03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مثلث خیانت یعنی مصداقی، روحانی و یغمایی از گنداب متعفن رژیم فاشیستی سرا پا رسوا و منفور خلق؛ نوبرش را نیاورده اند. خیانتکاران سابقه‌یی به درازنای جنبش‌ها و احزاب و سازمان های مبارز ضد دیکتاتوری دارند.
واقعیت اینکه پدیده شوم خمینی و خمینیسم که هنوز مردم تحت ستم ایران درگیر مشکلات سنگین و بی سابقه آن هستند، هنوز برای عده یی از سیاسیون آنچنانکه باید و شاید، قابل شناخت کافی نیست و یا هست اما نمی خواهند و نمی توانند وارد میدان دشوار مقابله جدی با آن شوند.
هشدار که خیانت چاه ویلی ست که در راهش اسفل السافلین هم هست اینکه جدال سیاسی قلمی نیست نهایت هرزه نویسی ست البته آنکه زرد می کند «دریچه» ذوق و اندیشه اش هم زرد می شود.

ای مرگ، تا به کی گلچینی؟

منتشرشده در مقاومت
27 آذر 1399
از ملک ادب، حکم گزاران همه رفتند شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان