03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
 در موج سوم دستگیریها در اصفهان، عمدتآ افراد جوانسال و دلیری همچون «رضا نعمت بخش» و «فرخزاد اتراک» و دهها دلاور دیگر دیده میشدند که در شرایط خفقان مطلق، جسورانه و آگاهانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل هسته های مقاومت وارد کارزار مبارزه مخفیانه با رژیم تبهکار اسلامی شده بودند. اما حکایت دوستی و سربدار شدن رضا و فرخزاد و پنهانکاری قاتلان اسلامی.
در سال شصت یعنی همان سالی که بیرحمانه به خون نشست، درون زندان و بازداشتگاههای امنیتی اصفهان، روند باصطلاح «قضایی» برای یک زندانی «گروهکی» معمولآ به این شکل بود
در روزهای آخر تابستان پرآشوب سال شصت، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با انتصاب دو جنایتکار نابکار بعنوان حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی اصفهان، عملآ این شهر را نیز با شتاب بیشتری وارد کورس کشتار بیسابقه و سراسری زندانیان سیاسی در کل کشور کردند.
هنوز چند روزی از شروع «مرداد» بیداد در آن سال سیاه نگذشته بود که فتوای کتبی «قتل عام» زندانیان سیاسی با دستخط خمینی تبهکار، به اصفهان رسید و مطابق آن فرمان نفرت انگیز، «هیئت مرگ اصفهان» شامل چند جنایتکار و قاتل سابقه دار تشکیل شد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان