09292020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

با شب و دشت

منتشرشده در مقالات و نظرات
20 مهر 1393
تقدیم به پاکان پاکباز و راستان راست اندیش مقاومتسرفراز ایران زمین . شب ،عطر انزوای بومی اش را
از دیدن حال تو وطن ، خون بجوش است عقل یقه دران ، غرق تعجب ، بخروش استبس جان بگرفتند و بگیرند هنوز قوم تبهکارته مانده ی سرمایه ات اکنون بتاراج فروش است آسوده مخوابید خلایق که طبّال زمانه به میانههر لحظه بکوبد که در خشم سروش استکوتاه شده دست خرد از دامن تدبیر، حریفا !چون بیند که مصاف مزدک و بابک چه خموش استبرگرد جهان نیک بگردید و ببینید و بدانیدهر جا که ستم هست ، ستمدیده بجوش استاز پاسدار مترسید که می ترسد از سایه ی طغیانچون رود خروشان بشوید ، خائف و موش استآنگاست که در مرگ تبهکار ستم پیشه دورانهر مرده و زنده ز سر شوق ، بنوش استای هموطن غافل من ، از دل خونین غزل می گویماهل آن جمع نی ام که هنوز هم به کلام در پوش استهشدار که حافظ به خرابات پناهجویی اکنون شمابعد شش صد سال هنوزش چو جوانی ، بهوش استاز یاد مبر ایران ! ریحانه و ستار و بسی خیل شهیدانتا در رسد آن روز مقرر ، چه بی تاب بگوش است 7 نوامبر 2014
زنان و دختران شجاع بپاخاسته ایران اسیر! درود بر یکایک شمایان باد که به ندای وجدان آزرده و برانگیخته خویش و نیز فراخوان مظهر برحق مقاومتتان سالار بانوی شجاع، مریم قهرمان ، پاسخ شایسته را تا به اکنون داده اید.
اهورا مزدا ما را از دروغ و خشکسالیدر امان بدار « زرتشت »در اندرون من خسته دل ندانم کیستکه من خموشم و او در فغان و در غوغاست« حافظ »و مخلص با اجازه حافظ می گوید :در اندرون من خسته دل ندانم کیستکه من بجای او در فغانم و غوغا

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان