03222023چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
اندیشه همیشه مورد تعرض بوده است. نظام استبدادی، «اندیشه برتر» را از آنِ خود می داند، همچناکه حقیقت را. تجاوز و تبعیض، حافظ استبداد است. بویژه تجاوز به اندیشه. در نظام مستبد، گفتمان ِ کنترل و هدایت ِ فرد غالب است.
گفته می شود جان انسان، ارزشمندترین سرمایه اوست. با «جان» وجود ِ «انسان» هستی می یابد.

تعذیت قانونی

منتشرشده در مقالات و نظرات
01 ارديبهشت 1399
عزیز فولادوند:‌ تعذیت قانونی

امپراتوری مدیران

منتشرشده در مقالات و نظرات
05 فروردين 1399
امپراطوریمدیرانانسانبرایساماندادنروابطخویشبامحیطپیراموننیازبهتشکلوسازماندهیدارد.تاریختلاشانساندررویزمینبا«تشکلوسازماندهی»پیوندیارگانیکرانشانمیدهد.گمانایناستکهاولینتشکلهایانسانیباهدفشكاردستهجمعیویاکوچگروهیشکلگرفتهباشند.مقولهمدیریت،

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان