05242022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
امروز میخواهم از مجاهد بنویسم، همان عنصر با ارزشی که سالیان متمادی در راه مبارزه برای وطنش با حفظ آرمانش در چارچوب های بحق و درست خود، سر موضع اش ایستاد و با فداکاری و جان فشانیهایش علیرغم همه توطئه ها و تهدیدها و مشقت های این مسیر از پای ننشست و اکنون نامش در تاریخ ایران و بر تارک جهان میدرخشد.
روزهاست كه درلابلاي كتابها و دلنوشته ها بدنبال واژه اى ميگردم، واژه اى كه گوياي درد مشترك شما و من باشد!
وقتى هيچ چيز جاى خودش نيست، وقتى ضد ارزشها جايگزين ارزش هاى انسانى ميشوند، آنگاه كه فقر و بيكارى در ميهن بيداد ميكند، زماني كه سايه ظلم و ستم حكومت پليد آخوندي بر ايران عزيزمان سايه افكنده است،
بسيارى از متفكرين معتقدند كه قدرت تفكر و تعقل، منطق و خرد در انسان، عناصر شاخص وجه تمايز بين انسان و حيوان هستند. اما نكته قابل تأمل اين است كه هر يك از اين خصوصيات درانسان تا چه اندازه بالغ مى گردند و نمود آن در انسانها چگونه است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان