01302023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
موضوع داغ روز ولی خارج از این نوشتار ــ دادگاه دژخیم جنایتکار حمید نوری و نقش مفتضحانه مزدور بی‌آبروی نفوذی ایرج مصداقی و دریده اوباش مأمور دیگر وزارت بدنام اطلاعات رژیم سعید بهبهانی مورد بحث و فحص نویسندگان مقاومت ایران خانم ها: هنگامه حاجی حسن، پروین فیروزان، ماهوتچیان، بتول ماجانی و آقایان: مجتبی‌اخگر، فردین ماهوتچیان، رضا شمیرانی، هادی مظفری، مهرداد هرسینی، هادی محسنی، حسین یعقوبی و به ویژه نصرالله مرندی و رضا فلاحی به خوبی قرار گرفته است.
بی اعتنائی به تاریخ، بی اعتنائی به سرنوشت خود و میهن خود و جامعه بشری ست.
در این نوشتار منظور از اخلاق، اخلاق ارتجاعی اسکولاستیک یا مدرسه یی نیست که پشت ها به کَت، دست ها به زانو و یا با ادب و بی ادب. اخلاق سهمی از فرهنگ هست که گاه و در بعضی ها با آن در تضاد قرار می گیرد.
استبداد حاکم فقط متکی به تور گسترده پلیسی و شدت سرکوب خود نیست. به همان نسبت که ارتجاعی باشد از ابزار گوناگون تبلیغاتی بهره می گیرد

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان