07032022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

کسب و کار جی جی جان جن زده

منتشرشده در مقاومت
30 فروردين 1399
ـــ جی جی جان! نشستی جلو آینه دنبال چه هستی؟ می دونی ساعت سه بعد از نصف شب هست و اینطور بلند بلند باخودت حرف می زنی. ما به کنار، صدای در و همسایه درمیاد.چرت ایرج پاره شد. دادش درآمد که:

از زبان مقاومت ایران

منتشرشده در مقاومت
08 فروردين 1399
شرایط و موقعیت ایران از هر جهت، فاقد ابهام و تردید است. برای مردم ایران کاملا به اثبات رسیده است که جز برافتادن این رژیم مخوف چپاولگر بی رحم؛ هیچ راه حل و امیدی نیست. این آمادگی ذهنی اجتماعی ست که با وجود شدت سرکوب ها، مردم عاصی از فرصت ها بهره گرفته اند برای اعتراض و شورش و قیام. این حقیقت است که جهان در چمبره ویروس کرونا گیر افتاده است و ویژه ایران نیست.
 ای به خشکی شانس بدکردار. تو و امثال تو اگر یک جو شانس داشتید، چشمتان به دوران سعادت بخش و هنرشناس حکومت ملایان به دنیا باز می شد. و حالا مجبور نبودی که از سر دریغ و وا اسفا، بگویی «ایکاش منهم هنرمند نمای ملایان بودم».
تاریـخ برآمـدن و به قـدرت رسـیدن خمینی و خمینیسم بیش از آن که سیاسی باشد، تاریخ اقتدار ملایان دین دکـان بی‌دیـن و مسـلک محـیل، بی‌رحم و زبانباز و عوام و عوام‌مآب فریب و اوباشان هوچی، اراذل قداره‌بند غدّار، سادیستیهای سرد بی‌روح، دزدان و غـارتگران وحشی بی‌انصاف، نوکیسه‌گان بی‌مسلک و وطن، فرصت‌طلبان ریز و درشت خوار، لفت و لیس کنندگان الکی‌خوش

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان