04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
   سپاه پاسداران ولي فقيه ارتجاع كه در راس تمامي ارگانهاي عريض و طويل سركوب قرار دارد به علت سر سپردگي كامل به ولي فقيه)به عنوان چشم و چراغ و بازوي حفظ رژيم در طي 35 سال گذشته (آنچنان رشد تصاعدي در زير چتر حمايت مادي و معنوي ولايت داشته است كه نقشی عمیق و تعیین کننده در تعادل دروني باندهاي درون رژيم ودر زمينه هاي مختلف استراتژيك امنيتي – نظامي و اقتصادي و سياسي و .... ایفا ميكند .
هيئت حاكمه آخوندها دركليت آن زير تحريم هاي كمرشكن اقتصادي مجبور به مذكره با قدرتهاي جهاني (1+5) شد تا ازاين طريق بتواند اصلي ترين تهديد خود را كه همانا احتمال قيام گرسنگان بود از سرراه خود بردارد ولي فقيه ارتجاع كه به خوبي بعواقب عقب نشيني رژيم اش از شعارها و رويكردهاي دجالانه "ضد استكباري" واقف است از ساليان پيش درمقابل رقيبان داخلي كه خواستار بهبود و گشايش روابط با غرب و بخصوص آمريكا بودند (هرچند ظاهري) سرسختانه مقاومت ميكرد و آن را خط قرمز رژيم مي‌دانست.
از مقطع برگزاري كنوانسيون بزرگ جوامع ايراني با 301 تشكل از سراسر اروپا وآمريكا آزاديخواهان و ياران مقاومت از طيفهاي گوناگون ديدگاههاي مختلفي را در شبكههاي اجتماعي مطرح كرده كه هر كدام گوشهاي از دستآوردهاي اين گردهمائي باشكوه را به اطلاع عموم رساندند.
فلسفه وجودي و گسترش بي حدومرز قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي پاسداران ارتجاع به تفكرات ضد انقلابي و ارتجاعي خميني دجال در شكل گيري قيام ضد سلطنتي برميگرددز خميني با شم ضد انقلابي خاص خود درمذاكرات  پشت پرده و زدوبند با آمريكا براي جلوگيري از تعميق انقلاب ضدسلطنتي به آمريكائيان قول داده بود كه به ساختار ارتش نظام سلطنتي لطمه نزنند كه البته اين فقط يك بخش از توافق خميني  با آمريكائيان بود.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان