05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
بی اعتنائی به تاریخ، بی اعتنائی به سرنوشت خود و میهن خود و جامعه بشری ست.
در این نوشتار منظور از اخلاق، اخلاق ارتجاعی اسکولاستیک یا مدرسه یی نیست که پشت ها به کَت، دست ها به زانو و یا با ادب و بی ادب. اخلاق سهمی از فرهنگ هست که گاه و در بعضی ها با آن در تضاد قرار می گیرد.
استبداد حاکم فقط متکی به تور گسترده پلیسی و شدت سرکوب خود نیست. به همان نسبت که ارتجاعی باشد از ابزار گوناگون تبلیغاتی بهره می گیرد
مثلث خیانت یعنی مصداقی، روحانی و یغمایی از گنداب متعفن رژیم فاشیستی سرا پا رسوا و منفور خلق؛ نوبرش را نیاورده اند. خیانتکاران سابقه‌یی به درازنای جنبش‌ها و احزاب و سازمان های مبارز ضد دیکتاتوری دارند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان