04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
حميد معاصر معاون سابق اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي   بحرانهاي فزاينده و بيسابقه زيست محيطي در حاكميت آخوندي در ايرانسايت تابناك متعلق به پاسدار رضايي در روزهاي اخير هر چند بسيار ناقص و مختصر گوشهاي از بحران زيست محيطي كشور را تحت عنوان “اظهارات تكان دهنده معصومه ابتكار در جلسه غير علني مجلس” را درج كرده است. گروگانگيرسابق سفارت آمريكا كه در دوران به اصطلاح طلايي! اصلاحات خاتمي كه مسؤل محيط زيست آخوندها بوده در بخشي از اظهارات خود مي گويد كه“25 ميليون نفر از مردم ايران تحت تأثير مستقيم آلودگي هوا و ساير آلودگيهاي زيست محيطي قرار دارند، آبهاي زيرزميني و پوشش گياهي كشور در معرض نابودي و بحران فزاينده است و مسائل محيط زيست كشور در مدت 8 سال دولت احمدي نژاد بطور كلي تعطيل بوده است.(نقل از سايت تابناك).او حتي يك كلمه هم در مورد به اصطلاح خدمت خود در محيط زيست و اينكه در دوران اصلاحات چه خدمت شاياني! به محيط زيست كشور كرده به زبان نياورده است.
حميد معاصرـ معاون سابق مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجانغربي پارك ملي درياچه اروميه از ده ها جزيره بزرگ وكوچك تشكيل شده كه جزو منطقه حفاظت شده محسوب ميشود, درحاشيه درياچه اروميه يك جزيره مسكوني به نام جزيره شاهي قراردارد كه جزومنطقه حفاظت شده محسوب نميشود وسكنه آن ازراه دامداري وكشاورزي درجزيره امرارمعاش ميكند .
حميد معاصرمعاون سابق مديركل محیط زیست آذربايجانغربي بخش سوم - منابع طبيعي وسرمايه هاي اكولوژيكي در درياچه اروميه امكانات و جاذبه هاي مهم ديگر درياچه اروميه 1.گردشگري و توريستي و خواص طبي درياچه اروميه : سواحل طولاني درياچه اروميه با محيطهاي سرسبز و باغات و مراتع و دشتهاي وسيع شهرهاي اطراف مانند دشت پيرانشهر، بناب، مياندوآب، اروميه، تبريز، قوشچي، عجب شير، آذرشهر، مراغ ، اشنويه، شبستر، سلماس، نقده و مهاباد يكي از كانونهاي ارزشمند فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و گردشگري به شمال ميروند .

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان