05252022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نوزدهمين همياري با سيماي آزادي كه به مدت 4 روز پياپي در اوايل مرداد ماه به اجرا درآمد ، جدا از كميت قابل توجه كمك ها و تعداد شركت كنندگان در نوع خود يك حماسه بزرگ ملي و ميهني درابعاد داخلي و بين المللي در راستاي كارزار سرنگوني بود .در اوج به هم خوردن تعادل باندهاي رژيم و تشتت در رأس و بدنه نظام كه ناشي از نوشيدن جام زهر اتمي و شكست در صدور ارتجاع و تروريسم در يمن و سوريه و عراق و....... بود ، در اردوي مقاومت و حاميان پرشور داخلي و بين المللي آن يك همبستگي ملي و شور و شوق زايد الوصفي به نمايش در آمد كه اشتياق و عشق و عطش سوزان بي نظير هموطنان را در داخل و خارج براي نيل به آزادي را در مقابل چشم جهانيان قرار داد . حداقل 4 نسل پياپي از مجاهدان و ياران و هم پيمانان آنها ساعت هاي طولاني وگاهاً روزهاي متمادي صف كشيده بودند تا كه به تنها صداي منحصر به فرد واقعي خود ياري برسانند كه اين حركت بخودي خود گواه بزرگي از ريشه داري مقاومت در بين 4 نسل دارد آري ، جنبشي كه 50 سال پيش با تابلوي درشت صداقت و فداي تمام عيار با اتكاء به يك ايدئولوژي انقلابي و تشكيلات پولادين و دموكراتيك پا گرفت به يمن ايثار تمام عيار و برخورداري از رهبري ذيصلاح در نسل هاي متوالي در نيم قرن حيات پربار مجاهدين توليد و باز توليد مي شود . هر چند كه در نيم قرن گذشته روزي و لحظه اي نبود ك از پيكر شكوهمند اين جنبش خون جاري نشود و ارتجاع و استعمار هم از هيچ لحظه اي براي از بين بردن اين جنبش و انواع و اقسام توطئه ها فروگذار كرده باشند كه هنوز هم ادامه دارد . البته اين آرزوي شوم هيچ گاه برآورده نشده و نخواهد شد. تاريخ اين مقاومت و تجارب آن در آينده نشان خواهد داد كه اين مقاومت چه دستاوردهاي ذيقيمتي براي بشريت و جنبش ها و نسل هاي آينده از خود بجاي گذاشته است . باري . يكي ازشگفتي هاي اين مقاومت كه در تاريخ انقلابات معاصر شايد منحصر به فرد باشد رشد و ظهور نسلي از مجاهدين و ياران آنها و علي الخصوص از زنان جوان برجسته است كه هيچوقت ايران را نديده اند و يا در ايام كودكي ايران را ترك كرده اند از اين نسل اكنون كه همگان در سيماي آزادي از حضور آنها مطلع شدند كه نرگس ها و ربيعه ها و الهام ها و .... نمايندگان آن ها بودند به آن درجه از رشد و ارتقاء و توان رهبري و تشكيلاتي رسيدند كه واقعاً تحسين و شگفتي تمام آزادي خواهان را بر مي انگيزاند . كساني كه هيچگاه وطني را كه براي آزادي آن مي جنگند از نزديك تجربه و لمس نكرده اند وهيچ خاطره اي ملموس از آن ندارند .  اينجاست كه اين سؤال كليدي در اذهان بدرستي شكل گيرد كه واقعاً چه انگيزه اي پشت اين نسل قرار گرفته كه اين چنين محصولاتي ارائه مي كند ؟ اين همان رازي است كه كنجكاوي هر بيننده و ناظري را بخود جلب مي كند و هر ناظري را در برابر اين سؤال قرار مي دهدكه مربي كيست و آموزگاران چيره دست كدام اند؟  آري نسل مسعود و مريم و تنها از اين نوع رهبري بي بديل بر مي آيد كه چنين نسل هايي را بپرورانند. آنان كه دستي در آتش دارند و با پرنسيپ ها و اصول تشكيلاتي مجاهدين كما بيش آشنايي دارندبخوبي ميدانند كه براي رسيدن به سطح و مدار رهبري كننده تشكيلات انقلابي مثل مجاهدين به چه ميزان از صلاحيت در زمينه هاي سياسي و ايدئولوژيك و تشكيلاتي بايد طي ساليان پرداخت بها دست يافت ودر اين كشاكش و نبرد سنگين و بي وقفه است كه مي توان پي برد كه رهبري اين جنبش از چه ظرفيتي  عظيم و شگرف و همه جانبه در پهنه انديشه و عمل انقلابي بايد برخوردار باشند  كه بتواند نسل هاي پي در پي در بالاترين سطح براي ادامه انقلاب پرورش بدهد . براستي قلم از وصف سرگذشت 50 ساله اين جنبش ناتوان است و اين كار را بايد به كاردان يعني تاريخ سازان و تاريخ نويسان و صاحب نظران حرفه اي گذاشت .يك پديده بسيار جالب و انگيزاننده ديگر اين همياري ورود نوجوانان عزيز كه آنها هم اغلب از نسل بزرگ شده در خارج كشور هستند كه نماد اراده يك خلق در زنجير را براي آزادي از شر ارتجاع در مقابل ديدگان جهانيان قرار ميداد نوجواناني كه عليرغم داشتن تمامي امكانات رفاهي سطح بالادر كشورهاي غربي مي توانند با بهره وري از امكانات ورزشي – علمي وهنري و انواع و اقسام وسايل تفريحي و رفاهي اصلاً هيچ فكري وهيچ انگيزه اي براي وطني كه نديده اند در سرنپرورانند و خود را درگير انديشيدن درباره سياهي هاي رژيم و خيانات آن نكنند .اما صد آفرين بر آنها باد كه بقول خودشان عموها و خاله ها و پدر و مادرخود را در مبارزه عليه رژيم تنها نمي گذارند و به ارتجاع و استعمار مي گويند كه اگر چه مي بري شاخ و برگ را با رشد جوانه چه ميكني !(ترانه معروف مرجان ) آري درخت انقلاب ريشه اي بسيار عميق در اعماق ايران زمين بزرگ دارد و اين نسل عزم كرده است تا ريش و ريشه آخوندها را ازبيخ و بن برندارد از پا ننشيند.و اما برگ زرين و افتخار آميز اين همياري حمايت سياسي و مادي زندانيان دست بسته و مقاوم زندان هاي مخوف رژيم جنايتكار است . آنهم در شرايطي كه براي زهر چشم گرفتن از  زندانيان و كل جامعه چوبه هاي دار 20 تايي 30 تايي روزانه برپا مي كنند. زندانيان مقاوم اعدام وحشيانه هم بندان خود را هم چون شير مرداني از غلامرضا خسروي تا جعفر كاظمي و حاجي بابايي را و ....... بياد دارند كه جرمشان فقط كمك مالي به سيما بودولي چه باك از دار و درفش و شكنجه كه بهاي عظيم آزادي است . از قضا اين مقاومت و اين جان بركفي همان چيزي است كه آخوندها بيشتر از همه چيز از آن وحشت دارند و جسارت و دليري و جانبازي وپذيرش خطر از زندانيان را معادل گسستن طلسم ترس واختناق مي دانند كه نتيجه بلافصل آن همانا قيام عظيم براي سرنگوني استحمید معاصر ـ برلین
اول – هر چند كه باندهاي مختلف ملايان با عوام فريبي و وقاحت تمام سعي دارند شكست استراتژيك اتمي را پيروزي نشان دهند اما ابعاد اين شكست فضاحت بار آنقدر بزرگ روشن است كه حتي كودن ترين عناصر وابسته به رژيم را قانع نمي كند چه رسد به مردم آگاه ايران در داخل و خارج و تمامي وجدان هاي بين المللي و حاميان مقاومت . ولي فقيه ارتجاع در ايام اخير چندين بار در روضه خواني هاي ملال آور خود نعره مي زد كه بازرسي از سايت هاي نظامي و بازجويي از دانشمندان و سايت موشك هاي بالستيك خط قرمز است در حاليكه در قرارداد 150 صفحه اي و قطعنامه جديد شوراي امنيت و مهمتر از همه در توافق اتمي محرمانه با آژانس اتمي پاي اين ذلت و شكست مهر گذاشته اند.دوم – تلاش هيئت حاكمه آخوندي براي مهار جنگ گرگها كه ناشي از اين شكست بزرگ است كاملاً بي اثر و آب در هاون كوبيدن است . روزنامه آرمان اخيراً با تيتر درشت نوشته بود كه توافق اتمي دلواپسان را متلاشي مي كند يك نمونه از صدها نمونه جنگ باندي در رسانه ها از طرفي ولي فقيه آنقدر ضعيف و شكننده شده است كه هيچ كدام از باندهاي رژيم خود را ملتزم به تبعيت از روضه ها و اخطارهاي آن نمي دانند و بعكس دامنه مخاصمات رژيم توقف ندارد و رو به تشديد فزاينده دارد و تمامي رأس و بدنه نظام پوسيده آخوندي را در بر گرفته تا آنجا كه ريزش نيروي سركوبگر بسيجي و پاسداران را و ساير نيروهاي دلواپس و سركوبگر را در چشم انداز دارد كه منجر به شكستن طلسم اختناق و راه افتادن سيل قيام ها خواهد شد .سوم – با توجه به متن قرارداد و طي مراحل عملي شدن راستي آزمايي و گذراندن پروسه بررسي هاي كنگره و سناي آمريكا حداقل 6 ماه پولي از بابت دارائي هاي بلوكه شده آزاد نخواهد شد . و موانع زيادي ممكن است اتفاق بيفتد كه اين پروسه طولاني شود اما جالب توجه اينست كه از هم اكنون سر چپاول اين پول باندهاي متخاصم به جان هم افتاده و آمار و ارقام هاي بسيار متفاوت و متناقض از اين پول مي دهند .در صورتيكه بعضي منابع بانكي و مالي خارجي و رسانه ها مقدار آن را 100 ميليارد دلار تخمين مي زنند در درون رژيم صحبت از 29 ميليارد دلار و يا مبالغي از اين حدود است و معلوم مي شود كه باندها بر سر چپاول اين پول از حالا نقشه مي كشند و چپاول آن موضوع جدال بي پايان باندي شده و خواهد بود . و در اين ميان آن چيزي كه از هم اكنون و بنا به تجربه روشن است پوچ و تو خالي بودن وعده و وعيدهاي روحاني دجال در زمينه بهبود معيشت و كار و زندگي مردم است.و هر ميزان از پول و اعتبارات بلوكه شده در صورت وصول مثل هميشه صرف صدور ارتجاع و تروريسم و يا به جيب باندها ي رژيم سرازير مي شود .به همين دليل ساده است كه نمايندگان كنگره و سناي آمريكا و مخالفان مماشات با رژيم بدرستي بر اين عقيده اند كه رژيم آخوندي اين پول ها را صرف تروريسم و صدور بنيادگرايي نموده و هيچ گونه كمكي به مهار رژيم درزمينه صدور ارتجاع و ثبات و صلح در منطقه و جهان نمي كند .چهارم – هم چنان كه در پيام مفصل و فراگير رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي تصريح و تأكيد شده است ، استخوان بندي تأسيسات اتمي رژيم دست نخورده باقي مانده و رژيم آخوندها به مصداق ضرب المثل (توبه گرگ مرگ است ) تا آنجا كه بتوانند دست به فريبكاري و تقلب خواهند زد. به علت پيشينه اين رژيم در دروغ و دغل و تقلب است كه افكار عمومي آمريكا و نمايندگان كنگره بدرستي تأكيد مي كنند كه به اين رژيم اصلاً اعتمادي نيست و بدرستي تأكيد مي كنند كه 20 سال پنهان كاري و دروغ و مخفي كاري رژيم دليل روشني است كه به اين رژيم نبايد اطمينان كرد . به عنوان نمونه روشن ولي فقيه ارتجاع همزمان با تصويب توافق نامه بصراحت گفت كه از صدور ارتجاع به عراق و بحرين و لبنان و سوريه و فلسطين و يمن دست بر نخواهد داشت . يك نمونه ديگر اظهارات صريح و روشن احمد شيرزاد نماينده سابق مجلس رژيم در مصاحبه با رسانه هاي فارسي زبان بود . كه صراحتاً گفت 20 سال ميلياردها دلار صرف اين پروژه به بهانه توليد برق شده و بطور معني دار گفت كه حتي يك لامپ هم از اين بابت روشن نشده است و تلويحاً گفت كه اين پروژه فقط و فقط براي بمب سازي بوده است . وي تصريح كرد كه اگر هم بپذيريم كه هدف توليد برق بوده اين پروژه اصلاً و ابداً مقرون به صرفه اقتصادي نبوده است .از خليفه ارتجاع از بابت هدر دادن حدود 300ميليارد دلار سرمايه هاي مردم ايران همراه با ساير خيانت ها و جنايات خود در حق مردم ايران بايد حسابرسي تاريخي بعمل آيد كه جز با سرنگوني ميسر نخواهد بودپنجم – متن طولاني و عجيب و غريب 150صفحه اي توافق با 12 سال كش و قوس مذاكرات رژيم با قدرت هاي جهاني يك شگرد و شيادي تمام عيار از طرف رژيم است كه با سوء استفاده از سياست مخرب مماشات صورت مسئله را پيچيده كرده و راه تقلب و شارلاتينسم را هم براي رژيم و هم ساير طرف حساب هاي سود جوي خارجي و شركت هاي معامله گر با رژيم باز مي گذارد جدا از محدوديت هاي زياد براي گريز از عواقب اين قرارداد نيمه خالي ليوان را هم بايد ديد . به عنوان مثال دولت هاي چين و شوروي با توجه به سوابقي كه با رژيم دارند آنچنان تمايلي در رقابت سياسي و اقتصادي با آمريكا و اروپا در جهت اجراي دقيق و مو به موي اين قرارداد از خود جديت نخواهند داشت .سرازير شدن فوري و سريع نمايندگان تجار محترم از اروپا به ايران مويد اين است كه سود و معامله با رژيم با ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران و اعدام هاي وحشيانه و صدور تروريسم به تمامي كشورهاي خاورميانه و دنيا آن خطري است كه اجراي كامل قرارداد را در مسير خلع يد كامل از بمب اتمي را مورد سؤال جدي قرار مي دهد خلاصه كلام اينكه با توجه به ماهيت رژيم و راه و رسم بغايت نادرست و مخرب مماشات قدرت هاي جهاني اين قرار داد نه از صلح و امنيت منطقه دفاع خواهد كرد و نه از تروريسم افسار گسيخته رژيم آخوندي جلوگيري به عمل خواهد آورد و نه برا ي مردم ايران گشايش اقتصادي و اجتماعي و .... به همراه خواهد آورد بهمين دليل است كه رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران خانم مريم رجوي در همان موضع گيري نخستين خود با صراحت گفت كه اين قراردادي است با مشخصه باخت –باخت براي هر دو طرف .تنها راه برون رفت بحران همانا سرنگوني تمام و كمال اين رژيم است به قول رهبر مقاومت رژيم آخوندي بي اتمي و با اتمي سرنگون – سرنگونحمید معاصر ـ برلین
خامنه اي طي هفته هاي اخير و در فاصله هاي زماني كوتاه مرتب به صحنه آمد و هسته اصلي هر سخنراني وي جدا از دروغ پردازي و تناقض گويي هاي آشكار در مورد معضلات عديده رژيم و وحشت آشكار وي از چشم انداز سرنگوني رژيم را بر ملا مي كرد.او در سخنراني 19 ارديبهشت در جمع مزدوران خود گفت : امروزه ما در جنگ سياسي هستيم ،در جنگ اقتصادي هستيم، در جنگ امنيتي هستيم و مهمتر از همه اينها در معرض تهاجم فرهنگي هستيم و اگر اينها را نبينيم و نشناسيم غافل شده و شكست خواهيم خورد..صريح تر و روشن تر از اين نمي شد به تزلزل و بي ثباتي كه سراپاي رژيم آخوندي را در نورديده اذعان كرد.ساده لوحانه خواهد بود كه منظور خامنه اي از چهار جنگ جدي مورد نظر او را طرف حساب هاي خارجي و تهديد خارجي به شمار آوريم.بر عكس جبهه هاي گشوده شده مورد ادعاي ولي فقيه عليه رژيم ،در تمامي اين زمينه ها جنگي است به قدمت عمر رژيم فاسد آخوندي ميان مردم و مقاومت ايران و پيشتازان آن در ليبرتي كه امروزه بر شدت و حدت آن افزوده شده است. ترس و وحشت خامنه اي هم ناشي از شرايط خطيري است كه تماماً مقاومت مردم ايران و پيشتازانش با سنگين ترين بها به رژيم تحميل كرده اند. امروزه همگان ميدانند دليل طولاني شدن عمر اين رژيم چند دهه سياست مماشات دول غربي با رژيم ملايان بوده است كه اكنون به يمن پايداري و مقاومت و تلاش هاي رهبري داهيانه اين مقاومات بخصوص خانم رجوي، سياست مماشات به تنگي نفس سياسي گرفتار آمده است.خامنه اي كه در سخنراني هاي مداوم خود به جناح مقابل گوشزد مي كرد كه از سياه نمايي پرهيز كنند در همين ايام اخير فاش كرد كه از ديدن و شنيدن اعداد و ارقام نجومي قاچاق كالا كه سر بر بيش از25 ميليارد دلار ميزند شوكه شده و بدرستي اعتراف كرد كه اين حجم از واردات قاچاق رمق اقتصادي كشور را گرفته و آن را از پا در آورده است.از اين اظهارات صريح خامنه اي كه بگذريم سران باند روحاني و رفسنجاني هم تا آنجا كه به جنگ قدرت گرگ ها در درون رژيم بر مي گردد، اعترافات تكان دهنده اي از فساد و پوسيدگي نظام آخوندي در تمامي عرصه هاي حكومتي را كه تنها بخش ناچيزي از آن هاست به عمل مي آورند.به عنوان نمونه رفسنجاني در مورد فساد همه جانبه و نجومي هاي رژيم گفت كه افشاي همه ابعاد فساد به صلاح امنيت كشور نيست (بخوانيد امنيت رژيم ) و تصريح كه فساد هاي افشا شده فقط نوك كوه يخ است كه بيرون مي زند به همين سياق اخيراً عيسي كلانتري وزير ارشد در كابينه دوران رفسنجاني در يك افشاگري بي سابقه و در نوع خود هولناك با ارائه آمار و ارقام مفصل و كاملاً مستند(گفتگو با روزنامه شهروند) اثبات كرده كه تقريباً تمامي ذخيره آبهاي زيرزميني و سطحي بيش از حد استاندارد به مصرف رسيده و احداث بي رويه سدها و تخريب رودخانه ها و بي كفايتي رژيم آن قدر فاجعه بار است كه بين 45 تا 50 ميليون مردم جمعيت كشور در 3تا 5 سال آينده آب آشاميدني نخواهند داشت و مجبور به ترك و مهاجرت از ايران هستند و به وزير كشاورزي فعلي گفته است كه سخن از خودكفايي مزخرف است .آري اينست نمونه هاي اندكي از بيلان تبهكاري رژيم آخوندي در زمينه هاي مختلف كه حرث و نسل و تمامي امكانات مردم ايران را به توبره كشيده است.براستي بايد از آخوند دجال خامنه اي بايد پرسيد كه با چه ابزار و زيرساخت هايي دم از اقتصاد مقاومتي در مقابله با استكبار!! مي زند . در حالي كه به گفته خودشان تمامي بنيه كشاورزي و اقتصادي نابود شده و يا در حال نابود شدن است.خلاصه كلام اين كه آخوندها در تمامي زمينه ها اعم از اتمي و صدور ارتجاع و بحران هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي را كه بر مردم ايران تحميل كرده اند نظاره گر بن بست همه جانبه خود هستندو عليرغم گسترش اعدام ها و سركوب هر روز شاهد اعتراضات معلمان ، كارگران ، پرستاران ، دانشجويان ، اقشار مختلف و زندانيان مقاوم ايران هستيم . اين همان شرايطي است كه آنچنان به بحران انقلابي دامن مي زند كه خامنه اي و سران رژيم را بدرستي به وحشت انداخته است. جا دارد كه از تمامي مردم ايران در داخل و خارج كشور بخواهيم كه دست در دست سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و تمامي هم پيمانان و حاميان داخلي و خارجي آن بگذاريم و با تمامي توش و توان رژيم آخوندي را كه بيش از هر زماني پوسيده و متزلزل شده به زباله دان تاريخ بياندازيم . شركت در مراسم و گردهمايي امسال مقاومت در پاريس در شرايط حساس پاسخي مهم در انظار جهانيان به مسئله مبرم سرنگوني رژيم آخوندي است.
برای ارزیابی دستاوردها و میزان اثر گذاری و درجه موفقیت هرعمل انقلابی و پروژه سیاسی مثل هر عمل در حیطه کارهای شخصی ملاک ها و معیارهای علمی و شناخته ای وجود دارد که با اتکاء به آنها میتوان به ارزیابی درست از میزان موفقیت و حتی عدم موفقیت یک پروژه دست یافت. در این رابطه دو معیار و شاخص اساسی وجود دارد، مخصوصا اگر صحبت از موفقیت یک عمل انقلابی و سیاسی باشد. یکی از این دو معیار «عکس العمل دشمن» و دیگری« انعکاسات وسیع ملاء اجتماعی» از هر نوع آن از قبیل رسانه ها و شخصیت ها و احزاب و دولت هاست.قبل از هر چیز می خواهم به این نکته اشاره کنم که رژیم آخوندی علیرغم امکانات وسیع خودش از نظر مالی و سیاسی و لابی مماشات و بریده مزدوران داخلی و خارجی در آلمان، نتوانست از برگزاری این جلسه جلوگیری کند یا حتی در اجرای آن اخلال کند. از جزئیات تلاش ها و توطئه های پشت پرده رژیم اطلاع چندانی نداریم ولی از تحرکات علنی و موضع گیری های سایت های بریده مزدورانش، بخشی که علنی بود، از شانتاژ سیاسی و تهدید هواداران مقاومت و کارهای امنیتی و پلیسی هیچ کوتاهی به عمل نیاوردند. ولی هوشیاری مقاومت و تلاش وسیع و جانانه فعالین پروژه توطئه های رژیم را کاملا عقیم ساخت و جلسه ای در ابعاد کلان از نظر تعداد جمعیت و تنوع قشرهای آن از پیرو جوان و کودک و دانشجو و روشنفکر ایرانی و خارجی و شخصیت های سیاسی از 5 قاره جهان کاملا موفقیت آمیز برگزار شد. به یاد داریم که در سال های گذشته مثل سال 2005 رژیم با تمام قوا در ایجاد اختلال در کنگره بزرگ ایرانیان وارد شد وبا شایعاتی از قبیل بمب گذاری و اغتشاش، پلیس آلمان را وادار کرده بود که جلو برگزاری جلسه را بگیرد که خوشبختانه موفق نشدند. یا اینکه در دیدار خاتمی رئیس جمهوری آخوندها، مقامات پلیس آلمان با تمامی قوا بر علیه تظاهرات یاران مقاومت اقدام کرده و آنچنان به ضرب و شتم و دستگیری وسیع ایرانیان حامی مقاومت پرداختند که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در یک نامه اعتراضی به صدراعظم وقت آلمان (گرهارد شرودر) خواستار توقف سرکوب تظاهرات قانونی مقاومت ایران شد. نمونه های این قبیل توطئه ها و محدودیت های گوناگون در کشور آلمان کم نبوده اند که برای جلوگیری از اطاله کلام از آوردن آنها در این نوشتار خودداری میشود.اما از مطالب فوق که بگذریم ابهت و شکوه و استقبال همه جانبه از این گردهمایی آنقدر چشمگیر بود که رسانه ها و تریبون های رژیم در داخل کشور سکوت و خفقان را به لجن پراکنی های همیشگی و بی فایده ترجیح دادند. اما ابعاد انعکاسات رسانه های مختلف در dpaسطح آلمان در نوع خود کاملا بی سابقه بود. به عنوان نمونه خبرگزاری رسمی آلمان برلین، رادیو پرشنونده 24 ساعته کانال 1 برلین و سایت rbbو تلویزیون پر بیننده وست دویچه وله آلمان، روزنامه های پر تیراژ اشتوتگارتر (WAZ)مجموعه گروه رسانه ناخریشتن، دی ولت، بیلد، مورگن پست، فوکوس و چند رسانه دیگر در اطریش و آلمان گزارشی از این گردهمایی با تصاویر خانم رجوی در کنار خانم ریتا زوسموت و رودی جولیانی، توام با توضیحات مفصل چاپ و مخابره کردند. به عنوان مثال فقط یک نمونه از دهها نمونه تلویزیون ار ب ب گفت که دهها هزار ایرانی از سراسر اروپا آمده اند و قلب مقاومت ایران در این بعد ازظهر در ولودروم می زند. امروز نفرات زیادی به برلین سفر کرده اند از جمله پرزیدنت سابق مجلس آلمان و شهردار سابق نیویورک مهمانان افتخاری و سخنرانان کنفرانس اپوزیسیون در تبعید ایران هستند که می خواهد نشانی برای حقوق بشر و علیه تنفر و ترور و زن ستیزی و بنیادگرایی باشند. باز هموطنان و یاران مقاومت بیاد دارند که در سالیان که مقاومت مشروع ایران در لیست سیاه کذایی بود، آنچنان سکوت سنگین خبری و سیاسی در آلمان حاکم بود که در کمال شگفتی هیچ رسانه ای حتی در مقیاس یک رسانه غیر معروف محلی حاضر نبود خبرهای مربوط به فعالیت های مقاومت و جنایات بی حد و مرز رژیم را مخابره کند. به عنوان نمونه بعد از اعدام وحشیانه 52 اشرفی و متعاقب آن 110 روز اعتصاب غذای بی سابقه در مشهورترین محل سیاسی آلمان(دروازه برلین) هیچ رسانه ای خبری از این اتفاق و جنایت بی سابقه مطلبی مخابره نکرد.از اینها که بگذریم دستاوردهای این تهاجم سیاسی آنهم در مرکز مماشات با رژیم جای خاص و اهمیت تاریخی خود را دارد. درخشش پر توان خانم رجوی مثل همیشه در رهبری این جنبش و کیفیت سخنرانی ایشان، کانونی ترین و مهمترین بخش این گردهمایی با شکوه بود. آنجا که ایشان با ارائه برنامه ده ماده ای خود با صدای بلند و رسا اعلام کرد که جهان در برابر بنیادگرایی بدون آلترناتیو نیست وآلترناتیو بنیادگرایی، یک اسلام بردبار و دموکراتیک است. که فقط همین جمله گویا و پر معنی و لبریز از حقیقت پاسخ دندان شکن و اصولی برای تمامی مماشات گران بخصوص در هیئت حاکم کاخ سفید آمریکاست که در هر صحبت و موضع گیری عامدانه و یا از روی منافع حقیر کوتاه مدت سیاسی خود اعلام می دارند که هیچ راه حلی بجز مماشات و کنار آمدن با این رژیم تبهکار موجود نیست. یا آنجا که ایشان برای اهمیت تاریخی و نقش زن معاصر در جنگ علیه غول وحشی بنیادگرایی و زن ستیزی انگشت می گذارد و الگوی و آلترناتیو روشن و عملی در برابر جهانیان قرار می دهد. با الهام از رهبری این جنبش سخنرانی های پربار نمایندگان زن و مرد و مخصوصا هیئت های بزرگ از فعالین مشهور و زنان 5 قاره در جهان آنقدر شورانگیز و پویا و امیدبخش برای جهان امروز و مخصوصا خاورمیانه است که نور امید و آینده ای درخشان را برای نجات خلق های منطقه و سراسر جهان از خود پخش و ساطع می کند. برای نشان دادن انعکاس های پرثمر و اثر گذاری این گردهمایی تاریخی مروری کوتاه بر سخنرانی های چند چهره مشهور کمک می کند تا ابعاد این مراسم تاریخی بیشتر روشن شود. پروفسور تلچیک مشاور نامدار صدراعظم سابق آلمان(هلموت کهل) خطاب به جمعیت حاضر با صدای بلند اعلام کرد که شما باید به وجود خانم رجوی افتخار کنید. استیونسن نماینده خوشنام انگلیس و یار باوفای مقاومت گفت که من یک اشرفی هستم. شهردار جولیانی با صدای رسا از حق ساکنان لیبرتی دفاع کرد و فریاد برآورد که رژیم ایران اصل مشکل است و نه راه حل و مقاومت ایران را آلترناتیو مطلوب و ممکن دانست که پاسخی دندان شکن به اوباماست که آلترناتیو را فقط مماشات می داند و لاغیر. گونترفرهوگن کمیسر سابق اروپا از آلمان تصریح کرد که یک ایران دموکراتیک با رهبری خانم رجوی همه به نفع کل مسلمانان و هم به نفع کل جهان است. خانم زوسموت با دفاع جانانه از حق حفاظت ساکنان لیبرتی به نقش 1000 زن قهرمان لیبرتی اشاره کرد که الگوی برابری و تکیه گاه اصلی زنان ضدبنیادگرایی هستند.و به همین شیوه انگیزاننده هیئت های بلندپایه زنان فعال ایران و 5 قاره جهان هر یک آنچنان سخنرانی های پرباری داشتند که هر بیننده و ناظری را از حیث محتوا غرق در امید و پیروزی محتوم نیروی لایزال زنان برای تغییر می کرد.آری درپایان کلام باید به رژیم درمانده آخوندی و مماشات گران آنها باید گفت که منتظر باشید صبح دولتتان بدمد و این هنوز از نتایج سحر است. این مقاومت عزم جزم کرده است که بر بساط بی دادگری رژیم آخوندی در ایران و منطقه پایان دهد. هر چند که مماشات گران و سیاست بازان بخواهند تحت هر عنوان مانع تراشی و جلوگیریاز بروز عدالت کنند ولی پیروزی محتوم از آن عدالت خواهان و آزادی خواهان ایران و یاران آنها در جهان است. حمید معاصر/ برلین

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان