08162022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
اساسا منشاء پیدایش داستانهای اساطیری و اسطوره ها را باید درنوع زندگی انسانها در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی جستجو کرد. تاریخ بسیاری از ملتها حکایت از نیاز آنها به حماسه های ملی دارد تا در پرتو ان دل قوی دارند و برهرآنچه مظهر تباهی و ظلم است فایق آیند.
شناخت علمی و متدولوژیک ازپدیده های اجتماعی و بکارگیری آن در پراتیک بدون شک بسان آیینه ای است که عنصر مسئول اجتماعی را به مسیر درست رهنمون میشود. آگاهی بدون شک ندای پذیرش مسئولیت را در جان و ضمیر انسان فریاد میکشد وتنها در پاسخ به این نداست که ادراک و شناخت تبدیل به وجدان میگردد. وجدانی که عشق وعا طفه را در انسان آگاه بارور کرده و نهایتآ منشاء دینامیزم او میگیرد وهمچون سوخت یک موتور که لازمه حرکت آن است، به دانش و آگاهی او فعلیت میبخشد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان