11282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
خوش بود گر محک تجربه آید به میانتا سیه روی شود هر که در او غش باشدحافظ
ــ زیبا کلام، زیبا! می گوید کلام رژیم راعلیه مقاومت ایران.ــ اصلاح طلبان در سایه لرزان شرایطملتهب ایران به «حیات خفیف خائنانه»
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند
رژیم شیطانی ولایت فقیه که در عصر ما یک استثناست، برآمده از تحرکات و انقلاب یکی از طبقات اجتماعی نیست تا آن را با تکیه بر فاکت ها و استانداردهای تجربه شده جوامع تحت ستم؛ مقایسه و داوری کنیم.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان