود... لذا من فكر مي‌كنم شيوه اي كه گفتگوهاي 1+5 با ايران پيش ميرود، از همان ابتداي شروع، مسير اشتباهي را طي كرد و آن اين‌كه انگشت گذاشتن روي تهران و رها كردن بقيه كشورهاي منطقه به‌حال خود...مجري: پس شما نگران يك رقابت تسليحاتي در منطقه هستيد؟ تركي فيصل: منطقه اي و جهاني.مجري: شما نمي‌خواهيد كه ايران قدرت بگيرد، معذالك خواستار شكست داعش هم هستيد اما در حال حاضر، تنها نيروي زميني در صحنه، ايرانيها و شبه نظاميان مورد حمايت ايران هستند كه دارند داعش را در جاهايي مانند تكريت، عقب مي‌رانند. اگر شما نيروي پياده نفرستيد، اگر آمريكا هم اين كار را نكند، چه گزينه ديگري وجود دارد؟تركي فيصل: وزير خارجه ما گفته است كه اگر تلاش مشتركي براي اعزام نيرو به صحنه براي جنگيدن با فاحش [داعش] وجود داشته باشد، عربستان خوشحال خواهد شد كه اين كار را انجام دهد. ما بدون هيچ امتناعي، در ائتلاف هوايي شركت داريم و فكر مي‌كنم هميشه اين ضرورت وجود داشته كه در صحنه نيروي پياده داشته باشيم. اين آمريكا و به‌خصوص كشورهاي اروپايي بوده‌اند كه با اين ايده همراهي نكرده‌اند اما اگر يك اراده اصيل براي فرستادن نيرو در صحنه وجود داشته باشد، فكر مي‌كنم كه خيلي از كشورهاي جهان عرب خوشحال خواهند شد كه اين كار را انجام دهند.مجري: شما هميشه آمريكا را بر سر واكنش آن در قبال سوريه، مورد انتقاد قرار داده‌ايد. حدود 2سال پيش شما در نيويورك تايمز نوشتيد، "ما چند مرز سرخ را ديده‌ايم كه رئيس‌جمهور مطرح كرده كه به‌تدريج و با گذشت زمان صورتي شده‌اند و در نهايت به‌طور كامل به سفيدي گراييده‌اند".... آيا از نظر شما آمريكا جنگ با داعش را دارد رهبري مي‌كند؟تركي فيصل:... مركز بيماري در سوريه است كه در آن، بشار اسد مردم خودش را كشتار مي‌كند... از بمبهاي بشكه اي و گازهاي كلر عليه شهروندان استفاده مي‌كند. اين بيماري در زماني كه مالكي نخست‌وزير بود، در بغداد وجود داشت . او به فاحش اجازه داد بيايد و به خاك عراق تجاوز كند... من متحير شدم كه وزير كري گفت مي‌توانيم با آقاي اسد گفتگو كنيم... كساني كه بيش از همه توسط بشار اسد مورد تعدي قرار گرفته‌اند، مردم سوريه هستند و به همين دليل دارند با او مي‌جنگند. حال اين‌كه آمريكا بخواهد با كسي گفتگو كند كه مرتكب قتل بيش از 250هزار تن از شهروندان سوري شده، باورنكردني است. »
« ارتش يرموک با سازماندهي مجدد رزمندگانش تبديل به يک نيروي منظم و منسجم شده است. آنها معتقدند تنها به اين شيوه مي‌توان در برابر اسد ايستاد. ارتش يرموک طي يک سال همه يکانهايش را سازماندهي مجدد کرده است. رسته‌هاي تخصصي اين تيپ بازسازي شده است. هدف ايجاد يک ارتش منظم مي‌باشد که توان غلبه بر نيروهاي اسد و اداره مناطق تحت کنترل خودش را داشته باشد. چهارسال براي اين‌که اغلب تيپهاي ارتش آزادي سازماندهي و منظم شوند کافي بود، ارتش يرموک که در نقاط مختلف درعا به‌طور مشخص بخش جنوبي شرقي استان حضور دارد، يکي از گروه‌هاي رزمنده در استان درعا به‌شمار مي‌آيد، ارتش آزادي بعد از تلاشهاي بسيار توانست تشکيلات ارتش آزادي با 15 تيپ را به نظم کشيده و هر رسته را بر اساس تخصص خود آموزش دهد. اين نيروها شامل گردان تانک و توپخانه و پياده و گردان موشکي مي‌شوند.فرمانده ارتش يرموک: وقتي از ارتش يرموک حرف مي‌زنيم از يک ارتش منسجم صحبت مي‌کنيم متشکل و منظم است، شامل تيپهاي تخصصي مانند نيروهاي واکنش سريع يرموک که شامل همه نيروهاي حمله کننده و طراحان نظامي مي‌باشد، گردان توپخانه، گردان موشکهاي ضدزرهي و ضدهوايي، گردان زرهي وگردان مهندسي، همه اين گردانهاي تخصصي تحت نظر اتاق عمليات مرکزي کار مي‌کنند که داراي بانک اطلاعاتي است وتمام اطلاعات اهداف را دارد و براساس آن عملياتي انجام مي‌شود. همچنين داراي دفاتر اداري کاملي مي‌باشد که همه درخواستهاي اداري ارتش يرموک را انجام مي‌دهد از تسليح تا حقوق و کارت هويت و بخش رسانه‌اي.يک رزمنده: ارتش يرموک در همه زمينه‌ها داراي نظم و انضباط بالايي مي‌باشد. يکي از اين موارد به نظم کشيدن بخش اداري بود که شامل همه بخشها مي‌شد. ...دفترامورفني نيزنقش مهمي درنظم و انضباط دارد به‌طور مشخص براي همه خودروهاي نظامي ومدني ارتش يرموک پلاک ساخته وبه ثبت رسانده است. فرماندهي ارتش يرموک تلاش مي‌کند اين ايده رابه همه مناطق آزادشده گسترش بدهد. ارتش يرموک معتقداست نظم وانسجام صفوف رزمندگان بهترين راه براي مقابله بانيروهاي اسد وخلاص شدن ازدست اين ديکتاتور مي‌باشد.»تلويزيون اورينت27 اسفند 1393ـ 18 مارس 2015

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان