07132020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

ضد جاسوسي

کیفرخواست دادستان فدرال آلمان علیه دو مأمور اطلاعات رژیم به خاطر جاسوسی علیه مجاهدین و شوراضرورت دستگيري، محاكمه و اخراج ديگر عوامل رژیم به ويژه از كشورهاي اروپايي در روز ۲۰ فروردين ۱۳۹۵، دادستانی فدرال آلمان طی اطلاعیه یی اعلام کرد علیه دو مزدور اطلاعات آخوندي به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران مطابق جزء يكم از بند اول ماده ۹۹ قانون جزاي آلمان کیفرخواست صادر کرده است.اطلاعيه تصريح مي كند: ظن كافي وجود دارد كه میثم پناهی حداقل از ژانويه ۲۰۱۳ و سعید رحمانی حداقل از اوت ۲۰۱۴ براي سرويس مخفي (رژيم) ايران كار كرده اند. مأموريت آنها كسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بوده است. آنها به طور خاص اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين كه در آلمان يا ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اقامت داشتند را به مسئولان خود در اين سرويس مي دادند. بنا بر اطلاعيه دادستاني، پناهي از ۶ آبان ۱۳۹۴ در بازداشت به سر مي‌برد. در اطلاعيه ۶ آبان دادستاني اعلام شده بود او در ازاي جاسوسي از وزارت اطلاعات پول دريافت مي‌كرده است.1- مقاومت ايران در روز ۶ آبان در اطلاعيه یی اعلام كرد: «پناهي و همدستانش» از ارديبهشت ۱۳۹۱ از ليبرتي اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نيروي قدس رژيم آخوندي در بغداد رفتند.آنها در هتل مهاجر توسط يك مأمور قديمي اطلاعات و نيروي قدس به نام كيانمهر، با نام مستعار سجاد، سازماندهي و نسبت به مأموريتهاي محوله توجيه شدند. پیش از این كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا در روز ۷ اسفند ۱۳۹۲ طي اطلاعيه‌یي نقش سجاد و هتل مهاجر را به عنوان يك مركز اطلاعات ملايان و نيروي قدس در بغداد فاش كرده بود.2- اين مزدوران در آلمان از يك سو دستورات جاسوسي را از سجاد مي گرفتند و از سوي ديگر با عوامل اطلاعات آخوندي در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي در ارتباط بودند. سردژخيم سجاد كه پیش از این با اسامي فيسبوكي «علي شمالي» و «علي ساحلي» با مزدوران ارتباط برقرار مي كرد، به تازگی تلاش كرده است با اسم «علي چناره اي» و «علي راستگو» با چندين نفر ديگر در آلمان ارتباط برقرار نموده و آنها را به خدمت بگيرد.3- سجاد از ۳۰ سال قبل در دستگاههاي اطلاعاتي رژيم کار می کرده و در عمليات تروريستي در منطقه شركت داشته است. وي سالهاست در سفارت رژيم در بغداد به همراه شمار ديگري از مأموران اطلاعات و نيروي قدس به توطئه عليه مجاهدين مشغول است. آنها تحت نظر يك پاسدار سرتيپ نيروي قدس به نام ناصري در سفارت رژيم كار مي كنند. سجاد كساني را كه به هتل مهاجر مي روند با تهديد و تطميع به مزدوري مي كشاند. سپس وزارت اطلاعات آنها را با جعل پاسپورت و ويزا به طور مستقيم از عراق يا پس از انتقال به ايران به اروپا اعزام مي كند.4- سر دژخيم سجاد مزدور مسعود دلیلی داخل را نيز بعد از آن که از اشرف به هتل مهاجر رفت به خدمت گرفت به نحوي كه بعداً در روز ۱۰ شهريور 1392 راهنمای نیروهای مهاجم به اشرف شد كه طی آن ۵۲ تن از مجاهدین با دستهاي بسته به قتل رسیدند. مهاجمان بعد از اين جنايت بزرگ براي رد پاك كني دليلي را نیز به قتل رساندند و صورت او را با اسید سوزاندند که شناخته نشود.5- سجاد هدايت و اداره اين مزدوران را در اروپا نيز دنبال مي كند و با مسئولان ايستگاههاي اطلاعات در آلمان (عباس جعفري) و فرانسه (احمد ظريف با نام مستعار حميد عبادي) ارتباط مستمر دارد. ظريف در تابستان گذشته قربانعلي حسين نژاد و مصطفي محمدي، دو تن از دیگر عوامل اطلاعات رژیم، را چند بار براي ايجاد درگيري و زمينه سازي اقدامات تروريستي به دفتر شورا در اور سور اواز فرستاد. آنها در روز ۲۲ تير ۱۳۹۴ توسط ژاندارمري محل دستگير و از منطقه اخراج شدند. مزدور قربانعلي حسین نژاد در حضور ژاندارمها اعتراف كرد كه عبادي آنها را به اين محل فرستاده است (اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا- ۲۱ مرداد ۱۳۹۴).6- در يك اقدام مجرمانه ديگر سجاد و ديگر مأموران اطلاعات رژیم اسامي مجاهديني كه از ليبرتي به خارج از عراق منتقل مي شوند را در سايتهايي كه به اسم اين مزدوران داير كرده اند، منتشر مي كنند. مقاومت ايران در روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ طي اطلاعيه یي اعلام كرد انتشار اسامي يك اقدام نفرت انگيز پليسي است كه تحت هر نام و عنوان و پوششي، در ارتباط با وزارت و يك حلقه از توطئه هاي آن براي اخلال در روند انتقال مجاهدان ليبرتي به كشورهاي ديگر است.7- به دنبال لو رفتن جاسوسان وزارت اطلاعات در آبان گذشته، وزارت اطلاعات مزدوران را وادار کرد تا با مقاله ها و نامه‌هاي متعدد به جو سازي و اعمال فشار به قضاييه آلمان بپردازند تا شايد از ارجاع پرونده مزدوران به دادگاه و به‌دام افتادن ديگر مزدوران جلوگيري كند. سايتهاي وابسته به اطلاعات و مزدوران آن به نحو ابلهانه یي نوشتند دستگيري پناهي نتيجه تطميع «برخی جناحها و جریانات در دستگاه امنیتی و قضائيه آلمان» و «پاپوش جديد مجاهدين» است كه می‌خواهند به این وسيله «از بقيه مجاهدين زهر چشم بگیرند». آنها خطاب به دادستان فدرال آلمان نوشتند «اتهام موهوم جاسوسی و اطلاعات دادن به رژیم و تهدید امنیتی» به پناهي ساخته و پرداخته مجاهدين» است. او «یکی از هزاران قربانی سازمان مجاهدین است... آنها به هر کسی که کوچکترین مخالفتی با این سازمان داشته باشد مارک مزدور وزارت اطلاعات را می زنند». اراجيف مسخره یی كه فقط مبين وحشت رژيم از لو رفتن شبكه جاسوسي و مزدوران و طرحهايش عليه مقاومت ايران است.رژيم همزمان از طريق مزدوران در آلمان و فرانسه به جمع آوري پول براي گرفتن وكيل و كمك به مزدوران لو رفته بر آمد تا وانمود كند آنها وابستگي مالي به وزارت ندارند.8- سرويسهاي اطلاعاتي آلمان به خصوص اداره حراست از قانون اساسي پيش از اين بارها تأکید كرده اند که در كانون فعاليتهاي وزارت اطلاعات در آلمان سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت قرار دارد. وزارت اطلاعات مأموريت دارد در مورد فعاليتهاي اين سازمان به طور سيستماتيك اطلاعات جمع كرده و در درون مجاهدين و شورا نفوذ كند. وزارت اطلاعات تلاش مي كند مجاهدين و شورا را با كمك فعاليتهاي تبليغاتي بي اعتبار كند. كسب اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين به طور خاص اعضايي كه عراق را به سمت اروپا ترك كرده اند، در كانون توجه فعاليتهاي جاسوسي و شناسايي رژيم ايران قرار دارد.مقاومت ايران با استقبال از اينكه دادستاني آلمان اين پرونده جاسوسي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران را در برابر عدالت قرار داده است، از دولت اين كشور و مسئولان ذيربط مي‌خواهد جزييات پرونده جاسوسي و فعاليتهاي غير قانوني رژيم آخوندي و مزدورانش در آلمان را فاش نموده و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. اين يك اقدام ضروري براي ممانعت از ادامه اين فعاليتهاي مجرمانه استمقاومت ايران همچنين نسبت به خطرات حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهاي اروپايي و آمريكا براي امنيت پناهندگان ايراني قويا هشدار مي‌دهد و به خصوص از آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌خواهد در اجراي مصوبه شوراي اتحاديه اروپا در آوريل ۱۹۹۷ مزدوران و مأموران اطلاعاتي فاشيسم ديني حاكم بر ايران را محاكمه، مجازات و اخراج نمايند.دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران۲۱فروردين ۱۳۹۴ (۹ آوريل۲۰۱۶)
.دادستاني فدرال آلمان روز جمعه 8 آوريل 2016 طي يك اطلاعيه مطبوعاتي با عنوان ”صدور كيفرخواست بدليل جاسوسي احتمالي” اعلام كرد   دادستاني فدرال آلمان در تاريخ 22 مارس 2016 در مقابل بخش حفاظت دولتي در شعبه دادگاه برلين عليه اتباع ايراني ميثم پ. 31 ساله و سعيد ر. 33 ساله بدليل فعاليت بعنوان مامور سرويس مخفي (مطابق جزء يكم از بند اول ماده 99 قانون جزايي آلمان) اقامه دعوا كرد.در خصوص افراد متهم شده ظن كافي وجود دارد كه از ژانويه 2013 و اوت 2014 عليه جنبش نظامي گراي سازمان مجاهدين خلق ايران (MEK) و بازوي سياسي آن ”شوراي ملي مقاومت ايران” (NWRI) اقدام به جاسوسي (فعاليت شناسايي) كرده و اطلاعات بدست آمده از اين طريق را به سرويس اطلاعاتي ايران منتقل كرده اند. سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 1965 تاسيس گرديد. هواداران اين سازمان در آلمان در قالب بازوي سياسي آن شوراي ملي مقاومت ايران كه در سال 1981 تاسيس شده است فعاليت ميكنند. در كيفرخواستي كه اكنون ديگر صادر شده ، در اساس كيس زير شرح داده شده است:متهمين ميثم پ. و سعيد ر. قبلا به سازمان مجاهدين خلق ايران تعلق داشتند (در آن عضويت داشتند). متهم ميثم پ. حداقل از ژانويه 2013 و متهم سعيد ر. حداقل از اوت 2014 براي سرويس مخفي ايران كار كرده اند. ماموريت آنها كسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران بوده است.در ادامه آنها بطور خاص اطلاعات در مورد اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران كه در آلمان ويا ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اقامت داشتند را به مسئولين (ماموريت دهندگان) خود در سرويس مخفي (ايران) ميدادند.متهم ميثم پ. از زمان دستگيري اش در 28 اكتبر 2015 در بازداشت تحقيقاتي بسر ميبرد (مطابق با اطلاعيه مطبوعاتي شماره 46 مورخ 28 اكتبر 2015).در همين رابطه در خبري كه توسط خبرگزاري اسوشيتدپرس مخابره شد آمده است : دادستاني آلمان اتهامات جاسوسي به 2 مرد ايراني وارد كردند كه عليه اعضاي اپوزيسيون ايران و براي وزارت اطلاعات ايران انجام مي داده اند.دادستاني فدرال روز جمعه گفت كيفرخواست عليه ميثم پ. 31ساله و سعيد ر. 33ساله در 22مارس در يك دادگاه برلين صادر شده است. نام كامل اين 2 مرد مطابق مقررات حيطه خصوصي افراد در آلمان، داده نشد.روزنامه بيلد 29 اكتبر 2015 در خبري با تيتر ”در برلين يك جاسوس احتمالي دستگير شد” ضمن چاپ عكسي از محل دستگيري ”ميثم پ” نوشت : او از دسامبر 2013 براي سازمان اطلاعاتي ايران بطور برنامه ريزي شده، عليه اعضاي جنبش مقاومت ايراني مبارز « سازمان مجاهدين خلق ايران » جاسوسي كرده و اطلاعات خود را در مقابل دستمزد، به عوامل اطلاعاتي ايران ارسال مي كرده است. جدا از اين خانه فرد دستگير شده، خانه پنج متهم ديگر نيز مورد تفتيش قرار گرفته است. آشكارا فعاليت جاسوسي مربوط به (جمع آوري) اطلاعات عليه يك جنبش تندرو اپوزيسيون بوده است.متهمان ديگر نيز اطلاعات از اين جنبش مقاومت جمع آوري كرده اند.در همين تاريخ روزنامه برلينر سايتونگ نيز زير تيتر ” در حمله پليس، يك فرد ايراني سوء ظن به جاسوسي در منطقه كرويتسبرگ (برلين) دستگير شد” نوشت : ميثم پ. متهم به جاسوسي عليه جنبش مقاومت ايراني شده. در اين حمله پليسي مدارك تامين شده‌اند. سوء ظن جاسوسي در كروتسبرگ! روز چهارشنبه آنجا يك ايراني 31 ساله، ميثم پ.، به اتهام سوءظن ماموريت جاسوسي دستگير شد. در اين حمله پليسي شب چهارشنبه توسط دادستان كل فدرال و پليس برلين خانه اين مظنون در خيابان مانتويفل (Manteuffelstraße) صورت گرفت و از اين طريق منجمله يك كامپيوتر مصادره شد.جدا از خانه اين دستگيرشده، خانه هاي پنج متهم ديگر نيز تفتيش شدند. آنها، همچون ميثم پ.، مظنون به جمع آوري اطلاعات از اعضاي جنبش اپوزيسيون نظامي ايراني، سازمان مجاهدين خلق، براي سازمان اطلاعاتي ايران، ميباشند.اين زنداني، ميثم پ.، فعاليت خود را در دسامبر 2013 بطور برنامه ريزي شده دنبال ميكرده. او روز پنجشنبه توسط بازپرس ديوان عدالت فدرال بازجويي ميشود. وي سپس در مورد ادامه بازداشت تصميم خواهد گرفت.  

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان