11302021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
ــ دشمن سیاسی با دشمن عادی در مناسبات فرد با فرد یا با جمع محدود و کوچک مثل خانواده یا اهل کوچه

مرگ هایی به زیبایی عشق

منتشرشده در مقاومت
04 آذر 1398
عشق می تواند مرگ پرندگان را
ــ پیچیده نه ولی چند وجهی بلی ــ جای تردید نیست و در عمل مکر
تاریخ سیاسی جنبش های ضد استبداد یا استعمار، ملاک و اسناد معتبر و متقنی ست که برمبنای آنان می توان روی جنبش مقاومت ایران قضاوت کرد که به زعم دشمنان، حقوق بگیران استبداد حاکم تا برسد به تیله مزدوران در خدمت؛ خود را به این یا آن قدرت فروخته است

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان