08122020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
« آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیمیار در خانه و ما گرد جهان می گردیم »« دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرکز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست »« اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاستاشک کباب باعث طغیان آتش است » تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران به قرن های طولانی ، تاریخ استیلای سنگین همه جانبه بی رحم ترین مستبدان بادیه نشین مهاجم ، یا خودی های بی مسلک و تعصب و غیرت ملی قدرت طلب بوده است . معترضان به جدّ در مخاطره آمیزترین شرایط ؛ به صحنه آمده یا بردار شده اند و یا کارشان در بن بست روحی و ذهنی به انزوا یا خیانت یا خودیابی و خودگستری بنام محرومان و مظلومان و معترضان به زشت ترین و پوشیده ترین اپورتونیسم به اصطلاح همراه کشانده شده است. از سویی دیگر ، به ظاهر مصلحان ضد خشونت !! اما در حقیقت عاشق نام و مال و جاه و مقام ، در دستگاه جبار حاکم به مسند نشینی و انباشت سرمایه به وزیری خلفا و سلاطین رفته اند و بسیارشان در اوج فرصت طلبی و فریب مردم خود ، بدست حاکمان به قتل رسیده اند. این سیر دردناک و پرخسارت تاریخی بدان سبب بوده است که همواره این عوامل مزاحم نگذاشته اند تا مردم واقف بر حقایق امور شوند . از حاکم جبار گرفته تا مدعیان فریبکار همراه ، در اغفال اذهان عمومی اشتراک نظر و عمل داشته اند. بنابراین هیچ جامعه و واحد قومی و ملی را بدون شناخت مختصات روانشناختی تاریخی آن برآمده و حاصل تأثیرات مخرب سیاسی و فرهنگی حاکمیت مطلق العنان مستبدان ، نمی توان به درستی فهم و درک کرد. بدون این تشخیص و توجه ضروری ، نظر دهنده حرکت و جلوه یی در سطح صرفا اکنونی پیدا می کند و گرفتار تحلیل های روزمره گی می شود . البته یک حزب یا سازمان سیاسی که صادقانه و با تمام قوا و سرمایه انسانی و مادی خود برای مقابله با استبداد آنهم در نامساعدترین شرایط ممکن برخاسته ، نمی تواند و نباید همچون یک روانکاو و روانشناس تا پنهان ترین لایه های اینگونه روانشناختی مردمی برود و پرونده آن را بر سردر مطب خود آویزان کند . چنین کاری سازمان سیاسی را در برابر جامعه به بر شمردن اشکالات روان فردی و اجتماعی وامی دارد که فقط ممکن است از دیوانگان برآید. نگارنده که از راه دراز ناهمواری تا به امروز یعنی ناهموارترین روز و روزگار میهنم ، رسیده ام ، با صراحت و صداقت شیفتگی عاطفی و اعتقادی خود را به مجاهدین خلق ایران و هر مبارز راستین واقعی پوشیده نمی دارم که در اخلاق و مسلک من نبوده و نیست. همواره بر این اعتقاد بوده ام که ستودنی ها را باید ستود و نکوهیدگان را باید نکوهش کرد. ما با جامعه به شدت استبداد زده یی سر و کار داریم که مردمانش را به صراحت و رک گویی نه تنها تربیت نکرده اند بلکه آنان را غرق تعارفات ظاهری بسیار هم کرده اند. ما نظریاتمان را آشکارا می گوییم ، بگذار که از ظاهربینان تا به معاندان و مغرضان ، قضاوت ناروای خود کنند. نگارنده همانقدر که در بیان اشتیاق و علاقه جسور و بی ملاحظه ام در اعتراض و انتقاد نیز همچنان ، اما نه چونان دشمنان که یک را هزار می کنند و جزء ناچیزی را کلِ کل و آنهم برسر نیزه در ملاء عام . اینان بی تردید خودفروختگان حقیری بیش نیستند هرچند به صد مغلطه و قلب و تحریف و تصریف حقایق ، چون استادان معمم شان ، مظلوم نمایی کنند. صریح بگویم شیفتگی این پیر به مجاهدین خلق ، دقیقا از پروسه انقلاب ایدئولوژیکی درونسازمانی آنان بیش از پیش ؛ گُرگرفت . از آنجا بود که دریافتم مریم و مسعود چه توجه عمیق و گسترده یی از چند و چون تاریخ ایران دارند ویکی از عمده ترین عوامل تلاشی و گسیختگی شیرازه تشکیلاتی آزادیخواهان چه بوده است ؟ . آیا بی آنکه به مرتبه ناب انسانی برسانیم ، آوردن مبارزان برای مقابله با مستبدان کافی ست ؟ تجربه نشان داده است که نه . پیری چون این مخلص به قدر خود می فهمد راز و رمز بقا و پایداری مجاهدین خلق را در برابر انبوهی مشکلات و موانع داخلی و خارجی . پیش رو داریم که سرنوشت سازمان ها و تشکل های مدعی به کجا کشانده شد هرچند ضربات مهلک و کاری که بر مجاهدین خلق فرود آمد و تا به امروز هم ادامه دارد ، یک صدم آنهم بر آنان وارد نشد . انقلاب درونسازمانی مجاهدین خلق فراتر از هر چیز ، یک انقلاب نوین انسان ساز بود نه در نظر و تئوری بل در عمل و عامل بودن . باور کنید که دشمنان این را بهتر از ما فهمیده اند که اینقدر لوث کردن آن را سر لوحه وظیفه خود قرار داده اند. وقتی خودباختگی با خود فروشی همراه شود ، موجب بغض و کین و عنادی می گردد که از خریدار حامی هم پیشی می گیرد. مسعود و مریم را باید در نجابت و اصالت و صداقت و فروتنی و تواضع در برابر خلق مجاهدین دید و شناخت . این گوهران ، این پاره طلاهای ناب که در دوام و استحکام و نرم نا شدن در برابر ضربات پتک دشمن ؛ سبقت از آبدیده ترین پولادها برده اند ، پرورده همان مکتب و همان انقلاب درونی اند . اگر به مجموعه شرایط حاکم بذل توجه کنیم می توانیم همچون رفیق صمیمی و وفادار مهدی سامع ، به محور مسئله برسیم . تکرار می کنم که وقتی مبارزه هر روزه و گام به گام است ، پیروزی هم ذخیره یی روزانه است . مبارزه فقط برای رسیدن به پیروزی نهایی نیست. اصل مقاومت مهاجمانه در برابر دشمن و سیل موانع او، خود یک پیروزی اکنونی و تاریخی ست . فهم این نکته منوط به داشتن دید و دانش تاریخی ست . سال هایی بود که ماندلا و یاسر عرفات را دشمن و تروریست معرفی می کردند ، سیر تاریخ آنان را رییس جمهوران محبوب کرد . در اینجا که ما ایستاده ایم ، رییس جمهور سالار بانویی داریم که در عرصه پر تلاطم حوادث ، روی در روی مجموعه یی واقعا به تمام معنا نسناس خناس که حامیان چاق و چله یی هم آنان را به لطف و ملاحظه در برگرفته اند ؛ شجاعانه ایستاده است به پیکار و افشاگری و آگاهی بخشی به جهان . پس درود به مسعود و مریم دو قهرمان شاخص عصر ما و همه همراهان مقاومت ایران و نیز دیگر مبارزان راستین ایران .رحمان کریمی
در هوای مساعد ، بیرون نیامدمتا در هوای نامساعد ، بخانه بنشینم .آن شراره یی کزآغاز فروزانم کردآتشی جاودانه بود .اگر برویرانگری توفان بنشینمشعله ورتر خواهم رفتو اگر بر تلاطم دریـاشتابنده تر . گنهکاری من وچون منبرپیشانی بلند میهنم نوشته اند :« آزادی و عدالت خواهی »این همان گناه کبیره یی ستکه سرگردان جهانم کرده است .اگرم ازاین گناهلب دوخته و پای درزنجیرازتبعیدگاهی به تبعیدگاه دگر برندهمچنانم هراسی نیست .کدامین سلاح کاراتر از ایمانکدامین انگیزه زیباتر از حقیقت ؟ آزادیخواه و عدالتجویم« همین گناهم بس » *جام شوکران دردستبه سودای سخن حقجهان را بیک جرعهکوتاه توانم کرد . * با تغییر ضمیر ، برگرفته از حافظرحمان کریمی 24 آذر 82

در سـاعـت بیــداری

منتشرشده در مقالات و نظرات
15 مرداد 1394
به یاد شهدای قهرمان قتل عام مرداد ماه 67*** عقربه ها ،با جدار چرکین شباز خارستان ها می گذشت .در مجال ثانیه هابادبادک های رنگیناز آسمان کوتاه سقف ناباوریبرخاک می غلتیدند .سایهٌ خونین زخم ، در تعقیبو مرگ ،با جامهٌ وقیح فقاهت برتندر سلاخ خانه های شهرپرسه می زد .قاتلان ،در احتکار دقیقه هاسال های وحشت را شماره می کردند .کارزارها در خارستان هاعقل را چندان ربوده بودکه دل ، شمشیری می کردو جهان غریق سنگسار دروغ رانمی دید . سیارهٌ ساعت خاکخود بزرگ ترین شهید بودو انسان ،در آوردگاه لحظه هادرگذر .هماره فرزندان زمینمادر را نفرین می کردند .گلستان را خارزار خسان کردنو به طلبکاری باز آمدناین غفلت شنیع راعقربه ها فریاد می کردند . از جدارهٌ چرکین شب برخیزمتا ساعت ایستاده بر دیوار رابنام صبحسلام کنم .رحمان کریمی
این نوشتار بر آن است که بدون انکار تأثیر تحریم‌ها، به یک سلسله علل و دلایلی بپردازد که موجب عقب‌نشینی نهایی رژیم و ولی اشقیایش شد. پیش از پرداختن بدین مهم، بد نیست نگاهی کلی و فهرست‌وار به منظر بعد از توافق اتمی؛ بیاندازیم:1 ــ شب جشن و سورچرانی بخش مدرن! دستگاه‌های اداری و مالی رژیم به مناسبت توافق. فیلم‌ها و عکس‌ها از یک کاروان معدود اتومبیل که حامل فقط یک سرنشین بودند حکایت داشت. نیز کـُپه یی از خانم‌های جوان که آرایش‌کرده، روسری را به عقب داده بودند و پسربچه‌هایی که هر جا دوربین خبرنگاران را ببینند با هیاهو جمع می‌شوند. تجمع احساساتی خانم‌ها سوای انگیزه یی که دیپلمات شوخ‌طبع طنزپرداز آقای پرویز خزایی در مقاله خود بدان اشاره‌کرده‌اند، باید توجه داشت که رژیم خاصه جناح روحانی – ظریف برای چنان شب «فاتحانه» یی!! دست روی دست نگذاشته بودند. مسلما بسیج صورت گرفته بود از خانم‌های شاغل در وزارت عریض و طویل خارجه، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و دیگر مراکز مالی و تجاری، به‌اضافه توده – اکثریتی‌ها و دیگر اپورتونیست های دِبش.2 ــ در نقطه دیگری از تهران در همان شب، عده یی از جوانان سرود یار دبستانی می‌خواندند و شعار رفع حصر یعنی محدودیت‌های اجتماعی می‌دادند. خبرنگاران مستکبران! در منعکس نکردن این صحنه گناهی نداشتند زیرا دوربین‌های آنها طاقت اینگونه صحنه‌های فجیع!! آنهم در چنان شب «فرخنده» یی!! ندارند. در ضمن دل، باید سنگ باشد که آب خوش در گلوی معامله گران شریف زهرمار کند!.3 ــ اسیدپاشی در بوکان به‌رسم گلاب‌پاشی‌های مجالس روضه‌خوانی در عهد ماضی. تظاهرات اعتراض‌آمیز زنان و دختران و مردم بوکان و یورش ایلغار وحشی سپاه.4 ــ ادامه اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران و بازاریان و...5 ــ حمله وحشیانه به بندهای زندانیان سیاسی.6 ــ خبر از آزاد شدن 13 تـُن طلا از بانک‌های سویس برای فرش کردن پشت‌بام ولی اشقیا و دیگر همکاسه ها.7 ــ 100 تا 120 میلیارد دلار آزادشده، می‌شود 96 میلیارد و بعد 30 میلیارد. نه عاقلان که مجانین نیز می‌فهمند که دزدان، سهم خودشان و ایادیشان را در منطقه منها کرده‌اند تا مردم‌باورشان نشود که زیاده‌خواهی کنند!.8 ــ بعد از گرفتن تضمین امنیت و بقا از مستکبران جهان، مجددا چوبه‌های دار را برقرار کردن.9 ــ سفر قابل‌فهم اما نه هضم هیئت اقتصادی آلمان و متعاقب آن تشریف‌فرمایی خانم محجبه موگرینی به تهران. جای تعجب نیست و تازگی ندارد. این آیین همیشگی استعمارگران از ریزودرشت بوده و هست. آنان وظیفه خود را تأمین منافع ملی کشورشان در کشورهای جنوبی می‌دانند. آمیب هستند، درجایی که لازم است فروتن و سربزیر و نرم و در جا و مواقع دیگر رشید بالابلند و سینه جلو داده. پای صدام و مبارک و بن علی و قذافی که به میان می‌آید، به جنگ هم متوسل می‌شوند و بازیگری را کنار می‌گذارند؛ اما جلو مُرسی (که به همت مردم و ارتش مصر این‌یکی را از دست دادند) و خامنه یی با کوله باری از هدایا و پاکت‌های تشویقی، خاضع و راغب می‌شوند. این اخلاق و فرمول‌بندی دیرین استعمار از آغاز تا به امروز بوده و هست. بعد از گذشت بیش از چهار قرن از عمر استعمار، آنچه بر ما لازم است اینکه روی سطح مسایل و امور، ژورنالیست وار و شتابزده برای تشخیص و قضاوت در معرض عموم؛ عبور نکنیم. علل اصلی تسلیم شدن خامنه یی و رژیم:همانطور که در ابتدا اشاره شد، این قلم مطلقا منکر تأثیر منفی تحریم‌ها روی رژیم و مردم تحت ستم ایران؛ نیست اما نه بدانگونه و تا بدان حد که محور تبلیغاتی و رسانه یی رژیم و طرف مذاکره‌کنندگان قرار گرفت. همگان سال‌های تحریم در جریان دور زدن‌های رژیم قرار داشته‌اند. دور زدن‌ها به مدد اجنه نبوده ولی امدادهای غیبی را هم نمی‌توان انکار کرد. کمپانی‌ها و تراست ها و بانک‌ها و واسطه‌های زیاد ابرقدرت‌ها به یاری می‌آمدند برای توفیق رژیم. البته آنها عاشق چشم و ابروی کسی جز فزونی انباشت ثروت نیستند. آن مددرسانی‌ها هزینه‌اش بالابود اما رژیم که نمی‌خواست از کیسه خلیفه ببخشد. رژیمی که بحران خردکننده ناشی از تحریم‌ها، اقتصاد و توان مالی‌اش را به لرزه درآورد، می‌فهمد که باید کمربندها را سفت کند. تا تحریم هست برای بقا و دوام آقایی خودشان هم شده مقادیری از چپاول ثروت ملی کوتاه بیایند تا بحران از سر بگذرد. زمان به زمان ارقام دزدی‌های کلان مقامات رژیم بالاتر و بالاتر رفت. زمان به زمان میلیاردها بیشتر و بیشتر در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در بحرین و یمن تا برسد به آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین ریخته شد. ما خرج و بودجه وزارت ننگین اطلاعات رژیم را در ایران و منطقه و جهان برای خریدن مزدور، لابی و حتا تروریست؛ منها کرده‌ایم. اقتصاد یونان ورشکسته می‌شود، بدون ادا دست‌ها را برای کمک دراز می‌کند. رژیم یعنی مجموعه یی از دزدان و فاسدان و جنایتکاران به‌شدت محیل، زبانباز و عوامفریب. بحران حاصل از دزدی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها و حاتم‌بخشی‌ها را در تبلیغاتی بسیار سنگین و مداوم به‌حساب تحریم گذاشتند تا مبادا باخشم و خروش عمومی مواجه شوند. حامیان بین‌المللی و بین‌الدولی آنان، تحریم را محور اصلی کردند. خارجی‌ها گول نمی‌خورند و اگر می‌خوردند در این نقطه که هستند نبودند. استعمار برای هماهنگی با ارتجاع غرق بحران، همراهی تبلیغاتی هم می‌کند. پس چه عوامل مهم دیگری رژیم را به تسلیم واداشت؟. نگارنده بدون جانبداری تعصب‌آمیز، برداشت‌های خود را شماره می‌کند:1 ــ گسترش رو به فزونی جهانی مقاومت ایران که اتفاقا ویلپنت باشکوه و عظمتش، تجسم تمام و کمال این جبهه جهانی نیست. امروز جهان از این دیدگاه به دو قسمت اعلام‌شده یا ناشده تقسیم‌شده است. یا با رژیم‌اند و یا با مقاومت ایران. شخصیت‌های معروف و بانفوذی که در کنار مریم قهرمان با شعار سرنگونی رِژیم قرارگرفته‌اند نمی‌تواند موجب هراس و نگرانی عمیق رژیم نشود. حمایت‌های رو به ازدیاد از مقاومت ایران بیانگر این واقعیت است که جهانیان، آلترناتیو سخت فعال رژیم حاکم را شناخته‌اند و بدین سبب پیوند خود را با این مقاومت محکم‌تر و محکم‌تر می‌کنند.2 ــ جای تردید نیست که امید و اتکای رژیم به سیاست اوباما و دولت او است. دوران این امید به پایان خود نزدیک می‌شود. رژیم می‌ترسد که فردا سخت سران (در برابر خودشان) بر سرکار بیایند و بنابراین با توجه به محبوبیت و جایگاه مقاومت ایران، به تن دادن توافق نزدیک شدند.3 ــ رژیم به تجربه مکرر سالیان، دریافته بود که اگر بخواهد با عدم توافق به پروژه‌اش ادامه دهد، مقاومت بیدار و هوشیار همچون سایه او را تا پنهان‌ترین مخفی‌کاری‌هایش؛ تعقیب و افشا خواهد کرد و طبعا مشکل، مضاعف خواهد شد. البته این ترس هنوز هم رژیم را در بیم قرار داده است که اگر بخواهد تقلب کند، حریف حاضر است و مشتش را بازخواهد کرد.4 ــ بنابراین نباید به عامل افشاگری‌های کمرشکن و رسواکننده مقاومت کم‌بها داد و آن را عملی صرفا مقطعی تلقی کرد.5 ــ بحران شدید منطقه یی که بر سر رژیم آوار شده است و این آوار هر زمان استخوان‌های او را زیر سنگینی خود، خرد می‌کند. مالکی هرچند بنا به لطف اوباما کاملا از صحنه سیاست عراق بزیر کشانده نشد اما دیگر آن دولت مستمع آزاد جنایت‌پیشه هم نیست. بشار اسد دوپایش روی پوست خربزه است، امروز کله شود یا فردا؟. آلترناتیو دموکرات و مسلح جانباز سوریه با مقاومت ایران است. این نگرانی کمی نیست برای ولی اشقیا و رژیمش. در یمن هم که تیرش به سنگ خورده است. بحرین را هم که سد محکمی می‌بیند جلو خود و چه هوشیار هم.6 ــ بیداری و مقاومت خلق‌ها و دولت‌های عربی در قبال رژیم و تصمیم قاطعانه آنها برای پیشگیری و خلع نفوذی و حضوری آن، مقوله کوچکی نیست که بتواند از آن به لرزه و وحشت نیافتد.7 ــ این قلم مخصوص عامل ملی را در آخر قرارداد تا خوانندگان گرامی با بذل‌توجه به آن مشکلات لاینحل رژیم، نارضایتی در حال انفجار جامعه ایران را مدنظر قرار دهند. ادامه هرروزه اعتصابات و اعتراضات خود گویا و مدلل این نظر است. برداشته شدن تحریم‌ها درد رژیم را که ما تجلی آن را در ولی اشقیا می‌بینیم، درمان نمی‌کند و کشنده است. خامنه یی نمی‌تواند به یکباره سیاست منطقه یی خود را تعطیل یا تضعیف کند چون به سقوطش شتاب خواهد داد. نه خود می‌تواند ندزدد و نه قادر است یا مایل که جلو دزدی‌های درشت رقم نظام بوروکراسی سراپا فاسد خود را بگیرد. اگر قرار باشد بساط دزدی‌ها برچیده شود از نظام سید علی می‌ماند و حوض پر از لجنش. دیدیم که به‌مجرد توافق اتمی، قیمت بعضی ارقام مایحتاج عمومی ازجمله لبنیات؛ ده درصد بالا رفت. این جرثومه فساد و تباهی و فتنه و جنایت است و این صفات در خمیره یکایک شان. با این توافق افق برای مردم ایران و پیشتازان مجاهد و مبارزش تاریک نخواهد شد. رژیم و خامنه یی و حامیان و مزدورانش بر سر دهانه آتشفشان نشسته‌اند. این کوه دیر یا زود فوران خواهد کرد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان