11282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

از زبان مقاومت ایران

منتشرشده در مقاومت
08 فروردين 1399
شرایط و موقعیت ایران از هر جهت، فاقد ابهام و تردید است. برای مردم ایران کاملا به اثبات رسیده است که جز برافتادن این رژیم مخوف چپاولگر بی رحم؛ هیچ راه حل و امیدی نیست. این آمادگی ذهنی اجتماعی ست که با وجود شدت سرکوب ها، مردم عاصی از فرصت ها بهره گرفته اند برای اعتراض و شورش و قیام. این حقیقت است که جهان در چمبره ویروس کرونا گیر افتاده است و ویژه ایران نیست.
 ای به خشکی شانس بدکردار. تو و امثال تو اگر یک جو شانس داشتید، چشمتان به دوران سعادت بخش و هنرشناس حکومت ملایان به دنیا باز می شد. و حالا مجبور نبودی که از سر دریغ و وا اسفا، بگویی «ایکاش منهم هنرمند نمای ملایان بودم».
تاریـخ برآمـدن و به قـدرت رسـیدن خمینی و خمینیسم بیش از آن که سیاسی باشد، تاریخ اقتدار ملایان دین دکـان بی‌دیـن و مسـلک محـیل، بی‌رحم و زبانباز و عوام و عوام‌مآب فریب و اوباشان هوچی، اراذل قداره‌بند غدّار، سادیستیهای سرد بی‌روح، دزدان و غـارتگران وحشی بی‌انصاف، نوکیسه‌گان بی‌مسلک و وطن، فرصت‌طلبان ریز و درشت خوار، لفت و لیس کنندگان الکی‌خوش
آهورا مزدا ! ما را از دروغ و خشکسالی در امان بدار.                      زرتشت

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان