05092021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
فردین ماهوتچیان

فردین ماهوتچیان

ضربه کاری و استراتژیک مجاهدین در محاکمه دیپلمات تروریست دیکتاتوری وحشی خامنه‌ای، تعادل جدیدی را بین مجاهدین و دشمنان مردم ایران رقم زده است.
وضعیت بحرانی رژیم، ورشکستگی اقتصادی و ناتوانی از پاسخگویی به مینیمم نیازهای اولیه مردم بجان آمده و فساد بیش از حد تصور، وفادارترین باندهای درونی رژیم را به سرنگونی باورمند نموده است.
وقتی خمینی ۱۶ ماه بعد از قبضه انقلاب ضد سلطنتی و در اوج قدرت در تیرماه سال ۵۹ گفت: ”دشمن ما نه در شرق و نه در غرب است و نه در کرستان، دشمن ما همینجا بیخ گوش ما در تهران است” شگفتی همگان را برانگیخت
ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﺯ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﻭﻳﻠﭙﻨﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ, اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻆﻴﻢ, ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮ, ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ, ﺑﺎ اﺑﻌﺎﺩﻱ ﺷﮕﺮﻑ, ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﻴﺖ, ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺧﺎﺹ و ﻋﺎﻡ بود ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺯﻧﺪﻩ  اﺯ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ اﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ  اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻆﻴﻢ, 31 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ  ﺭا ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮﻱ ﺩاﺩﻩ و ﺳﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻂﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻆﻴﻢ ﺭا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﻳﻠﭙﻨﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻩ اند ?

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان