07252021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
اگر در داخل ايران محنت زده مان شيپور شادماني نعلين پوشان تاتار در سالگرد سرقت ظفرنمون نميخواهد که بانگ تازيانة وحشت بر پهلوي شکستة زندانيان در اين سوي حصار گرفتار به گوشنهاي شنوا برسد و نسيم را بي پرس و جو اجازة وزيدن و رفتن نمي دهد. اگر خيل دستاربندان در ميان اين همه کوير خشک و هجوم نفرت و نفرين بدون شرم و حيائي از رهائي باغ و بهاران در ايران سخن مي گويند و دزدان رستگاري خلقهاي ايران در غارت شبانه و مفسدة هر روزة خود ايران را به آتش و خون بستند و خرمن خرمن شکنجه و اعدام از مزرع کرامت آن امام دروغين دجال قرن با داس بي شرمي در هر هلال ماه از درختان تناور باغ بدرويدند و سروهاي آزادة ايران را پاک بسوختند.
در گذار از سالهاي دشنه و دشنام آخوندي و روزهاي غارت و عصر تاراج و مماشات غربيها و تكرار شلاق بر گردة خونين اسراني و حكم سنگسار و اعدام آزادگان هنگام رقص خوكها با عمامه هاي سياه و سفيد برمنبرهاي بلاهت و سفاحت ، جمهوري ننگ و نفرت آخوندي بر بيشمار جنايات خود عليه هرآنچه ايراني و مقاومت افزود و با حمله به شهر اشرف و كشتاري فجيع 52 تن از پاكبازترين عاشقان ايران را كه هيچ امكاني براي دفاع خويش نداشتند قتل عام كرد و 7 تن را نيز به گروگان برد تا شايد بتواند شعله مقاومت را كه كانون آن را در اشرف ميخواست خاموش كند، غافل از اينكه روشني خانه مقاومت در حكومت بر دلهاست و متاسفانه بعد از يك ماه سكوت و بي عملي سازمان ملل و دولت آمريكا و رسانه ها و انجمنهاي بين‌المللي نسبت به اعتصاب هاي مجاهدين و هموطنان هيچ واكنشي نشان داده نميشود و براي آزادي گروگانها هيچ فعاليتي از سوي مجامع بين‌المللي انجام نمي گيرد و نسبت به استقرار كلاه آبيهاي سازمان ملل در اطراف ليبرتي براي جلوگيري از حملات مجدد مزدوران رژيم اقدام عملي صورت نميگيرد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان