08162022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
از مقطع برگزاري كنوانسيون بزرگ جوامع ايراني با 301 تشكل از سراسر اروپا وآمريكا آزاديخواهان و ياران مقاومت از طيفهاي گوناگون ديدگاههاي مختلفي را در شبكههاي اجتماعي مطرح كرده كه هر كدام گوشهاي از دستآوردهاي اين گردهمائي باشكوه را به اطلاع عموم رساندند.
فلسفه وجودي و گسترش بي حدومرز قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي پاسداران ارتجاع به تفكرات ضد انقلابي و ارتجاعي خميني دجال در شكل گيري قيام ضد سلطنتي برميگرددز خميني با شم ضد انقلابي خاص خود درمذاكرات  پشت پرده و زدوبند با آمريكا براي جلوگيري از تعميق انقلاب ضدسلطنتي به آمريكائيان قول داده بود كه به ساختار ارتش نظام سلطنتي لطمه نزنند كه البته اين فقط يك بخش از توافق خميني  با آمريكائيان بود.
حميد معاصر معاون سابق اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي   بحرانهاي فزاينده و بيسابقه زيست محيطي در حاكميت آخوندي در ايرانسايت تابناك متعلق به پاسدار رضايي در روزهاي اخير هر چند بسيار ناقص و مختصر گوشهاي از بحران زيست محيطي كشور را تحت عنوان “اظهارات تكان دهنده معصومه ابتكار در جلسه غير علني مجلس” را درج كرده است. گروگانگيرسابق سفارت آمريكا كه در دوران به اصطلاح طلايي! اصلاحات خاتمي كه مسؤل محيط زيست آخوندها بوده در بخشي از اظهارات خود مي گويد كه“25 ميليون نفر از مردم ايران تحت تأثير مستقيم آلودگي هوا و ساير آلودگيهاي زيست محيطي قرار دارند، آبهاي زيرزميني و پوشش گياهي كشور در معرض نابودي و بحران فزاينده است و مسائل محيط زيست كشور در مدت 8 سال دولت احمدي نژاد بطور كلي تعطيل بوده است.(نقل از سايت تابناك).او حتي يك كلمه هم در مورد به اصطلاح خدمت خود در محيط زيست و اينكه در دوران اصلاحات چه خدمت شاياني! به محيط زيست كشور كرده به زبان نياورده است.
حميد معاصرـ معاون سابق مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجانغربي پارك ملي درياچه اروميه از ده ها جزيره بزرگ وكوچك تشكيل شده كه جزو منطقه حفاظت شده محسوب ميشود, درحاشيه درياچه اروميه يك جزيره مسكوني به نام جزيره شاهي قراردارد كه جزومنطقه حفاظت شده محسوب نميشود وسكنه آن ازراه دامداري وكشاورزي درجزيره امرارمعاش ميكند .

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان