12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
تحولات سريع و برق آسا در عراق و خلع يد از مالكي مزدور يك شوك بزرگ سياسي به خليفه ارتجاع در ايران تحميل كرد. جام زهر ديگري كه اثرش كشنده تر از زهر اتمي است و رييس جمهورمقاومت خانم رجوي از سال ها پيش با روشن بيني و تيز بيني خاص سياسي بر اين مسئله انگشت گذاشته و عواقب شوم آن را به دولت هاي غربي و مردم خاور ميانه بخصوص عراق وايران ياد آوري كرده بود.
براستي و دور از ذره اي مبالغه گردهمايي سالانه مقاومت در تير سال 93 به بهترين و شايسته ترين صورت اقتدار و صلاحيت يك آلترناتيو دمكراتيك و مردمي را در معرض ديد همگان قرار داد.درتوصيف كم و كيف اين مراسم پر شكوه به ذكر چند نمونه از دهها نمونهگويا از اظهار نظرشخصيت هاي سرشناس سياسي از مريكا بسنده مي‌كنيم.
   سپاه پاسداران ولي فقيه ارتجاع كه در راس تمامي ارگانهاي عريض و طويل سركوب قرار دارد به علت سر سپردگي كامل به ولي فقيه)به عنوان چشم و چراغ و بازوي حفظ رژيم در طي 35 سال گذشته (آنچنان رشد تصاعدي در زير چتر حمايت مادي و معنوي ولايت داشته است كه نقشی عمیق و تعیین کننده در تعادل دروني باندهاي درون رژيم ودر زمينه هاي مختلف استراتژيك امنيتي – نظامي و اقتصادي و سياسي و .... ایفا ميكند .
هيئت حاكمه آخوندها دركليت آن زير تحريم هاي كمرشكن اقتصادي مجبور به مذكره با قدرتهاي جهاني (1+5) شد تا ازاين طريق بتواند اصلي ترين تهديد خود را كه همانا احتمال قيام گرسنگان بود از سرراه خود بردارد ولي فقيه ارتجاع كه به خوبي بعواقب عقب نشيني رژيم اش از شعارها و رويكردهاي دجالانه "ضد استكباري" واقف است از ساليان پيش درمقابل رقيبان داخلي كه خواستار بهبود و گشايش روابط با غرب و بخصوص آمريكا بودند (هرچند ظاهري) سرسختانه مقاومت ميكرد و آن را خط قرمز رژيم مي‌دانست.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان